Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że 22 grudnia 2010 r. spółka zależna PGE Electra S.A. („PGE Electra”) zawarła Umowę Sprzedaży Węgla na lata 2011-2013 („Umowa”) z Kompanią Węglową S.A.

Szacunkowa wartość netto umowy w okresie jej obowiązywania wynosi ok. 3,9 mld złotych.

Umowa przewiduje kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie w danym roku ilości węgla określonej, jako Podstawowa (w wysokości 50% wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla) lub Dodatkowa (w wysokości 20% wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla). Strony są zwolnione od zapłaty kar umownych, jeżeli nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu działania siły wyższej.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych PGE.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).