Grupa PGE zrobiła kolejny krok na drodze do realizacji swojego ambitnego programu budowy farm wiatrowych na Bałtyku, który jest elementem transformacji firmy w kierunku niskoemisyjnym. 24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do PGE, czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm.

 • Decyzja środowiskowa RDOŚ dotyczy dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE: Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (Baltica 2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (Baltica 3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.
 • Pierwsza energia elektryczna wyprodukowana z farm na Bałtyku może popłynąć już w 2026 roku.
 • 20 grudnia PGE i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern 50 proc. udziałów w  projektach budowy morskich farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2 na Bałtyku.
 • Farmy wiatrowe są kluczowym elementem procesu zmiany, jaki zachodzi w Grupie PGE. To również ważny wkład w polską transformację energetyczną.
 • Realizacja Programu Offshore GK PGE zakładającego budowę morskich farm wiatrowych o mocy do 2,5 GW pozwoli na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie,a wyprodukowana w ten sposób zielona energia elektryczna będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych.

W piątek, 24 stycznia 2020 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE: Baltica 3 i Baltica 2.

Baltica 2 (Baltica 2) w styczniu 2019 roku otrzymała od Polskich Sieci Energetycznych (PSE) propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW. Baltica 3 zawarła umowę o przyłączeniową z PSE na 1045 MW w 2014 roku.

To kolejny krok milowy w kierunku realizacji Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm, zlokalizowanych w odległości ok. 30 km na północ od linii brzegowej na wysokości Ustki i Łeby w województwie pomorskim. Moc pojedynczej turbiny, która zostanie zainstalowana na etapie realizacji projektów, może wahać się między 10 a 13 MW w zależności od rozwoju technologii i wybranego wariantu.

Poprzez dywersyfikację źródeł energii i nasze inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe Polska jest w stanie sukcesywnie zmniejszać udział paliw kopalnych w krajowym miksie energetycznym. Wpisuje się to w oczekiwania polskiego rządu. Morskie farmy wiatrowe Baltica 2 i 3 to kluczowe elementy procesu zmiany, jaki zachodzi w Grupie PGE, ale również ważny wkład w transformację energetyczną w wymiarze ogólnokrajowym – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Farmy wiatrowe PGE - adobe stock

Projekt Morskiej Energetyki Wiatrowej w Grupie Kapitałowej PGE tworzą wspólnie:

 • PGE Baltica – jako centrum kompetencyjne w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Grupie PGE; spółka odpowiedzialna za operacyjną realizację Programu Offshore, w tym za rozwój projektów inwestycyjnych na rzecz trzech spółek projektowych Elektrowni Wiatrowych Baltica.
 • Trzy spółki projektowe (SPV) – Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 (EWB1), Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 (EWB2) oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 (EWB3).

Wszystkie trzy spółki – EWB 1; EWB 2; EWB 3 posiadają pozwolenia lokalizacyjne (pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp) umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego.

Docelowo PGE zamierza sprzedać wybranemu partnerowi strategicznemu po 50 procent udziałów w dwóch spółkach – Baltica 3 i Baltica 2 – a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Celem współpracy jest także zbudowanie kompetencji przez PGE Baltica, aby w przyszłości firma mogła sama realizować projekty offshore.

20 grudnia 2019 r. PGE podpisała wstępne porozumienie z Ørsted opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern udziałów w dwóch projektach budowy morskich farm wiatrowych EWB2 i EWB3. Porozumienie, mające niewiążący charakter, będzie podstawą dalszych negocjacji pomiędzy PGE a Ørsted, które mają doprowadzić do uzgodnienia szczegółowej dokumentacji transakcyjnej, obejmującej m.in.:

 • zakres współpracy przy realizacji projektów na etapie budowy, eksploatacji i utrzymania farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3;
 • zasady funkcjonowania wspólnego zespołu projektowego złożonego z przedstawicieli obu firm oraz podział ich kompetencji;
 • ramy transakcji sprzedaży 50 proc. udziałów w dwóch spółkach: Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2).

Ponadto w grudniu 2019 r. PGE Baltica rozpoczęła nowatorski projekt badawczy nt. wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe (tzw. blockage effect). Na tej podstawie możliwe będzie dokładniejsze oszacowanie przyszłej produktywności farm.

Harmonogram działań przewiduje kilkuletni okres na przygotowanie projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Energia z pierwszej wybudowanej farmy wiatrowej – Baltica 3 –    może popłynąć do sieci już około 2026 roku. Okres eksploatacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 i 3 przewidywany jest co najmniej na 25 lat.

PGE, jako lider transformacji energetycznej w Polsce, jest świadoma zachodzących zmian i wyzwań, jakie stoją przed branżą energetyczną. Transformacja Grupy w kierunku OZE jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata. W trosce o środowisko naturalne w swojej działalności PGE stawia na innowacyjne  i niskoemisyjne rozwiązania. Realizacja projektów w morską energetykę wiatrową o mocy 2,5 GW w ramach Programu Offshore Grupy PGE pozwoli na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie, a wyprodukowana w ten sposób zielona energia elektryczna będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych.

Grupa PGE chce także maksymalnie wykorzystać potencjał płynący z energii słonecznej. PGE podpisała już listy intencyjne z Grupą Azoty i Zakładami Chemicznymi Siarki „Siarkopol”, PKP Polskimi Kolejami Państwowymi oraz KGHM Polska Miedź, zakładające wykorzystanie gruntów tych firm pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne. Grupa będzie wykorzystywać również własne grunty – instalacja fotowoltaiczna powstanie m.in. na terenach Elektrowni Bełchatów. Celem PGE jest osiągnięcie 2,5 GW mocy zainstalowanych w fotowoltaice w perspektywie 2030 r.

 • Nowe lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy do 97 MW będą zlokalizowane w północnej Polsce
 • Długoterminowe zaangażowanie PGE w inwestycje w odnawialne źródła energii wesprze dekarbonizację polskiego sektora energetycznego

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł (ok. 64 mln EUR). Celem kredytu jest finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekt budowy nowych lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Polsce. Inwestycja obejmuje trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II (tworzących wspólnie projekt Klaster) o łącznej moc zainstalowanej do 97 MW.

Kredyt udzielany przez EBI jest jednym z elementów pozyskiwania nowych źródeł finansowania dla programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE. Umowa obejmuje współfinansowanie projektu budowy farm wiatrowych na lądzie realizowanego przez PGE Energia Odnawialna – spółkę odpowiedzialną za rozwój odnawialnych źródeł energii w ramach Grupy PGE. EBI udostępni PGE celową linię kredytową na okres do 17 lat na kwotę stanowiącą ok. 50 proc. wartości projektu. Kredyt pozyskany został jako finansowanie projektów, które są w 100 proc. kwalifikowalne w ramach celu EBI dotyczącego działań na rzecz ochrony klimatu (takich jak np. trzy farmy wiatrowe na lądzie).

Podczas negocjacji umowy kredytowej PGE przedstawiła swoje plany związane ze zmianami miksu energetycznego podkreślając zaangażowanie w działania związane z transformacją energetyczną oraz planowanymi inwestycjami w zeroemisyjne źródła energii. EBI będzie kontynuować aktywny dialog z PGE na temat korporacyjnego planu dekarbonizacji i poszukiwać sposobów dalszego wspierania transformacji Grupy.

PGE i EBI podpisanie umowy

Nasza roczna produkcja energii elektrycznej z wiatru wzrosła z 0,1 TWh w 2011 r. do ponad 1 TWh i to nie jest nasze ostatnie słowo. Przy wsparciu EBI zmierzamy do zakończenia inwestycji w nowe moce wiatrowe na lądzie. Naszą ambicją jest osiągnięcie 25 proc. udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w 2030 r. Zamierzamy osiągnąć ten cel m. in. dzięki realizacji kolejnych zielonych inwestycji. Do 2026 r.ma powstać nasza pierwsza farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim o mocy 1 GW, a do 2030 r. w ramach naszego morskiego projektu zamierzamy uruchomić kolejne 1,5 GW mocy. Do tego czasu planujemy również wybudowanie do 2,5 GW mocy w fotowoltaice – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Z zadowoleniem przyjmujemy plany inwestycyjne PGE i jej zaangażowanie w rozwój bardziej zrównoważonego portfela wytwórczego poprzez dedykowany program inwestycji w odnawialne źródła energii. Planowane działania przyczynią się do stopniowej dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego. Transformacjata niewątpliwie przyniesie ogromne korzyści nie tylko polskiej gospodarce, ale dzięki czystszemu środowisku również jej obywatelom – mówi Lilyana Pavlova, wiceprezes EBI, nadzorująca działalność w Polsce i w krajach objętych polityką spójności.

Nakłady inwestycyjne na projekt budowy kompleksu farm wiatrowych Klaster szacowane są na 545 mln zł(ok. 128,2 mln EUR). Farmy położone są w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Ich budowa rozpoczęła się w lutym 2019 r., a komercyjna działalność farm powinna rozpocząć się przed zakończeniem I półrocza 2020 r. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni Grupę PGE na pozycji krajowego lidera produkcji energii z OZE. 

Zielone inwestycje w naszym portfolio przybliżają Polskę do stopniowego osiągania neutralności klimatycznej. Każdy taki projekt to indywidualne wyzwanie inwestycyjne, ale także stojąca za tym inżynieria finansowa,która prowadzi naszą Grupę do zmian miksu paliwowego.  W naszych długofalowych wysiłkach na rzecz stopniowej dywersyfikacji i dekarbonizacji portfolio wytwórczego wiemy, że możemy polegać na Europejskim Banku Inwestycyjnym – wiarygodnym partnerze wspierającym nasze projekty transformujące energetykę dodaje Emil Wojtowicz, wiceprezes ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowa zawarta między PGE a EBI na chwilę jej podpisania była pierwszym tego typu projektem energetycznym  wśród kredytobiorców EBI, zatwierdzonym po przyjęciu nowej polityki kredytowej banku dla sektora energetycznego.

Projekt przyczyni się do dywersyfikacji polskiego miksu energetycznego i osiągnięcia unijnego celu OZE na poziomie 32 proc. do 2030 r.

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zbuduje w 2020 roku cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne: w województwie lubelskim, podkarpackim i lubuskim. 

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki zwycięstwu projektów: PV Bliskowice, PV Lesko, PV Lutol1 i PV Lutol2 w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. W ramach projektu, obok farmy fotowoltaicznej powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

Wszystkie instalacje zostaną zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce.

- To dopiero początek naszych inwestycji fotowoltaicznych. Zgodnie z Programem PV Grupy Kapitałowej PGE w ciągu dekady zamierzamy zbudować instalacje o mocy nawet 2,5 GW i  umocnić się na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Będą to zarówno małe, jednomegawatowe projekty, jak i duże przedsięwzięcia realizowane na gruntach własnych Grupy PGE, dzierżawionych od prywatnych właścicieli, a także na gruntach partnerów takich, jak: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna,  Polskie Koleje Państwowe, KGHM Polska Miedź czy Grupa Azoty „Siarkopol”, z którymi nasza spółka nawiązała bliską współpracę - mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Fotowoltaika PGE EO

Organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki aukcja skierowana była do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW. Zwycięzcami zostały podmioty, które zaoferowały najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, otrzymując w zamian gwarancję, że nie zmieni się ona w całym piętnastoletnim okresie wsparcia. W przypadku projektów PV PGE Energia Odnawialna realizowanych w gminach: Annopol, Lesko i Lubsko chodzi o lata 2021-2035.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

4Mobility w ścisłej współpracy z PGE Nowa Energia i Miastem Rzeszów, przy udziale producenta samochodów Nissan, uruchamia usługę wynajmu elektrycznych aut na minuty w Rzeszowie. Od 18 grudnia mieszkańcy i turyści mogą korzystać z pierwszego w tym regionie carsharingu opartego na autach elektrycznych. Do ich dyspozycji zostaną oddane samochody elektryczne Nissan Leaf.

PGE 4Mibility elektryczny carsharing w Rzeszowie

W aplikacji 4Mobility będzie dostępnych 30 samochodów marki Nissan Leaf do wypożyczenia w strefie obejmującej centrum miasta i popularne miejsca Rzeszowa. Wraz z rozwojem usługi, rzeszowska flota i strefa 4Mobility będą się powiększać. Autami można poruszać się po buspasach, bez dodatkowych opłat parkować w centrum miasta oraz zwrócić samochód w dowolnym miejscu w strefie widocznej w aplikacji.

Grupa PGE inwestuje w rozwój elektromobilności. To jeden z kluczowych obszarów naszej strategii, który wpisuje się w nasze kompleksowe działania na rzecz rozwiązań przyjaznych środowisku. Dowodem na to jest uruchomienie we współpracy z 4Mobility usługi car-sharingu dla Rzeszowa z wykorzystaniem samochodów elektrycznych, które dzięki PGE będą zasilane w 100 proc. energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

PGE 4Mobility konferencja w Rzeszowie

Rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych to priorytetowy projekt spółki PGE Nowa Energia. Cieszę się, że możemy nie tylko rozwijać sieć stacji ładowania w Rzeszowie, ale także być partnerem dla 4Mobility, która umożliwia kierowcom korzystanie z naszej sieci – dodaje Kazimierz Więcek, prezes zarządu PGE Nowa Energia.

Miasto Rzeszów nieustannie pokazuje, że jest stolicą innowacji. Cieszymy się, że do nowoczesnych usług dla naszych mieszkańców dołącza możliwość wynajmowania samochodów elektrycznych jako uzupełnienie środków transportu dostępnych w mieście. Usługi były przygotowywane we współpracy z naszym nowym miejskim laboratorium Urban Lab, w którym realizujemy również inne innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu – podkreśla Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa.

Rzeszów jest kolejnym miastem, po Warszawie, Poznaniu i Trójmieście, w którym dostępne są usługi 4Mobility. Rzeszów jest dla nas bardzo ważną lokalizacją ze względu na możliwość wprowadzenia projektu opartego w 100 proc. na samochodach elektrycznych. Było to możliwe dzięki infrastrukturze ładowania zapewnianej przez naszego udziałowca i partnera strategicznego, spółkę PGE Nowa Energia z Grupy PGE – mówi Paweł Błaszczak, prezes zarządu 4Mobility.

PGE 4Mobility elektryczny carsharing Rzeszów

Jako pionier rynku samochodów elektrycznych i producent najpopularniejszego modelu bezemisyjnego na świecie – Nissana LEAF – chętnie angażujemy się w działania, które pokazują,że pojazdy z napędem elektrycznym mogą być z powodzeniem wykorzystywane również w takich usługach jak car-sharing. Nissany LEAF, które dołączają do floty 4Mobility w Rzeszowie, są wyposażone w akumulatory o pojemności 40 kWh, pozwalające przejechać 270 kilometrów bez ładowania. Z kolei dynamiczne silniki elektryczne o mocy 150 KM doskonale wpisują się w miejski charakter przemieszczania się, nie wpływając przy tym na środowisko ani spalinami, ani hałasem – dodaje Kamil Wieczorkowski, szef działu sprzedaży do firm Nissan Sales CEE.

W ramach debiutu usług 4Mobility w Rzeszowie będzie obowiązywał cennik promocyjny, w którym za minutę jazdy Nissanem Leaf klienci zapłacą tylko 67 groszy i 80 gr za każdy przejechany kilometr. Dzięki temu koszt przejazdu nowym Nissanem Leaf np. z Dworca Głównego do Politechniki Rzeszowskiej wyniesie tylko około 11 zł.

Aby wypożyczać samochody Nissan Leaf w usłudze 4Mobility, wystarczy pobrać aplikację 4Mobility carsharing i założyć w niej swoje konto. Auta są widoczne w aplikacji mobilnej, dzięki której można wynająć samochód, otworzyć go i sprawnie rozliczyć płatność przy użyciu karty płatniczej.

Spółka 4Mobility jest trzecim graczem na polskim rynku carsharingu. Od kwietnia 2019 r. ponad 51 proc. udziałów w spółce 4Mobility posiada PGE Nowa Energia, spółka z Grupy Kapitałowej PGE.

Celem badania jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe [tzw. blockage effect]. Zjawisko to będzie symulowane metodami numerycznej mechaniki płynów. Na tej podstawie możliwe jest dokładne oszacowanie przyszłej rentowności inwestycji w farmy Baltica 3 i Baltica 2. Badania potrwają około roku, pierwszych efektów analiz należy spodziewać się na początku 2021 roku.

Kluczowym zagadnieniem w przygotowaniu inwestycji w morskie farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku jest dokładne oszacowanie ich przyszłej produktywności – czyli ile energii z wiatru będą w stanie realnie wygenerować. Od poziomu produktywności farm zależy bowiem opłacalność całej inwestycji. Im wyższa niepewność, tym większe prawdopodobieństwo, że oszacowane w prognozie poziomy produkcji energii nie ziszczą się, a tym samym, gorsza będzie zakładana na etapie decyzji inwestycyjnej rentowność morskiej farmy wiatrowej. Jest to istotny czynnik ryzyka, z którego wzrostem rosną także koszty finansowania, a tym samym, pośrednio, koszt wytwarzania energii (LCOE).

Podstawowymi sposobami minimalizacji wspomnianego ryzyka są, po pierwsze, precyzyjne pomiary wietrzności w lokalizacji farmy tzw. pływającym LiDAR-em (PGE Baltica rozpoczęła je kilkanaście miesięcy temu i planuje zakończyć w styczniu 2020 roku.) oraz stosowanie najnowszych dostępnych na rynku modeli inżynierskich do przewidywania przepływu wiatru i interakcji aerodynamicznej turbin.

Najprościej porównać dużą farmę wiatrową do kamienia w strumieniu. Kumulacja na morzu dużej ilości wysokich turbin, powoduje, że wiatr napotyka opór aerodynamiczny i „omija” ją, powodując spadek produktywności farmy. Na tym ostatnim zagadnieniu skupia się nowy projekt badawczo-rozwojowy PGE Baltica realizowany we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Cieszymy się, że jako pierwsi w Polsce, możemy w praktyce wykorzystać innowacje światowej branży offshore. Zjawisko spowolnienia przepływu przez duże morskie farmy wiatrowe, zostało zidentyfikowane dopiero niedawno, bo w 2018 roku. W firmach eksperckich dopiero tworzone są narzędzia i metody jego szacowania, na konferencjach naukowych trwa wymiana opinii na temat najlepszych sposobów symulowania tzw. „blockage effect”. Dla nas jako spółki kluczowe jest możliwe precyzyjne oszacowanie tego wpływu na produktywność i uwzględnienie go w modelach finansowych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej odnośnie budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 i 3 – mówi Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica.

Rozpoczęty projekt badawczy to realizacja zawartej w marcu tego roku umowy pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną a Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) należącym do Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Zakłada ona współpracę PGE i Instytutu na rzecz rozwoju innowacyjnych, nieemisyjnych technologii, które wesprą transformację polskiego sektora energetycznego.

Badania i rozwój technologii w obszarze energetyki odnawialnej są jednym z kluczowych kierunków prac prowadzonych w Instytucie. W świetle nadchodzących nowych zasad wsparcia polskiego offshore, wykorzystanie potencjału naukowego Instytutu oraz rozwijanych metod badawczych stwarza możliwość współpracy z PGE Baltica w zakresie problemów dotyczących oddziaływań aerodynamicznych w obszarze morskich farm wiatrowych – podkreśla prof. Jan Kiciński, dyrektor IMP PAN.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, która koordynuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych:

 • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1),
 • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW,
 • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.
PGE Baltica logo

Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne (pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp) umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego. Dla EWB-3 i 2 wspólnie prowadzona jest procedura uzyskania decyzji o środowych uwarunkowaniach. Do końca 2019 roku PGE Baltica planuje również wybór strategicznego partnera biznesowego do realizacji inwestycji w formule „joint venture”.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna. PGE Baltica do 2030 roku planuje wybudować morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku. Ich łączna maksymalna moc wyniesie 2,5 GW.

 

Więcej o umowie PGE Polskiej Grupy Energetycznej i KEZO:

https://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/korporacyjne/pge-wspolnie-z-centrum-badawczym-pan-na-rzecz-energetyki-jutra

Agencja Moody’s opublikowała 16 grudnia rating długoterminowy dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej na poziomie "Baa1". Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jak podała agencja w komunikacie, najnowsza ocena ratingowa odzwierciedla wiodącą pozycję rynkową Grupy PGE w Polsce, rosnący udział przychodów z działalności regulowanej związanej z sieciami dystrybucyjnymi oraz ciepłem systemowym, jak również umiarkowany poziom zadłużenia.

Ocena wiarygodności kredytowej uwzględnia przy tym znaczący udział energetyki węglowej w portfolio Grupy, dużą ekspozycję na zmienność giełdowych cen energii elektrycznej wobec znaczącego udziału kosztów stałych prowadzonej działalności oraz wysokie nakłady inwestycyjne angażujące środki z działalności operacyjnej.

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada oceny ratingowe nadane przez agencje Fitch oraz Moody’s. Rating agencji Fitch również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: BBB+ z perspektywą stabilną. Opinie obydwu agencji potwierdzają pozycję PGE jako wiarygodnego kredytobiorcy.

 • Lumi to jeden z najmłodszych sprzedawców energii elektrycznej na rynku, który rozpoczął działalność w kwietniu 2018 r. z ofertą dla klientów z Warszawy.
 • Spółka systematycznie zwiększa tempo sprzedaży i obecnie obsługuje już kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych w stolicy Polski.
 • Lumi wybiera już ponad 85 proc. warszawiaków, którzy decydują się zmienić sprzedawcę energii. W 2020 r. sprzedawca znów zaproponuje konkurencyjną ofertę.

Z powodu historycznych uwarunkowań rynkowych mieszkaniec Warszawy, niebędący klientem Lumi, płaci za energię elektryczną więcej niż mieszkańcy innych polskich miast. Jeśli wybierze Lumi, oferujące niższą cenę za energię elektryczną i opłatę handlową, połączone z gwarancją stabilności i bezpieczeństwa dostaw, może obniżyć swoje rachunki za prąd.

Taki poziom usług i pakiet korzyści nie jest możliwy do osiągnięcia przez żadnego innego alternatywnego sprzedawcę energii elektrycznej w Polsce, a jak pokazują ostatnie wydarzenia na rynku związane z upadkiem niezależnych podmiotów, nie powinno to być przez klientów pomijane.

Sukces Lumi oparty jest na dwóch głównych długoterminowych celach strategii biznesowej. Pierwszym jest wyznaczanie nowych standardów w sprzedaży energii elektrycznej (np. spółka wprowadziła możliwość podpisania przez klienta umowy bez wychodzenia z domu dzięki podpisowi elektronicznemu, z którego może skorzystać każdy posiadacz telefonu komórkowego).

Drugi cel to nastawienie na pozyskanie nowych klientów i ich późniejsze utrzymanie dzięki wysokiej jakości obsłudze posprzedażowej i atrakcyjnym ofertom. Lumi gwarantuje ofertę bez haczyków, która jest korzystniejsza w stosunku do oferty dominującego sprzedawcy działającego na terenie Warszawy.

Jakie rachunki za prąd zapłacą mieszkańcy Warszawy w 2020 r.? To zależy od kogo go kupią.

Decydujący wpływ na wysokość stawek oferowanych warszawiakom ma sytuacja na rynku hurtowym energii – głównie ze względu na koszt zakupu uprawnień do emisji CO2, unijny podatek płacony przez polskie elektrownie – na którym zaopatrują się sprzedawcy. Spowodowała ona, że tzw. sprzedawcy z urzędu, którzy mają obowiązek zatwierdzania taryf z Urzędem Regulacji Energetyki, wnioskują o podwyżkę cen energii elektrycznej dla klientów indywidualnych w 2020 r.

Lumi takiemu procesowi taryfikowania nie podlega i ma pełną elastyczność w kształtowaniu cen w swoich ofertach. Pozwala to spółce na bieżąco reagować na sytuację na rynku hurtowym energii oraz na działania konkurencji, które są najważniejszym elementem branym pod uwagę przy kształtowaniu oferty Lumi.

Lumi dla Grupy Kapitałowej PGE, której jest częścią, stanowi inwestycję długoterminową, mającą na celu przejęcie części rynku warszawskiego. Dlatego Lumi prowadzi intensywne działania marketingowe, aby zainteresować klienta atrakcyjną kosztowo ofertą, niedostępną u konkurencji.

Biorąc pod uwagę zwiększone ceny energii dostępne dla mieszkańców stolicy Polski u dominującego sprzedawcy na tym lokalnym rynku, Lumi będzie zawsze gotowe do zaproponowania klientom atrakcyjniejszej oferty, także tym, którzy w kolejnych latach będą chcieli przedłużyć umowę w Lumi.

Możliwości bardzo atrakcyjnego ofertowania wynikają m.in. z odmiennej sytuacji Lumi czterech sprzedawców pełniących funkcję sprzedawców z urzędu, czyli spółek obrotu Enei, Energi, Taurona i PGE. Zgodnie z prawem za pomocą taryfy dla klientów indywidualnych muszą oni w pełni zbilansować koszty własnej działalności, co oznacza również pokrycie wysokich kosztów stałych, niezbędnych do obsługi łącznie kilkunastu milionów odbiorców.

O Lumi

Lumi logo

Lumi jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w kraju.To polska marka, która powstała z myślą o mieszkańcach Warszawy. Jej celem jest sprostanie wymaganiom mieszkańców stolicy i  pokazanie im,  że zmiana sprzedawcy prądu może być łatwa, przyjemna oraz pełna korzyści.

Każdy warszawiak z obszaru innogy Stoen Operator może podpisać umowę z Lumi otrzymywać przy tym jedną, zrozumiałą fakturę za sprzedaż i dystrybucję energii. Lumi oznacza brak haczyków, dobre relacje z klientami, atrakcyjne oferty i kompleksową obsługę.

https://lumipge.pl/

Dwie spółki z Grupy Kapitałowej PGE - PGE Energia Odnawialna oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, 20 listopada podpisały umowę o współpracy przy realizacji budowy instalacji fotowoltaicznych o powierzchni blisko 100 ha przy Elektrowni Bełchatów. Planowana inwestycja pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną OZE w Grupie PGE nawet o 60 MW.

Na mocy umowy, PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna grunty o łącznej powierzchni 94,21 ha, na których zbuduje jedną z największych w kraju instalację fotowoltaiczną znajdującą się w pobliżu elektrowni węglowej. Pod inwestycję trafią tereny położone w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów. Wyprodukowana na nowej farmie PV „zielona energia” wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych ok. 100 tys.odbiorców.

Podpisanie umowy na farmę PV przy Elektrowni Bełchatów

Jesteśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia na polskim rynku energetycznym, który transformuje się w kierunku niskoemisyjnym. Już dziś PGE jest liderem sektora OZE w Polsce. Mamy największy udział w hydroenergetyce i energetyce wiatrowej, a zainicjowany dzisiaj projekt umożliwi nam zbudowanie podobnej pozycji również w sektorze fotowoltaiki. Warto również zauważyć, że to przedsięwzięcie jest doskonałym przykładem dobrej, wzajemnie uzupełniającej się, współpracy spółek z Grupy Kapitałowej PGE i poszukiwania efektów synergii wszędzie tam, gdzie jest to możliwe  – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Przy bełchatowskim kompleksie energetycznym PGE GiEK dysponuje łącznie czterema lokalizacjami, które mogą zostać przeznaczone pod budowę instalacji fotowoltaicznych. Oprócz obecnie wydzierżawionych przez PGE Energia Odnawialna gruntów, jest to teren zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów o powierzchni ok. 11 ha gruntów, teren składowania surowców towarzyszących o powierzchni ok. 31 ha oraz teren zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców – „Bliźniaczej Góry Kamieńsk” o powierzchni ok. 47 ha.

Norbert Grudzień Prezes PGE GIEK

Decyzja o ulokowaniu pierwszej, tak dużej farmy fotowoltaicznej w pobliżu Elektrowni Bełchatów jest potwierdzeniem naszej dbałości o zrównoważony rozwój na tym terenie. Niektórych może dziwić, że PGE GiEK, jako spółka z Grupy PGE produkująca energię ze źródeł konwencjonalnych, inwestuje w rozwój OZE, ale jest to dowód, że naszą misją jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także wykorzystanie potencjału naszych obiektów zgodnie z kierunkami transformacji energetycznej kraju. Warto podkreślić, że takich projektów w PGE GiEK jest coraz więcej. Oprócz budowy kilku farm fotowoltaicznych w pobliżu bełchatowskiego kompleksu energetycznego, planujemy budowę instalacji PV o mocy nawet 125 MW na terenie Elektrowni Dolna Odra oraz odbudujemy zaporę wodną na rzece Witka przy  Elektrowni  Turów,  która  dostarczy  do systemu ok.  1 MW energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł – mówi Norbert Grudzień, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Przedsięwzięcie, które powstanie na terenie bełchatowskiego kompleksu energetycznego, będzie częścią realizowanego w Grupie PGE Programu PV, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Wpisuje się ono także w przygotowywany projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

Teren budowy farmy PV PGE GIEK

To będzie kolejna inwestycja w pobliżu Elektrowni Bełchatów realizowana przez spółkę PGE Energia Odnawialna. Na Górze Kamieńsk działa bowiem od 12 lat – składająca się z 15 turbin – nasza farma wiatrowa. Co ważne, jest duża szansa, że podpisanie dzisiejszej umowy jest początkiem szerszej współpracy z PGE GiEK w obszarze OZE – mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Tylko w tym roku PGE Energia Odnawialna podpisała listy intencyjne w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych z Grupą Azoty i Zakłady Chemiczne „Siarkopol”, KGHM Polska Miedź oraz Polskimi Kolejami Państwowymi.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV w ramach całej Grupy, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

 • PGE osiągnęła po trzech kwartałach 2019 r. wynik EBITDA na poziomie 6,1 mld zł, czyli o 18 proc. większy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
 • W raportowanym okresie PGE wypracowała zysk netto w wysokości 2,2 mld zł, czyli o 29 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • Operacyjny cash flow po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 4,8 mld zł, czyli o 79 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
 • Przez 9 miesięcy 2019 r. Grupa wyprodukowała 43,4 TWh energii elektrycznej i sprzedała 32,5 PJ ciepła.
 • PGE odnotowała wzrost o 23 proc. produkcji energii z wiatru ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.
 • Nakłady na inwestycje w raportowanym okresie wzrosły o 19 proc. r/r, do 4,5 mld zł. Ukończona została flagowa inwestycja Grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, a prace na budowie bloku nr 7 w Turowie na koniec III kwartału osiągnęły 93 proc. zaawansowania. Trwają także prace na budowie trzech nowych farm wiatrowych pod nazwą Klaster o łącznej mocy ponad 97 MW. Projekt, którego zakończenie planowane jest na I kwartał 2020 r., zwiększy moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni tym samym Grupę na pozycji lidera rynku OZE.
 • PGE chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Aktywnie rozwija m.in. program budowy farm fotowoltaicznych, a wśród partnerów, których grunty zostaną wykorzystane do realizacji tego projektu, są już Grupa Azoty i „Siarkopol”, KGHM Polska Miedź oraz PKP Polskie Koleje Państwowe. Grupa PGE kontynuuje również prace nad pozyskaniem partnera strategicznego do projektu offshore. 22 października podjęto decyzję o zaproszeniu do kolejnego etapu, czyli negocjacji dokumentów transakcyjnych, firmy Ørsted – światowego lidera tej technologii.
 • Grupa rozwija obszar elektromobilności. W III kwartale podpisała porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu w ramach projektu związanego z produkcją autobusów elektrycznych, a także z Polską Grupą Zbrojeniową, Autosanem oraz Tauronem i Eneą, dotyczące elektrycznej floty pojazdów specjalnych dla energetyki. W raportowanym okresie PGE podpisała także list intencyjny zakładający budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych przy oddziałach ZUS.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach wyniósł 6,1 mld zł i był o 18 proc. wyższy niż rok temu. Największy wpływ na wynik miało pozytywne saldo zdarzeń jednorazowych, czyli przede wszystkim przydział dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO2 wycenianych na ok. 1,4 mld zł. Pozytywny wpływ na wynik samego III kwartału (wzrost EBITDA o 16 proc.) miał wzrost zrealizowanej ceny energii o 68 zł/MWh w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł po trzech kwartałach 2,2 mld zł, czyli o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

Największy udział w zysku EBITDA raportowanej Grupy PGE po 9 miesiącach 2019 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2 765 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 1 810 mln zł. Segment Ciepłownictwa zakończył raportowany okres wynikiem 865 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 532 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 411 mln zł.

Utrzymujemy trend solidnych wyników finansowych, które wzmacniane są przez zdarzenia jednorazowe. Kolejny raportowany okres kończymy także z satysfakcjonującymi wynikami operacyjnymi i wzrostem produkcji z odnawialnych źródeł energii. Tylko z wiatru wyprodukowaliśmy 23 proc. więcej energii niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a zwiększone wolumeny źródeł niesterowalnych po raz kolejny przełożyły się na wzrost zapotrzebowania na pracę stabilizujących system wodnych elektrowni szczytowo-pompowych, które zanotowały wzrost o 67 proc. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne po trzech kwartałach 2019 r. miało wpływ przede wszystkim mniejsze zapotrzebowanie ze strony operatora na energię generowaną w jednostkach konwencjonalnych, co związane było ze zwiększonym wolumenem produkcji z wiatru (+1,9 TWh) oraz zwiększonym wolumenem energii importowanej (+2,7 TWh), przy spadku krajowego zużycia energii o 0,8 TWh.

W 9 miesięcy 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 43,44 TWh energii elektrycznej, z czego 24,82 TWh (o 16 proc. mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów, a także modernizacji prowadzonych w obu elektrowniach.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 13,54 TWh, co oznacza spadek o 12 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik.

O 9 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 3,12 TWh. Na wzrost wpłynęła większa produkcja energii elektrycznej w kogeneracji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków.

Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 23 proc. produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji PGE osiągnęła także w przypadku produkcji z biomasy, gdzie zanotowano wzrost o 39 proc. Zwiększona produkcja ze źródeł niesterowalnych przełożyła się na 67 proc. wzrost produkcji w wodnych elektrowniach szczytowo-pompowych, które pełnią rolę interwencyjną w systemie.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w raportowanym okresie 27,1 TWh, co oznacza utrzymanie na tym samym poziomie w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, mimo krajowego spadku zużycia energii.

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce i potwierdzają to realizowane przez nas inwestycje. Trwają intensywne prace w związku z wyborem partnera do realizacji programu farm wiatrowych na Bałtyku, nawiązujemy również współpracę z największymi polskimi właścicielami  gruntów, takimi jak PKP czy KGHM Polska Miedź, przy realizacji naszego ambitnego programu PV. W najbliższym czasie podpisana zostanie również umowa pomiędzy PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK dotycząca instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach wykorzystywanych do tej pory jako składowisko odpadów paleniskowych, powstałych w Elektrowni Bełchatów. Moc farmy może sięgnąć nawet 60 MW.  Konsekwentnie wzmacniamy tym samym naszą pozycję lidera w sektorze odnawialnych źródeł energii – mówi Henryk Baranowski.

W naszym portfolio inwestycyjnym znajduje się także niskoemisyjny gaz, w tym flagowa inwestycja oparta na tym paliwie, czyli dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Po zakończeniu inwestycji, czyli około 2024 roku, Nowa Dolna Odra będzie jedną z najnowocześniejszych i przyjaznych dla środowiska elektrowni systemowych w Europie. Konsekwentnie stawiamy także na rozwój elektromobilności, do której podchodzimy w sposób komplementarny. Stawiamy na rozwiązania systemowe – od infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, przez zeroemisyjny transport publiczny, po sukcesywne uzupełnianie własnej floty samochodów specjalnych o pojazdy z napędem elektrycznym. Jednocześnie – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – stawiamy na efekt synergii, podejmując współpracę z branżowymi partnerami – dodaje Henryk Baranowski.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje po trzech kwartałach 2019 r. w Grupie PGE wyniosły 4,5 mld zł i były o 19 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 30 września, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji PGE – budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, sprawność produkcji energii elektrycznej w nowych blokach osiąga poziom ok. 46 proc., co przekłada  się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko. Nowe bloki energetyczne są niskoemisyjne i z zapasem spełniają rygorystyczne normy środowiskowe Unii Europejskiej. Na każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej w opolskich blokach zostanie wyemitowane od dwóch do czterech razy mniej tlenków siarki i azotu, a jednostkowa emisja dwutlenku węgla jest mniejsza o ok. 25 proc. Dzięki inwestycji wartej blisko 11,6 mld zł Elektrownia Opole zajmuje obecnie miejsce w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zaspokaja 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Energia wyprodukowana w nowych blokach jest w stanie zasilić aż 4 miliony gospodarstw domowych.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, gdzie kontynuowane są prace budowlane i montażowe. We wrześniu 2019 r. podano napięcie z linii 110 kV, a w najbliższym czasie rozpocznie się faza rozruchów poszczególnych urządzeń. W I kwartale 2020 r. planowane jest rozpalenie kotła na oleju. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosiło na koniec III kwartału ok. 93 proc. Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem nowy blok nr 7 zostanie oddany do eksploatacji do 30 października 2020 r.

Bloki gazowo-parowe

Grupa inwestuje także w aktywa zasilane gazem dywersyfikując tym samym paliwowo flotę wytwórczą. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, jest na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy budowy dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Termin składania ofert zakończył się 31 października 2019 r. Ofertę złożyło konsorcjum Polimex Mostostal i General Electric, obecnie trwa proces oceny oferty pod kątem formalno-prawnym. Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą uzależnione jest od wyników aukcji rynku mocy, która odbędzie się 6 grudnia 2019 r. Projekt będzie się ubiegać o 17-letnią umowę mocową. Realizacja projektu pozwoliłaby na odtworzenie potencjału wytwórczego Elektrowni Dolna Odra i docelowo zastąpienie wszystkich istniejących bloków węglowych w tej lokalizacji. Wpłynęłaby także na obniżenie wskaźnika emisyjności całej floty wytwórczej Grupy PGE, tym samym obniżenie ekspozycji na ryzyko rosnących cen uprawnień do emisji CO2. Nowe bloki gazowo-parowe to także odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, szczególnie na północy kraju, gdzie zlokalizowanych jest wiele lądowych farm wiatrowych i docelowo powstaną również farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Farmy wiatrowe na morzu i lądzie

Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Realizacja tego projektu pozwoliłaby na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie. 22 października Grupa ogłosiła, że do kolejnego etapu, czyli negocjacji dokumentów transakcyjnych umowy sprzedaży udziałów i umowy inwestycyjnej, zaprosiła firmę Ørsted – światowego lidera technologii offshore. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych tj. Baltica 2 i Baltica 3, w ramach których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Jednocześnie kontynuowane są prace w obszarze technicznym projektów Baltica 2 i Baltica 3, między innymi: pomiary wietrzności, działania w obszarze planistyki, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskania danych geofizycznych. Ogłoszono także postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wstępnego badania dna morskiego.

Równolegle podpisany został list intencyjny z PKN Orlen o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój offshore’u, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. Trwają prace na budowie inwestycji o nazwie Klaster, na którą składają się trzy farmy wiatrowe (Starza, Rybice i Karnice II) o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW i rocznej produkcji na poziomie ok. 277 GWh, która odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 130 tys. gospodarstw domowych. Na farmie Karnice II we wrześniu zakończył się już montaż wszystkich 10 turbin. Aktualnie trwają prace związane z instalacją wewnętrznego wyposażenia. Zgodnie z harmonogramem turbiny te przejdą testy w grudniu tego roku. Na dwóch pozostałych farmach – Rybice i Starza – trwają dostawy i montaż kolejnych turbin.

Realizacja projektu Klaster umożliwi uniknięcie emisji na poziomie ok. 215 tys. ton CO2. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie (PnU) dla wszystkich farm planowane jest na koniec I kwartału 2020 r. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych Grupy PGE o 18 proc. do blisko 650 MW.

Program rozwoju fotowoltaiki

Grupa konsekwentnie realizuje swoje plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. PGE podpisała już listy intencyjne z Grupą Azoty i Zakładami Chemicznymi Siarki „Siarkopol”, PKP Polskimi Kolejami Państwowymi oraz KGHM Polska Miedź, zakładające wykorzystanie gruntów tych firm pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne. Na najbliższe tygodnie zaplanowano także podpisanie umowy pomiędzy dwiema spółkami z Grupy PGE – PGE Energia Odnawialna i PGE GiEK, dotyczącej instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach wykorzystywanych do tej pory jako składowisko odpadów paleniskowych, powstałych w Elektrowni Bełchatów. Moc planowanej farmy fotowoltaicznej może sięgnąć nawet 60 MW. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r.

Kolejne kroki w stronę elektromobilności

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Spółka PGE Nowa Energia, odpowiedzialna za ten obszar w ramach Grupy PGE, jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. W III kwartale Grupa PGE podpisała list intencyjny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczący budowy nowych stacji ładowania przy oddziałach ZUS. Mają to być stacje ogólnodostępne, a PGE Nowa Energia ma być inwestorem i operatorem powstałej infrastruktury. Jednocześnie PGE Nowa Energia jest pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewnia swoim klientom w pełni ekologiczne zasilanie. Gwarantuje to podpisana ze spółką PGE Energia Odnawialna umowa, na mocy której energia elektryczna w należących do Grupy Kapitałowej PGE stacjach pochodzi w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

W szeroko pojęty program rozwoju elektromobilności wpisują się także dwa kolejne, podpisane w październiku, porozumienia. Pierwsze z nich, zawarte pomiędzy Grupą PGE, za pośrednictwem funduszu FIZAN Eko-Inwestycje, a Agencją Rozwoju Przemysłu dotyczy projektu, w ramach którego pozyskiwane będą kontrakty na dostawę, dzierżawę lub długoterminowy wynajem autobusów elektrycznych. Partnerzy planują wspólnie koordynować proces produkcyjny realizowany przez polskie firmy z branży, m.in. Autosan. Rozpoczęta współpraca to ważny krok w stronę wymiany taboru jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych m.in. do transportu uczniów do szkół. Drugie porozumienie, związane z produkcją elektrycznej floty pojazdów specjalnych dla energetyki, zawarte zostało z Polską Grupą Zbrojeniową, Autosanem oraz Tauronem i Eneą. Potencjał współpracy został oszacowany na 1500 sztuk pojazdów specjalistycznych w perspektywie czterech najbliższych lat.

Inwestycje w startupy

PGE Ventures, fundusz CVC Grupy PGE, zainwestował w kolejny, siódmy już startup. Tym razem jest to ConnectPoint, który stworzył dla klientów m.in. systemy do zarządzania farmami wiatrowymi, elektrociepłowniami, dystrybucją komunalną oraz elektrowniami w całej Europie. Rozwiązania ConnectPoint umożliwiają zwiększenie efektywności systemów produkcji i dystrybucji energii. To w konsekwencji pozwala zmniejszyć koszty operacyjne oraz ograniczyć emisję CO2 przez duże koncerny energetyczne. Rozwiązania proponowane przez startup mogą pozwolić spółkom z Grupy PGE na gromadzenie i standaryzację danych produkcyjnych w jednym miejscu, co może ograniczyć koszty integracji nowych systemów.

ConnectPoint specjalizuje się w usługach IT dla energetyki i przemysłu. Wykorzystując narzędzia Data Science, spółka łączy Internet Rzeczy z procesami biznesowymi, usprawniając tym samym procesy decyzyjne m.in. w segmencie produkcji i dystrybucji energii.

ConnectPoint jest dostawcą i integratorem rozwiązań z unikalną na rynku wiedzą branżową. Dostarcza sprawdzone rozwiązania partnerów i produkty własne służące do gromadzenia, czyszczenia i analizowania danych. Tworzy algorytmy do predictive maintanence, zdalnej kontroli produkcji oraz optymalizacji procesu produkcji i dystrybucji. Otrzymane analizy i raporty znacząco poprawiają efektywność operacyjną klientów i przyśpieszają procesy decyzyjne.

ConnectPoint usprawnia procesy w energetyce

ConnectPoint stworzył dla klientów m.in. systemy do zarządzania farmami wiatrowymi, elektrociepłowniami, dystrybucją komunalną oraz elektrowniami w całej Europie. Rozwiązania ConnectPoint umożliwiają zwiększenie efektywności systemów produkcji i dystrybucji energii. To w konsekwencji pozwala zmniejszyć koszty operacyjne oraz ograniczyć emisję CO2 przez duże koncerny energetyczne. 

ConnectPoint to siódmy startup, który został wyselekcjonowany przez zespół PGE Ventures. Inwestycja została przeprowadzona za pośrednictwem FIZAN PGE Ventures. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu procesu inwestycyjnego i liczymy, że nasze smart money pomoże spółce rozwinąć produkty i zwiększyć zasięg jej oddziaływania na polskim i zagranicznym rynku. Jestem przekonany, że innowacyjne rozwiązania ConnectPoint pomogą usprawnić procesy również w Grupie PGE – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

Rozwiązania ConnectPoint mogą pozwolić spółkom z Grupy PGE na gromadzenie i standaryzację danych produkcyjnych w jednym miejscu, co może ograniczyć koszty integracji nowych systemów. Dane będą przetwarzane i wykorzystywane w czasie rzeczywistym. Rozwiązania te mogą umożliwić szybkie, proste i wiarygodne raportowanie i poprawienie wskaźników biznesowych w spółkach z Grupy.

Aktualnie, ConnectPoint, jako członek konsorcjum, realizuje dostawę i wdrożenie Systemu Monitorowania Produkcji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Zadaniem tego systemu jest usprawnienie pracy poszczególnych departamentów operacyjnych w zakresie pozyskiwania danych produkcyjnych, procesowych (w czasie rzeczywistym) oraz emisyjnych do oceny pracy urządzeń i jednostek wytwórczych.

Inwestycja PGE Ventures pozwoli nam na zwiększenie potencjału i przyśpieszenie rozwoju produktów. Zaangażowanie takiego partnera oznacza, że nasz kierunek rozwoju, skupiający się na dostarczaniu informacji biznesowych w czasie rzeczywistym, był trafionym wyborem. Możliwość testowania naszych produktów w największej grupie energetycznej w Polsce pozwoli na ich lepsze dostosowanie do potrzeb rynkowych. Z kolei odpowiednie wykorzystanie naszego potencjału powinno przynieść wymierne korzyści Grupie PGE – mówi Dawid Pilc, prezes ConnectPoint sp. z o.o.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2020 roku. Wartość kontraktu wynosi 233 mln zł.

Oferta PGE okazała się najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Operator Systemu Przesyłowego co roku poszukuje sprzedawcy energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci. Tym razem przetarg dotyczył okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Spółka z Grupy PGE wygrała go po raz kolejny.

Po raz kolejny zaproponowaliśmy Operatorowi Systemu Przesyłowego najkorzystniejszą ofertę na potrzeby pokrycia strat w sieci przesyłowej, co potwierdza, że Grupa PGE jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jako lider jesteśmy w stanie oferować uczestnikom rynku sprzedaż energii elektrycznej po racjonalnych kosztach – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach kontraktu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprzeda do PSE w 2020 roku energię elektryczną za łączną kwotę 233 mln zł.

10 października w Elektrowni Opole należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, odbyła się uroczystość zakończenia budowy dwóch ultranowoczesnych bloków energetycznych nr 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW. Dzięki inwestycji wartej blisko 11,6 mld zł Elektrownia Opole jest obecnie w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zaspokaja 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wyprodukowana z nich energia jest w stanie zasilić aż 4 miliony gospodarstw domowych. 

30 września, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji PGE – budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, sprawność w produkcji energii elektrycznej w nowych blokach jest na poziomie ok. 46 proc., co przełoży się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko. Nowe bloki energetyczne są niskoemisyjne i z zapasem spełniają rygorystyczne normy środowiskowe Unii Europejskiej. Na każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej w opolskich blokach zostanie wyemitowane od dwóch do czterech razy mniej tlenków siarki i azotu, a jednostkowa emisja dwutlenku węgla jest mniejsza o ok. 25 proc.

Nowe bloki w Elektrowni Opole, które docelowo będą produkować nawet 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, w znaczący sposób wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowoczesne technologie zastosowane przy ich budowie sprawiają ponadto, że jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych elektrowni konwencjonalnych na świecie. Inwestycja wpisuje się także w kierunek rozwoju sektora energetycznego, który wyznaczyliśmy w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku – mówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Bloki 5 i 6, po pozytywnie zakończonej synchronizacji, przeszły proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych oraz ich optymalizację. Przed oddaniem jednostek do eksploatacji, przeprowadzona została optymalizacja pracy bloku, próby odbiorcze, pomiary gwarancyjne oraz 30-dniowy test nieprzerwanej pracy.

Jesteśmy świadkami historycznego momentu, nie tylko w skali Grupy PGE czy nawet polskiego sektora energetycznego, ale całej polskiej gospodarki – dzisiaj oficjalnie finalizujemy budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, czyli największą inwestycję infrastrukturalną w Polsce zrealizowaną po 1989 r. To działające już pełną mocą nowoczesne, spełniające najwyższe dostępne standardy wydajności i przyjazności dla środowiska, bloki energetyczne. Nowe bloki stanowią ważny element polskiej transformacji, która łączy najnowocześniejsze rozwiązania energetyki konwencjonalnej z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Tylko te dwa bloki są w stanie zasilić energią elektryczną aż 4 mln gospodarstw domowych – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rozbudowa Elektrowni Opole nie tylko wzmocniła pozycję Grupy PGE jako lidera branży energetycznej w Polsce, ale także przysłużyła się polskiej gospodarce. Aż 70 proc. wartości wszystkich zamówień na budowie trafiło do polskich firm, a z każdej wydawanej przez nas złotówki aż 70 groszy zostało w kraju. Inwestycja to również tysiące miejsc pracy – w niektórych momentach na placu budowy pracowało dziennie nawet 5,5 tys. osób, którzy przepracowali łącznie aż 32 mln roboczogodzin – dodaje Norbert Grudzień, wiceprezes PGE GiEK ds. inwestycji i zarządzania majątkiem.

Opolska megainwestycja realizowana była w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli obejmowała projektowanie, dostawę i budowę bloków energetycznych „pod klucz”. Każdy blok pracować będzie w układzie monobloku (jeden kocioł z jednym turbozespołem). Dzięki kompaktowej i modularnej konstrukcji nowe bloki, wraz z infrastrukturą zajmują relatywnie niewielką przestrzeń około 45 ha. Przy jednostkach wytwórczych powstały dwie chłodnie kominowe o wysokości 185,1 m każda, na których na cześć Festiwalu Piosenki w Opolu namalowane zostały pierwsze takty piosenki „Poszła Karolinka do Gogolina”. Nowe bloki zaprojektowane zostały na 35 lat pracy z czasem wykorzystania mocy zainstalowanej do 8000 godzin/rok. Przystosowane zostały także do produkcji ciepła w kogeneracji na poziomie 300 MWt/h.

Inwestycja o wartości 11,6 mld zł zrealizowana została przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który był generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

GE Power ponad 70 proc. sprzętu dostarczyło przy wsparciu lokalnego łańcucha dostaw, na który składało się ponad 5000 polskich certyfikowanych dostawców i podwykonawców, a najważniejsze elementy elektrowni, tj. turbiny parowe i generatory, wyprodukowano w fabrykach GE w Elblągu i Wrocławiu.

Budowa dwóch nowoczesnych bloków energetycznych w Elektrowni Opole to olbrzymia inwestycja infrastrukturalna. Jestem dumny, że mogliśmy uczestniczyć w tym ważnym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski projekcie, jako pełnomocnik konsorcjum i producent kluczowych elementów technologicznych – mówi Sławomir Żygowski, prezes GE Power w Polsce. – Opolska inwestycja była ogromnym przedsięwzięciem projektowym, organizacyjnym i logistycznym. Dziękuję PGE za zaufanie, a naszym partnerom za zaangażowanie, które pozwoliło  wspólnie osiągnąć wyznaczony cel na czas i zgodnie z założonym budżetem, spełniając wyśrubowane wymagania technologiczne i środowiskowe.

Dziś wspólnie świętujemy oficjalne zakończenie rozbudowy Elektrowni Opole. Przekazaliśmy inwestorowi, czyli PGE, dwa nowe bloki energetyczne o imponującej mocy 900 MW każdy. To czysta energia elektryczna nie tylko dla regionu Opolszczyzny, ale i całej Polski. Cieszymy się, że inwestycja realizowana była przy większościowym udziale polskich firm i że mogliśmy być częścią tego konsorcjum    – dodaje Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal.

 

Budowa pełna wielka wielkich wyzwań

Budowa bloków energetycznych w Elektrowni Opole była ogromnym wyzwaniem nie tylko technicznym, ale także projektowym, logistycznym i koordynacyjnym. Skalę przedsięwzięcia obrazuje liczba przepisów i standardów stosowanych w trakcie budowy. Mowa tu o 2,4 tys. obowiązujących normach prawnych, w oparciu o które wykonawca realizował prace. Imponująca jest również ilość wykorzystanych do budowy konstrukcji stalowych i betonu.  Można ją porównać do konstrukcji nowojorskiego Empire State Building (65 tys. ton), a betonu wystarczyłoby do postawienia drugiego Pentagonu (250 tys. ton).

W całym cyklu budowy nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole zaangażowanych było aż 54 tys. osób. i przeprowadzonych łącznie blisko 40 tys. odbiorów w tym aż 29 tys. w branży budowlanej, 8 tys. w branży technologicznej i ok. 2 tys. przy pracach związanych z rozruchem nowych jednostek.  Całość dokumentacji powykonawczej zgromadzona jest w ok. 18 tys. segregatorów.

 

***

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami video związanymi z inwestycją:

https://youtu.be/A2HftEhM6o0

https://www.youtube.com/watch?v=bBiBYIOJxcs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=HtB7TURQWao&fbclid=IwAR1b3j0Wv1CrEcf9P6Y89dTIL43-qp6BLSRrjlsgAgZ4VfZeiVgka83F0_A

Podczas tegorocznego Kongresu 590 władze PGE Polskie Grupy Energetycznej, PGE Energia Ciepłai Marszałek Województwa Podkarpackiego, podpisali List Intencyjny dotyczący podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie.

Jako wiodący producent i dostawca energii elektrycznej i ciepła w Polsce stawiamy na nowatorskie rozwiązania, w tym innowacyjne i ekologiczne technologie. Celem PGE jest podejmowanie kompleksowych działań na rzecz efektywności energetycznej i realizacji idei gospodarki obiegu zamkniętego. Dowodem na to jest podpisany dzisiaj List Intencyjny w sprawie budowy II linii technologicznej ITPOE – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisanie Listu Intencyjnego jest wyrażeniem woli podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji budowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Planowany projekt zwiększy wydajność zakładu ze 100 000 do 180 000 ton rocznie. Przed przystąpieniem do projektu niezbędne jest wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych uwzględniających aktualną i prognozowaną na najbliższe lata sytuację na rynku odpadów możliwych do termicznego przetworzenia w ITPOE.

W październiku 2018 roku wybudowana została Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Ten nowoczesny i ekologiczny obiekt technologiczny służący unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i pozwalający na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesie ich termicznego przekształcania, przyczynia się do produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła jest liderem w sektorze ciepłowniczym i jako producent ciepła i energii elektrycznej jest stałym i niezbędnym elementem infrastruktury miast i życia ich mieszkańców. Naszą ambicją jest bycie lokalnym partnerem wspierającym samorządy w rozwoju ciepłownictwa, a także w działaniach na rzecz gospodarki odpadami komunalnymi. Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie budowy II linii instalacji ITPOE jest potwierdzeniem naszych ambicji. Planowana budowa wpłynie na zrównoważony i  niskoemisyjny rozwój Podkarpacia, poprawiający jakość powietrza w regionie – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Budowa II linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie wpisuje się w postanowienia aktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami Województwa Podkarpackiego. Celem Samorządu Województwa Podkarpackiego jest stworzenie kompletnego systemu gospodarowania odpadami, w tym stworzenie infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia najbardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego cieszy nas realizacja planowanej inwestycji przez Grupę PGE, największego inwestora w energetyce, gwaranta stabilności i wiarygodnego partnera – dodaje Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 • PGE osiągnęła w I półroczu 2019 r. wynik EBITDA na poziomie 4,4 mld zł, czyli o 19 proc. większy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
 • W pierwszym półroczu PGE wypracowała zysk netto w wysokości 1,8 mld zł, czyli o 36 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • W I półroczu 2019 r. Grupa wyprodukowała 29,5 TWh energii elektrycznej i sprzedała 28,5 PJ ciepła.
 • PGE odnotowała wzrost o 28 proc. produkcji energii z wiatru ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.
 • Nakłady na inwestycje w raportowanym okresie wzrosły o 13 proc. r/r, do 2,5 mld zł. Finalizowana jest flagowa inwestycja Grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, trwają prace na budowie bloku nr 7 w Turowie, a także na budowie trzech nowych farm wiatrowych pod nazwą Klaster o łącznej mocy ponad 97 MW. Projekt, którego zakończenie planowane jest na I kwartał 2020 r., pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW, umacniając Grupę na pozycji lidera rynku OZE.
 • PGE chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Aktywnie rozwija m.in. program budowy farm fotowoltaicznych, a wśród partnerów realizacji tego projektu są już Grupa Azoty i „Siarkopol”, KGHM Polska Miedź oraz PKP Polskie Koleje Państwowe. Spółka planuje pierwszy istotny przyrost słonecznych mocy w 2021 r. 

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym półroczu wyniósł 4,4 mld zł i był o 19 proc. wyższy niż rok temu. Największy wpływ na  wynik miało pozytywne saldo zdarzeń jednorazowych, czyli przede wszystkim przydział dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO2 wycenianych na ok. 1,4 mld zł.

Największy udział w zysku EBITDA raportowanej Grupy PGE I półroczu 2019 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2 106 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 1 211 mln zł. Segment Ciepłownictwa zakończył pierwsze półrocze wynikiem 772 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 473 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 310 mln zł.

Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł w I półroczu 1,7 mld zł, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale tego roku zysk netto wyniósł 1,1 mld zł, czyli o 223 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jesteśmy liderem polskiego sektora energetycznego i konsekwentnie utrzymujemy solidne wyniki finansowe. Z uwagi na pozytywny wpływ zdarzeń jednorazowych, odnotowaliśmy bardzo dobry wynik EBITDA, na poziomie wyższym o prawie 1/5 niż w roku ubiegłym, a gdyby porównać wyniki EBITDA kwartał do kwartału wzrost wynosi aż 68 proc. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Solidne są także nasze wyniki operacyjne, a korzystne warunki pogodowe w raportowanym okresie przełożyły się na wzrost produkcji ze wszystkich odnawialnych źródeł energii, w tym na niemal 30 proc. wzrost wolumenu produkcji z wiatru. Większe wolumeny produkcji ze źródeł niesterowalnych to także wzrost zapotrzebowania na pracę interwencyjną elektrowni szczytowo-pompowych, które zanotowały wzrost o 65 proc. – dodaje Henryk Baranowski.

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne w I półroczu 2019 r. miało wpływ przede wszystkim mniejsze zapotrzebowanie ze strony operatora na energię generowaną w jednostkach konwencjonalnych, co związane było zwiększonym wolumenem produkcji z wiatru (+1,5 TWh) oraz zwiększonym wolumenem  energii importowanej netto (+0,8 TWh), przy jednoczesnym utrzymaniu na tym samym poziomie krajowego zużycia energii. 

W I półroczu 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 29,5 TWh energii elektrycznej, z czego 17,06 TWh (o 12 proc. mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia i modernizacji Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 8,72 TWh, co oznacza spadek o 15 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik.

O 1 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który w I półroczu 2019 r. wyniósł 2,26 TWh. Na ten nieznaczny wzrost wpłynęły neutralne dla wyników warunki pogodowe związane z ciepłym pierwszym kwartałem i zimnym drugim kwartałem tego roku.

Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 28 proc. produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji PGE osiągnęła także w przypadku produkcji z biomasy (wzrost o 14 proc.) oraz w elektrowniach wodnych (wzrost o 8 proc.). Zwiększona produkcja ze źródeł niesterowalnych przełożyła się na 65 proc. wzrost produkcji  w elektrowniach szczytowo-pompowych, które pełnią rolę interwencyjną w systemie.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł pierwszym półroczu 18,13 TWh, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Konsekwentnie umacniamy naszą pozycję lidera transformacji energetycznej inwestując w nieemisyjne źródła wytwórcze, do których zaliczamy przede wszystkim wiatraki na morzu i program rozwoju paneli fotowoltaicznych. W programie offshore jesteśmy obecnie na etapie wyboru partnera spośród podmiotów, które złożyły wiążące oferty zakupu udziałów, natomiast w przypadku programu PV nawiązaliśmy już współpracę z wiodącymi właścicielami gruntów w Polsce, wśród których znajdują się m.in. Polskie Koleje Państwowe i KGHM Polska Miedź. Już teraz, spośród terenów własnych i partnerów, zidentyfikowaliśmy zasoby pozwalające na wybudowanie mocy fotowoltaicznych na poziomie ok. 750 MW – mówi Henryk Baranowski.

Stawiamy ponadto na niskoemisyjny gaz i rozwój elektromobilności, którą uznajemy za niezwykle perspektywiczną z punktu widzenia rozwijania nowych obszarów biznesu. Jednocześnie staramy się, by nasza infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych była w pełni przyjazna środowisku, dlatego na mocy przekazanych gwarancji pochodzenia stacje ładowania należące do Grupy PGE zasilane są wyłącznie z odnawialnych źródeł energii  – dodaje Henryk Baranowski.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje w I półroczu 2019 r. w Grupie PGE wyniosły 2,5 mld zł i były o 13 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W III kwartale zostanie sfinalizowana flagowa inwestycja Grupy w Elektrowni Opole. 31 maja 2019 r. do komercyjnej eksploatacji został przekazany blok nr 5, a blok nr 6, który przechodzi właśnie próbę 720 godz. nieprzerwanej pracy, przekazany zostanie do eksploatacji 30 września 2019 r. Po zakończeniu realizacji inwestycji dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW, Elektrownia Opole wejdzie do czołówki najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ energia elektryczna z dwóch nowych bloków pozwoli na zaspokojenie potrzeb 4 mln gospodarstw domowych.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, gdzie rozpoczynają się prace uruchomieniowe poszczególnych instalacji bloku. Na przełomie 2019 i 2020 r. planowane jest rozpalenie kotła na oleju. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosi ok. 92 proc. Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem inwestycja zostanie zakończona do 30 października 2020 r.

Bloki gazowo-parowe

Grupa inwestuje także w aktywa zasilane gazem. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła już postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Przedmiot zamówienia o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule „pod klucz”. Zamówienia uwzględnia m.in. zaprojektowanie, dostawę, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu zamawiającego, serwis w okresie gwarancji oraz świadczenie usług serwisowych dla obu turbin gazowych przez 12 lat. Rozstrzygnięcie przetargu spodziewane jest na przełomie 2019/2020 r. Pozostałe prace przygotowawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem – uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zamknięto uzgodnienia z operatorem. Inwestycja przygotowywana jest do startu w aukcji mocy w 2019 r., co przekłada się na rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji 1 stycznia 2024 r.

Program rozwoju fotowoltaiki

Grupa konsekwentnie realizuje swoje plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r. W PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh. We wrześniu Grupa podpisała jeszcze dwa listy intencyjne zakładające wykorzystanie gruntów PKP Polskich Kolei Państwowych oraz KGHM Polska Miedź pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne. 

Farmy wiatrowe na morzu i lądzie

Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych,a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Grupa PGE zakończyła badanie due diligence i podmioty biorące udział w procesie złożyły wiążące oferty zakupu udziałów. Wybór partnera planowany jest do końca 2019 r. Równolegle podpisany został list intencyjny z PKN Orlen  o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój offshore’u, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. Trwają już prace na budowie inwestycji o nazwie Klaster, na którą składają się trzy farmy wiatrowe (Starza, Rybice i Karnice II) o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW i rocznej produkcji na poziomie ok. 277 GWh. Przewidziany okres eksploatacji farm to 25 lat, a  okres wsparcia dzięki wygranej aukcji OZE – 15 lat. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie (PnU) dla wszystkich farm planowane jest na koniec I kwartału 2020 r. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych Grupy PGE o 18 proc. do blisko 650 MW.

Zielona elektromobilność

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Spółka PGE Nowa Energia, odpowiedzialna za ten obszar w ramach Grupy PGE, jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Posiada obecnie ponad 50 punktów, w 14 miastach w całej Polsce. Jednocześnie PGE Nowa Energia będzie pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewni swoim klientom w pełni ekologiczne zasilanie. Gwarantuje to podpisana ze spółką PGE Energia Odnawialna umowa, na mocy której energia elektryczna w należących do Grupy Kapitałowej PGE stacjach będzie pochodzić w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z zawartą umową PGE Energia Odnawialna sprzeda PGE Nowej Energii gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z OZE w wolumenie 370 MWh do wykorzystania w 2019 roku. Kolejne zostaną udostępnione w następnych latach.

FIZAN Eko-Inwestycje

PGE i jej spółki zależne PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna zawarły umowę inwestycyjną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia (TFI Energia), który utworzył Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje, czyli fundusz nastawiony na inwestowanie w odnawialne źródła energii i nowe biznesy. Docelowa wartość środków w funduszu to min. 1,5 mld zł w ciągu 36 miesięcy od daty rejestracji funduszu, przy czym większość wpłat przypadałaby na rok 2020. Fundusz będzie mógł zainwestować maksymalnie 20 proc. w jeden projekt. Zakładany horyzont inwestycyjny to minimum 5 lat, a krótszy okres inwestycyjny będzie możliwy jedynie w szczególnych przypadkach.

Kablowanie sieci i poprawianie niezawodności dostaw

W celu poprawy jakości dostaw PGE Dystrybucja realizuje program kablowania sieci. Uruchomiony w lutym 2019 r. Program Kablowania pozwoli na osiągnięcie udziału linii kablowych na poziomie 30 proc. w 2030 r. wobec 25 proc., który zostałby osiągnięty bez uruchomienia programu. CAPEX netto na realizację projektu to 3,46 mld zł, przy czym nadwyżka pochodząca z Programu wynosi ok. 1,9 mld zł. Grupa PGE zamierza tym samym ograniczyć czas trwania i częstotliwość przerw w dostawach energii elektrycznej poprzez obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI oraz poprawić parametry jakościowe dostaw energii.

Nowoczesne kanały obsługi klienta

Grupa PGE stawia na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne kanały obsługi klienta. Przedstawiciele handlowi Lumi – marki sprzedażowej dla Warszawy, będą używali długopisu IC Solutions, który w momencie podpisywania dokumentu automatycznie generuje jego cyfrową wersję. Technologia IC Pen, która stworzona została przez startup IC Solutions z portfela inwestycyjnego PGE Ventures, ogranicza w ten sposób zużycie papieru i pomaga chronić środowisko naturalne. Długopisy IC Pen będą również pilotażowo wykorzystywane w spółce PGE Obrót.

 

Polskie firmy dostrzegają światowe trendy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i nie zamierzają pozostać w tyle. W tym celu Grupa PGE i Grupa ORLEN podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy  podpisały list intencyjny o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój morskiej energetyki wiatrowej, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

W ramach współpracy określonej w Liście Intencyjnym przewidziano również kampanie informacyjne na temat roli wiatru, jako ważnego źródła energii oraz promujące morską energetykę wiatrową w kraju i za granicą. W dokumencie uwzględniono:

• Wymianę know-how/informacji lub wspólne pozyskiwanie danych niezbędnych do realizacji morskich farm wiatrowych;

• przygotowania do inwestycji w zakresie infrastruktury morskiej i logistyki dostaw, w tym ocena kluczowych parametrów dostępności polskich portów, oferowanych przez nie usług i gotowości do obsługi budowy przyszłych farm wiatrowych;

• potencjalną współpracę w zakresie projektowania i budowy infrastruktury przyłączeniowej w porozumieniu z operatorem systemu przesyłowego;

• koordynację działań mających na celu wypełnienie wymagań dotyczących dostaw materiałów i usług w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, o ile takie wymagania zostaną wprowadzone przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

• wspólne lub skoordynowane działania na rzecz maksymalizacji polskich komponentów w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej;

• analizy możliwości świadczenia usług obsługi, utrzymania, konserwacji funkcjonujących farm na Bałtyku lub infrastruktury towarzyszącej;

• koordynację działań w obszarze public relations skierowanych do kluczowych grup interesariuszy, w tym prowadzenie wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat znaczenia projektów morskich farm wiatrowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz korzyści płynących z realizacji tych projektów w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym;

Celem zainicjowanej współpracy jest połączenie potencjału dwóch narodowych czempionów w celu realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i stopniowego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Liczymy, że wykorzystując efekt synergii uda nam się zdynamizować proces tak, by energia z wiatraków na morzu jak najszybciej zasiliła polski system elektroenergetyczny – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Chcemy wykorzystać wartość morskiej energetyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki. Zależy nam też, aby na realizowanych projektach zyskały lokalne społeczności. Liczymy na korzyści operacyjne, jak optymalizacja kosztów, rozwiązań sieciowych i technicznych oraz logistyki morskiej. Partnerstwo pozwoli też na ujednolicenie i wzmocnienie komunikacji m.in. poprzez wspólne rozmowy z organizacjami społecznymi oraz dostawcami kluczowych elementów – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wyrażona w liście intencja współpracy dwóch największych polskich koncernów energetycznych nad morską energetyką wiatrową jest w ocenie PFR jednym z najlepszych przykładów inwestycji w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju – mówi Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Podpisanie listu intencyjnego z PKN ORLEN nie oznacza rezygnacji z założonego modelu realizacji programu offshore przez Grupę PGE. Kontynuujemy proces wyboru partnera i zgodnie z założeniami planujemy sfinalizować go do końca roku – mówi Monika Morawiecka, Prezes PGE Baltica.

Elektrownie wiatrowe znakomicie wpisują się w miks energetyczny PKN ORLEN. Produkcja energii z elektrowni wiatrowych będzie bilansowana produkcją z elastycznych źródeł gazowych – powiedział Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN.

Docelowo, obie firmy zamierzają zrealizować projekt z międzynarodowym koncernem branżowym mającym doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Zarówno w PGE, jak i w PKN ORLEN, trwają procedury wyłonienia partnerów strategicznych do uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji koncesji na Morzu Bałtyckim.

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację programu offshore w Grupie Kapitałowej PGE, do 2030 roku chce wybudować turbiny o łącznej mocy 2,5 GW, co da jej pozycję lidera na polskim rynku morskiej energetyki wiatrowej. Obecnie spółka koordynuje trzy projekty – Elektrownię Wiatrową Baltica 1 (EWB1), Elektrownię Wiatrową Baltica 2 (EWB2), która w styczniu tego roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1,5 GW oraz Elektrownię Wiatrową Baltica 3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na 1 GW. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne, a obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla dwóch z nich, czyli EWB2 i EWB3.

Z kolei odpowiedzialna za projekt morskiej energetyki wiatrowej w PKN ORLEN spółka Baltic Power, rozpoczęła na początku bieżącego roku badania środowiskowe oraz pomiary warunków wietrzności na obszarze posiadanej koncesji. Celem prac jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i określenie produktywności morskiej farmy wiatrowej o planowanej mocy 1,2 GW. Analizowana budowa morskich farm wiatrowych stanowi jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy ORLEN na najbliższe lata.  Koncern jest jednym z kluczowych wytwórców  energii elektrycznej w Polsce, a posiadane aktywa, w tym dwa bloki gazowo-parowe w Płocku i Włocławku, stanowią  dobre źródło bilansowania farm wiatrowych w przypadku niedoborów mocy.

PGE Nowa Energia będzie pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewni swoim klientom w pełni ekologiczne zasilanie. Gwarantuje to podpisana ze spółką PGE Energia Odnawialna umowa, na mocy której energia elektryczna w należących do Grupy Kapitałowej PGE stacjach będzie pochodzić w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z zawartą umową PGE Energia Odnawialna sprzeda PGE Nowej Energii gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z OZE w wolumenie 370 MWh do wykorzystania w 2019 roku. Kolejne zostaną udostępnione w następnych latach. Tego typu gwarancja – wydawana od czterech lat przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jest dla odbiorcy końcowego potwierdzeniem, że określona w dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci została wytworzona ze źródeł odnawialnych.

Elektromobilność to ważny element transformacji polskiej energetyki. To już nie tylko stacje ładowania i samochody elektryczne, ale cały ekosystem, który sprawia, że transport staje się przyjazny środowisku. Ekologiczne są już zarówno pojazdy, jak i energia, która je zasila – mówi Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Grupa PGE jest liderem transformacji energetycznej w Polsce i jako pierwsza oferuje możliwość doładowania samochodu elektrycznego w pełni zieloną energią na wszystkich swoich stacjach.Co ważne, zainicjowany właśnie projekt jest doskonałym przykładem dobrej, wzajemnie uzupełniającej się współpracy spółek z Grupy Kapitałowej PGE i poszukiwania efektów synergii wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nasz udział w rozwoju polskiego sektora elektromobilności stale rośnie. Sukcesywnie stawiamy stacje ładowania w całej Polsce, również w małych i średnich miastach. Rozwijamy także usługi carsharingu, konsekwentnie uzupełniając flotę o samochody elektryczne. Chcemy, by rozwój elektromobilności był jednym z flagowych projektów PGE. Od dzisiaj z naszych stacji ładowania płynie wyłącznie zielona energia – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jesteśmy liderem w energetyce wiatrowej i wodnej, dynamicznie rozwijamy projekty fotowoltaiczne,a teraz przyszedł czas na wsparcie działań na rzecz elektromobilności. Od dzisiaj kierowcy samochodów elektrycznych, którzy korzystają z usług PGE, będą mogli mieć pewność, że oprócz tego, że poruszają się ekologicznym środkiem transportu, dodatkowo zasilają go w 100 proc. ekologicznym paliwem – mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Na mocy przekazanych gwarancji cała energia elektryczna wykorzystywana do ładowania samochodów w sieci PGE Nowa Energia pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Zakupione gwarancje wypełniają zapotrzebowanie na energię na stacjach PGE w Polsce, co najmniej do końca 2019 roku. Kolejne będziemy nabywać w miarę zwiększania wolumenu energii wykorzystywanej przez naszych klientów – mówi Tomasz Marzęda, prezes PGE Nowa Energia.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych,4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

Właścicielem i operatorem stacji ładowania jest PGE Nowa Energia. Obecnie spółka dysponuje ponad 50 punktami ładowania w 14 miastach w Polsce. W lipcu i w sierpniu 2019 r. PGE Nowa Energia uruchomiła nowe ogólnodostępne stacje ładowania w Bogatyni, Jeleniej Górze, Lublinie oraz w Szczytnej w województwie dolnośląskim. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca, na wszystkich swoich obiektach spółka odnotowała ponad 1500 sesji ładowania samochodów elektrycznych. Ta liczba zwiększa się systematycznie, średnio o 10 proc. w każdym miesiącu.

Grupa Kapitałowa PGE podpisała z Polskimi Kolejami Państwowymi list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Inwestycje zostaną zrealizowane na terenach należących do Polskich Kolei Państwowych, które dysponując ok. 100 tys. ha są jednym z największych w kraju właścicieli nieruchomości.

PGE chce wytypować spośród gruntów PKP działki odpowiednie pod budowę farm fotowoltaicznych. Pierwsze takie grunty, położone w województwach śląskim, łódzkim i podkarpackim, korzystne z punktu widzenia energetyki solarnej, zostały już wstępnie wyselekcjonowane. Co ważne, PKP zadeklarowały też zainteresowanie zakupem energii elektrycznej wyprodukowanej przez realizowane w ramach porozumienia instalacje PV.

W najbliższych miesiącach zespół projektowy złożony z ekspertów PKP i PGE dokona pełnego przeglądu gruntów i wytypuje najlepsze spośród nich pod inwestycje. Sygnatariusze listu zakładają, że umowa na realizację pierwszego takiego projektu zostanie podpisana nie później niż w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Odnawialne źródła energii będą się w Polsce rozwijać, jako dwa dopełniające się wzajemnie elementy z energetyką konwencjonalną. Mix energetyczny musi uwzględniać i równoważyć te dwie ścieżki wytwarzania energii, bo w długoterminowej perspektywie jest to jedyne efektywne rozwiązanie i tylko takie sprawdzi się w przyszłych dekadach. Atutem energetyki konwencjonalnej jest większa stabilność systemu energetycznego, z kolei źródła odnawialne oznaczają większy wkład w ochronę klimatu. Energetyka konwencjonalna – nowoczesna, niskoemisyjna i bezpieczna – oraz OZE to dwa elementy, które jesteśmy w stanie rozsądnie połączyć w systemie dla efektu synergii – mówi Adam Gawęda, Wiceminister Energii.

Przedsięwzięcie realizowane z PKP wpisuje się w Program PV Grupy PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Podobne porozumienia PGE Energia Odnawialna podpisała już m.in. z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych w świętokrzyskim Osieku. Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r.

Grupa PGE jest liderem segmentu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Mamy największy udziałw hydroenergetyce i energetyce wiatrowej. Zainicjowana dzisiaj współpraca z PKP jest kolejnym krokiem, by zbudować podobną pozycję również w branży fotowoltaicznej. Dzięki takim inwestycjom zwiększamy udział bezemisyjnych źródeł energii w naszym kraju i przyczyniamy się do transformacji energetycznej polskiej gospodarki – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisany list intencyjny pokazuje, że staramy się wykorzystać olbrzymi potencjał naszych nieruchomości na różne możliwe sposoby. Elektrownie fotowoltaiczne to kolejne po Innowacyjnych

Dworcach Systemowych i stacjach ładowania samochodów elektrycznych przedsięwzięcie, którego głównym założeniem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. Działania ukierunkowanena ochronę środowiska naturalnego są istotnym punktem w strategii Polskich Kolei Państwowych – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP.

Przewidujemy udział projektów fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym lub w ramach umowy corporate Power Purchase Agreements (PPA). Umożliwi to Polskim Kolejom Państwowym dokonywanie zakupów zielonej energii bezpośrednio z realizowanych inwestycji – dodaje Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Grupa Kapitałowa PGE i KGHM Polska Miedź podpisały podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych.

Planowane inwestycje mają powstać na terenach należących do KGHM Polska Miedź. Umożliwi to jednemu z największych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE. KGHM Polska Miedź jest jednym z największych w Polsce odbiorców energii elektrycznej. Każdego roku zużywa jej ponad 2,5 TWh, ustępując pod tym względem jedynie Polskim Kolejom Państwowym.

Przyszłość i rozwój energetyki to ważne priorytety w polityce krajowej. Zainicjowana dzisiaj współpraca  pomiędzy PGE i KGHM przyczynia się do dalszego rozwoju sektora OZE w Polsce. Te działania niezwykle cieszą, gdyż pokazują, że zaangażowanie i prace prowadzone w resorcie energii mające na celu stworzenie przyjaznych warunków prawnych do tworzenia źródeł odnawialnych, spotykają się z pozytywnym odbiorem. Mam nadzieję, że przedstawiony przez rząd program „Mój prąd” będzie silnym impulsem rozwoju energetyki rozproszonej i przyczyni się w sposób znaczący do spełnienia zobowiązań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii – mówi Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Dzisiejsze wydarzenie jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji przez Polskę celów związanych ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii, a także rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, gdzie fotowoltaika pełni jedną z naczelnych ról. Podejmowana współpraca to zatem realizacja koncepcji i wizji obu koncernów, która wpisuje się także w strategię energetyczną państwa – mówi Krzysztof Kubów, Wiceminister Energii.

Projekty fotowoltaiczne mają być realizowane przez PGE i KGHM w formule joint venture obejmującej etapy przygotowania, budowy i eksploatacji instalacji PV.

Jesteśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Dzięki współpracy lidera sektora energetycznego w Polsce oraz potentata na rynku miedzi, jest szansa na powstanie kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w ramach naszego szeroko zakrojonego programu PV. Nadrzędnym celem strategicznym tego programu jest zapewnienie Grupie PGE pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dużej skali. Elektrownie PV będą powstawały na gruntach w całym kraju, zarówno tych należących do Grupy, jak i partnerów zewnętrznych, z którymi sukcesywnie nawiązujemy współpracę – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Ostateczny kształt współpracy pomiędzy PGE i KGHM Polska Miedź zostanie wypracowany w ciągu najbliższych miesięcy. Zespół projektowy dokona przeglądu gruntów i wytypuje najlepsze spośród nich pod inwestycje.

Jednym z naszych celów strategicznych jest zapewnienie już w 2030 roku aż 50 proc energii elektrycznej ze źródeł własnych, w tym oczywiście OZE. Współpraca, którą planujemy z PGE, pozwoli nam zrealizować jedno z najbardziej ambitnych zadań, jakie w ciągu nadchodzącej dekady staną przed KGHM Polska Miedź. Dołączając do światowych liderów w dziedzinie korzystania z OZE zapewnimy efektywną kosztowo i przyjazną środowisku energię elektryczną napędzającą nasz biznes – mówi Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM.

Przedsięwzięcie realizowane z KGHM wpisuje się w Program PV Grupy PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Wpisuje się także w przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, który zakłada, że do 2030 r. moc instalacji PV w naszym kraju ma wynieść 10,2 GW, a w 2040 r. - 20,2 GW. Grupa Kapitałowa PGE, będąca największym w Polsce przedsiębiorstwem energetycznym, chce być liderem w realizowaniu tych planów.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV w ramach całej Grupy, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

KGHM konsekwentnie urzeczywistnia strategię rozwoju spółki na lata 2019-2023. Zakłada ona realizację projektów mających na celu zaspokojenie 50 procent zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ze źródeł własnych i odnawialnych źródeł energii do końca 2030 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna, największa firma sektora elektroenergetycznego w Polsce, opublikowała swój czwarty raport zintegrowany, w którym w sposób kompleksowy, przystępny i atrakcyjny wizualnie przedstawia swoją działalność w 2018 roku.

Zależy nam na tym, żeby nasza komunikacja z otoczeniem była jak najbardziej zrozumiała. Jako lider produkcji energii elektrycznej i ciepła dążymy do tego, aby w każdym aspekcie prowadzonej przez nas działalności zachowywane były jak najwyższe standardy, także w zakresie raportowania. Chcemy,aby otoczenie miało świadomość celów, które sobie wytyczyliśmy. Dzięki nowej odsłonie raportu zintegrowanego każdy, kto jest zainteresowany działaniami Grupy Kapitałowej PGE, będzie mógł przeanalizować podejmowane przez nas aktywności, a także ich rezultaty – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raport zintegrowany Grupy PGE ze względu na swoją przejrzystą formę, nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki, ekonomii czy rachunkowości. Za pomocą rozwiązań technologicznych, takich jak nowoczesny interfejs, video, animacje, infografiki, treść jest przystępna nawet dla osób spoza branży energetycznej. Główny nacisk w raporcie został położony na treść i kompleksową analizę otoczenia. Obszerne dane i statystyki pozwalają na szeroką ocenę interakcji ze wszystkimi interesariuszami Grupy PGE oraz przegląd szans rozwoju i ryzyk prowadzonej działalności,a także ilustrują zmieniające się otoczenie rynkowe i prawne.

Zebrane dane pozwalają spojrzeć na Grupę PGE z szerszej perspektywy i zaprezentować w jednym raporcie wzajemne relacje pomiędzy kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi – dodaje Henryk Baranowski.

Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4 oraz w oparciu o wytyczne International Integrated Reporting Council (IIRC).

Zgodnie z wytycznymi do raportowania zintegrowanego według IIRC, PGE prezentuje w raporcie dane, które wyjaśniają, w jaki sposób organizacja tworzy w czasie wartość dla akcjonariuszy. W raporcie znajduje się wiele istotnych informacji zarówno finansowych, rynkowych, jak również pozafinansowych, które umożliwiają zapoznanie się z zasadami funkcjonowania organizacji w szerszym otoczeniu.

Raport zintegrowany PGE jest dostępny pod adresem:

https://raportzintegrowany2018.gkpge.pl/

Grupa Kapitałowa PGE zacieśnia współpracę ze Scanway. Do tej pory startup z Wrocławia sprawdził już laserowo stan turbin wiatrowych należących do spółki PGE Energia Odnawialna, a w planach ma także monitorowanie składu węgla w kopalniach z użyciem technologii stosowanej przez NASA na Marsie.

Współpraca Scanway z PGE trwa od początku 2018 roku, kiedy to PGE Ventures, fundusz powołany w ramach Grupy Kapitałowej PGE, którego celem jest inwestowanie w startupy, zwrócił uwagę na potencjał wrocławskiej firmy.

Przykład naszej współpracy pokazuje, że duże korporacje, takie jak PGE, coraz częściej otwierają się na innowacyjne rozwiązania technologiczne oferowane przez polskie startupy. Wzajemne korzyści płynące z takiej współpracy mają istotny wpływ na wzrost wartości zarówno spółki rozwijającej swoje produkty, jak i dużego przedsiębiorcy optymalizującego swoją bieżącą działalność m.in. poprzez redukcję kosztów operacyjnych – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

Wrocławianie są już po pierwszych wdrożeniach realizowanych na rzecz Grupy Kapitałowej PGE. Scanway zbudował dla PGE Energia Odnawialna, jednej ze spółek Grupy, specjalne urządzenie, które pozwoliło na monitorowanie eksploatacji turbin wiatrowych.

Poddawane regularnym obciążeniom zmiennego wiatru turbiny ulegają degradacji, a ich stan był dotychczas kontrolowany albo przez pracowników farm wiatrowych albo za pomocą dronów. My opracowaliśmy metodę znacznie szybszą i efektywniejszą – mówi Jędrzej Kowalewski, prezes Scanway.

Wrocławianie stworzyli specjalny skaner laserowy, który pozwala na sprawdzenie stanu turbin z odległości nawet ponad stu metrów – z dokładnością do 1 milimetra. Dzięki temu, zauważone zostaną nawet najmniejsze zadrapania czy ubytki powierzchni na łopatach urządzenia.

Wdrożenia dokonaliśmy na jednej z większych farm wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna. Obecnie trwają rozmowy nad wdrożeniem rozbudowanej wersji skanera Scanway oraz bardziej zaawansowanego systemu nadzoru monitoringu turbin w większej skali – dodaje Jędrzej Kowalewski.

Na tym jednak nie koniec. Scanway pracuje także nad możliwością laserowej inspekcji składu pierwiastkowego węgla. Z takiego rozwiązania korzysta już amerykańska agencja kosmiczna NASA m.in. podczas wypraw na Marsa. Scanway chciałby wykorzystać kosmiczną technologię w kopalniach należących do PGE. Dzięki temu, dokładny skład pierwiastkowy węgla moglibyśmy określić bez transportowania go do laboratorium. To z kolei umożliwiłoby użycie odpowiedniej instalacji i ograniczenie zanieczyszczeń, kiedy węgiel trafi już do kotła w elektrowni. Jesteśmy po spotkaniach z przedstawicielami PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna i liczymy, że wkrótce będziemy mogli nawiązać współpracę również w tym obszarze – dodaje Jędrzej Kowalewski.

Scanway wspierany jest także przez regionalnego inwestora – Dolnośląski Fundusz Rozwoju,czyli spółkę w całości należącą do samorządu województwa dolnośląskiego, której celem jest zbudowanie w regionie trwałego, wieloletniego sytemu finansowania MŚP.

Cieszymy się z wielopłaszczyznowej współpracy Scanway z Grupą Kapitałową PGE. To pokazuje,że pomysły, w które zainwestowaliśmy, mają potencjał do unowocześnienia wielkiego sektora polskiej gospodarki, jakim jest sektor energii – mówi Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Scanway to wrocławski startup wywodzący się z branży kosmicznej. Jego twórcy wysłali już w kosmos specjalną wiertarkę, a teraz pracują nad dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektem satelity do obserwacji Ziemi. Jednocześnie Scanway rozwija szereg najnowocześniejszych rozwiązań z branży laserowej i optycznej, które mają zastosowanie również w przemyśle.

PGE Polska Grupa Energetyczna we współpracy z Instytutem Energetyki – Instytutem Badawczym pracuje nad autorskim projektem źródeł mikrokogeneracyjnych. Urządzenia te zasilane będą gazem ziemnym.

Analizowana i unowocześniana w trzyletnim projekcie badawczym technologia stacjonarnych źródeł mikrokogeneracyjnych, polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w jednym wysokosprawnym procesie, będzie zarówno innowacyjna, jak i efektywna kosztowo. Instalacje mikrokogeneracyjne z wykorzystaniem ogniw paliwowych stosowane są już w Niemczech czy w Japonii, jednak cały czas są to technologie wymagające dużych nakładów finansowych, a przez to nadal wymagające dotacji lub związane z wysokimi kosztami po stronie użytkowników.

PGE Polska Grupa Energetyczna chce być liderem transformacji sektora energetycznego, dlatego aktywnie angażuje się w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Jako największy producent energii elektrycznej i ciepła wyznaczamy kierunki rozwoju branży. W tym celu stawiamy na nowatorskie rozwiązania, projektujemy i wprowadzamy nowoczesne technologie w całym łańcuchu naszej działalności, dbając jednocześnie, aby koszty produktów nie były barierą rozwoju – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Prowadzony przez PGE projekt dotyczy opracowania technologii produkcji mikrokogeneracyjnych urządzeń ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi oraz technologii produkcji stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC). Ogniwa paliwowe charakteryzują się wysoką temperaturą pracy, co bezpośrednio przekłada się na wysoką sprawność w układach jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Ponadto, ogniwa SOFC charakteryzują się wysoką tolerancją na zanieczyszczenie paliwa pod kątem obecności tlenków węgla oraz siarki. W ten sposób do produkcji energii może zostać wykorzystana szeroka gama paliw, w tym również wodór. Jedną z kluczowych zalet ogniwa paliwowego typu SOFC jest wykorzystanie na potrzeby ich produkcji powszechnie dostępnych materiałów oraz brak konieczności stosowania metali szlachetnych, jako katalizatorów reakcji elektrochemicznych.

Ogniwa paliwowe są znacznie bardziej ekologiczne w stosunku do obecnie dostępnych technologii kogeneracyjnych. Ich wyróżnikiem jest wysoka sprawność i gęstość mocy. Dynamiczny rozwój rynku ogniw paliwowych, to efekt szybko rosnącego zapotrzebowania na wysokosprawne i czystsze źródła energii. W PGE chcemy zmniejszyć negatywny wpływ instalacji energetycznych na środowisko, a dzięki takim projektom, jak ten, jest to możliwe – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu PGE ds. innowacji.

Obecnie ogniwa paliwowe są stosowane w urządzeniach przenośnych, generatorach małej i dużej mocy, w rozproszonych źródłach energii elektrycznej oraz ciepła. Dane z rynku uwiarygadniają dojrzałość technologiczną i szereg zalet ogniw paliwowych. Już teraz można dostrzec znaczący postęp w zakresie rozwoju tańszych i trwalszych materiałów wykorzystywanych w budowie pojedynczych ogniw, stosów ogniw i ich komponentów. Ponadto, prowadzone badania ukierunkowywane są na opracowanie nowych metod masowej produkcji ogniw, w celu obniżenia ich kosztu wytworzenia.

 

Fot. Adobe Stock

KGHM Polska Miedź oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę o współpracy badawczej z Konsorcjum naukowym, w skład którego wchodzą m.in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali  powołanie multidyscyplinarnego centrum badawczego opracowującego rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego.

Projekt opiera się na współpracy środowiska naukowego z sektorem biznesowym i obejmuje m.in. prowadzenie interdyscyplinarnych badań z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora energetycznego.

Nowe technologie stają się współcześnie czynnikiem decydującym w procesie zapewnienia społeczeństwu odpowiedniego poziomu i jakości życia. Obserwując zmiany, jakie następują w energetyce, można z dużą pewnością stwierdzić, że od zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań będzie zależeć sprostanie wielu wyzwaniom, jakie stoją przed tym sektorem gospodarki. Przystąpienie do współpracy przez UKSW, PGE i KGHM to wyraz zaangażowania wszystkich stron w chęć rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Polska innowacyjna gospodarka potrzebuje budowy silnych więzi łączących naukę i biznes. Nowe możliwości, które powstają w momencie wykorzystania zasobów firm i potencjału polskiej nauki umożliwiają naszej gospodarce skok w przyszłość. Multidyscyplinarne centrum badawcze dla sektora energetycznego i przemysłowego to przyczółek przemysłu 4.0 w którym opracowywane będą nowe technologie bezpośrednio przyczyniające się do rozwoju przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Waldemar Buda, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

Konsekwentnie realizujemy strategię na lata 2019-2023. Jednym z jej priorytetów jest efektywność, także energetyczna. Nasza działalność, choć oparta na tradycyjnej branży surowcowej, wymaga nieustannego rozwoju. Szczycimy się mianem lidera polskiej gospodarki i międzynarodowego czempiona i ciężko na to pracujemy. Inwestujemy, rozwijamy e-Przemysł, sięgamy po doświadczenia i wiedzę specjalistów i nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań. Z zaangażowaniem współtworzymy projekty łączące biznes i naukę. Wierzymy, że połączenie potencjałów daje impuls do odpowiedzialnego rozwoju i nowoczesnej polskiej gospodarki – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.

Dzięki przystąpieniu do tego strategicznego partnerstwa PGE wzmacnia swoją aktywność na rzecz ścisłej kooperacji z sektorem naukowym. Projekt ten jest dla nas niezwykle ważny z punktu widzenia poszukiwania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny energetyki. W PGE wierzymy, że połączenie naszych zasobów, kompetencji i doświadczenia z wiedzą instytucji naukowych umożliwi opracowanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym umocnimy się na pozycji lidera krajowego sektora energetycznego. Dzięki digitalizacji i rozwojowi technologii w energetyce możemy sprostać nowym wyzwaniom stawianym przed branżą energetyczną i, tym samym, zwiększyć naszą efektywność działaniamówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego skoncentrowany jest na innowacjach i nowych technologiach. Jego realizacja przyczyni się do skutecznej współpracy nauki i gospodarki.

Projekt skupiony wokół Centrum Cyfrowej Nauki jest rezultatem dynamicznego rozwoju uczelni. Nasz Uniwersytet posiada zasoby infrastrukturalne i ogromny potencjał intelektualny w obszarze informatyki, nauk społecznych i humanistycznych, biologicznych i medycznych. Znaleźliśmy również konsorcjantów, firmy oraz osobistości cenione na świecie, dzięki którym mogliśmy przygotować projekt nowego kampusu – mówi rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński.

W ramach projektu naukowcy i przedsiębiorcy będą realizować wspólne zadania z zakresu m.in. Internetu rzeczy (IoT), digitalizacji, rozwoju mikroźródeł czy zarządzania sieciami energetycznymi. Udostępnienie środowisku naukowemu oraz biznesowemu najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, wykorzystującej najlepsze dostępne rozwiązania w ramach działalności badawczo-rozwojowej ma na celu dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii służących poprawie wydajności energetycznej, co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju krajowego sektora energetycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Przedmiot zamówienia o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule „pod klucz”.

Przedmiot zamówienia uwzględnia m.in. zaprojektowanie, dostawę, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu zamawiającego, serwis w okresie gwarancji oraz świadczenie usług serwisowych dla obu turbin gazowych przez 12 lat.

Grupa PGE chce być liderem transformacji energetycznej, a budowa nowych bloków zasilanych niskoemisyjnym gazem jest kolejnym etapem naszej sukcesywnej zmiany. Stawiamy na najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, które pozwolą nam uzyskać wysoką sprawność aktywów i docelowo zmieniać się w kierunku Grupy coraz bardziej efektywnej i coraz bardziej przyjaznej środowisku. ZEDO jest tego doskonałym przykładem. Ewolucja od historycznych bloków zasilanych wyłącznie węglem, poprzez ultranowoczesne bloki gazowe, a docelowo maksymalne wykorzystanie również potencjału odnawialnych źródeł energii, głównie fotowoltaiki, to kierunek, w którym zmierzamy nie tylko na Pomorzu Zachodnim – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Realizacja projektu przyczyni się istotnie do realizacji celów klimatycznych UE i jest zgodna ze światowymi trendami w energetyce zakładającymi budowę niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Projektowane nowoczesne jednostki wytwórcze będą miały szansę na długoterminowe wsparcie dzięki mechanizmowi Rynku Mocy. Będzie to możliwe w szczególności dzięki spełnieniu wymagań konkluzji BAT oraz kryterium emisyjności poniżej 550 kg CO2/MWh, wymaganego przez Unię Europejską – mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Zgodnie z założeniem bloki gazowo-parowe (CCGT) będą zrealizowane w układzie jedno-wałowym (single-shaft). Każdy blok będzie składał się m.in. z turbiny gazowej, generatora, kotła odzysknicowego oraz turbiny parowej. Bloki będą zasilane wysokometanowym gazem ziemnym, a w przyszłości będą mogły być wyposażone w moduł umożliwiający kogeneracyjne wytwarzanie ciepła technologicznego (w postaci pary technologicznej) i grzewczego (w postaci wody sieciowej) na potrzeby lokalnego rynku ciepła.

Wstępny harmonogram inwestycji zakłada rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy na przełomie 2019 i 2020 r., a początek eksploatacji nowych bloków napędzanych „błękitnym paliwem” planowany jest na IV kwartał 2023 r. Ostateczny harmonogram określony zostanie w umowie ze zwycięzcą ruszającego przetargu. Ponadto, jednym z kluczowych czynników dla terminowej realizacji inwestycji jest sprawna realizacja przyłącza gazowego przez Gaz-System. 

Kluczowa dla PGE GiEK inwestycja oparta o paliwo gazowe zapewni odtworzenie mocy wytwórczych Elektrowni Dolna Odra, wycofanych już z eksploatacji dwóch bloków energetycznych nr 3 i 4 oraz przewidywanego zakończenia pracy bloków nr 1 i 2, które obecnie świadczą usługę interwencyjnej rezerwy zimnej na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – mówi Norbert Grudzień, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Bloki gazowo-parowe zostaną zbudowane na wydzielonym terenie znajdującym się w sąsiedztwie istniejących bloków Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Taka lokalizacja pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe. Jest także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce w systemie energetycznym w tym regionie, ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych, których produkcja energii uzależniona jest od zmiennych warunków pogodowych.

Odtworzenie mocy wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra to jeden z priorytetów inwestycyjnych Grupy PGE, pozwalający Zespołowi Elektrociepłowni Dolna Odra na utrzymanie pozycji lidera wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na Pomorzu Zachodnim.

Grupa PGE przygląda się także możliwości wykorzystania terenów ZEDO do rozwoju mocy fotowoltaicznych w ramach dużego Programu PV. Wstępne analizy wskazują, że docelowo mogłyby tam zostać zlokalizowane panele o mocy nawet 125 MW.

31 maja 2019 r. blok nr 5 o mocy 900 MW rozpoczął pracę w Krajowym Systemie Energetycznym. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wydała dziś Świadectwo Zakończenia Realizacji i przejęła do użytkowania i eksploatacji blok nr 5. Wczoraj, tj. 30 maja, PGE GiEK otrzymała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z jednostki. Przejęcie bloku nr 5 do eksploatacji odbyło się tym samym przed terminem (wyznaczonym na 15 czerwca 2019 r.), uwzględnionym w aneksie do umowy z Generalnym Wykonawcą.

Blok nr 5 w Elektrowni Opole zostaje oddany do pełnej eksploatacji pół miesiąca przed terminem przewidzianym obowiązującym obecnie harmonogramem. Konsekwentnie zwiększamy swoją rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a nowoczesna technologia wykorzystana przy budowie bloków pozwala na znaczne ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jesteśmy na końcowym etapie największego projektu inwestycyjnego w Polsce po roku 1989 roku. 15 stycznia odbyła się pierwsza synchronizacja bloku nr 5 w Elektrowni Opole z Krajowym Systemem Energetycznym, a dziś oficjalnie nowa jednostka została przekazana do eksploatacji. Ta inwestycja to duma naszej spółki – mówi Robert Ostrowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W ostatnich miesiącach, oprócz prowadzonych niezbędnych pomiarów technicznych, optymalizowania procesu spalania i regulacji układów pomocniczych, zostały  przeprowadzone pomiary gwarancyjne oraz trzydziestodniowa próba nieprzerwanej pracy. Było to niezbędne do sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów bloku energetycznego. Blok nr 5 został wyposażony we wszystkie układy oraz instalacje podstawowe i pomocnicze zapewniające funkcjonalne działanie, w powiązaniu z układem istniejących bloków energetycznych nr 1-4.

Nowoczesna technologia, która została wykorzystana do budowy opolskiej „piątki” uwzględnia obowiązujące krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska. – Zastosowanie najlepszych technologicznych rozwiązań, w tym montaż wysokiej klasy elektrofiltrów czy instalacji mokrego odsiarczania spalin sprawią, że elektrownia będzie jeszcze bardziej przyjazna środowiskumówi Robert Ostrowski.

Budowa bloków energetycznych w Elektrowni Opole była dużym wyzwaniem nie tylko technicznym, ale także projektowym, logistycznym i koordynacyjnym. Skalę przedsięwzięcia obrazuje chociażby liczba przepisów i standardów stosowanych w trakcie budowy. Mowa tu o 2,4 tys. obowiązujących normach prawnych, w oparciu o które wykonawca realizował prace. Imponująca jest również ilość wykorzystanych do budowy bloków konstrukcji stalowych, którą można porównać do konstrukcji nowojorskiego Empire State Building (65 tys. ton), oraz betonu, którego wystarczyłoby z kolei do postawienia drugiego Pentagonu (250 tys. ton).

Uwagę zwraca również wygląd chłodni kominowych, które obsługiwać będą nowe bloki. Na powłoce zewnętrznej powstał ogromny rysunek – tęczy, słońca i nut – z jednej strony nawiązujący do sąsiadujących z nią chłodni, a z drugiej do Opola – stolicy polskiej piosenki. Ta nietypowa „praca plastyczna” wymagała pomalowania aż 4,5 ha powierzchni, czyli większej niż powierzchnia sześciu boisk do piłki nożnej.

Nowy blok nr 5, o mocy brutto 900 MW, to jeden z dwóch bloków budowanych w Elektrowni Opole.  Po ukończeniu inwestycji elektrownia znajdzie się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie, ale również znacznie zwiększy swoją rolę w polityce bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Termin przekazania do eksploatacji bloku nr 6 pozostaje bez zmian, zgodnie z zawartym aneksem do umowy, tj. 30 września 2019 r.

Warto podkreślić, że rozbudowa Elektrowni Opole to nie tylko powiększenie aktywów Grupy PGE, ale również rozwój polskich przedsiębiorstw. Aż 70 procent wartości wszystkich zamówień trafiło do polskich firm, a z każdej wydawanej przez PGE złotówki 70 groszy pozostaje w Polsce.

Opolska inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

 • PGE wypracowała w I kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 9,6 mld zł, czyli o 34 proc. większe niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
 • W I kwartale 2019 r. Grupa wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej i sprzedała 20,9 PJ ciepła.
 • PGE odnotowała wzrost o 45 proc. produkcji energii z wiatru ze względu na warunki atmosferyczne.
 • W pierwszym kwartale PGE wypracowała solidny zysk EBITDA w wysokości 1,9 mld zł oraz 0,6 mld zł zysku netto.
 • Nakłady na inwestycje w raportowanym okresie wzrosły o 18 proc. r/r, do 1 mld zł. Finalizowana jest flagowa inwestycja Grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.
 • PGE chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Wśród kluczowych projektów rozwojowych, wpływających na obniżenie emisyjności Grupy, znajdują się inwestycje w nowe bloki gazowe, farmy wiatrowe na morzu i lądzie, fotowoltaika, magazyny energii i elektromobilność.

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne w I kwartale 2019 r. miała wpływ przede wszystkim sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. W raportowanym okresie zanotowano mniejsze o 0,6 TWh krajowe zużycie energii, spowodowane średnią temperaturą wyższą o 3 st. C w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r.  Większa o 1,5 TWh produkcja energii z wiatru przełożyła się natomiast na mniejsze zapotrzebowanie ze strony operatora na energię generowaną w jednostkach konwencjonalnych.  

W I kwartale 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej, z czego 8,88 TWh, o 10 proc. mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i mniejszego obciążenia oraz modernizacji Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 4,47 TWh, co oznacza spadek o 22 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Rybnik i Elektrowni Dolna Odra.

O 4 proc. spadł wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale 2019 r. wyniósł 1,43 TWh. Jest to efekt przede wszystkim mniejszego zapotrzebowania na ciepło i tym samym mniejszej produkcji energii w kogeneracji.

Ze względu na warunki pogodowe Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 45 proc. produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji ze źródeł niesterowalnych wpłynęły także na wzrost zapotrzebowania na pracę interwencyjną elektrowni szczytowo-pompowych należących do Grupy, które wyprodukowały o 55 proc. więcej energii elektrycznej niż w okresie bazowym.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł pierwszym kwartale 9,3 TWh, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Ugruntowujemy pozycję niekwestionowanego lidera polskiego sektora energetycznego, utrzymując solidne wyniki operacyjne i finansowe. Segment ciepłownictwa, w którym również zajmujemy wiodącą pozycję, charakteryzuje się dużą wrażliwością na warunki atmosferyczne. PGE odpowiada na zapotrzebowanie systemu, będąc gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla polskiej gospodarki, a w tym kwartale, ze względu na ciepłą zimę, to zapotrzebowanie było mniejsze niż zazwyczaj – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki finansowe

W I kwartale 2019 r. Grupa PGE osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 9,6 mld zł, czyli o 34 proc. większe niż w okresie bazowym. Jest to konsekwencja 100-procentowego obligo giełdowego i zwiększonego przez PGE obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym kwartale wyniósł 1,9 mld zł i był o 15 proc. niższy niż rok temu. Największy wpływ na  wynik miała zmiana modelu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji i mniejsze przychody z tego tytułu oraz zmiana metody księgowania kosztu CO2 z chronologicznej na metodę uśrednioną.  Ze względu na podwyższoną temperaturę w stosunku do okresu bazowego, zapotrzebowanie na ciepło było zdecydowanie mniejsze.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2019 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej, który wyniósł ponad 683 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 645 mln zł. Wydzielony po raz pierwszy w raportowaniu segment Ciepłownictwa zakończył pierwszy kwartał wynikiem 405 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 169 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 165 mln zł.

Konsekwentnie budujemy także pozycję lidera transformacji energetycznej. Koncentrujemy się na finalizacji budowy nowych mocy wytwórczych obniżających emisyjność w Opolu i Turowie oraz realizowaniu kluczowych projektów rozwojowych, do których zaliczamy inwestycje w nowe bloki gazowe, farmy wiatrowe na morzu i lądzie, panele fotowoltaiczne, magazyny energii i elektromobilność. Każdy z tych projektów przyczyni się do zmniejszenia poziomu emisyjności Grupy PGE. Ponadto w obszarze naszego zainteresowania znajdują działania wpisujące się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania to dla nas duży potencjał do rozwoju biznesu i budowania wartości – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2019 r. w Grupie PGE wyniosły 1 mld zł i były o 18 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dobiega końca budowa nowych bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole. Po udanej synchronizacji bloku nr 5 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w styczniu tego roku, 14 maja pomyślnie zsynchronizowano z siecią blok numer 6. W praktyce oznacza to rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej.

Po zakończeniu realizacji inwestycji dwóch bloków energetycznych, Elektrownia Opole wejdzie do czołówki najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ energia elektryczna z dwóch nowych bloków pozwoli na zaspokojenie potrzeb 4 mln gospodarstw domowych. Zakończenie inwestycji zgodnie z harmonogramem zostało zaplanowane na 15 czerwca 2019 r. w przypadku bloku nr 5 i 30 września 2019 r. w przypadku bloku nr 6.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, który obecnie przygotowywany jest do fazy rozruchu. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosi ok. 89 proc. Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. W marcu 2019 r., w wyniku potrzeby dostosowania technologicznego i zwiększonego zakresu prac, zawarto aneks do umowy głównej, skutkujący zwiększeniem wartości kontraktu i wydłużeniem terminu realizacji o 6 miesięcy. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem inwestycja powinna zostać zakończona do 30 października 2020 r.

Bloki gazowo-parowe

Grupa inwestuje w aktywa zasilane gazem. Nowe bloki gazowo-parowe powstaną m.in. w Elektrowni Dolna Odra wykorzystując tym samym potencjał płynący z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG oraz planowanej trasy Baltic Pipe. Budowa dwóch nowych bloków energetycznych o łącznej mocy około 1400 MW wchodzi w zaawansowany etap przygotowania do realizacji. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy inwestycji.

Program rozwoju fotowoltaiki

PGE ma ambitne plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r. W maju tego roku PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh – realizowana najprawdopodobniej poza systemem aukcyjnym – zgodnie z założeniami ma powstać na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol w świętokrzyskim Osieku. Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych powinna rozpocząć działalność w połowie 2022 r. Będzie to pierwsza instalacja fotowoltaiczna oparta na umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE.

Farmy wiatrowe na morzu i lądzie

Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. W styczniu 2019 r. na zaproszenie do udziału w projekcie odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów z całego świata. Grupa zamierza zamknąć transakcję do końca 2019 r.

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020 roku w województwie zachodniopomorskim powstaną trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki zwycięstwu Klastra w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Magazyny energii

Grupa PGE rozwija także projekty z obszaru magazynowania energii, który ma szansę stać się ważną i dochodową częścią całego systemu energetycznego. Obecnie PGE pracuje nad ośmioma takimi projektami o łącznej wstępnie szacowanej mocy około 40 MW, a w perspektywie zakłada ambitny rozwój w ramach kompleksowego, obowiązującego w całej Grupie, Programu Magazynowania Energii.

PGE ogłosiła już przetarg na magazyn o mocy 1 MW, który zgodnie z założeniami powstanie w należącej do Grupy Elektrowni Bełchatów. W przypadku powodzenia testów PGE rozważy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu energii elektrycznej o większej mocy. Dwa magazyny energii – przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar i przy farmie wiatrowej Karnice I – powstają w ramach spółki PGE Energia Odnawialna, a cztery takie projekty, zlokalizowane w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych, rozwija spółka PGE Dystrybucja.

Elektromobilność i carsharing

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Grupa PGE jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Posiada obecnie 16 stacji ładowania, w 10 miastach w całej Polsce. Firma prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie kolejnych instalacji w nowych lokalizacjach. W Siedlcach działa już natomiast pierwszy komercyjny e-carsharing Grupy PGE. W mieście została utworzona strefa, w której klienci za pomocą aplikacji na smartfonie mogą wypożyczać i oddawać elektryczne samochody. W kwietniu tego roku PGE Nowa Energia, wchodząca w skład Grupy PGE, objęła 51,47 proc. udziałów w spółce 4Mobility, która jest trzecim graczem na polskim rynku carsharingu. W dłuższej perspektywie transakcja ta umożliwi Grupie PGE rozwój oferty aut na minuty opartej na samochodach elektrycznych.

Emisja obligacji

W maju 2019 r. Grupa PGE wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,4 mld zł. To pierwsza w Polsce emisja obligacji o 10-letnim horyzoncie inwestycyjnym wyemitowanych przez przedsiębiorstwo przemysłowe. Oferta PGE spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów – subskrypcja dwukrotnie przekroczyła oferowaną podaż, co potwierdza pozytywne perspektywy rozwoju spółki.

Obligacje o łącznej wartości 1,4 mld zł zostały wyemitowane w dwóch seriach: 1 mld zł z 10-letnim terminem zapadalności i 400 mln zł z 7-letnim terminem zapadalności. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na ogólne cele korporacyjne, w tym na spłatę euroobligacji w kwocie 500 mln euro zapadających w czerwcu 2019 roku. Zdaniem agencji ratingowej Fitch Ratings emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce.

 

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh – realizowana najprawdopodobniej poza systemem aukcyjnym – powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol w świętokrzyskim Osieku.

Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r.

Będzie to pierwsza w Polsce instalacja fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego. Dzięki umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE, Grupa Azoty Siarkopol uzyska dostęp do czystej i ekologicznej energii na bardzo korzystnych warunkachmówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt realizowany z największą w kraju grupą chemiczną wpisuje się w Program PV GK PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW z energii słonecznej.

PGE Energia Odnawialna jest liderem segmentu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Mamy największy udział w wytwarzaniu energii elektrycznej z elektrowni wodnych i wiatrowych. Teraz chcemy zbudować podobną pozycję również w branży fotowoltaicznejmówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

W kręgu zainteresowania spółki są tereny niewykorzystywane w działalności Grupy Kapitałowej PGE oraz takie jak w Osieku, gdzie zakończono działalność przemysłową. Budowa elektrowni fotowoltaicznych pozwoli nadać im nowy charakter i może stać się istotnym elementem ich rekultywacji.

Jesteśmy firmą, w której szczególną uwagę przywiązuje się do kwestii związanych z ochroną środowiska. Współpraca z PGE Energia Odnawialna, liderem OZE w Polsce pomoże nam zmniejszyć znacząco tzw. ślad węglowy, czyli całkowitą emisję gazów cieplarnianych wynikającą z naszej działalności. Ponadto projekt ten pozwoli nam nie tylko optymalizować koszty działalności, dzięki niższym przewidywalnym kosztom energii, ale będzie też istotny dla regionu z uwagi na dodatkowe wpływy podatkowe gminy - mówi Trajan Szuladziński, Prezes Zarządu GA Siarkopol.

PGE Energia Odnawialna nie wyklucza, że w kolejnych latach – biorąc pod uwagę zasób gruntów posiadanych przez GA Siarkopol – partnerzy dobudują kolejne elektrownie PV o łącznej mocy nawet kilkudziesięciu megawatów, tym razem w formule wspólnego przedsięwzięcia (spółki), z opcją wykorzystania możliwości oferowanych przez aukcyjny systemu wsparcia. 

W ramach współpracy Grupa PGE rozważa również wyposażenie elektrowni PV w magazyn energii. Mógłby on być wykorzystywany jako bufor dopasowujący produkcję instalacji do zapotrzebowania GA Siarkopolu lub jako zapasowe źródło zasilania.

Podpisując list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Osiek jesteśmy świadkami wydarzenia bez precedensu na polskim rynku energetyki odnawialnej. Dzięki współpracy największych w Polsce grup: energetycznej oraz chemicznej powstanie pierwsza w Polsce elektrownia PV, która będzie sprzedawać energię elektryczną bez wsparcia w postaci aukcji czy zielonych certyfikatów mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energii Odnawialnej.

Przedstawiciele spółki PGE Nowa Energia, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE, podpisali list intencyjny z władzami Ostrowi Mazowieckiej, dotyczący możliwości wybudowania na terenie miasta stacji ładowania dla samochodów elektrycznych.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego strony zobowiązały się do prowadzenia rozmów w zakresie ustalenia możliwości i warunków budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych. Miasto zaproponuje najlepsze lokalizacje i będzie wspierało tę inwestycję od strony formalno-prawnej, natomiast PGE Nowa Energia sfinansuje tę inwestycję. Jednocześnie powołany zostanie wspólny zespół roboczy, który uzgodni zakres planowanych prac oraz podział obowiązków.  

PGE Nowa Energia to spółka odpowiedzialna za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w ramach Grupy PGE, największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozbudowuje sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce i testuje różne produkty i usługi związane z elektromobilnością.

PGE Nowa Energia jest obecnie najpoważniejszym partnerem dla samorządów w zakresie budowania infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Chcemy tworzyć system, który zachęci podmioty publiczne i prywatne do korzystania z tego rodzaju transportu, ponieważ jest on ekologiczny i ekonomiczny. Jesteśmy przygotowani do dalszej rozbudowy infrastruktury stacji ładowania w województwie mazowieckim w miarę wzrostu popytu – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

W uroczystości podpisania listu intencyjnego, która odbyła się 16 maja w Urzędzie Miasta Ostrowi Mazowieckiej, uczestniczyli: Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP, Sylwester Dąbrowski– I wicewojewoda mazowiecki, Jerzy Bauer – burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka, Zbigniew Chrupek – starosta ostrowiecki, Paweł Śliwa – wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji oraz przedstawiciele spółki PGE Nowa Energia.

PGE Nowa Energia poszukuje nowych obszarów rozwoju biznesu oraz opracowuje rozwiązania i usługi, które są wdrażane w działalności operacyjnej Grupy PGE. Jednym z kluczowych obszarów, na których obecnie koncentruje się spółka, jest elektromobilność. Dotyczy to nie tylko rozwoju infrastruktury stacji ładowania, ale również usług towarzyszących, w tym carsharingu samochodów elektrycznych.W marcu 2019 roku spółka uruchomiła usługę wynajmu samochodów elektrycznych dla mieszkańców Siedlec, z której skorzystać można za pomocą aplikacji PGEmobility.pl. Pod koniec kwietnia 2019 r. PGE Nowa Energia przejęła również ponad 50 proc. udziałów w spółce 4Mobility, która jest trzecim graczem na polskim rynku carsharingu. W dłuższej perspektywie transakcja ta umożliwi Grupie PGE rozwój oferty aut na minuty opartej także na samochodach elektrycznych.

Grupa PGE jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Posiada już 16 stacji ładowania, w 10 miastach w całej Polsce. Stacje ładowania PGE dostępne są m.in. w Łodzi, Warszawie, Rzeszowie, Nowym Sączu, Siedlcach, Bełchatowie, Zakopanem i Krynicy-Zdroju. Spółka podpisała także kilkanaście umów dzierżawy pod stacje ładowania w nowych lokalizacjach.

 

Dobiega końca budowa nowych bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole realizowana przez GE Power, lidera konsorcjum. Po udanej synchronizacji bloku nr 5 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE) w styczniu tego roku, druga nowa jednostka, czyli blok numer 6, została dziś pomyślnie zsynchronizowana z siecią. W praktyce oznacza to rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej, zgodnie z zaostrzonymi wymogami środowiskowymi wynikającymi z Konkluzji BAT.

Opole synchronizacja bloku nr 6

Analogicznie, jak dla bloku nr 5, pozytywnie zakończona synchronizacja bloku nr 6 rozpoczyna proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizację. Przed oddaniem jednostki do eksploatacji, co zgodnie z umową ma nastąpić do 30 września 2019 roku, przeprowadzona zostanie optymalizacja pracy bloku, próby odbiorcze, pomiary gwarancyjne oraz 30-dniowy test nieprzerwanej pracy.

Na obecnym etapie realizacji inwestycji wszystkie urządzenia, algorytmy pracy układów, jak również instalacje bloku nr 6, poddawane są szczegółowemu sprawdzeniu i modyfikacjom w celu zachowania zapisanych w kontrakcie parametrów technicznych pracy jednostki, szczególnie w zakresie emisyjności i sprawności bloku. Głównym zadaniem procesu optymalizacji jest osiągnięcie znamionowej mocy bloku 900 MW.

Po zakończeniu realizacji inwestycji dwóch bloków energetycznych, opolska elektrownia wejdzie do czołówki najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

PGE Opole synchronizacja bloku nr 6

Nowe moce wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzięki takim inwestycjom jak w Elektrowni Opole, w której wybudowano dwa nowe bloki o łącznej mocy 1800 MW, możliwe są nieprzerwane dostawy czystej energii dla gospodarstw domowych. To olbrzymi wysiłek ekonomiczny, który ma służyć Polsce i polskim przedsiębiorcommówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii

Jest mi niezwykle miło być świadkiem dzisiejszego przyłączenia bloku nr 6 Elektrowni Opole do polskiej sieci. Dziś wykorzystujemy najwyższej klasy technologię i wiedzę, aby dostarczać Polakom energię. To wydarzenie przyczynia się do wzmocnienia polsko-amerykańskiego partnerstwa i jest przykładem tego, co nasze kraje mogą wspólnie osiągać. Możemy być dumni z pracy, którą wspólnie wykonujemy mówi Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, która wzięła udział w uroczystości.

Inwestycje PGE w nowoczesną energetykę węglową wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju i umożliwiają stopniową wymianę starych mocy w systemie na jednostki o niemal 1/3 bardziej efektywne. Dwa nowe bloki w Elektrowni Opole oznaczają obniżenie emisji o 2,5 miliona ton dwutlenku węgla rocznie w skali kraju – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Dzisiejszy sukces to efekt ciężkiej pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację największej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce po 1989 roku. To także potwierdzenie poprawności wykonywania tej inwestycji – dodaje Henryk Baranowski.

Opole synchronizacja bloku nr 6 PGE

Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole to jedna z najważniejszych inwestycji PGE. Nowoczesne jednostki wytwórcze zaprojektowane zostały na 35 lat ciągłej pracy i z zapasem spełnią zaostrzone normy emisyjne. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, ich sprawność w produkcji energii elektrycznej będzie na poziomie ok. 46 proc., co przełoży się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko.

Po zakończeniu inwestycji Elektrownia Opole znajdzie się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zwiększy swoją rolę w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Elektrownia Opola stanie się trzecią co do wielkości – po Bełchatowie z Grupy PGE i Elektrowni Kozienice – polską elektrownią  – mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki, która w Grupie PGE prowadzi działalność wydobywczą i odpowiada za wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych.

GE z dumą przewodzi konsorcjum tego ważnego dla Polski projektu, a także jest producentem kluczowych elementów technologicznych, dostarczanych między innymi przez nasze fabryki w Elblągu i Wrocławiu. Zastosowanie technologii ultra nadkrytycznej (USC) oraz wykorzystanie naszych systemów kontroli jakości powietrza pozwoli PGE efektywniej wykorzystać lokalny węgiel oraz ograniczyć wpływ na środowisko – mówi Sławomir Żygowski, prezes GE Power w Polsce.

Elektrownia Opole marzec 2019

Inwestycja o wartości 11,6 mld zł realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Skala opolskiej inwestycji to ogromne wyzwanie zarówno dla zamawiającego, jak i konsorcjum. To ogromne przedsięwzięcie projektowe, organizacyjne, szkoleniowe, logistyczne i budowlano-montażowe. W ramach realizacji inwestycji podpisano już ponad 3000 zamówień, z czego 2500 z polskimi firmami. W szczytowych momentach na placu budowy pracowało około 5500 osób. 

Inwestycje Grupy PGE w aktywa wytwórcze sprawiają, że ich uciążliwość dla środowiska naturalnego jest ograniczana. Wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii umożliwia dalszą poprawę. W latach 1989-2017 elektrownie Grupy: Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra zredukowały emisje: tlenków siarki (SOX) o 93 proc., tlenków azotu (NOX) o 59 proc., oraz pyłu o 99 proc.

Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji, zgodnie z harmonogramem, nastąpi do 15 czerwca 2019 roku. Zakończenie budowy bloku nr 6 nastąpi cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 roku.

 

 • Grupa PGE wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,4 mld zł
 • To pierwsza w Polsce emisja obligacji o 10-letnim horyzoncie inwestycyjnym wyemitowanych przez przedsiębiorstwo przemysłowe
 • Dwukrotna nadsubskrypcja potwierdza pozytywne perspektywy rozwoju spółki
 • Zdaniem agencji ratingowej Fitch Ratings emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce

Oferta Grupy PGE spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Jest to rynkowe potwierdzenie długoterminowych perspektyw rozwoju naszej spółki oraz pozytywna ocena konsekwentnie realizowanej strategii – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Subskrypcja dwukrotnie przekroczyła oferowaną podaż. Obligacje o łącznej wartości 1,4 mld zł zostały wyemitowane w dwóch seriach: 1 mld zł z 10-letnim terminem zapadalności i 400 mln zł z 7-letnim terminem zapadalności.

Jest to pierwsza emisja obligacji o tak długim horyzoncie inwestycyjnym przez przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych warunków finansowania. Oprocentowanie obu serii obligacji oparte będzie na zmiennej stawce 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości, odpowiednio 140 i 120 punktów bazowych – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. finansowych.

W emisji wzięło udział kilkadziesiąt instytucji o zróżnicowanym profilu, m.in. fundusze emerytalnei inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na ogólne cele korporacyjne, w tym na spłatę euroobligacji w kwocie 500 mln euro zapadających w czerwcu 2019 roku.

Agencja Fitch Ratings przyznała powyższej emisji obligacji oczekiwany rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej na poziomie AA(pol) – oznacza to, że emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce.

 

PGE Nowa Energia, wchodząca w skład Grupy PGE, poinformowała o objęciu 51,47 proc. udziałów w spółce 4Mobility, trzeciego gracza na polskim rynku carsharingu. W dłuższej perspektywie transakcja ta umożliwi Grupie PGE rozwój oferty aut na minuty opartej na samochodach elektrycznych.

4mobility - carsharing Warsaw

4Mobility to trzecia firma na polskim rynku usług carsharingowych pod względem liczby pojazdów udostępnianych klientom. Swoje usługi oferuje w Warszawie i w Poznaniu. Dysponuje flotą ponad 300 samochodów i posiada około 35 tys. zarejestrowanych użytkowników. Firma posiada rozwinięty system zarządzania usługą, pozwalający również na zarządzanie flotą samochodów elektrycznych, dysponuje także zapleczem organizacyjnym i rozwiązaniami umożliwiającymi obsługę dużej floty samochodowej w różnych lokalizacjach.

Chcemy mieć znaczący udział we wzrastających rynkach, a takim bez wątpienia jest rynek usług carsharingu samochodów osobowych w Polsce. Świadomie budujemy pozycję Grupy PGE w tym obszarze, a współpraca z doświadczonym partnerem z pewnością przyczyni się do umocnienia naszej pozycji. Ponadto decyzja o przejęciu akcji 4Mobility daje nam perspektywę rozwoju usług komercyjnych związanych z elektromobilnością. Dzięki dokapitalizowaniu spółki chcemy zwiększyć flotę i wejść do nowych miast w Polsce, także tych mniejszych, które do tej pory pomijali inni usługodawcy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Obecnie większość samochodów udostępnianych przez 4Mobility to pojazdy spalinowe, jednak PGE deklaruje, że w dłuższej perspektywie transakcja ta umożliwi rozwój carsharingu opartego na samochodach elektrycznych.

PGE Nowa Energia jest częścią Grupy Kapitałowej PGE. Spółka poszukuje nowych obszarów rozwoju biznesu oraz opracowuje rozwiązania i usługi, które są wdrażane w działalności operacyjnej Grupy PGE. Jednym z kluczowych obszarów, na których obecnie koncentruje się spółka, jest elektromobilność. Dotyczy to nie tylko rozwoju infrastruktury stacji ładowania, ale również usług towarzyszących, w tym carsharingu samochodów elektrycznych. W marcu 2019 roku spółka uruchomiła usługę wynajmu samochodów elektrycznych dla mieszkańców Siedlec, z której skorzystać można za pomocą aplikacji PGEmobility.pl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE, podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora w zakresie instrumentów związanych z handlem energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

PGE, lider sektora elektroenergetycznego w Polsce, na podstawie zawartej umowy będzie realizowała nowe obowiązki animatora na rynku energii elektrycznej, mając na uwadze zwiększenie płynności animowanych instrumentów.

PGE GiEK, spółka z Grupy PGE, która na podstawie przepisów Ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie z obowiązującym obligo giełdowym, sprzedaje 100 proc. energii elektrycznej za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii, jest zainteresowana, by rynek ten był transparentny i elastyczny. Wszystkie aktywności PGE w ramach obowiązków animatora będą realizowane na podstawie zasad określonych przez Towarową Giełdę Energii.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) należącym do Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Celem podpisanej umowy jest współpraca na rzecz rozwoju innowacyjnych, nieemisyjnych technologii, które wesprą transformację polskiego sektora energetycznego. Centrum Badawcze KEZO w Jabłonnie to obecnie najnowocześniejsza tego typu jednostka badawcza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie.

PGE i KEZO

Centrum Badawcze KEZO to zamiejscowe laboratorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, którego celem jest prowadzenie badań nad czystymi technologiami energetycznymi. Budynek KEZO to jednocześnie przestrzeń do pracy badawczej i żywe laboratorium, w którym wykorzystywane są wszystkie dostępne lokalnie źródła energii odnawialnej, czyli słońce, wiatr, ciepło ziemi oraz biomasa; magazyny energii elektrycznej, ciepła i chłodu; instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz samochód elektryczny wykorzystywany do badań nad systemem V2G (Vehicle-to-Grid). Wszystkie urządzenia zintegrowane są w ramach Building Management System, co oznacza, że monitoruje się tam i steruje produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii, a w przyszłości będzie to zupełnie autonomiczny lokalny system energetyczny – Smart Energy System.

Prezes Baranowski PGE - KEZO

Rozszerzamy współpracę w dziedzinie badań i rozwoju o Centrum Badawcze KEZO – prawdziwy poligon badawczy Polskiej Akademii Nauk. Jestem przekonany, że synergia największego podmiotu w sektorze energetyki oraz najnowocześniejszego europejskiego centrum badawczego, przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnych technologii. Grupa PGE kładzie bardzo duży nacisk na obniżanie emisji, dlatego jesteśmy dumni, że możemy współpracować z najlepszymi na rzecz kreowania odpowiedzialnej energetyki przyszłości – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

PGE i KEZO zamierzają współpracować przy prowadzeniu wspólnych prac badawczych i rozwojowych, opracowywaniu opinii i ocen rozwiązań technicznych prowadzonych projektów oraz sporządzaniu analiz zawierających wyjaśnienia aspektów technicznych i naukowych zgłoszonych przez PGE.

PGE - KEZO Prezes Henryk Baranowski

Rozpoczynamy współpracę naszego Centrum Badawczego KEZO z PGE – liderem rynku energetycznego w Polsce, by stawić czoła nowym wyzwaniom, które stawia przed nami świat. Poprzez podpisanie tej umowy deklarujemy nasze wspólne działanie na rzecz kreowania kierunków rozwoju energetyki, szczególnie tej lokalnej, małoskalowej i prosumenckiej, przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych z naciskiem na odnawialne źródła energii. Połączenie świata nauki z jego potencjałem badawczym nastawionym na przekraczanie kolejnych granic, ze światem biznesu i jego wizją,a jednocześnie pragmatyką, jest przykładem odpowiedzialnego działania, oczekiwanego przez społeczeństwo – mówi prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

KEZO PGE

W KEZO testowane są technologie, które docelowo służyć mają gospodarstwom domowym, budynkom użyteczności publicznej, osiedlom i przedsiębiorstwom, a także całym gminom. Instalacje dostępne w kompleksie laboratoriów są pokazowymi wersjami innowacyjnych technologii w większości niedostępnych jeszcze na polskim rynku. Służą one jako obiekty badań (są opomiarowane, analizowane pod kątem zebranych danych, a także odpowiednio modyfikowane operacyjnie), a jednocześnie stanowią funkcjonalne systemy zasilające budynki Centrum Badawczego w energię elektryczną, ciepło i chłód. Dzięki temu KEZO może być swoistą wyspą energetyczną tworząc autonomiczną mikrosieć,a instalacje spięte tam w jeden system pozwalają na dokładne pomiary i analizę ich parametrów pracy.

PGE KEZO

Energetyka, będąca pod wpływem globalnych trendów, wchodzi na drogę intensywnych zmian, a PGE ma ambicję bycia kreatorem nowych ścieżek rozwoju. Umowa z KEZO otwiera przed nami duże możliwości w tym zakresie. Każdy z prowadzonych w Grupie PGE projektów rozwojowych w obszarze odnawialnych źródeł energii, magazynowania, klastrów, mikrosieci, e-mobility czy smart grid i smart home, może być testowany w tym miejscu pod okiem najlepszych naukowców w kraju. Swoje badania i testy będą mogły tu także prowadzić start-upy, z którymi współpracujemy. Dzięki temu będziemy mogli maksymalnie wykorzystać potencjał płynący z tej współpracy i docelowo odnieść korzyści biznesowe – dodaje Henryk Baranowski.  

Kompleks KEZO stanowi zaplecze naukowe i technologiczne całego środowiska naukowego w Polsce, w dziedzinach badań ściśle powiązanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Składa się z pięciu laboratoriów głównych, czyli z laboratorium technik słonecznych, laboratorium mikrosiłowni kogeneracyjnych i kotłów ekologicznych, laboratorium energetyki wiatrowej z tunelem aerodynamicznym, laboratorium inżynierii bezpieczeństwa dla energetyki oraz zintegrowanego laboratorium Plus-Energetyczne, będącego budynkiem głównym.  Ponadto w KEZO znajdują się różne mniejsze laboratoria, z których korzystać mogą naukowcy i start-upy.

Oprócz umowy ramowej o współpracy PGE podpisała także umowę trójstronną z KEZO i pracownikami PGE dotyczącą realizacji doktoratów wdrożeniowych. Grupa wyraziła również gotowość do realizacji wspólnych projektów ze środków pomocowych, o które występowało KEZO.

 • Grupa utrzymuje trend bardzo dobrych wyników operacyjnych. W 2018 r. zanotowała rekordową produkcję energii elektrycznej na poziomie 65,9 TWh (wzrost o 16 proc. r/r) oraz rekordowy wolumen sprzedanego ciepła na poziomie 49,7 PJ (wzrost o 100 proc. r/r), co jest efektem konsolidacji aktywów skupionych w spółce PGE Energia Ciepła.
 • PGE odnotowuje także systematyczny wzrost w obszarze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej, która w 2018 r. osiągnęła poziom 42,57 TWh (wzrost o 5 proc.) oraz w obszarze dystrybucji z wynikiem 36,4 TWh (wzrost o 3 proc.).
 • W 2018 roku Grupa wypracowała solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 6,4 mld zł oraz 1,5 mld zł zysku netto. Wynik skorygowany EBITDA, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 6,7 mld zł, czyli o 3 proc. więcej niż rok temu.
 • Grupa kontynuuje proces transformacji w kierunku niskoemisyjnym. Do 2025 roku, dzięki inwestycjom w nowe moce wytwórcze oparte o paliwo gazowe i odnawialne źródła energii,  zamierza zmniejszyć wskaźnik emisyjności netto z 0,88 t/MWh do co najmniej 0,78 t/MWh.
 • W 2018 roku PGE zwiększyła nakłady w obszarze dystrybucji o 8 proc., do 1,85 mld zł, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii.
 • Grupa rozwija się sukcesywnie w obszarze elektromobilności. W marcu tego roku uruchomiła pierwszą komercyjną usługę carsharingu samochodów elektrycznych, a punkty ładowania spółki PGE Nowa Energia dostępne są już w siedmiu polskich miastach. 
 • Agencja Fitch Ratings utrzymała rating długoterminowy dla PGE na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną. Rating agencji Moody’s również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: Baa1 z perspektywą stabilną.

Wyniki operacyjne

W 2018 r. Grupa PGE wyprodukowała 65,9 TWh energii elektrycznej, czyli 16 proc. więcej niż w 2017 r. 39 TWh, czyli niemal dokładnie tyle samo, co w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 20,7 TWh, co oznacza wzrost o 67 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 2,81 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 4,55 TWh.

O 44 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w 2018 r. wyniósł 4,12 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 1,46 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w 2018 r. 36,41 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Lider polskiego sektora energetycznego

To pierwszy nasz pełny raport roczny po przejęciu aktywów EDF w 2017 r. i widać wyraźnie pozytywne efekty tej transakcji. Mamy za sobą rekordowy rok pod względem produkcji energii elektrycznej, którą zwiększyliśmy o 16 proc., oraz sprzedaży ciepła, którą zwiększyliśmy aż o 100 proc. Warto podkreślić, że po transakcji z 2017 r. ciepło staje się coraz ważniejszą częścią biznesu Grupy PGE – nasz udział rynkowy w kogeneracji to obecnie 25 proc., a przychody ze sprzedaży ciepła osiągnęły 2 mld złotych. Ugruntowuje to naszą pozycję niekwestionowanego lidera polskiego sektora energetycznego – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2018 r. wyniósł 6,4 mld zł i był o 17 proc. niższy niż rok temu. Niższa EBITDA raportowana jest wynikiem wysokiego punktu bazowego, będącego efektem ujęcia w ubiegłym roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł. Wynik powtarzalny, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 6,7 mld zł, czyli o 3 proc. więcej niż rok temu.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł  ponad 2,9 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 2,5 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 263 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 463 mln zł.

W 2018 r. wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne, które mimo trudnego i wymagającego otoczenia przełożyły się na dobre wyniki finansowe. Koncentrujemy się obecnie na realizowaniu kluczowych projektów rozwojowych, przede wszystkim budowie bloków zasilanych gazem oraz farm wiatrowym na morzu i lądzie, które przyczyniają się do obniżenia poziomu emisyjności, a tym samym potwierdzają, że jesteśmy również liderem transformacji energetycznej – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje w 2018 r. wyniosły 6,9 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęło 96 proc. W styczniu 2019 r. blok nr 5 został zsynchronizowany z KSE, co oznacza wyprodukowanie pierwszej energii elektrycznej, a w lutym 2019 r. blok po raz pierwszy pracował z mocą 931 MW, czyli z mocą przewyższającą jego moc znamionową. W bloku nr 6 prowadzone są końcowe prace montażowe, rozpoczęto także prace uruchomieniowe urządzeń bloku oraz przygotowywanie układów elektrycznych do podania napięcia z KSE na transformatory wyprowadzania mocy z bloku. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na 15 czerwca 2019 r. w przypadku bloku nr 5 i 30 września 2019 r. w przypadku bloku nr 6.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Przeprowadzono pomyślnie próbę ciśnieniową kotła, co pozwoliło przejść z fazy prac montażowych w fazę rozruchu bloku. Prowadzony jest również rozruch instalacji w obszarze zadań towarzyszących. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy osiągnęło ok. 84 proc. Blok powinien zostać przekazany do eksploatacji w I półroczu 2020 r.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii

Sfinalizowana została budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, która służy już lokalnej społeczności w realizacji przyjaznej środowisku idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Inwestycja, która przetwarza 100 tys. ton odpadów rocznie, realizuje cel dywersyfikowania miksu paliwowego z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i dostępności paliwa, wynikający ze Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE.

Konsolidacja ciepłownictwa

W 2018 r. Grupa zakończyła proces konsolidacji aktywów ciepłowniczych. Dzięki przeniesieniu aktywów z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do PGE Energia Ciepła, powstał jeden silny podmiot ciepłowniczy – największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej.

Morskie farmy wiatrowe

W grudniu 2018 r. PGE rozpoczęła poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. W styczniu 2019 r. na zaproszenie do udziału w projekcie odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów z całego świata. Grupa zamierza zamknąć transakcję w III kwartale 2019 r. W obecnej fazie projektu pozyskiwane są niezbędne zgody środowiskowe, prowadzone są badania wietrzności, jak również prace w zakresie wyprowadzenia mocy oraz inne działania techniczne. Trwają również przygotowania do wstępnych badań geologicznych.

Lądowe farmy wiatrowe

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020 roku w województwie zachodniopomorskim powstaną trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki zwycięstwu Klastra w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Bloki gazowo-parowe

Grupa inwestuje także w aktywa zasilane gazem. Nowe bloki gazowo-parowe powstaną m.in. w Elektrowni Dolna Odra wykorzystując tym samym potencjał płynący z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG oraz planowanej trasy Baltic Pipe. Dzięki decyzji o wyborze wariantu z turbiną gazową klasy H/J, czyli jeszcze bardziej efektywnego i niskoemisyjnego, dwa nowe bloki gazowe w Dolnej Odrze będą blokami klasy około 700 MW.  Rozpoczęcie procesu wyboru generalnego wykonawcy planowane jest na II kwartał 2019 r. Bloki przeszły już z powodzeniem certyfikację ogólną i powinny wziąć udział w najbliższej aukcji rynku mocy z planowaną dostawą na 2024 r.

Kogeneracja

W grudniu 2018 r. komitet inwestycyjny Grupy PGE wydał pozytywną rekomendację dla kontynuacji projektu budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Budowa nowoczesnej jednostki produkcyjnej wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w polskich miastach. Jednostka zasilana gazem systemowym zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę węglową. Całkowita moc cieplna elektrociepłowni wzrośnie z obecnych 247 do ok. 320 MWt, a moc elektryczna ze 100 do ok. 170 MWe.

Sieci dystrybucyjne

PGE inwestuje także w bezpieczeństwo dostaw, realizując wiele projektów, głównie w obszarze sieci średniego i niskiego napięcia. W 2018 r. nakłady w tym segmencie zwiększyły się o 8 proc., do poziomu 1,85 mld zł. Grupa wyznaczyła sobie także plan zwiększenia udziału sieci kablowych z 20 proc. obecnie do poziomu 30 proc. Oznacza to dodatkowe 1,9 mld zł budżetu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji.

Elektromobilność

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Grupa PGE posiada obecnie 11 stacji ładowania samochodów w siedmiu miastach w Polsce (Warszawa, Łódź, Siedlce, Zakopane, Lądek Zdrój, Rzeszów i Krynica Zdrój). W najbliższym miesiącu zostaną uruchomione stacje w Bełchatowie, Nowym Sączu, Arłamowie i kolejne stacje w Rzeszowie. Firma prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie kolejnych instalacji w nowych lokalizacjach. W Siedlcach działa już natomiast pierwszy komercyjny e-carsharing Grupy PGE. W mieście została utworzona strefa, w której klienci za pomocą aplikacji na smartfonie mogą wypożyczać i oddawać elektryczne samochody.

Ratingi finansowe

Zgodnie z opublikowaną 15 lutego opinią kredytową Agencja Fitch Ratings utrzymała rating długoterminowy dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną. Najnowszy rating uwzględnia prognozowane przychody z rynku mocy, przeniesienie wyższych cen uprawnień do emisji CO2 w hurtowych cenach energii elektrycznej, zaawansowany etap budowy nowych bloków energetycznych w elektrowniach w Opolu i Turowie oraz rozwój PGE w sektorze ciepłownictwa.

Mieszkańcy Siedlec mogą wypożyczać samochody elektryczne udostępnione w systemie carsharingu przez PGE Nowa Energia. W mieście została utworzona strefa, w której klienci mogą wypożyczać i oddawać elektryczne auta. Charakterystyczne biało-niebieskie samochody elektryczne z logo PGE można zlokalizować za pomocą smartfonów, z zainstalowaną aplikacją PGEmobility.pl

W celu wypożyczenia samochodu, każdy klient powinien zainstalować aplikację PGEmobility.pl na swoim smartfonie i zarejestrować się w systemie. Konieczne jest również zaakceptowanie warunków płatności za usługę wynajmu za pomocą kart płatniczych. Aplikacja umożliwia lokalizowanie samochodów i wskazuje wynajmującemu drogę do zarezerwowanego pojazdu. Obecnie w ramach usługi dostępnych jest pięć samochodów elektrycznych marki Renault ZOE.

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów działań Ministerstwa Energii – opracowaliśmy i wdrożyliśmy Plan Rozwoju Elektromobilności, który konsekwentnie realizuje założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w lutym 2016 r. Popularyzacja pojazdów nisko- i zeroemisyjnych nie tylko przyczynia się do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy, lecz także stymuluje rozwój sektora nowoczesnych technologii polskiej gospodarki. Dziś w Siedlcach PGE Nowa Energia uruchomiła system carsharingu, w ramach którego mieszkańcy będą mogli korzystać z samochodów elektrycznych. Wierzę, że doświadczenia nabyte na tym swoistym poligonie doświadczalnym przełożą się na dalszą popularyzację zarówno elektromobilności, jak i carsharingu – mówi Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Zadaniem spółki PGE Nowa Energia jest identyfikowanie nowych obszarów biznesu, technologii i usług, które mogą być włączone do działalności operacyjnej Grupy PGE. Jednym z kluczowych aspektów, na których obecnie koncentruje się spółka, jest właśnie obszar elektromobilności – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt w Siedlcach to dla nas doskonałe laboratorium, w którym możemy sprawdzać różne usługi związane z elektromobilnością. Poza tym otwieramy nasze innowacyjne rozwiązania na miasta średniej wielkości, dzięki czemu uczymy się definiować potrzeby lokalnych społeczności, a następnie wychodzić im naprzeciw – dodaje Paweł Śliwa.

W Siedlcach testowany jest cały ekosystem elektromobilności, do którego zaliczają się różne typy stacji ładowania, system carsharingu samochodów elektrycznych oraz system rozliczeń z użytkownikami.

W tej chwili w mieście funkcjonuje pięć ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Są to dwa rodzaje stacji, czyli posiadające zainstalowany punkt ładowania o normalnej lub dużej mocy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że najczęściej wykorzystywana jest stacja na ul. Pułaskiego, przy Urzędzie Miasta, która umożliwia naładowanie samochodu elektrycznego w czasie krótszym niż jedna godzina. Kierowcy, którzy mogą zostawić auto na dłuższy czas, korzystają ze stacji o normalnej mocy, na ulicach Monte Casino i Wiszniewskiego.

Opłata za wypożyczenie samochodu elektrycznego zbudowana jest z kilku składowych. Za każdą minutę jazdy wynajętym samochodem elektrycznym PGE w Siedlcach klienci zapłacą 60 gr, a za każdy przejechany kilometr 80 gr. Opłata za postój wynosi 10 gr za jedną minutę.

Grupa PGE posiada obecnie stacje ładowania samochodów w siedmiu miastach w Polsce (Warszawa, Łódź, Siedlce, Zakopane, Lądek Zdrój, Rzeszów i Krynica Zdrój). W najbliższym miesiącu zostaną uruchomione stacje w Bełchatowie, Nowym Sączu, Arłamowie i kolejne stacje w Rzeszowie. Firma prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie kolejnych instalacji w nowych lokalizacjach.

 

Agencja Fitch Ratings opublikowała najnowszy rating długoterminowy dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej na poziomie "BBB+". Perspektywa ratingu jest stabilna. Najnowsza perspektywa została opublikowana 15 lutego.

Jak podała agencja w komunikacie, najnowszy rating uwzględnia prognozowane przychody z rynku mocy, przeniesienie wyższych cen uprawnień do emisji CO2 w hurtowych cenach energii elektrycznej, zaawansowany etap budowy nowych bloków energetycznych w elektrowniach w Opolu i Turowie oraz rozwój PGE w sektorze ciepłownictwa.

Ocena wiarygodności kredytowej uwzględnia także wysokie nakłady inwestycyjne i planowane akwizycje, prawdopodobny powrót do wypłacania dywidend od 2020 roku, a także średnią emisyjność dwutlenku węgla Grupy na wyższym poziomie w porównaniu do zachodnioeuropejskich spółek.

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada oceny ratingowe nadane przez agencje Fitch oraz Moody’s. Rating agencji Moody’s również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: Baa1 z perspektywą stabilną. Opinie obydwu agencji potwierdzają pozycję PGE jako wiarygodnego kredytobiorcy.

13 potencjalnych partnerów odpowiedziało na grudniowe zaproszenie Grupy PGE do udziału w projekcie budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Docelowo PGE zamierza sprzedać wybranemu przez siebie partnerowi strategicznemu po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych odpowiedzialnych za projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture.

Grupa PGE zamknęła właśnie pierwszy etap selekcji potencjalnych partnerów strategicznych chętnych do uczestniczenia w przygotowaniu, budowie i eksploatacji projektu offshore. W pierwszym etapie programu PGE przewiduje budowę morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy zainstalowanej do 2545 MW. Zgodnie z założeniami pierwszy prąd z wiatraków na morzu popłynie w 2025 r., a rok później nastąpi przekazanie inwestycji do fazy komercyjnej eksploatacji. Energia elektryczna z farm wiatrowych będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych.

Zakończyliśmy pierwszy etap selekcji i jesteśmy zadowoleni z dużego zainteresowania współpracą z Grupą PGE przy tym projekcie. Zgłosiło się wielu stabilnych partnerów, wśród których znaleźli się także najwięksi rynkowi gracze, mający na swoim koncie tysiące megawatów zrealizowanych w tej technologii. Jest to bardzo dobra perspektywa dla rozwoju i przyszłości naszego projektu offshore – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W grudniu 2018 roku Grupa PGE zaprosiła do rozmów kilkunastu potencjalnych partnerów biznesowych, posiadających doświadczenie na europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej. Zgodnie z wymaganiami partner PGE powinien posiadać odpowiednie doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji na europejskim rynku, być w stanie wesprzeć projekty w aspektach technicznych i kontraktowaniu wykonawców, a także dzielić się know-how w tym zakresie z PGE.

Morskie farmy wiatrowe są jedną ze strategicznych opcji rozwoju Grupy PGE po 2020 r. W obecnej fazie projektu pozyskiwane są niezbędne zgody środowiskowe, prowadzone są badania wietrzności, jak również prace w zakresie wyprowadzenia mocy oraz inne działania techniczne. Trwają również przygotowania do wstępnych badań geologicznych.

Program budowy morskich farm wiatrowych wpisuje się w przedstawiony konsultowany obecnie projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., w której offshore wskazywany jest jako jedno z głównych narzędzi osiągania celów OZE.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym producentem „zielonej” energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych na lądzie, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

 

fot. stock.adobe.com 

Po pierwszej synchronizacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE), która miała miejsce 15 stycznia o godz. 14.09, jednostka pomyślnie przeszła pierwszą fazę optymalizacji parametrów pracy. 24 stycznia po raz pierwszy blok pracował mocą 680 MW.

PGE Pierwsza faza optymalizacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole zakończona sukcesem

Budowa bloku nr 5 Elektrowni Opole, realizowana przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, weszła w końcową fazę realizacji. Jedna z dwóch nowoczesnych jednostek budowanych w Elektrowni Opole o mocy 900 MW, znajduje się już w trakcie ruchu regulacyjnego. Pierwszy etap optymalizacji parametrów pracy bloku zakończony został sukcesem. W wydarzeniu wzięli udział minister energii Krzysztof Tchórzewski, przedstawiciele parlamentu RP oraz władze Grupy Kapitałowej PGE na czele z Henrykiem Baranowskim, prezesem PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Norbertem Grudniem p.o. prezesa zarządu, wiceprezesem ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Realizacja inwestycji bloku nr 5 w Elektrowni Opole to ważny projekt dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla odbiorców. Synchronizacja bloku jest wyrazem dbałości rządu o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja wpisuje się w kierunek rozwoju sektora energetycznego, który przedstawiliśmy w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Optymalizacja pracy bloku nr 5 idzie zgodnie z planem. Dzisiaj blok osiągnął moc 680 MW i już okazał się niezbędny w systemie. Na prośbę Polskich Sieci Elektroenergetycznych wydłużamy testy na tym poziomie do jutra – powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pierwsza faza optymalizacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole zakończona sukcesem

Na obecnym etapie realizacji inwestycji wszystkie urządzenia, algorytmy pracy układów, jak również instalacje bloku nr 5, poddawane są szczegółowemu sprawdzeniu i modyfikacjom w celu zachowania zapisanych w kontrakcie parametrów technicznych pracy jednostki, szczególnie w zakresie emisyjności i sprawności bloku. Blok pracuje teraz z różnymi obciążeniami, które są determinowane ruchem regulacyjnym. Głównym zadaniem procesu optymalizacji jest osiągnięcie znamionowej mocy bloku 900 MW. Cel ten został już zrealizowany w 80 proc.

Po pełnej optymalizacji, wykonana zostanie próba odbiorcza dla PSE i pomiary gwarancyjne oraz przeprowadzenie 30-dniowego testu nieprzerwanej pracy. Po zakończeniu realizacji tych poszczególnych zadań, będziemy już mogli spokojnie planować oddanie bloku do eksploatacji, które zgodnie z aneksowanym kontraktem ma nastąpić do 15 czerwca br. – powiedział Norbert Grudzień, p.o. prezesa zarządu, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK

Blok nr 6, drugi z nowobudowanych bloków, również jest już w końcowej fazie realizacji. Obecnie trwa proces zimnego rozruchu. Realizowane są ponadto intensywne prace przygotowawcze, zmierzające do rozpoczęcia procesu chemicznego czyszczenia (trawienia) kotła nr 6. Układy elektryczne przygotowywane są natomiast do podania napięcia z KSE na transformatory wyprowadzenia mocy z bloku nr 6.

PGE - Elektronia Opole

Po przekazaniu do eksploatacji nowych jednostek o łącznej mocy 1800 MW Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie z Grupy PGE i Kozienicach. Do produkcji energii wykorzystywać będzie węgiel kamienny pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej w ilości około 4 mln ton rocznie.

Kontrakt o wartości 11,6 mld zł brutto realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Nowa inwestycja PGE to ogromne przedsięwzięcie projektowe, organizacyjne, szkoleniowe, logistyczne i budowlano-montażowe. W ramach realizacji inwestycji podpisano już ponad 3000 zamówień, z czego 2500 z polskimi firmami. W szczytowych momentach na placu budowy pracowało około 5500 osób.

Zgodnie z harmonogramem, przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji nastąpi do 15 czerwca 2019 roku, a bloku nr 6 niecałe cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 roku.

Prace na budowie bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole wchodzą w finalną fazę realizacji. Po udanej próbie ciśnieniowej kotła i jego rozpaleniu w listopadzie minionego roku, 15 stycznia o godz. 14:09 blok nr 5 po raz pierwszy został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Tym samym rozpoczął się proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizacja oraz produkcja energii elektrycznej. 

Zakończoną sukcesem synchronizację bloku nr 5 o mocy 900 MW poprzedziły wielomiesięczne prace polegające na uruchomieniu wszystkich układów technologicznych nowej jednostki. Przed oddaniem bloku do eksploatacji – do 15 czerwca 2019 roku – przeprowadzona zostanie jeszcze optymalizacja pracy bloku, próby odbiorcze, pomiary gwarancyjne oraz 30-dniowy test nieprzerwanej pracy.

PGE Elektrownia Opole

Po zakończeniu realizacji inwestycji dwóch bloków energetycznych, opolska elektrownia wejdzie do czołówki najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Inwestycje PGE w nowoczesną energetykę węglową wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju i umożliwiają stopniową wymianę starych mocy w systemie na jednostki o niemal 1/3 bardziej efektywne. Dwa nowe bloki w Elektrowni Opole oznaczają obniżenie emisji o 2,5 miliona ton dwutlenku węgla rocznie w skali kraju – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Dzisiejszy sukces to efekt ciężkiej pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację największej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce po 1989 roku. To także potwierdzenie poprawności wykonywania tej inwestycji – dodaje Henryk Baranowski.   

Po przekazaniu do eksploatacji nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie z Grupy PGE i Kozienicach. Do produkcji energii wykorzystywać będzie węgiel kamienny w ilości około 4 mln ton rocznie, pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

Realizacja inwestycji odbywa się z zastosowaniem najnowszych technologii. Dzięki temu uzyskana zostanie sprawność netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 46 proc. – o około 10 punktów proc. wyższej od obecnie uzyskiwanej w polskiej energetyce, a także umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko – mówi Norbert Grudzień, p.o. prezesa zarządu, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki, która w Grupie PGE prowadzi działalność wydobywczą i odpowiada za wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych.

Liczymy, że nowy blok w Elektrowni Opole zostanie oddany do eksploatacji w terminie. Ze względu na rosnące w naszym kraju zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, jest on niezbędny dla zapewnienia poprawnego bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – mówi Jerzy Dudzik, dyrektor departamentu zarządzania systemem w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.

Dzień synchronizacji jest dowodem na to, że wszystkie zespoły, również nasi partnerzy konsorcjum, wykonali bardzo dobrą pracę, szczególnie, że projekty takie jak ten w Opolu są zawsze złożone – mówi Sławomir Żygowski, prezes GE Power w Polsce.

GE Power ponad 70 proc. sprzętu dostarczyło przy wsparciu lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5000 polskich certyfikowanych dostawców i podwykonawców, a najważniejsze elementy elektrowni, tj. turbiny parowe i generatory, wyprodukowano w fabrykach GE w Elblągu i Wrocławiu

Zastosowanie technologii ultra nadkrytycznej (USC) pozwala na zwiększenie produkcji energii przy mniejszym zużyciu węgla, a tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo energetyczne i znacząco ogranicza wpływ na środowisko, spełniając najbardziej rygorystyczne normy emisji – dodaje Sławomir Żygowski.

Elektrownia Opole PGE

Flagowe inwestycje Grupy PGE, czyli budowa dwóch bloków 900 MW w Opolu oraz 490 MW w Turowie, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, przyczynią się do lepszej efektywności wykorzystania paliwa, co umożliwi zmniejszenie średniego poziomu emisyjności Grupy. Szacowana emisyjność tych instalacji będzie 25 proc. niższa niż dotychczas działających bloków w tych elektrowniach.

Konsekwentne inwestycje Grupy PGE w aktywa wytwórcze sprawiają, że ich uciążliwość dla środowiska naturalnego jest ograniczana. Wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii umożliwia dalszą poprawę. W latach 1989-2017 elektrownie Grupy: Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra zredukowały emisje: tlenków siarki (SOX) o 93 proc., tlenków azotu (NOX) o 59 proc., oraz pyłu o 99 proc.

Inwestycja o wartości 11,6 mld zł realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Skala opolskiej inwestycji to ogromne wyzwanie zarówno dla zamawiającego, jak i konsorcjum. To ogromne przedsięwzięcie projektowe, organizacyjne, szkoleniowe, logistyczne i budowlano-montażowe. W ramach realizacji inwestycji podpisano już ponad 3000 zamówień, z czego 2500 z polskimi firmami. W szczytowych momentach na placu budowy pracowało około 5500 osób. 

Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji, zgodnie z harmonogramem, nastąpi do 15 czerwca 2019 roku. Zakończenie budowy bloku nr 6 nastąpi cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 roku.

 • Sześć elektrociepłowni w Bydgoszczy, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Zgierzu oraz Kielcach, wchodzących do tej pory w skład spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, zostało włączonych w struktury PGE Energia Ciepła.
 • Konsolidacja aktywów ciepłowniczych jest elementem konsekwentnie realizowanej przez PGE Strategii Ciepłownictwa, ogłoszonej w grudniu 2017 r. Zakłada ona wydzielenie linii biznesowej Ciepłownictwo, mającej wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła sieciowego oraz dynamizować walkę o czyste powietrze w polskich miastach.
 • Podmiotem integrującym działalność ciepłowniczą w Grupie PGE oraz liderem w tym procesie jest PGE Energia Ciepła, posiadająca po konsolidacji ok. 25-proc. udziału w krajowej produkcji ciepła w kogeneracji.
 • Po zakończeniu procesu połączenia aktywów ciepłowniczych powstał największy w Polsce podmiot tego sektora, który poprzez efekt skali będzie mógł w sposób zoptymalizowany i konkurencyjny funkcjonować na rynku.
 • Największa firma na rynku ciepła w Polsce od stycznia 2019 r. dysponuje czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, m.in. w Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej.
 • PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii powinien przekroczyć 50 proc. do roku 2030.
PGE EC Kraków

Do PGE Energia Ciepła zostało przeniesionych sześć elektrociepłowni należących do tej pory do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, tj. elektrociepłownia w Bydgoszczy, elektrociepłownia w Rzeszowie, elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, elektrociepłownia w Zgierzu oraz elektrociepłownia w Kielcach.

Za nami realizacja skomplikowanego i wielowątkowego projektu integracji aktywów ciepłowniczych, który przeprowadziliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończyliśmy w planowanym terminie. Osiągnęliśmy pełen sukces w budowaniu silnego polskiego podmiotu, lidera ciepłownictwa. Jestem przekonany, że zarówno sam proces konsolidacji, jak i funkcjonowanie spółki PGE EC w ramach Grupy, będą wskazywane jako modelowy przykład dla innych – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki konsolidacji aktywów powstał jeden, silny podmiot ciepłowniczy – największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej. Tym samym PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w krajowym rynku ciepła z kogeneracji.

PGE EC Gdańsk

Przeprowadzone zmiany miały charakter porządkujący i optymalizujący zarządzanie aktywami w ramach Grupy PGE, a ich celem była przede wszystkim szybka i skuteczna transformacja wewnętrznej organizacji i kultury spółki. Zmiana właściciela wewnątrz Grupy wiąże się również ze zmianą nazwy wszystkich nowych oddziałów, czyli procesem rebrandingu. Kolejnym etapem porządkowania aktywów w ramach zdefiniowanych linii biznesowych będzie wydzielenie Elektrowni Rybnik do PGE GiEK. 

Integracja aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła przełoży się na większą efektywność zarządczą oraz nowe perspektywy rozwoju spółki. Naszą ambicją jest bycie firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, zorientowaną na klienta oraz dobrym, lokalnym partnerem współpracującym z samorządami – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Filarami działalności PGE Energia Ciepła są wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, sprzedaż oraz zapewnienie niezawodności dostaw ciepła, a także inwestycje i rozwój nowych obszarów biznesowych. Oferowane przez firmę ciepło sieciowe przyczynia się do poprawy jakości powietrza w polskich miastach poprzez zmniejszanie smogu.

PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych.  Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii powinien przekroczyć 50 proc. do roku 2030.

PGE EC Zielona Góra

Do kluczowych przedsięwzięć należeć będzie modernizacja i rozwój lokalnych systemów ciepłowniczych, wprowadzający technologię kogeneracyjną i dywersyfikujący miks paliwowy, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne lokalnej społeczności.

Przed nami dużo wyzwań zarówno organizacyjnych, jak i biznesowych. Zarządzanie dużym, zintegrowanym branżowo podmiotem, którego spółki i oddziały zlokalizowane są w całej Polsce, będzie wymagało precyzji w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji wpisujących się w lokalny kontekst, jak również realizujących strategię całej Grupy. Wierzę, że PGE Energia Ciepła umocni pozycję rozpoznawalnej i uznanej firmy na rynku, nie tylko ze względu na skalę i zakres swojej działalności, ale także jako zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników, ekspertów branży ciepłowniczej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

 

 

PGE Energia Ciepła i jej spółki zależne w liczbach (dane za 2017 r.):

moc elektryczna zainstalowana:

4,12 GWe

moc cieplna zainstalowana:

7,73 GWt

produkcja energii elektrycznej:

16,57 TWh

długość sieci ciepłowniczych:

524,50 km

liczba użytkowników ciepła sieciowego:

ok. 1,3 mln

produkcja ciepła:

46,23 PJ

 

Harmonogram procesu konsolidacji aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła

14 listopada 2017 r.         Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF

13 grudnia 2017 r.            Ogłoszenie Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE

20 czerwca 2018 r.    Zatwierdzenie planu podziału przez Zarządy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Ciepła

2 stycznia 2019 r.              Przejęcie przez PGE Energia Ciepła sześciu elektrociepłowni należących do PGE GiEK

 • PGE rozpoczyna poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore Grupy Kapitałowej PGE.
 • Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture.
 • Pierwszy prąd z wiatraków na morzu popłynie w 2025 r., a rok później nastąpi przekazanie inwestycji do fazy komercyjnej eksploatacji. Energia z pierwszego etapu programu offshore Grupy PGE zasili nawet 4 mln gospodarstw domowych.

W środę 5 grudnia Grupa PGE zaprosiła do rozmów kilkunastu potencjalnych partnerów biznesowych, posiadających doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Planowany pierwszy etap programu offshore Grupy zakłada budowę morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy zainstalowanej do 2545 MW (1500 MW mocy na obszarze koncesji będącej w posiadaniu spółki Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i 1045 MW mocy na obszarze Elektrowni Wiatrowej Baltica-3), zlokalizowanych w odległości około 25-30 km od brzegu, na wysokości Łeby. 

Zgodnie z wymaganiami partner PGE powinien posiadać odpowiednie doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji na europejskim rynku, być w stanie wesprzeć projekty w aspektach technicznych i kontraktowaniu wykonawców, a także dzielić się know-how w tym zakresie z PGE.

Morskie farmy wiatrowe stanowią jedną z opcji strategicznych rozwoju Grupy PGE po 2020 r. Przedsięwzięcie jest obecnie na etapie pozyskiwania niezbędnych zgód środowiskowych, prowadzone są badania wietrzności, prace w zakresie wyprowadzenia mocy i inne działania techniczne. Trwają przygotowania do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych.

Od stycznia 2018 r. trwają pomiary warunków wietrzności na Morzu Bałtyckim w rejonie planowanej inwestycji. Dotychczasowe wyniki potwierdzają bardzo dobre warunki wietrzności badanych obszarów. Szacowana obecnie prędkość wiatru w naszych lokalizacjach może przekraczać 9 m/s – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W przyszłym roku PGE spodziewa się pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy wiatrowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyprowadzenie energii z pierwszej morskiej farmy Grupy PGE mogłoby nastąpić ok. 2025 r., a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji w 2026 r.

Program budowy morskich farm wiatrowych wpisuje się w przedstawiony niedawno do konsultacji projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., w której offshore wskazywany jest jako jedno z głównych narzędzi osiągania celów OZE. 

Realizacja projektu offshore wpłynie pozytywnie na całą polską gospodarkę, stworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przemysłu (m.in. stoczniowego i stalowego). Według wyliczeń McKinsey & Company wykorzystanie potencjału rynku offshore w Polsce (ok. 6000 MW w perspektywie do 2030 r.) mogłoby wpłynąć na zwiększenie PKB o ok. 60 mld zł w latach 2020-2030.

Grupa PGE weszła na drogę dywersyfikowania źródeł wytwórczych, którego celem jest zmniejszenie emisyjności CO2. Realizacja każdego 1000 MW mocy wiatrowych na morzu oznacza zmniejszenie emisji CO2 przez polską gospodarkę o ok. 4 mln ton rocznie, czyli około 100 mln ton w całym 25-letnim okresie eksploatacji farmy wiatrowej.  

Obecnie Grupa Kapitałowa PGE jest największym producentem „zielonej” energii Polsce. Posiada ona 14 farm wiatrowych na lądzie, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

  

 

fot. stock.adobe.com 

Inwestycję w województwie zachodniopomorskim o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW zrealizuje spółka PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni koncern na pozycji największego producenta „zielonej” energii w Polsce. 

farmy wiatrowe PGE

W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020 roku powstaną trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy. Instalacje staną w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. W sumie wybudowane zostaną 33 wiatraki o mocy 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW.

Na potrzeby projektu powstanie też linia wysokiego napięcia pomiędzy Kamieniem Pomorskim i Skrobotowem o długości prawie 30 km, która poprawi bezpieczeństwo energetyczne oraz parametry pracy sieci dystrybucyjnej w całym regionie.

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki zwycięstwu Klastra w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki aukcja skierowana była do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW.

Grupa PGE weszła na drogę dywersyfikowania źródeł wytwórczych, którego celem jest zmniejszenie emisyjności CO2. Dzięki inwestycjom w nowe farmy wiatrowe na lądzie, a także na morzu Bałtyckim oraz w fotowoltaikę chcemy umocnić się na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Nasz cel to posiadanie 25 proc. rynku w 2030 r. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt Klaster umocni PGE na pozycji lidera w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce. Według szacunków, średnioroczna produkcja „zielonej energii” w grupie wzrośnie z ok. 1841 GWh do 2119 GWh. Zwiększy się też moc zainstalowana w należących do niej farmach wiatrowych z 549,98 MW do 647,16 MW.

PGE farmy wiatrowe

Wygrana z liczną konkurencją, z którą musieliśmy rywalizować, to duży sukces spółki. Zakończona aukcja stanowiła ogromne wyzwanie, bo po raz pierwszy obejmowała nowe farmy wiatrowe – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energia Odnawialna.

Wprowadzenie w połowie 2016 roku systemu wsparcia opartego o aukcje miało przyczynić się do obniżenia kosztów wsparcia OZE dla odbiorców końcowych, zapewniając jednocześnie stabilne przychody dla inwestorów. Zwycięzcami aukcji są podmioty, które zaoferowały najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, otrzymując w zamian gwarancję, że nie zmieni się ona w całym piętnastoletnim letnim okresie wsparcia. W przypadku projektu Klaster obejmie on lata 2021-2035.

W Grupie Kapitałowej PGE spółką odpowiedzialną za rozwijanie odnawialnych źródeł energii odpowiedzialna jest PGE Energia Odnawialna. Obecnie jest ona największym producentem „zielonej” energii Polsce. Spółka posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

 • Grupa utrzymuje trend dobrych wyników operacyjnych i po trzech kwartałach 2018 roku wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 5,1 mld zł oraz 1,7 mld zł zysku netto. Z marżą EBITDA na poziomie 27 proc. Grupa PGE pozostaje jedną z najbardziej zyskownych firm energetycznych w Europie.  
 • Konsolidacja aktywów skupionych w spółce PGE Energia Ciepła wpłynęła na dobre wyniki operacyjne – produkcja energii elektrycznej wyniosła 49,1 TWh (wzrost o 18 proc. r/r), sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 31,5 TWh (wzrost o 6 proc. r/r), a sprzedaż ciepła 32,4 PJ (wzrost o 171 proc. r/r).
 • Grupa kontynuuje proces integracji aktywów przejętych od EDF i konsekwentnie realizuje ogłoszoną w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa, m.in. planując budowę nowych źródeł kogeneracyjnych oraz źródeł ciepłowniczych w istniejących lokalizacjach. Łączna moc analizowanych, mniejszych jednostek zasilanych gazem, wyniesie do 300 MW.
 • W ramach transformacji w kierunku niskoemisyjnym PGE w latach 2016-2026 uniknie emisji CO₂ na poziomie 60 mln ton.
 • Grupa rozwija się sukcesywnie w obszarze elektromobilności. Do końca roku planuje 50 punktów ładowania w całej Polsce oraz nawet 1500 punktów ładowania do 2022 w zależności od poziomu środków pozyskanych z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
 • PGE pozyskała atrakcyjne finansowanie na realizację planu inwestycyjnego. Łączna wysokość czteroletniego kredytu odnawialnego, udzielonego przez konsorcjum czterech banków, wynosi 4,1 mld zł.
 • Agencja Moody’s utrzymała wysoki rating dla PGE na poziomie inwestycyjnym Baa1 z perspektywą stabilną. Rating agencji Fitch również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: BBB+ z perspektywą stabilną.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 5,1 mld zł i był o 16 proc. niższy niż rok temu. Niższa EBITDA raportowana jest wynikiem wysokiego punktu bazowego, będącego efektem ujęcia w III kwartale ubiegłego roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 5,2 mld zł, czyli o 8 proc. więcej niż rok temu.

Największy udział w powtarzalnym zysku EBITDA Grupy PGE po trzech kwartałach 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 2,4 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,9 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 459 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 354 mln zł.

Integracja przejętych aktywów wpływa znacząco na poprawę naszych wyników operacyjnych, a sezon grzewczy, który przekłada się przede wszystkim na wyniki segmentu ciepłownictwa, dopiero przed nami. Jednocześnie wypracowujemy solidne wyniki finansowe. W samym trzecim kwartale osiągnęliśmy powtarzalną EBITDA na poziomie zeszłorocznej, natomiast z punktu widzenia dziewięciu miesięcy była ona nawet wyższa o 8 procent.  Mimo wymagającego i pełnego wyzwań otoczenia, jako Grupa zachowujemy więc stabilny wzrost kluczowych wskaźników i osiągając marżę EBITDA na poziomie 27 proc. pozostajemy jedną z najbardziej zyskownych firm energetycznych w Europie  – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po trzech kwartałach 2018 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 49,09 TWh, z czego 29,38 TWh, czyli o 2 proc mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 15,33 TWh, co oznacza wzrost o 86 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 2,38 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 3,91 TWh.

O 70 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 2,87 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 1,25 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 27,1 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje po trzech kwartałach 2018 r. wyniosły 3,8 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęło 94 proc. W trzecim kwartale zakończono negocjacje z Generalnym Wykonawcą i podpisano aneks, zgodnie z którym terminy oddania do eksploatacji bloków zostały ustalone na 15 czerwca 2019 r. dla bloku 5 i 30 września 2019 r. dla bloku 6.  Realizowane są kolejne etapy i kamienie milowe projektu. Trwają prace uruchomieniowe na bloku nr 5 oraz dalsze prace montażowe w obszarze bloku nr 6.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Prace koncentrują się obecnie na zamknięciu budynków przed okresem zimowym. Próba ciśnieniowa kotła została przewidziana na połowę listopada tego roku. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy osiągnęło ok. 75 proc.

Jednocześnie finalizowana jest budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Inwestycja, która przetwarzać będzie 100 tys. ton odpadów rocznie, jest już w pełni gotowa, by służyć lokalnej społeczności w realizacji przyjaznej środowisku idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt wpisuje się w kierunek wskazany w Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, zakładający dywersyfikowanie miksu paliwowego z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i dostępności paliwa.

W ramach realizowanej strategii Grupa PGE kontynuuje również proces integracji nabytych aktywów. W portfelu analizowanych lub będących w przygotowaniu inwestycji znajduje się budowa kogeneracyjnych źródeł gazowych w EC Kielce, EC Bydgoszcz, EC Zielona Góra, EC Zgierz i EC Czechnica, uciepłownienie Elektrowni Rybnik, a także budowa produkujących ciepło kotłów rezerwowo-szczytowych zasilanych gazem w EC Gorzów, EC Lublin, EC Rzeszów, EC Kielce i EC Bydgoszcz. Łączna moc wszystkich mniejszych, analizowanych projektów zasilanych gazem, wyniesie do 300 MW. Grupa PGE analizuje także budowę akumulatora ciepła w Lublinie.

W procesie transformacji Grupa PGE zamierza sukcesywnie zmniejszać swoją emisyjność poprzez znaczącą poprawę efektywności istniejących aktywów, polegającą m.in. na uruchomieniu nowych, wysokosprawnych bloków, ograniczaniu strat sieciowych w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, sukcesywnej modernizacji aktywów wytwórczych oraz zmniejszeniu zużycia energii na własne potrzeby. Celem PGE jest uniknięcie emisji CO₂ na poziomie 60 mln ton w latach 2016-2026. Konsekwentnej redukcji średniej emisyjności po 2025 r. sprzyjać będzie dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej sięgający 2,5 GW w perspektywie 2030 r. oraz budowa kolejnych nisko- i zeroemisyjnych jednostek kogeneracyjnych. Działania PGE mają być realnym wsparciem podejmowanych na szczeblu krajowym działań na rzecz zmniejszenia emisyjności polskiej gospodarki.

W trzecim kwartale 2018 r. PGE podpisała także umowę kredytową z międzynarodowym konsorcjum czterech banków, na podstawie której pozyskała czteroletni kredyt odnawialny w wysokości 4,1 mld zł. Środki z kredytu trafią m.in. na finansowanie ambitnego programu inwestycyjnego Grupy PGE zaplanowanego na lata 2016-2020, obejmującego rozwój i modernizacje aktywów wytwórczych, ciepłowniczych oraz dystrybucyjnych. Zostaną one również wykorzystane do refinansowania zobowiązań finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej i spółek z Grupy. W konsorcjum banków, które udzieli spółce kredytu, znalazły się: Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. oraz MUFG Bank (Europe) N.V.

Zgodnie z opublikowaną 7 listopada opinią kredytową Agencja Moody’s utrzymała wysoki rating dla PGE, na poziomie inwestycyjnym Baa1 z perspektywą stabilną. Rating Moody’s uwzględnia silną pozycję PGE jako największej firmy energetycznej w Polsce, rosnący udział przychodów z regulowanej działalności będący efektem nabycia aktywów ciepłowniczych od EDF w 2017 r., a także dobry bilans i stosunkowo niski współczynnik zadłużenia netto w stosunku do EBITDA. Rating agencji Fitch również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: BBB+ z perspektywą stabilną.

Umowa kredytowa z międzynarodowym konsorcjum banków, wysokie oceny ratingowe, a także szereg innych projektów zainicjowanych na polskim rynku finansowym, pokazują, że Grupa PGE postrzegana jest jako wiarygodny i solidny partner. Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztem finansowania i to się udaje – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z zapowiedziami Grupa PGE jest także bardzo aktywna na rynku start-upów. Na początku września PGE Ventures, spółka z Grupy Kapitałowej PGE,  PFR Ventures, spółka z Grupy PFR, SpeedUp Group oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyły wspólnie fundusz SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures (SEI). Celem nowego funduszu corporate venture capital (CVC) są inwestycje w start-upy w zaawansowanej fazie wzrostu. Docelowo kapitalizacja nowego funduszu ma wynieść 100 mln zł.

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Grupa posiada już stacje ładowania w Łodzi oraz w Warszawie, zainstalowała także 5 stacji ładowania w Siedlcach, gdzie prowadzi pilotażowy program elektromobilności testowany na infrastrukturze miasta średniej wielkości. Również w Siedlcach zamierza przeprowadzać testy związane z rozwojem e-carsharigu. Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym PGE wchodzi także na lokalne rynki regionów uzdrowiskowych – pierwsza taka stacja ładowania uruchomiona została w Krynicy-Zdroju, kolejne staną w Lądku-Zdroju i Zakopanem.

Projekty w Warszawie, Łodzi, Siedlcach, Rzeszowie i Krynicy-Zdroju to dopiero początek naszej współpracy z władzami samorządowymi. Testowanie projektu w miastach różnej wielkości i o różnorodnej specyfice umożliwia nam wypracowanie optymalnego kształtu współpracy i przyczynia się do udoskonalania oferty skierowanej do klientów. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych rozwijaniem u siebie infrastruktury elektromobilności, a Grupa PGE jest dla nich idealnym partnerem – dodaje Henryk Baranowski.

Do końca roku Grupa chce dysponować w sumie 50 punktami ładowania w całej Polsce, a w zależności od poziomu środków pozyskanych w ramach uruchamianego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu Grupa PGE będzie w stanie uruchomić nawet 1500 punktów ładowania do 2022 r.

Szczegółowe wyniki operacyjne i finansowe za III kwartał 2018 r. 

Agencja Moody’s utrzymała wysoki rating dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej, na poziomie inwestycyjnym Baa1 z perspektywą stabilną. Najnowsza opinia  kredytowa została opublikowana 7 listopada. 

Agencja Moody’s  po raz kolejny podtrzymała swoją ocenę ratingową dla PGE, co potwierdza pozycję Grupy jako wiarygodnego kredytobiorcy. Utrzymanie ratingu inwestycyjnego na obecnym, wysokim poziomie,  jest jednym z kluczowych celów Grupy PGE na kolejne lata – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rating Moody’s uwzględnia silną pozycję PGE jako największej firmy energetycznej w Polsce, rosnący udział przychodów z regulowanej działalności będący efektem nabycia aktywów ciepłowniczych od EDF w 2017 r., a także dobry bilans i stosunkowo niski współczynnik zadłużenia netto w stosunku do EBITDA.

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada oceny ratingowe nadane przez agencje Moody’s oraz Fitch. Rating agencji Fitch również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: BBB+ z perspektywą stabilną.

PGE Nowa Energia, spółka odpowiedzialna za innowacje w Grupie Kapitałowej PGE, we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) organizuje „Switch to Smart” – trzeci hackathon w cyklu Wielkie Wyzwania Programistyczne. Konkurs jest częścią prowadzonego przez PGE programu „Włącz się na przyszłość”, który promuje wśród konsumentów rozwiązania z obszaru smart energy. Celem hackathonu jest stworzenie narzędzi, które pozwolą odbiorcom energii elektrycznej efektywniej nią zarządzać w gospodarstwach domowych.

Dzięki inteligentnym licznikom instalowanym w ramach programu „Włącz się na przyszłość” można wygodnie monitorować wykorzystanie energii elektrycznej za pomocą aplikacji mobilnej. Zadaniem uczestników hackathonu „Switch to Smart” będzie stworzenie na podstawie dostarczonych przez PGE danych jeszcze bardziej precyzyjnych narzędzi pozwalających wykrywać najbardziej energochłonne urządzenia i – w dalszej perspektywie – regulować zużycie prądu. Zwycięzcy będą mogli podjąć współpracę przy projekcie „Włącz się na przyszłość” i wraz z ekspertami wdrożyć w życie swoje rozwiązanie.

W PGE Nowa Energia jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z młodymi, kreatywnymi osobami. Oferujemy pomoc na każdym etapie – od fazy pomysłu po wdrożenie gotowego rozwiązania. Jednym z wyzwań, przed którym obecnie stoimy, jest zarządzanie energią i inteligentne opomiarowanie urządzeń w naszych gospodarstwach domowych. Wierzę, że uzdolnieni programistycznie uczestnicy hackathonu pomogą nam się z nim zmierzyć  – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

„Switch to Smart” jest już drugim hackathonem, który realizujemy we współpracy z sektorem energetycznym. Potwierdza to przydatność superkomputerów w tym obszarze i jest zbieżne z międzynarodowymi trendami. High Performance Computing jest stosowany w energetyce, by poprawić wydajność, bezpieczeństwo oraz tworzyć rozwiązania przyjazne środowisku. W przypadku obecnego hackathonu koncentrujemy się na odbiorcach detalicznych – chcemy pokazać, jak dzięki wykorzystaniu danych z nowoczesnych liczników można zoptymalizować zużycie energii na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego. Nasz cel jest zatem bardzo praktyczny: wykorzystując dane zebrane przez PGE, możliwości obliczeniowe superkomputerów oraz – co najważniejsze – pomysłowość uczestników hackathonu, chcemy dać konsumentom nowe możliwości oszczędzania, co przełoży się zarówno na domowy budżet, jak i wydajność systemu energetycznego w szerszej skali – mówi prof. dr hab. Piotr Bała, pomysłodawca hackathonów w ICM UW.

Hackathon „Switch to Smart” odbędzie się w dniach: 10–18 listopada 2018 r. (I etap – internetowy) i 24 listopada 2018 r. w godz. 10:00–19:00 (II etap – w Centrum Technologii ICM w Warszawie). Konkurs skierowany jest do wszystkich osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie programowania. Uczestnicy mogą się zgłaszać jako zespoły 2–3-osobowe.

Dla trzech najlepszych projektów przewidziano nagrody – ich pula wynosi 18 tysięcy zł. Zwycięski zespół otrzyma 8 tysięcy zł.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: ComputerWorld, Klub CIO oraz Magazyn CIO.

Więcej szczegółów na temat hackathonu „Switch to Smart” można znaleźć na stronie: http://wwp.icm.edu.pl

 

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę kredytową z międzynarodowym konsorcjum czterech banków. Łączna wysokość czteroletniego kredytu odnawialnego wynosi 4,1 mld zł.

Środki z kredytu trafią m.in. na finansowanie ambitnego programu inwestycyjnego Grupy PGE zaplanowanego na lata 2016-2020, obejmującego rozwój i modernizacje aktywów wytwórczych, ciepłowniczych oraz dystrybucyjnych. Zostaną one również wykorzystane do refinansowania zobowiązań finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej i spółek z Grupy. Umowa pomiędzy PGE a bankami została podpisana 17 września.

W konsorcjum banków, które udzieli spółce kredytu, znalazły się: Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. oraz MUFG Bank (Europe) N.V.

Grupę PGE nadal stać na finansowanie swoich wydatków w istotnej części z działalności bieżącej, czyli przychodów ze sprzedaży o relatywnie stabilnej strukturze. Aktualnie realizowany program inwestycyjny na lata 2016-2020 o wartości 34 mld zł wymagał jednak również zewnętrznego finansowania. Dzisiejsza umowa kredytowa z międzynarodowym konsorcjum banków, a także szereg innych projektów zainicjowanych na polskim rynku finansowym, pokazują, że Grupa PGE postrzegana jest jako wiarygodny i solidny partner – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztem finansowania i to się udaje. Pozyskujemy finansowanie w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytów z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak również w formie finansowania preferencyjnego – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. finansowych.

Dobierając instrumenty finansowe kierujemy się warunkami rynkowymi, w szczególności ceną, płynnością i terminami płatności. Priorytetem dla nas jest oczywiście koszt finansowania, ale również potrzebne są atrakcyjne terminy płatności – dodaje Emil Wojtowicz.

Grupa PGE realizuje inwestycje w segmencie dystrybucji, prowadzi także liczne projekty modernizacyjne, które przyczynią się m.in. do zmniejszenia emisyjności jej jednostek wytwórczych. PGE inwestuje również w efektywne aktywa kogeneracyjne – w 2017 r. oddano do użytku blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów, finalizowane są również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Grupa przygotowuje się takżedo wybudowania ponad 1000 MW nowych mocy w gazie.

PKO Bank Polski jako największy krajowy bank dla korporacji i biznesu, wspiera znaczące dla polskiej gospodarki przedsięwzięcia inwestycyjne. Dla naszych klientów angażujemy najlepszych specjalistów w zakresie finansowania inwestycji, handlu i kapitału obrotowego. Współpraca z PGE Polską Grupą Energetyczną to już kolejna umowa, w której PKO Bank Polski wraz z konsorcjum banków wspiera także rozwój polskiej energetyki – mówi Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Fot. Piotr Nowak/PAP

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2019 roku. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł.

Oferta PGE okazała się najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Operator Systemu Przesyłowego co roku poszukuje dostawcy energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci. Tym razem przetarg dotyczył okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Spółka z Grupy PGE wygrała go po raz kolejny. Wartość umowy na rok 2018 r. wynosi 310 mln zł.

Cieszy nas, że po raz kolejny nasza oferta na potrzeby pokrycia strat w sieciach przesyłowych okazała się najkorzystniejsza dla Operatora Systemu Przesyłowego – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE jest w stanie oferować dużym odbiorcom stabilne i niezawodne dostawy energii elektrycznej, a w konsekwencji zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju po racjonalnych kosztach, ponieważ  efektywnie modernizuje i rozbudowuje aktywa wytwórcze Grupy – dodaje Henryk Baranowski.

W ramach kontraktu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprzeda do PSE w 2019 roku energię elektryczną za łączna kwotę ok. 410 mln zł.

W ciągu pięciu lat wspólny fundusz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zainwestuje łącznie 100 mln zł w najbardziej innowacyjne start-upy. Na celownik bierze projekty m.in. z obszaru Przemysłu 4.0, digitalizacji, magazynowania energii, elektromobilności, cyfryzacji kontaktu z klientem czy big data. 

PGE Ventures, spółka z Grupy Kapitałowej PGE,  PFR Ventures, spółka z Grupy PFR, SpeedUp Group oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyły wspólnie fundusz SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures (SEI). Celem nowego funduszu corporate venture capital (CVC) są inwestycje w start-upy w zaawansowanej fazie wzrostu. Docelowo kapitalizacja nowego funduszu ma wynieść 100 mln zł.

Polska energetyka potrzebuje innowacji i ludzi, którzy będą je z powodzeniem wdrażać. Nowy fundusz, w moim przekonaniu, pozwoli dynamicznie rozwijającym się start-upom pokonywać ostatni etap drogi do końcowego sukcesu, czyli wprowadzenia na polski rynek energetyczny najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Wykorzystanie siły finansowej funduszu i infrastruktury PGE stanowi gwarancję przyspieszenia procesów biznesowych i technologicznych z korzyścią dla odbiorców energii i polskiego przemysłu – mówi Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Utworzenie SEI to kolejny krok w rozwoju silnego zaplecza innowacji w Grupie PGE. Nowe modele biznesowe, które wdrażane są w Grupie, umożliwiają poszerzanie działalności PGE równieżna rynkach kapitałowych. Zawarta umowa inwestycyjna z PFR jest tego dowodem i świadczy o sukcesywnym budowaniu pozycji PGE na rynku Venture Capital w Polsce. Podmiotem odpowiedzialnym po stronie PGE za realizację tego typu przedsięwzięć jest PGE Ventures, który pełnić będzie rolę inwestora i będzie  mieć wpływ na politykę inwestycyjną funduszu SEI.

Jesteśmy dumni, że wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju tworzymy dziś fundusz inwestycyjny o tak dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla zwiększenia poziomu innowacji w polskim sektorze energetycznym. Środki, którymi będzie dysponował fundusz SEI, zostaną przeznaczone na rozwój najbardziej innowacyjnych start-upów technologicznych, których wzrost wartości może przynieść wymierne korzyści dla całego polskiego przemysłu – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wśród strategicznych celów PFR znajduje się znaczne zwiększenie dostępności finansowania młodych i innowacyjnych firm. Ma się to przełożyć na budowę nowoczesnej gospodarki 4.0, która ma uczynić z Polski hub innowacji o znaczeniu europejskim. Cel ten jest realizowany między innymi przez PFR Ventures, które wspólnie z niezależnymi inwestorami, poprzez niezależne fundusze, planuje zainwestować w start-upy ok. 4,5 mld złotych. Jednym z takich niezależnych podmiotów jest właśnie SEImówi Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Funduszem będzie zarządzał profesjonalny zespół, którego zadaniem będzie – niezależnie od źródeł kapitału – inwestowanie środków na zasadach rynkowych. Celem funduszu będzie maksymalizowanie wartości spółek, w które zainwestuje oraz maksymalizacja wartości całego portfela aktywów dla inwestorów – mówi Maciej Ćwikiewicz, prezes zarządu PFR Ventures.

Wspólny fundusz PGE Ventures, PFR Ventures oraz Narodowego Centrum Badań to pierwszy na świecie instytucjonalny Fundusz Funduszy CVC (FoF) – PFR NCBR CVC FIZ. Jego środki pochodzą w połowie z funduszy europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020). SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures będzie współfinansowany w stosunku 1:1 ze środków Funduszu Funduszy oraz PGE Ventures. Celem funduszu SEI są inwestycje w technologiczne start-upy powiązane z szerokim łańcuchem wartości Grupy PGE lub charakteryzujące się wysoką innowacyjnością i potencjałem wzrostu.

Nowy fundusz jest dużym krokiem w rozwoju polskiego systemu wspierania projektów B+R. To także najlepsze potwierdzenie, że zeszłoroczną decyzją o powołaniu Funduszu Funduszy (FoF) NCBR odpowiedział na konkretne potrzeby innowatorów dotyczące kolejnych rund finansowania projektów badawczych. SEI doskonale uzupełni portfolio instrumentów finansowania projektów badawczo-rozwojowych, które startupom oferują takie instytucje jak NCBR czy Grupa PFR – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Naturalnym etapem rozwoju SpeedUp Venture Capital Group jest angażowanie się w fundusze, które dają nam szansę inwestowania w bardziej zaawansowanych fazach rozwoju spółek. Na polskim rynku jest wiele inicjatyw wspierających wczesne etapy rozwoju przedsiębiorstw, wciąż brakuje jednak kapitału wspierającego fazę wzrostu i komercjalizacji projektów z fazy seed, czyli tuż przed fazą wdrożenia i uruchomienia. SpeedUp Energy Innovation będzie doskonałym uzupełnieniem tej oferty, tym samym szansą dla  przedsiębiorców, którzy przejdą już początkową fazę rozwoju swojej firmy mówi Bartłomiej Gola, Founding Partner SpeedUp Group.

Dzięki działalności inwestycyjnej funduszu SEI, Grupa PGE będzie obecna na każdym etapie rozwoju młodych spółek, posiadając jednocześnie dostęp do innowacyjnych technologii, które wypracowywane są przez najbardziej dojrzałe start-upy. Ponadto obszary inwestycyjne funduszu SEI są zbieżne z prowadzoną przez nas działalnością biznesową.

Oznacza to, że wybrane projekty, które znajdą się w portfelu inwestycyjnym funduszu SEI, będą mogły zostać sprawdzone w naturalnym środowisku, czyli z wykorzystaniem infrastruktury PGE, obejmującej kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie, aktywa dystrybucyjne i systemy obsługi klienta,i potencjalnie wykorzystane w bieżącej działalności Grupy, przyczyniając się do optymalizacji procesów biznesowych oraz rozwoju nowych technologii – dodaje Henryk Baranowski.

Docelowo kapitalizacja funduszu SEI ma wynosić 100 mln zł. Środki te przeznaczone będą zarówno na inwestycje, jak i operacyjną działalność funduszu. W trakcie trwania 5-letniego okresu inwestycyjnego, fundusz SEI planuje ok. 12 wejść kapitałowych oraz kilka inwestycji kontynuacyjnych typu follow-on. Planowany próg inwestycji na przeprowadzenie pierwszej rundy finansowania będzie wahał się między 3-3,5 mln złotych, istnieje także możliwość dodatkowego dokapitalizowania wybranych projektów z pierwszej rundy finansowania do wysokości nawet 10 mln złotych. Fundusz SEI uwzględnia również możliwość prowadzenia koinwestycji, szczególnie w trakcie planowanych inwestycji kontynuacyjnych.

Nowy fundusz będzie szczególnie zainteresowany spółkami o wysokim potencjale do generowania przepływów finansowych oraz charakteryzującymi się wysokim potencjałem technologicznym.W ramach kryteriów inwestycyjnych fundusz SEI przewiduje, że potencjalne projekty inwestycyjne muszą znajdować się przynajmniej w fazie early growth. Ponadto projekty te muszą generować przychody z działalności, a zapotrzebowanie kapitałowe powinno być przeznaczone przede wszystkim na ekspansję rynkową.

Założeniem prowadzonej działalności inwestycyjnej jest preferowanie przez Fundusz SEI branż i sektorów mieszczących się w obszarze zainteresowania Grupy Kapitałowej PGE.

Kapitalizacja Funduszu Funduszy PFR NCBR CVC wynosi w przybliżeniu 200 mln euro, co odpowiada ok. 865 mln zł. Maksymalna kapitalizacja funduszy kapitałowych może wynieść nawet 320 mln zła środki przeznaczone na jedną inwestycję 60 mln zł.

Grupa PGE wchodzi na rynek ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Po stacji ładowania w Łodzi, uruchomiono stację ładowania w Krynicy-Zdroju, a wkrótce kierowcy będą mogli naładować samochody elektryczne również w Siedlcach, Rzeszowie i w Lądku-Zdroju.  Do końca września spółka będzie dysponować łącznie 25 punktami ładowania o całkowitej mocy 344 kW. 

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy Grupa PGE przedstawiła zaktualizowaną ofertę dla samorządów w zakresie rozwoju elektromobilności. PGE Nowa Energia, spółka z Grupy PGE, stawia kolejne stacje ładowania i zachęca jednostki samorządu terytorialnego do współpracy przy projekcie „e-Mobility”. Szczególne miejsce na mapie stacji ładowania PGE będą zajmować regiony uzdrowiskowe.

Grupa PGE, za pośrednictwem spółki PGE Nowa Energia odpowiedzialnej za rozwijanie i komercyjne wprowadzanie nowych usług na polskim rynku, stawia na jeszcze bliższą i bardziej intensywną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. We wtorek, 4 września, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Spółka zaprezentowała samorządowcom swoją ofertę. W spotkaniu wziął udział minister energii Krzysztof Tchórzewski, który podkreślił rolę spółek skarbu państwa w rozwoju całego systemu elektromobilności w Polsce.

PGE chce wspólnie z samorządami rozwijać infrastrukturę ładowania oraz tworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych. Grupa PGE prowadzi już aktywne działania tym obszarze – uruchomiła stację ładowania w galerii handlowej w Łodzi, a także zainstalowała 5 stacji ładowania w Siedlcach, gdzie poprowadzi pilotażowy program elektromobilności testowany na infrastrukturze miasta średniej wielkości.

Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym PGE wchodzi także na lokalne rynki regionów uzdrowiskowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniać muszą określone normy środowiskowe, w tym normy dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu. Rozbudowywanie infrastruktury związanej z elektromobilnością podnosi atrakcyjność takich regionów i stymuluje ich rozwój.  Pierwsza taka stacja ładowania uruchomiona została kilka dni temu w Krynicy-Zdroju obok Hotelu Krynica. Kolejna stanie w Lądku-Zdroju.

Projekty w Łodzi, Siedlcach i Krynicy-Zdroju to dopiero początek naszej współpracy z władzami samorządowymi miast z całej Polski. Testowanie projektu w miastach różnej wielkości i o różnorodnej specyfice umożliwia nam wypracowanie optymalnego kształtu współpracy i przyczynia się do udoskonalania oferty skierowanej do klientów. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych rozwijaniem u siebie infrastruktury elektromobilności, a PGE Nowa Energia, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, jest dla nich idealnym partnerem. Staramy się maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje nam Forum Ekonomiczne w Krynicy, by informować i zachęcać samorządowców do rozwijania systemu elektromobilności – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

Do końca września 2018 r. PGE Nowa Energia będzie dysponować 25 punktami ładowania (w tym 14 o mocy 22 kW), co da jej 10 proc. udział w rynku. Całkowita moc ładowania wszystkich stacji wyniesie 344 kW.  Spółka planuje podwojenie liczby punktów ładowania do końca tego roku.

Elektromobilność jest dla nas szansą na wejście w nowe obszary biznesu i pozyskanie perspektywicznych źródeł przychodu, co spełnia cele naszej zaktualizowanej strategii. Ten megatrend wpisuje się także w rządową Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą aktywnie, m.in. poprzez prowadzone procesy legislacyjne, wspiera Ministerstwo Energii. Dodatkowo zwiększenie dostępności aut elektrycznych wpłynie w sposób istotny na poprawę jakości powietrza w polskich miastach, w czym chcemy mieć swój udział – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE na terenie całej Polski inicjuje rozmowy z władzami samorządowymi w zakresie ustalenia możliwości i warunków współpracy przy projekcie „e-Mobility”, ze szczególnym uwzględnieniem ulokowania na terenie tych miast publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych. PGE nie wyklucza również utworzenia w przyszłości publicznego systemu e-carsharingu wykorzystującego samochody zasilane energią elektryczną.

 

Backgrounder

 • Stacja ładowania w Krynicy-Zdroju położona jest bezpośrednio przy Hotelu Krynica, w Parku Sportowym imienia Juliana Zawadowskiego 3.
 • Zainstalowane urządzenie to szybka stacja typu multistandard, z obsługą ładowania zarówno prądem stałym o mocy 50kW, jak i prądem zmiennym o mocy do 22 kW. Urządzenie wyposażone jest w złącza w standardzie CHAdeMO i CCS/Combo, a także złącze Typ-2.
 • Ładowanie prądem stałym na tej stacji pozwala na naładowanie baterii samochodowej o przeciętnej pojemności od 0 do 80 proc. w czasie krótszym niż 30 minut.

Spółka PGE Systemy, należąca do Grupy PGE, otrzymała decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji zasobów radiowych w paśmie 450 MHz. Stworzenie cyfrowej sieci łączności jest jednym z elementów budowy inteligentnej sieci energetycznej. Bezprzewodowa sieć LTE 450 pozwoli szybciej i sprawniej przywracać zasilanie w czasie letnich i zimowych anomalii pogodowych. 

Budowa mobilnej sieci łączności specjalnej dla branży energetycznej w kraju wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, zgodnie z którą nadrzędnym celem lidera w branży energetycznej jest podnoszenie niezawodności dostaw energii elektrycznej. Projekt realizowany będzie wraz z innymi zainteresowanymi łącznością specjalną podmiotami sektora, a zasadnicze cele i kierunki realizacji projektu wyznaczy Ministerstwo Energii.

Łączność bezprzewodowa LTE 450 ułatwi pracę dyspozytorów sieci elektroenergetycznych, zautomatyzuje pracę rozdzielni energetycznych, obniży koszty lokalizowania awarii sieci energetycznych i umożliwi końcowym odbiorcom energii elektrycznej korzystanie z inteligentnych urządzeń.

Podobne rozwiązanie, bazujące na technologii szerokopasmowej, ruszyło w marcu tego roku w USA pod nazwą FirstNet. W Europie zaawansowane prace nad wdrożeniem takich rozwiązań trwają już m.in. w Hiszpanii, Finlandii oraz w Austrii i w Niemczech. Polska także potrzebuje nowoczesnego i zintegrowanego technicznie sektora energii. Podejmujemy to wyzwanie, ponieważ chcemy odpowiedzialnie budować energetyczną przyszłość Polski wykorzystując nowe technologie– mówi Michał Kot, wiceprezes zarządu PGE Systemy.

7 sierpnia 2018 r. z inicjatywy PGE Systemy rozpoczął się cykl prezentacji dla branży energetycznej poświęcony rozwiązaniom łączności mobilnej w paśmie 450 MHz. Podczas tych spotkań dostawcy rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych mają okazję przedstawić podmiotom sektora energetycznego swoje propozycje dotyczące realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia.

Przed nami bardzo złożone zadanie, ponieważ wszystkie zainteresowane podmioty z branży muszą zgodzić się na wdrożenie jednego spójnego rozwiązania i aktywnie włączyć w realizację przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dokładne rozpoznanie rynku pod kątem dostępnych w tym zakresie technologii pomoże nam wszystkim w dokonaniu właściwego wyboru – mówi Andrzej Piotrowski, wiceprezes zarządu PGE Systemy odpowiedzialny za projekt po stronie PGE.

 

Backgrounder

Sieć 450 MHz: korzyści dla klientów i energetyki

Dyspozytor – sieć 450 MHz pozwala na bardzo precyzyjne monitorowanie pracy sieci elektroenergetycznej w czasie rzeczywistym. Dyspozytor jest w stanie śledzić parametry pracy sieci w podziale na drobne odcinki, a w przypadku awarii może z dużą dokładnością określić jej miejsce, aby wysłać tam ekipę elektromonterów.

Rozdzielnia – sieć 450 MHz pozwala m.in. na bardziej precyzyjne i bezpieczniejsze działanie systemu SCADA, który w przypadku awarii sieci automatycznie dokonuje przełączeń,aby szybko przywrócić dostawy prądu.

Miejsce awarii – LTE 450 umożliwi zrealizowanie dyspozytorskiej komunikacji głosowej dla służb pracujących w terenie przy kilkukrotnie mniejszych nakładach niż systemy starszej generacji. Oprócz komunikacji głosowej możliwe będzie korzystanie z przesyłania obrazów, video i korzystanie z technik AR (tzw. poszerzona rzeczywistość).

Odbiorca końcowy – w przyszłości do sieci 450 MHz można będzie podłączać urządzenia domowe przystosowane do pracy w sieci inteligentnej. Pozwoli to na przykład na zdalne włączanie urządzeń w czasie, gdy zapotrzebowanie na energię oraz cena prądu są najniższe. 

 • Grupa utrzymuje serię dobrych wyników operacyjnych i w pierwszym półroczu 2018 roku wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 3,7 mld zł (notując 7-proc. wzrost rok do roku) oraz 1,3 mld zł zysku netto
 • Grupa kontynuuje proces integracji aktywów skupionych w spółce PGE Energia Ciepła i konsekwentnie realizuje ogłoszoną w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa, m.in. poprzez zawieranie kolejnych porozumień o współpracy z samorządami w walce ze smogiem
 • Konsolidacja aktywów kupionych od EDF wpłynęła na dobre wyniki operacyjne – produkcja energii elektrycznej wyniosła 32,9 TWh (wzrost o 18 proc. r/r), sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 20,7 TWh (wzrost o 5 proc. r/r), a sprzedaż ciepła 29,0 PJ (wzrost o 174 proc. r/r)
 • Akwizycja nowych aktywów przyniosła również całkowity finansowy wpływ w wysokości 579 mln zł na poziomie powtarzalnej EBITDA
 • Grupa zwiększyła produkcję z węgla kamiennego o 97 proc., produkcję z gazu o 53 proc. i produkcję w elektrowniach szczytowo-pompowych o 11 proc. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe spadła o 15 proc. produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I półrocze 2018 r. wyniósł 3,7 mld zł i był o 7 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 3,8 mld zł, czyli o 12 proc. więcej niż rok temu. To efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+5,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+18,8 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 579 mln zł na poziomie powtarzalnej EBITDA.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 1,8 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,3 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 302 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 222 mln zł.

Wynik raportowanej EBITDA został osłabiony przez zdarzenia jednorazowe, w szczególności przez korektę rekompensat za rozwiązane kontrakty długoterminowe na sprzedaż energii w Elektrociepłowni Zielona Góra, natomiast na wynik netto wpłynęły korekty aktualizujące wartość księgową aktywów trwałych.  

To kolejny okres raportowania po włączeniu do Grupy PGE nowych aktywów. Konsekwentnie umacniamy swoją pozycję lidera na rynku wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, dzięki czemu jesteśmy filarem krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Mimo wymagającego i pełnego wyzwań otoczenia jako Grupa zachowujemy stabilny wzrost kluczowych wskaźników finansowych, czego przykładem jest rosnąca o 7 procent EBITDA. Rok 2018 to dla PGE czas dalszego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po pierwszym półroczu 2018 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 32,92 TWh, z czego 19,29 TWh, czyli o 3 proc mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego Elektrowni Bełchatów oraz Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 10,27 TWh, co oznacza wzrost o 97 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 1,95 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 2,42 TWh.

O 53 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I półroczu 2018 r. wyniósł 2,24 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 0,87 TWh. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po I półroczu 17,99 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Konsekwentnie realizujemy ogłoszoną pod koniec ubiegłego roku strategię ciepłownictwa, traktując tę linię biznesową jako jeden z najważniejszych filarów przyszłości Grupy PGE. Dlatego kontynuujemy proces integracji nabytych aktywów wytwórczych w ramach Grupy, tak by zapowiadany efekt synergii był jak najszybciej widoczny. W tym procesie osiągamy kolejne kamienie milowe, a pełną integrację aktywów ciepłowniczych wydzielonych z PGE GiEK do PGE Energia Ciepła zamierzamy osiągnąć 2 stycznia 2019 r. – mówi Henryk Baranowski.

W portfelu analizowanych lub będących w przygotowaniu inwestycji Grupy znajdują się małe źródła kogeneracyjne gazowe w elektrociepłowniach w Zgierzu, Kielcach i Zielonej Górze oraz nowy gazowy układ kogeneracyjny w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

W Elektrowni Rybnik analizujemy warunki lokalne i możliwości technologiczne, a jedną z możliwości rozwoju dla tej lokalizacji jest również powstanie bloku kogeneracyjnego. Kontynuujemy prace związane z budową nowej Elektrociepłowni Czechnica, podpisaliśmy również listy intencyjne co do analizy rozwoju mocy ciepłowniczych dla Nowego Sącza i Wadowic – dodaje Henryk Baranowski.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w I półroczu 2018 r. wyniosły 2,2 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęła 92 proc. Realizowane są kolejne etapy i kamienie milowe projektu. Kontynuowany jest rozruch zimny urządzeń bloku nr 5, prowadzone są dalsze prace montażowe w obszarze bloku nr 6 oraz układów wspólnych.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Zakończono budowę płaszcza chłodni kominowej, trwa również budowa estakady nawęglania i estakady technologicznej. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy osiągnęło ok. 66 proc.

Równolegle toczą się prace nad zakończeniem projektu Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Rozpoczęty został rozruch gorący instalacji. Projekt już niedługo będzie służył lokalnej społeczności w realizacji przyjaznej środowisku idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Inwestycja wpisuje się w kierunek wskazany w strategii ciepłownictwa PGE – zdywersyfikowany miks paliwowy, dostosowany do lokalnych potrzeb i dostępności paliwa.

PGE, jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce, podpisała także wewnętrzną umowę o zarządzanie rynkiem mocy, która umożliwi jej start w jesiennych aukcjach jako jeden silny podmiot, skupiający aktywa wszystkich wytwórców z Grupy. Na podstawie tej umowy aktywa wszystkich tych spółek zarządzane będą z poziomu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, czyli centrum korporacyjnego Grupy Kapitałowej. Umowa o zarządzanie rynkiem mocy obejmuje spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Odnawialna i PGE Energia Ciepła wraz z Elektrociepłownią Zielona Góra, PGE Toruń i ZEW Kogeneracja. Największa grupa energetyczna w Polsce działa tym samym na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju i ograniczania ryzyka wystąpienia black-outu, czyli utraty zasilania obejmującego nawet kilka milionów odbiorców.

W I półroczu 2018 r. ogłoszony został również tegoroczny Ranking Odpowiedzialnych Firm, w którym Grupa PGE zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze miejsce w kategorii: paliwa, energetyka i wydobycie. W oparciu o strategię biznesową PGE kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, ochronę środowiska, etykę biznesową, zapewnienie bezpiecznych i stabilnych miejsc pracy oraz bycie dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności. Odpowiedzialne podejście do prowadzonego biznesu jest dla Grupy PGE szczególnie ważne teraz, kiedy firma znajduje się w okresie strategicznych przeobrażeń, których celem jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii, modernizacja istniejącej floty wytwórczej w celu dostosowania jej do coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych oraz pozyskiwanie nowych źródeł przychodu we współpracy ze start-upami.

 

Najnowszy raport zintegrowany PGE Polskiej Grupy Energetycznej za 2017 rok w kompleksowy, a zarazem przystępny i atrakcyjny sposób, przedstawia działalność największej firmy sektora elektroenergetycznego. W tegorocznym raporcie nacisk położony został na transformację Grupy i jej rolę w kreowaniu odpowiedzialnej energetyki jutra.  

Rok 2017 był czasem intensywnych prac inwestycyjnych i przygotowań do ogłoszenia i wdrożenia strategii ciepłownictwa, ale przede wszystkim upłynął pod znakiem imponującej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, funkcjonujących już dziś pod nazwą PGE Energia Ciepła. Powołaniem nowej linii biznesowej, skupionej wokół działalności ciepłowniczej, symbolicznie zapoczątkowaliśmy proces przeobrażania Grupy PGE. Tegoroczny raport zintegrowany i jego kompleksowa formuła pozwalają nam na wskazanie interesariuszom kierunku tych zmian oraz zaprezentowanie jak nasza Grupa odpowiada na wyzwania współczesnego świata i nowoczesnej energetyki – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raport zintegrowany Grupy PGE został opracowany w taki sposób, że nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki, ekonomii czy rachunkowości. Standardowe rozwiązania technologiczne, takie jak nowoczesny interfejs, animacje, video, infografiki, możliwość przeglądania na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, to nie jedyne zalety tego raportu. Główny nacisk został w nim położony na treść i kompleksową analizę otoczenia. Obszerne dane i statystyki pozwalają na szeroką ocenę interakcji ze wszystkimi interesariuszami Grupy PGE oraz przegląd szans rozwoju i ryzyk prowadzonej działalności, a także ilustrują zmieniające się otoczenie rynkowe i prawne.

Jesteśmy liderem na rynku krajowym i chcemy wytyczać wysokie standardy, także w zakresie raportowania. Zebrane w tegorocznym raporcie dane pozwoliły nam zaprezentować Grupę PGE z innej, szerszej perspektywy i tym samym pokazać wzajemne relacje pomiędzy kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi – mówi Henryk Baranowski.

Zgodnie z wytycznymi do raportowania zintegrowanego według International Integrated Reporting Council (IIRC) PGE prezentuje w raporcie dane, które wyjaśniają w jaki sposób organizacja tworzy wartość dla akcjonariuszy. Grupa uwzględniła w raporcie wiele istotnych informacji zarówno finansowych i rynkowych, jak i danych pozafinansowych, które pozwalają na zrozumienie zasad funkcjonowania organizacji w szerszym otoczeniu.

W raporcie zintegrowanym za rok 2017 Grupa po raz pierwszy odniosła się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ pokazując tym samym jak jej działania wpisują się w globalne trendy.

Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4 oraz w oparciu o wytyczne International Integrated Reporting Council (IIRC).

Raport zintegrowany PGE dostępny jest pod adresem:

https://raportzintegrowany2017.gkpge.pl/pl

 

Popieramy wszelkie działania mające na celu podniesienie transparentności rynku energii i doprowadzenie do sytuacji, w której ceny giełdowe energii elektrycznej rzetelnie i w pełni odzwierciedlają sytuację rynkową. Dlatego podzielając troskę Ministerstwa Energii o rozwój rynku, spółka przyjęła do wiadomości informację o zmianach dotyczących obowiązku obrotu energią i będzie realizować handel poprzez rynki zorganizowane w całości – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE, odniósł się tym samym do inicjatywy Ministra Energii, który zamierza zaproponować projekt zmian legislacyjnych wprowadzających 100-procentowe obligo giełdowe dla energii elektrycznej (z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych).

Oczekujemy, że nowe obligo nie zatrzyma procesu zmian warunków obrotu, które zostały zapoczątkowane na Towarowej Giełdzie Energii. Zmiany miały na celu zmniejszenie obciążeń finansowych uczestników giełdy. Kolejnym krokiem służącym poprawie przejrzystości rynku energii powinno być wprowadzenie przez głównego organizatora obrotu bardziej elastycznych metod zabezpieczania transakcji przez podmioty uczestniczące w obrocie. Naszym zdaniem, dzięki kolejnym krokom, mamy realne szanse przyciągnąć jak największą liczby odbiorców oraz dostosować zasady obrotu do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych – dodaje Henryk Baranowski. 

W ocenie PGE na rozwój i przejrzystość rynku pozytywnie wpłynie również rozszerzenie możliwości obrotu energią na nowych platformach.

 • PGE, jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce, podpisała wewnętrzną umowę o zarządzanie rynkiem mocy, która umożliwi jej start w jesiennych aukcjach jako jeden silny podmiot, skupiający aktywa wszystkich wytwórców z Grupy.
 • Na podstawie tej umowy aktywa wszystkich tych spółek zarządzane będą z poziomu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, czyli centrum korporacyjnego Grupy Kapitałowej.
 • Umowa o zarządzanie rynkiem mocy obejmuje spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Odnawialna i PGE Energia Ciepła wraz z Elektrociepłownią Zielona Góra, PGE Toruń i ZEW Kogeneracja.
 • Pierwszą certyfikację do udziału w aukcjach na dostawy mocy na lata 2021, 2022 i 2023 z powodzeniem przeszły wszystkie zgłoszone 142 jednostki wytwórcze, o łącznej mocy 17,3 GW.
 • Do rynku mocy Grupa PGE zgłosi bloki na węgiel brunatny, kamienny i gaz, farmy wiatrowe, elektrownie wodne i biomasowe oraz elektrownie szczytowo-pompowe.
 • Największa grupa energetyczna w Polsce działa na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju i ograniczania ryzyka wystąpienia black-outu, czyli utraty zasilania obejmującego nawet kilka milionów odbiorców.

Wewnątrzgrupowa umowa o zarządzanie rynkiem mocy pozwoli Grupie PGE sprawnie i w sposób ustrukturyzowany przystąpić do aukcji, które ruszą już jesienią tego roku. Reguluje ona również obowiązki i kompetencje stron w zakresie procesów certyfikacji, co pozwoli w przyszłości zapewnić odpowiednie zasoby i zarządzać tymi procesami w sposób jak najbardziej efektywny. Stronami umowy z PGE Polską Grupą Energetyczną, jako podmiotem zarządzającym od dzisiaj rynkiem mocyw ramach Grupy Kapitałowej, są wszystkie spółki wytwórcze wchodzące w skład Grupy PGE, czyli PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Energia Ciepła wraz z Elektrociepłownią Zielona Góra, PGE Toruń i ZEW Kogeneracja.

Cieszę się, że taką umowę podpisujemy jako pierwsza z grup energetycznych. To dowód na naszą szybkość, sprawność i skuteczność zarządczą. Wypracowany model zarządzania rynkiem mocy zapewni efekt synergii, tym samym optymalny poziom korzyści dla całej Grupy PGE, a także ograniczy koszty dostaw dla operatora systemu przesyłowego. To dla nas bardzo ważne, by jako największa grupa energetyczna w Polsce być filarem bezpieczeństwa energetycznego i zapewniać obywatelom nieprzerwane dostawy energii elektrycznej po jak najniższej cenie – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE przeszła już pierwszą rundę certyfikacji ogólnej bloków energetycznych, chcących przystąpić do aukcji na dostawy mocy na lata 2021, 2022 i 2023. Grupa PGE zgłosiła w tej rundzie wszystkie swoje istniejące jednostki wytwórcze oraz kilka jednostek planowanych, czyli w sumie 142 jednostki o łącznej mocy 17,3 GW. Wszystkie przeszły certyfikację pomyślnie. Certyfikację ogólną przeprowadza PSE w celu pozyskania informacji o jednostkach wytwórczych oraz wpisania ichdo rejestru rynku mocy, a zebrane informacje będą służyły do przygotowania propozycji parametrów aukcji.

Rynek mocy to nowy model funkcjonowania rynku energii, w którym wytwórcy otrzymują wynagrodzenie nie tylko za dostarczoną energię elektryczną, ale także za gotowość jej dostarczenia, czyli moc. Ideą wprowadzenia rynku mocy było wypracowanie najtańszego sposobu na zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego, dzięki utrzymaniu odpowiedniej liczby elektrowni gotowych do pracy, w zamian za opłatę ustaloną w wyniku konkurencyjnej aukcji. W praktyce rynek mocy pozwoli uniknąć black-outu, czyli utraty zasilania na dużym obszarze, obejmującej miliony gospodarstw domowych.

Rynek mocy jest więc rozwiązaniem, które podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego w kraju i chroni od przerw w dostawach energii. Do 2025 r. wycofanych zostanie w Polsce ok. 10 GW mocy wytwórczych, a problemy ze zbilansowaniem systemu mogą wystąpić już w 2020 r. Dwutowarowy rynek energii (energia elektryczna plus moc) ustrzeże przed konsekwencjami tego scenariusza.

Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Stanowi ona, że moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, który polega na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia, będą wynagradzane. Zwycięzcami aukcji (typu holenderskiego) zostaną jednostki o najniższym koszcie dostawy, przy czym zachowana będzie neutralność technologiczna. 7 lutego 2018 r. Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE, która jest związana z przewidzianym w ustawie o rynku mocy wynagrodzeniem za wykonywanie obowiązku mocowego. 

Dzięki wprowadzeniu rynku mocy w latach 2021-2030 sektor energetyczny może pozyskać nawet 30 mld złotych na odbudowę i modernizację jednostek wytwórczych. Pozwoli on także uniknąć kosztów ewentualnych black-outów, które mogą sięgać nawet 10 mld zł rocznie.

Należy pamiętać, że najdroższą energią jest energia niedostarczona do klienta. Rynek mocy pozwoli nam zredukować do minimum to ryzyko i zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej, tym samym przyczyniać się do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Grupa PGE brała udział w procesie konsultacji dotyczących docelowego kształtu rynku mocy na każdym jego etapie i jestem przekonany, że wypracowany model, do którego jesteśmy już dziś w pełni przygotowani, jest optymalny – mówi Henryk Baranowski.

W 2018 r. odbędą się trzy aukcje na okresy dostaw 2021, 2022 oraz 2023. W latach 2019-2025 organizowana będzie co roku jedna aukcja główna na okresy dostaw przypadające odpowiednio na lata 2024-2030. Dostawy mocy będą realizowane w okresie 2021-2046.

Konstruktywnie, systematycznie i świadomie, ale przede wszystkim na bieżąco i prewencyjnie – tak ma być prowadzony dialog społeczny w spółkach Grupy Kapitałowej PGE. Zarząd PGE spotkał się w Nałęczowie ze związkami zawodowymi PGE Dystrybucji i PGE Obrotu, z którymi 21 maja zakończono spory zbiorowe.

To nowe otwarcie i zmiana naszego myślenia o dialogu społecznym w Grupie PGE. Chcemy, aby relacje ze stroną społeczną prowadzone były konstruktywnie, systematycznie i świadomie. Będziemy również dynamizować kontakt i dialog ze stroną społeczną. Naszym pierwszym wspólnym sukcesem są bez wątpienia podpisane 21 maja 2018 r. porozumienia kończące spory zbiorowe w PGE Dystrybucji i PGE Obrót – powiedział podczas spotkania Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Podczas spotkania podkreślono znaczenie wspólnego działania i kierowania się dobrem całej Grupy Kapitałowej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że chociaż od PGE oczekuje się pełnienia roli rozjemcy pomiędzy pracodawcami a pracownikami, to organizacje reprezentujące pracowników są odpowiedzialne za rozwiązywanie ewentualnych sporów. PGE zamierza aktywnie włączać się w ten dialog i stwarzać warunki do prowadzenia nawet najtrudniejszych dyskusji.

Pracodawca jest od tego, żeby stworzyć odpowiednie warunki pracy, które będą też przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery. W zamian oczekujemy oddania i owocnej pracy nad najważniejszymi wyzwaniami w obydwu liniach biznesowych oraz innych spółkach Grupy. Taki obowiązek nakładają na nas podpisane w maju porozumienia – powiedział Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE, który operacyjnie nadzoruje pracę powołanego w maju Departamentu Dialogu i Relacji Społecznych w centrum korporacyjnym PGE. Zadaniem kierowanego przez dyrektor Agnieszkę Czarnecką departamentu jest budowanie nowego, lepszego porządku w kontaktach zarządu PGE ze związkami zawodowymi.

 • PGE Polska Grupa Energetyczna jest zainteresowana zakupem wszystkich akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy energetycznej Polenergia.
 • Przejęcie tego pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, ponieważ stanowi szansę na rozwój i wzrost większości segmentów jej działalności.
 • Polenergia prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych, produkcji ciepła w ekologicznym procesie kogeneracji opartej na paliwie gazowym, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną.
 • Przejęcie aktywów Polenergii wpłynęłoby także na zmniejszenie średniej emisyjności Grupy PGE, przede wszystkim ze względu na zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych. 
 • Projekty rozwojowe prowadzone przez Polenergię uzupełniają działania już prowadzone przez Grupę PGE. Wśród nich wymienić należy m.in. elektromobilność, magazyny energii i fotowoltaikę.

Zgodnie ze strategią biznesową PGE misją Grupy jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Nadrzędnymi celami, które Grupa PGE konsekwentnie realizuje, są budowanie wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Posiadane przez Polenergię aktywa pasują do profilu biznesowego PGE i odpowiadają poszczególnym segmentom działalności Grupy, niosąc tym samym potencjał do zwiększenia jej wyników finansowych. Zróżnicowana i wielokierunkowa działalność Polenergii może przyczynić się także do ograniczenia ryzyka działalności Grupy PGE.

Przejęcie aktywów Polenergii pozwoliłoby Grupie PGE na zwiększenie produkcji elektrycznej i ciepła, wzrost udziału w segmencie dystrybucji, a także zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych.

Grupa kapitałowa Polenergii to zdywersyfikowana grupa energetyczna, która oprócz posiadanych aktywów wytwórczych, zarówno konwencjonalnych, jak i zasilanych odnawialnymi źródłami energii, sieci dystrybucyjnych i projektu morskich farm wiatrowych, prowadzi także wiele projektów rozwojowych. Projekty te, wśród których wymienić należy m.in. elektromobilność, magazyny energii i fotowoltaikę, uzupełniają działania Grupy PGE w obszarze badań i rozwoju oraz wpisują się w innowacyjne podejście, które jest jednym z filarów strategii PGE.

Z uwagi na to, że Polenergia posiada w swoim portfelu Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, przejęcie wpisuje się w ogłoszoną przez Grupę PGE w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa. Grupa PGE jest liderem na rynku ciepła i chce w maksymalnym stopniu wykorzystać ten potencjał. Ponadto inicjuje zmiany w całym segmencie, dostosowując ofertę do potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów.

Potencjalne nabycie akcji Polenergii traktowane jest przez Grupę PGE jako najszybszy do zrealizowania sposób na zbilansowany rozwój nieorganiczny, a tym samym długoterminowa inwestycja o charakterze strategicznym. Ogłoszenie wezwania, w opinii PGE, stanowi najbardziej transparentny sposób przedstawienia tych intencji oraz pozwala na rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami Polenergii.

***

Najważniejsze informacje dotyczące wezwania

22 maja 2018 r. PGE, za pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A. (pełniącego rolę doradcy finansowego PGE), ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45.443.547 akcji zwykłych na okaziciela, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Polenergię, uprawniających do wykonywania 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polenergia, po cenie 16,29 zł za każdą akcję. PGE jest także podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami wskazanymi w treści wezwania, obejmującymi uzyskanie bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorstw polegającą na przejęciu kontroli nad Polenergią, objęcie zapisami w wezwaniu akcji Polenergii stanowiących co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji Polenergii, powołanie kandydatów w skład Rady Nadzorczej Polenergii wskazanych przez PGE, podjęcie przez walne zgromadzenie Polenergii uchwały w sprawie zmian w statucie Polenergii oraz zawarcie przez PGE i Polenergię umowy o współpracy strategicznej i integracji Polenergii w ramach Grupy PGE.

W przypadku braku przedłużenia lub skrócenia okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu, zapisy na akcje Polenergii potrwają od 13 lipca 2018 r. do 20 września 2018 r.

Zastrzeżenie prawne:

Wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłaszane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań jest prowadzone na podstawie dokumentu Wezwania sporządzonego w języku polskim, stanowiącego jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje dotyczące Wezwania.

Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany, publikowany ani w inny sposób dystrybuowany w całości ani częściowo, pośrednio ani bezpośrednio w żadnej jurysdykcji, w której Wezwanie byłoby niezgodne z prawem.

 

 • Grupa utrzymuje trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 2,2 mld zł, notując 14-proc. wzrost rok do roku
 • PGE osiągnęła zysk netto w wysokości 1 mld zł, czyli 2 proc. więcej niż przed rokiem
 • Grupa integruje aktywa skupione w spółce PGE Energia Ciepła i konsekwentnie realizuje ogłoszoną w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa
 • Konsolidacja aktywów wpłynęła na bardzo dobre wyniki operacyjne – produkcja energii elektrycznej wyniosła 17,7 TWh (wzrost o 18 proc. r/r), sprzedaż energii elektrycznej 10,5 TWh (wzrost o 5 proc. r/r), a sprzedaż ciepła 23,5 PJ (wzrost o 198 proc. r/r)

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2018 r. wyniósł ponad 2,2 mld zł i był o 14 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 2,2 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż rok temu. To efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+3,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+15,2 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 445 mln zł na poziomie EBITDA.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w I kwartale 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 1,3 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 638 mln zł. Segment Obrotu wygenerował 189 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 114 mln zł.

To pierwszy pełny okres raportowania po włączeniu do Grupy PGE nowych aktywów. Wypracowaliśmy w tym czasie dobry wynik EBITDA na poziomie powyżej 2 miliardów dwustu milionów złotych i miliardowy zysk netto. Przejęte przez nas aktywa istotnie się do tego przyczyniły potwierdzając jednocześnie, jak korzystne dla naszej Grupy było skuteczne przeprowadzenie tej transakcji. Nowe aktywa wspierają naszą pozycję rynkową, czego dowodem są również osiągnięte wyniki operacyjne. Zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej do poziomu 17,7 TWh, czyli o 18 procent. Z kolei sprzedaż ciepła potroiliśmy, osiągając wolumen ponad 23 PJ. To niemalże tyle, ile sprzedaliśmy przez cały ubiegły rok – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po pierwszym kwartale 2018 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 17,66 TWh, z czego 9,82 TWh, czyli o 7 proc mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów oraz w Elektrowni Turów.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,71 TWh, co oznacza wzrost o 102 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 1,41 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 1,22 TWh.

O 57 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale 2018 r. wyniósł 1,49 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 0,53 TWh. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po I kwartale 9,19 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Przejmując aktywa skupione obecnie w spółce PGE Energia Ciepła, Grupa PGE umocniła pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i stała się największym dostawcą sieciowego ciepła z miejskich elektrociepłowni. Rok 2018 to dla PGE czas dalszego konsekwentnego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej.

Rozwój ciepłownictwa jest jednym z najważniejszych filarów przyszłości Grupy PGE. Koncentrujemy się obecnie na integracji nabytych aktywów wytwórczych w ramach Grupy, tak by jak najszybciej osiągnąć efekt synergii. Jednocześnie szczegółowo przyglądamy się wszystkim aktywom ciepłowniczym i kompleksowo analizujemy ich potencjał do rozwoju. Doskonałym przykładem dywersyfikacji źródeł wytwórczych jest obecnie Rzeszów, gdzie jeszcze w tym roku uruchomimy Instalację Termicznego Przetwarzania Odpadów z odzyskiem Energii. Jesteśmy przekonani, że realizacja tej instalacji, w obliczu zmieniających się przepisów dotyczących odpadów, to przyszłość tego sektora – mówi Henryk Baranowski.

Kolejne projekty, które czekają na realizację, to przede wszystkim budowa nowej Elektrociepłowni Czechnica, gwarantująca utrzymanie dostaw ciepła dla naszych obecnych i nowych klientów w aglomeracji wrocławskiej. Realizację nowych projektów, już na mniejszą skalę, planujemy również w Bydgoszczy i Kielcach. Kontynuujemy także realizację koncepcji uciepłownienia Elektrowni Rybnik oraz realizujemy szereg kolejnych inwestycji ograniczających nasz wpływ na środowisko – dodaje Henryk Baranowski.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w I kwartale 2018 r. wyniosły 0,9 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 90 proc. Realizowane są kolejne etapy i kamienie milowe projektu. Trwa rozruch zimny urządzeń bloku nr 5, natomiast w obszarze urządzeń głównych bloku nr 6 kontynuowane są m. in. prace instalacyjne na kotle.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Po okresie zimowym wznowiono wznoszenie płaszcza chłodni kominowej, trwa również montaż urządzeń głównych oraz układów pomocniczych (instalacji odsiarczania spalin i układu nawęglania). Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 55 proc.

PGE rozwija także współpracę ze start-upami i inwestuje w innowacyjne projekty. W ramach Grupy inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, która podpisała już pierwsze umowy inwestycyjne, a kolejne właśnie finalizuje. Inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju, a także projektami pozwalającymi uruchamiać nowe kierunki biznesu, zajmuje się PGE Nowa Energia. Spółka ta, wspólnie z PGE Obrót, rozwija obecnie pilotażowy projekt „Włącz się na przyszłość", który umożliwia darmowe testowanie nowych technologii we własnym domu, w tym m.in. bieżące śledzenie poziomu zużycia energii elektrycznej.

Grupa PGE pozyskała także 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzyma w sumie 6 projektów rozwijanych na rzecz spółek z Grupy PGE. Jeden z nich polega na budowie robota do inspekcji kotłów energetycznych, w których elektrownie spalają zmielony węgiel.  

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln zł rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

 

Szczegółowe wyniki finansowe i operacyjna za I kwartał 2018 r. 

Grupa PGE pozyskała 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Granty z NCBR otrzyma 6 projektów rozwijanych na rzecz spółek z Grupy PGE. Jeden z nich polega na budowie robota do inspekcji kotłów energetycznych, w których elektrownie spalają zmielony węgiel.   

Opracowaniem robota, którego zadaniem będzie praca w ekstremalnych warunkach i wyręczanie ludzi podczas wykonywania wymagających kontroli kluczowych urządzeń elektrowni, zajmie się zespół ekspertów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE zarządza elektrowniami i kopalniami, oraz AMC TECH i RIOT Technologies. 

Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach PBSE, znalazły się jeszcze następujące przedsięwzięcia: badania nad sezonowym akumulatorem ciepła wykorzystującym przemiany termochemiczne i zasilanym z odnawialnych źródeł energii, służącym do ogrzewania pomieszczeń (PGE Polska Grupa Energetyczna, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), opracowanie systemu autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej (PGE Dystrybucja, Apator Elkomtech, MindMade), prace nad instalacją zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku kotłowym (PGE GiEK), opracowanie inteligentnego układu rekonfiguracji sieci niskiego napięcia wraz z systemem wsparcia służb monterskich (PGE Dystrybucja, Apator Elkomtech, Globema) oraz realizowany przez Bioseco, na rzecz spółki PGE Energia Odnawialna, projekt monitorowania i kontroli systemu elektroenergetycznego pod kątem eksploatacji farm wiatrowych, wydłużenia ich żywotności i optymalizacji oddziaływania na otoczenie.

Konsorcja, w skład których wchodzą spółki z Grupy PGE, wykorzystają tym samym ponad 25 proc.  środków przeznaczonych przez NCBR w II Konkursie Programu Sektorowego dla elektroenergetyki na wsparcie przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego. Pula przeznaczona na wszystkie projekty zgłaszane w ramach PBSE wyniosła finalnie 100 mln zł.

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln zł rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju oraz projektami pozwalającymi uruchamiać nowe kierunki biznesu, spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

 

Lumi to nowa marka Grupy Kapitałowej PGE, która ma przekonać do siebie warszawiaków proponując im atrakcyjną ofertę sprzedaży energii elektrycznej. Każdy, kto zdecyduje się na przejście do Lumi, dostanie kartę podarunkową o wartości 300 zł do wykorzystania w wybranej galerii handlowej lub na stacji benzynowej.
 

Lumi, nowa marka największej polskiej firmy energetycznej, powstała specjalnie z myślą o mieszkańcach Warszawy. Od początku kwietnia każdy mieszkaniec stolicy z obszaru innogy Stoen Operator może podpisać umowę z polską firmą i – co ważne – otrzymywać przy tym jedną fakturę za sprzedaż i dystrybucję energii. Zmiana sprzedawcy energii na Lumi w ramach ofert „300 na pełny bak” oraz „300 na zakupy” to realny zysk już na samym początku.

Jesteśmy największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, sprzedajemy prąd ponad 5 milionom Polaków, a dziś chcemy być obecni również w Warszawie. Powołaliśmy w tym celu nową markę. Na koronie najważniejszego obiektu w stolicy, czyli PGE Narodowego, widnieje nasze logo.To zobowiązuje. Wychodzimy do warszawiaków z atrakcyjną ofertą. Jesteśmy wiarygodnym partnerem i jestem przekonany, że warszawiacy to docenią – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Z oferty Lumi może skorzystać każdy mieszkaniec Warszawy. Oferta jest niezwykle prosta i zakłada jedną, niższą stawkę dla wszystkich taryf. Klient otrzymuje gwarancję stałej ceny przez okres 36 miesięcy. Lumi to również możliwość pomocy potrzebującym. W ramach oferty specjalnej „Pomagam” Lumi przekaże w imieniu każdego nowego klienta darowiznę w wysokości 100 zł do wybranej przez niego organizacji pożytku publicznego. Pomoc ta jest kontynuowana w trakcie trwania umowy, w ramach której Lumi przekazuje 3 proc. od ceny energii zużytej przez klienta.

Powstaliśmy po to, aby pokazać mieszkańcom Warszawy, że zmiana sprzedawcy prądu może być bardzo łatwa, a kontakt ze sprzedawcą szybki i kompleksowy. Lumi to prosta oferta bez haczyków, jedna czytelna i przejrzysta faktura, a także wkrótce możliwość rozszerzenia oferty o usługi dodatkowe w dowolnym momencie trwania umowy. Przede wszystkim to jednak oferta, która daje klientowi sporą oszczędność – mówi Piotr Nastaj, prezes zarządu PGE Centrum, spółki odpowiedzialnej w ramach Grupy PGE za markę Lumi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom warszawiaków i szanując ich czas, Lumi ograniczyło do minimum wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej, a w przypadku pytań klient może liczyć na pomoc przyjaznego zespołu obsługi klienta.

Na podstawie formularza Lumi przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, które dostarczy kurier.

Pierwsza aktywność marketingowa Lumi zaplanowana została na kwiecień-maj 2018 r. W ramach prowadzonej kampanii sprzedażowo-wizerunkowej spoty Lumi można zobaczyć w warszawskich kinach, miejskich środkach transportu (autobusy, tramwaje, metro) oraz kanałach digital. Dodatkowo kampanię wspierają działania w Internecie oraz komunikacja outdoorowa.  

 

Szczegóły oferty dostępne są na stronie: www.lumipge.pl

Lumi na Facebooku: https://www.facebook.com/LumiPGE/

 

 

W elektrowniach i kopalniach należących do Grupy PGE zostały przebadane start-upowe technologie dozorowania strategicznych obiektów i diagnozowania usterek kilometrowych taśmociągów. 

PGE Nowa Energia, spółka z Grupy PGE, która odpowiada za wyszukiwanie atrakcyjnych dla energetyki start-upów na wczesnym etapie rozwoju, została jednym z partnerów w programie ScaleUP realizowanym przez łódzki akcelerator Startup Spark. W ten sposób PGE Nowa Energia poszukuje rozwiązań usprawniających proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Grupie PGE, a także będących potencjalnymi źródłami przychodów.

Dzięki udziałowi PGE Nowej Energii w programie ScaleUP dwa start-upy miały możliwość zrealizowania pilotażowych wdrożeń i testów rozwiązań z wykorzystaniem infrastruktury dużego przedsiębiorstwa jakim jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – spółka odpowiadająca w Grupie PGE za wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii.

To jeden z pierwszych projektów w obszarze akceleracji, który wspieramy. Chcę podkreślić, że współpraca ze start-upami jest korzystna dla obu stron. Dla nas to okazja pozyskania nowych rozwiązań pozwalających stawić czoło licznym wyzwaniom technologicznym, pojawiającym się w każdym segmencie naszej działalności. Możliwość testowania i prototypowania rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach jest tym, co z kolei bardzo interesuje start-upy mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Pierwszy ze start-upów z programu akceleracyjnego Startup Spark to Terra Hexen. Firmę współtworzy zespół specjalizujący się w nowoczesnych koncepcjach systemów wykrywania obecności dronów, które znalazły się w zakazanej przestrzeni, np. na terenie strategicznego obiektu, takiego jak elektrownia. 

W ramach akcelerowanego projektu zespół Terra Hexen zajmował się opracowaniem jammera fal 2.4 GHz, 5.8 GH oraz GPS. Jest to specjalnie zaprojektowane urządzenie oraz obsługujący go system, który pozwala przeprowadzać inspekcje na terenach takich firm jak PGE, w celu odnalezienia i wskazania słabych elementów zabezpieczeń wrażliwego terenu. To także specjalnie opracowane standardy audytów bezpieczeństwa zagrożeń dronowych dla infrastruktury krytycznej – jedyne w Polsce, a prawdopodobnie również pierwsze na świecie.

Zespół Terra Hexen, przy wsparciu opiekunów projektu ze spółki PGE GiEK, mógł opracować standard audytów bezpieczeństwa dzięki udostępnieniu infrastruktury krytycznej do przeprowadzenia fizycznych testów funkcjonowania systemu. W procesie akceleracji start-up otrzymał pełne wsparcie finansowe bezpośrednio od akceleratora Startup Spark.

Wykorzystaliśmy udział w programie bardzo efektywnie. Do najważniejszych rezultatów zaliczyć można m.in. stworzenie prototypu urządzenia jammer oraz opracowanie standardu audytów bezpieczeństwa – mówi Robert Fintak, prezes zarządu Terra Hexen.

Współpraca z dużym przedsiębiorstwem, a w naszym przypadku jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce, jest bez wątpienia ogromnym wyzwaniem. Na każdym etapie realizacji projektu wzajemnie się siebie uczyliśmy. Już w punkcie wyjścia musieliśmy przestawić sposób myślenia na temat skali i szybkości podejmowania decyzji. Często sturt-up to żeglarz, sternik i okręt w jednej osobie, a nasz partner biznesowy zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy pracowników i działa w określonych ramach regulacyjnych. Najważniejsze, by to uszanować i zdać sobie sprawę, że do podjęcia decyzji oraz kolejnych kroków potrzebny jest czas. Wspólnie z PGE jesteśmy dziś już na zaawansowanym etapie współpracy. Weszliśmy na drogę testowania systemu i głęboko wierzymy, że zaraz po testach dojdzie do komercyjnego wdrożenia – dodaje Robert Fintak.

Lukin Labs to drugi start-up, który miał okazję współpracować ze spółką PGE GIEK. Jest to start-up z branży “Industry 4.0” skupiający się na systemach przetwarzania obrazu oraz analizie danych z sieci rozproszonych czujników.

Proces akceleracji rozpoczął się od prac nad projektem stworzenia systemu autonomicznej nawigacji dla bezzałogowego statku powietrznego. Zespół start-upu planował wykorzystać system dla celów kontroli stanu urządzeń na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, wspólnie z zespołem PGE GIEK, podjęto decyzję o nierealizowaniu projektu w założonym zakresie. Obiekty pomiarowe okazały się być zbyt trudno dostępne, aby skutecznie przeprowadzić autonomiczne inspekcje polegające na pomiarze temperatury krążników przenośników taśmowych, których przegrzewanie się jest znaczącym problemem w procesie transportu węgla oraz nadkładu.

W związku z niemożliwością realizacji pilotażu zaprezentowanego rozwiązania, zespoły Lukin Labs i PGE GIEK podjęły decyzję o realizację kolejnego projektu pilotażowego – rozwiązującego inny, palący problem technologiczny.

Zespół Lukin Labs przygotował propozycję stworzenia sieci bezprzewodowych czujników temperatury pozwalających na rozwiązanie problemu przegrzewania się łożysk rolek przenośników taśmowych, którymi z kopalni do elektrowni transportowany jest węgiel. To rozwiązanie z dziedziny IoT (Internet of Things), którego rozwój zespół projektowy będzie śledził w nadchodzących tygodniach, podczas planowanych testów.

Przypadek Lukin Labs jest dowodem na to, jak ważnym elementem rozwoju technologii  jest etap prototypowania, a także wsparcie dużego partnera, który umożliwia małej firmie realizację testów, a nawet pilotażowego wdrożenia. Gdyby nie współpraca pomiędzy start-up’em a PGE, zespół Lukin Labs nie poznałby słabych stron swojej pierwszej koncepcji przed wyjściem na rynek i nie dowiedziałby się o niemożliwości jej komercyjnego zastosowania na obiektach, które chciał monitorować mówi Tomasz Jarmicki, prezes PGE Nowa Energia.  

Jako spółka celowa powołana do operacyjnego prowadzenia projektów innowacyjnych, mamy za zadanie wspierać projekty pilotażowe i wdrożeniowe w spółkach Grupy PGE. Partnerów do współpracy poszukujemy m.in. za pomocą programów akceleracyjnych takich jak ScaleUP, a także innych inicjatyw organizowanych z myślą o ekosystemie start-upowym w Polsce i Europie. Zachęcamy wszystkich do wypróbowania swoich sił w realnym biznesiedodaje Tomasz Jarmicki.  

Współpraca z PGE pozwoliła nam poznać realia funkcjonowania od wewnątrz lidera z branży energetycznej, zarówno od strony prowadzenia rozmów czysto biznesowych, jak i od strony technicznych procesów wydobywczych oraz wyzwań, z którymi takie przedsiębiorstwo musi sobie radzić mówi Maciej Janeczek ze startupu Lukin Labs.

Naszym zdaniem współpraca z małymi i młodymi firmami, takimi jak nasza, pozwala w dojrzałym przedsiębiorstwie wprowadzić świeże spojrzenie na potencjalnie do tej pory nierozwiązywalne problemy. Z drugiej strony, tak duże przedsiębiorstwo prezentując choć niewielką część tajników swojego funkcjonowania, pozwala start-upom chłonąć ich doświadczenie oraz zrozumieć złożoność ich funkcjonowania. Dla Lukin Labs planowane wdrożenie w ramach współpracy oznacza zyskanie nie tylko doświadczenia w zakresie przygotowania produktu oraz dostosowania go do realizacji konkretnych celów, ale również zwiększenie wiarygodności na rynku branży IoT oraz rozwiązań inspekcyjnych dla przemysłudodaje Maciej Janeczek.

 • Grupa PGE umocniła pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i stała się największym dostawcą sieciowego ciepła z miejskich elektrociepłowni.
 • Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wyniósł blisko 57 TWh  i wzrósł o 6 proc. w stosunku do 2016 r., wzrost produkcji z gazu wyniósł aż 23 proc. Aktywa Grupy PGE wyprodukowały też ok. 25 mln GJ ciepła.
 • Grupa utrzymuje trend dobrych wyników finansowych, wypracowując satysfakcjonujący zysk netto w wysokości 3,5 mld zł oraz solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 7,6 mld zł, o 4 proc. wyższy niż w 2016 r.
 • Nakłady na inwestycje w 2017 roku wyniosły 6,8 mld zł. Nowe bloki w Opolu osiągnęły ok. 90 proc. zaawansowania prac, a nowy blok w Turowie ok. 50 proc.
 • Grupa PGE analizuje budowę trzech bloków gazowych o łącznej mocy 1500 MW.
 • Projekt zakładający budowę 1000 MW mocy wiatrowych na morzu do realizacji w perspektywie połowy przyszłej dekady.
 • Szacowane nakłady na dostosowanie do unijnych norm środowiskowych, czyli konkluzji BAT, dla całej Grupy PGE wraz z nowymi aktywami, wyniosą ok. 1,9 mld złotych. To mniej, niż zakładano.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 2017 r. wyniósł ponad 7,6 mld zł i był o 4 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 6,5 mld zł, czyli o 5 proc. więcej niż rok temu. To efekt większego wolumenu produkcji z węgla brunatnego, pozytywnego wpływu nabytych aktywów, a także wyższego zwrotu z dystrybucji.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2017 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 4,1 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,3 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 811 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 364 mln zł.

Rok 2017 był czasem intensywnych prac inwestycyjnych i przygotowań do ogłoszenia i wdrożenia strategii ciepłownictwa, ale przede wszystkim upłynął on pod znakiem imponującej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, funkcjonujących już dziś pod nazwą PGE Energia Ciepła – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Powołaniem nowej linii biznesowej, skupionej wokół działalności ciepłowniczej, symbolicznie zapoczątkowaliśmy proces przeobrażania Grupy PGE. Zbliżamy się do roku 2020, który kończy perspektywę naszej Strategii Biznesowej i wyznacza nam cezurę czasową na podjęcie decyzji o wskazanych tam strategicznych opcjach rozwoju. Przeprowadzone przez nas analizy wskazują, że spośród dostępnych możliwości najbardziej prawdopodobna jest realizacja scenariusza o charakterze niskoemisyjnym. Zmieniające się otoczenie, zarówno regulacyjne jak i technologiczne, uzasadnia realizację projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1000 MW w perspektywie połowy przyszłej dekady – dodaje Henryk Baranowski.

W ramach technologii niskoemisyjnych Grupa PGE zamierza zainwestować również w nowe moce wytwórcze w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe. Wstępne wyniki studium wykonalności pozwalają rozważać realizację projektu o mocy dwukrotnie wyższej niż wcześniej zakładano, czyli budowę nawet dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy. Szczegółowymi wynikami studium Grupa powinna dysponować w połowie 2018 roku. Ponadto analizowany jest projekt budowy kolejnego bloku gazowego klasy 500 MW w jednej z istniejących lokalizacji PGE.

Odpowiadając na wyzwania nowoczesnej energetyki, rosnące oczekiwania klientów oraz coraz bardziej restrykcyjną politykę klimatyczną obraliśmy kurs na bezpieczeństwo energetyczne i cieplne, tak na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnych ośrodków miejskich. Jesteśmy firmą, która ma dobrą sytuację finansową i która realizuje niezbędne inwestycje. Nasze zaangażowanie w modernizację polskiej energetyki to przejaw troski o jakość powietrza oraz odpowiedzialne podejście do wykorzystania zasobów naturalnych, jakimi dysponujemy w kraju – mówi Henryk Baranowski.

W 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 56,79 TWh, z czego 39,05 TWh pochodziło z węgla brunatnego. To efekt krótszego czasu postoju bloków w remontach i modernizacjach Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 2, 3 i 6 po remontach „średnich” i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 12,35 TWh i wzrosła o 9 proc. r/r. Jest to związane z przejęciem aktywów PGE Energia Ciepła. Fuzja wpłynęła także pozytywnie na wolumen produkcji z gazu, który wzrósł o 23 proc. i w raportowanym okresie wyniósł 2,87 TWh. Na wynik ten wpłynęło również przekazanie do eksploatacji na początku 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19 proc. r/r osiągając wartość 1,28 TWh i jest to wynik sprzyjających warunków pogodowych. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w 2017 roku 35,34 TWh.

Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocniła pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i stała się największym dostawcą ekologicznego ciepła z miejskich elektrociepłowni.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w 2017 roku wyniosły 6,8 mld zł i były o 17 proc. niższe niż przed rokiem. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW wyniosło ok. 90 procent.  

Obecnie negocjowana jest treść aneksu do umowy, który ma wskazywać nowe terminy oddania bloków do eksploatacji – na podstawie harmonogramu zaproponowanego przez Generalnego Wykonawcę – i uregulować odpowiedzialność za opóźnienie. Partnerem PGE w tych rozmowach jest generalny wykonawca inwestycji, czyli wszystkie firmy tworzące konsorcjum: Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako wraz z GE Power, który formalnie jest liderem konsorcjum.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Turowie. Rozpoczęto montaż turbozespołu, prowadzone są prace w zakresie układów pomocniczych, m.in. instalacji odsiarczania spalin wraz z magazynem gipsu. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy wyniosło ok. 50 proc.

PGE kontynuuje kompleksową współpracę ze start-upami. PGE Ventures, fundusz CVC powołany przez Grupę PGE do inwestowania w obszarze nowych technologii, uruchomił we wrześniu szeroko zakrojony program scoutingowy, w ramach którego chęć współpracy z PGE zgłosiło prawie 150 start-upów. Z dwoma z nich fundusz podpisał już umowy inwestycyjne, a kolejne trzy umowy są właśnie finalizowane. W następnym etapie PGE Ventures zamierza rozbudować portfel inwestycjio kolejnych, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych, a w drugim programie scoutingowym rozszerzy zasięg poszukiwań innowacyjnych start-upów o kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Pracujemy nad ugruntowaniem pozytywnego wizerunku PGE. Firmy świadomej zachodzących zmian i stojących przed nami wyzwań. Chcemy być firmą nowoczesną, innowacyjną i szybko reagującą na zmiany otoczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Nasze działania w nadchodzących latach będą zmierzać właśnie w tym kierunku. Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra – mówi Henryk Baranowski.

2017 rok był także czasem intensywnych działań Grupy PGE podejmowanych na rzecz czystego powietrza. Efektem prowadzonych w ubiegłym roku prac było wprowadzenie na początku 2018 roku do oferty PGE taryfy antysmogowej, dającej łącznie, czyli za energię z dostawą, nawet do 65 proc. oszczędności. To jeden z elementów szeroko zakrojonego projektu walki z zanieczyszczeniem powietrza. W grudniu 2017 r. Grupa PGE zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa, w której zdefiniowała swoją misję w tym zakresie w oparciu o stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, a tym samym  przyczynianie się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Szczegółowe wyniki finansowe i operacyjne za 2017 r. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wmurowała kamienie węgielne pod inwestycje proekologiczne w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Dzięki realizacji rozbudowy instalacji odsiarczania, a także budowy instalacji odazotowania spalin, elektrociepłownia spełni rygorystyczne unijne wymagania środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.

Dzięki rozbudowanej instalacji odsiarczania spalin, realizowanej przez GE Power, możliwe będzie aż blisko dziewięciokrotne obniżenie emisji SO2. Przebudowa instalacji odazotowania spalin, której wykonawcą jest firma SBB Energy, zapewni czterokrotną redukcję NOx.

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza działalność biznesowa wywiera na otoczenie, dlatego działania PGE w kierunku ograniczania i rekompensowania wpływu na środowisko naturalne są bardzo konkretne. Znaczna część naszych inwestycji to modernizacje istniejących jednostek wytwórczych i podniesienie ich sprawności. Wszystko po to, by spełnić restrykcyjne normy dotyczące emisyjności naszych aktywów – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki inwestycjom środowiskowym w elektrowniach PGE przez ostatnie dwie dekady ograniczyliśmy emisję związków siarki o 93 proc., związków azotu o 59 proc., a w przypadku pyłów aż o 99 proc. To wyraz naszego odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu i zaangażowania w kwestie środowiskowe – dodaje Henryk Baranowski.

Zgodnie z podpisanymi w 2017 roku kontraktami instalacje odsiarczania i odazotowania spalin są budowane w formule „pod klucz” obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i optymalizację oraz przekazanie do eksploatacji kompletnych, nowoczesnych urządzeń. IOS ma zostać przekazana do eksploatacji w grudniu 2018 r. Kontrakt opiewa na kwotę 43,7 mln zł. Z kolei oddanie do eksploatacji instalacji odazotowania spalin kotła nr 4 ma nastąpić w sierpniu, a kotła nr 3 - pod koniec listopada bieżącego roku. Wartość umowy to 47,4 mln zł.

Po oddaniu do eksploatacji dwóch nowych instalacji Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz będzie przystosowany do zaostrzonych unijnych wymogów środowiskowych. To dowód na to, że spółka prowadzi działalność w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. Naszym priorytetem jest eksploatacja jednostek wytwórczych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców miast, gdzie funkcjonują oddziały PGE GiEK. Dostarczamy naszym odbiorcom energię elektryczną i ciepło jednocześnie dbając o jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Konkluzje BAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku zaostrzają parametry emisyjne w zakresie SO2, NOX i pyłów, wprowadzają także wymogi emisyjne w zakresie innych substancji, a także nowe obowiązki dotyczące prowadzenia pomiarów emisji i nowe standardy dla ścieków np. z instalacji oczyszczania spalin. Dlatego też, aby umożliwić dalszą pracę jednostek PGE konieczne jest zrealizowanie programu inwestycyjnego dostosowującego aktywa wytwórcze do przyszłych rygorystycznych wymogów.

Oprócz inwestycji w Bydgoszczy, PGE realizuje Program Dostosowawczy przede wszystkim w największych aktywach Grupy – Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Opole oraz Elektrowni Dolna Odra. W fazie przygotowania lub uzyskiwania decyzji korporacyjnych są również zadania w Elektrowni Turów oraz elektrociepłowniach Rzeszów i Kielce.

W ramach przeprowadzonego programu scoutingowego do PGE Ventures, funduszu z Grupy PGE, zgłosiło się prawie 150 start-upów. Z dwoma z nich fundusz podpisał już umowy inwestycyjne, a kolejne trzy umowy są właśnie finalizowane. W następnym etapie PGE Ventures zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejne, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych.

Pierwszy program scoutinowy PGE Ventures, który wystartował we wrześniu 2017 r., cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem start-upów. Do funduszu wpłynęło finalnie 148 zgłoszeń. Efektem 82 odbytych w ramach programu spotkań, 32 komitetów inwestycyjnych i 8 przeprowadzonych procesów due diligence są zawarte lub właśnie finalizowane umowy inwestycyjne. Powodzenie pierwszego programu scoutingowego przesądziło o decyzji o uruchomieniu jego drugiej edycji, rozszerzonej zasięgiem o kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Celem programów scoutingowych PGE Ventures jest dotarcie do jak najszerszej grupy docelowej oraz wyselekcjonowanie z niej przedsiębiorstw najlepiej odpowiadających na potrzeby biznesowe całej Grupy Kapitałowej PGE. Młode przedsiębiorstwa są weryfikowane oraz poddawane procesowi oceny i selekcji inwestycji. Start-upy najlepiej wpisujące się w oczekiwania PGE zapraszane sądo współpracy na podstawie podpisanych umów inwestycyjnych.

Prężne działanie funduszu PGE Ventures jest materializacją zapowiedzianych w naszej strategii biznesowej działań na rzecz poszukiwania nowych obszarów rozwoju biznesu i dywersyfikacji źródeł przychodu. Każdego dnia pracuje nad tym sztab specjalistów i dziś już możemy mówić o realnych efektach. Sukcesywnie wchodzimy we współpracę z młodymi przedsiębiorcami, których innowacyjne technologie przełożą się nie tylko na procesy optymalizacyjne w ramach naszej Grupy, ale również pozwolą na rozwój całego sektora energetycznego w  Polsce – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pierwszymi spółkami portfelowymi PGE Ventures są PiMerge S.A. – spółka, która opracowuje nowatorską technologię pomagająca ograniczyć problem smogu oraz Scanway sp. z o. o. – spółka zajmująca się innowacyjnymi sposobami monitorowania infrastruktury przemysłowej z powietrza i z ziemi.

W pół roku udało nam się stworzyć w ramach PGE Ventures zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy bazując na swojej szerokiej wiedzy z zakresu doradztwa biznesowego, funduszy Venture Capital i sektora energetycznego, są w stanie wyselekcjonować z rynku najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Grupy PGE i najlepiej rokujące na rozwój start-upy. Dowodem tego są już podpisane umowy, a także te, które właśnie finalizujemy. Jestem przekonany, że druga edycja programu scoutingowego będzie cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem młodych przedsiębiorstw  – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

W 2018 roku PGE Ventures zamierza uruchomić i przeprowadzić drugą edycję programu scoutingowego, który swoim zasięgiem obejmie także kraje Europy Środkowo-Wschodniej.  Ponadto, fundusz zamierza zorganizować II edycję Startup Connector – wydarzenia będącego inicjatywą Fundacji Startup Poland, z którą PGE Ventures współpracuje i wspólnie z którą zorganizowało I edycję tego wydarzenia. W trakcie I edycji Startup Connector podczas trzech dni warsztatów zespół PGE Ventures spotkał się z ok. 30 start-upami. Wydarzenie zaowocowało nawiązaniem ścisłej współpracy z wybranymi start-upami, z którymi obecnie toczą się zaawansowane rozmowy negocjacyjne.

PGE Ventures zapowiedziało także uruchomienie zewnętrznych funduszy Venture Capital w ramach programów Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zaletą tych programów jest m.in. możliwość zastosowania dźwigni finansowej, a tym samym zwiększenia puli środków przeznaczonych na inwestycje w innowacyjne projekty. PGE Ventures chce budować polski ekosystem start-upów, działając również jako inwestor środków własnych w ramach programów: PFR Starter FIZ, BRIdge Alfa, BRIdge VC. Do tych programów PGE Ventures złożyło wnioski o utworzenie funduszy zewnętrznych, w których PGE Ventures będzie pełnił rolę inwestorai tym samym będzie miał zasadniczy wpływ na strategię inwestycyjną funduszy.

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwojui innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne,a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

Klienci PGE coraz częściej wybierają produkt ekologiczny, w ramach którego otrzymują gwarancję zakupu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Wzrost zainteresowania ofertą dla przedsiębiorstw „Naturalnie, że energia” w 2017 r. wyniósł 1100 proc. w stosunku do roku 2016, a wstępne zainteresowanie tą ofertą na 2018 r. pozwala prognozować kolejny, niemal 350 proc. wzrost w stosunku do 2017 r. Od 1 lutego 2018 r. ofertę taryf wpływającychna poprawę jakości środowiska uzupełnia także dostępna dla klientów indywidualnych taryfa antysmogowa.

Oferta „Naturalnie, że energia” jest w stałej sprzedaży PGE Obrót od stycznia 2016 r. Od momentu wprowadzenia cieszy się dużym powodzeniem wśród klientów PGE. W 2016 r. klienci korzystający z tej taryfy zakontraktowali 18 GWh energii elektrycznej, a w 2017 r. było to już 200 GWh. Na 2018 rok zarezerwowany został już wolumen blisko 700 GWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

„Naturalnie, że energia”  jest dostępna dla klientów zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klient może skorzystać z niej w zakresie 50-100 proc. całościowego wolumenu, co oznacza, że udział energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosił od 50 do 100 proc. zakupionej energii elektrycznej w danym roku.

W celu potwierdzenia ekologicznego pochodzenia kupowanej energii, klient otrzymuje od PGE Obrót dwa dokumenty. Jest to wydawany przez PGE dyplom potwierdzający korzystanie z produktu „Naturalnie, że energia” i wskazujący jaki procent energii zakupionej w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł, a także gwarancje pochodzenia energii elektrycznej, będące dokumentem wydawanym przez Prezesa URE i przekazywanym w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym na Towarowej Giełdzie Energii przez spółkę PGE Obrót na rzecz klienta końcowego.

To jedno z wielu kompleksowych działań prowadzonych w ramach Grupy PGE na rzecz walki o czyste powietrze. 31 stycznia spółka PGE Obrót wystartowała z dwiema ofertami specjalnymi skierowanymi do klientów decydujących się na instalację ogrzewania elektrycznego oraz korzystanie z samochodów elektrycznych, którzy zwiększą zużycie energii w godzinach nocnych, czyli od 22:00 do 6:00. Dla zwiększonego zużycia energii w godzinach nocnych zostanie zastosowany upust cenowy w wysokości 50 proc. stawki za energię elektryczną taryfy podstawowej (G11). W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. Oszczędności te wynikają przede wszystkim ze specyfiki zużycia (godziny nocne), a także ze stosowania właściwej technologii grzewczej.

Dla nowo przyłączanych budynków jednorodzinnych cena ogrzewania w sposób realny zmniejszy się o kilkadziesiąt procent względem analogicznych kosztów generowanych w taryfie jednostrefowej. Może to stanowić jeden z powodów wyboru technologii grzewczej korzystnej dla środowiska, takiej jak ogrzewanie elektryczne czy też sterowane pompy ciepła.

Oferta antysmogowa PGE Obrót dostępna jest w dwóch wersjach. Jej rozszerzona edycja umożliwia klientom skorzystanie z pomocy specjalistów w przypadku zdarzeń losowych, takich jak: awaria instalacji, przepięcia, awaria drzwi zewnętrznych, dewastacja lub kradzież z włamaniem. Posiada ona także wydłużony termin obowiązywania gwarancji ceny obejmujący cały sezon grzewczy 2018/2019.

Obserwujemy coraz większą świadomość ekologiczną naszych klientów i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Opracowujemy oferty i produkty idealnie dopasowane do ich potrzeb i widzimy, że klienci coraz chętniej korzystają z naszych proekologicznych propozycji. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W swoim portfolio posiadamy nie tylko taryfy wpływające na poprawę jakości powietrza, ale także, jako największy wytwórca ciepła w Polsce, oferujemy klientom możliwość skorzystania z ekologicznego ciepła miejskiego pochodzącego z elektrociepłowni oraz inwestujemy w start-upy, które pracują nad rozwiązaniami sprzyjającymi walce ze smogiem. Wyznaczyliśmy sobie ambitny plan i konsekwentnie go realizujemy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Chcemy tym samym kreować energetykę jutra, na czym skorzystają nasi obecni i przyszli klienci  – dodaje  Henryk Baranowski.

Wprowadzenie do oferty PGE taryfy antysmogowej jest jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu walki Grupy PGE z zanieczyszczeniem powietrza. W grudniu 2017 r. Grupa PGE zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa, w której zdefiniowała swoją misję w tym zakresie w oparciu o stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, a tym samym  przyczynianie się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Nowatorska technologia pomagająca ograniczyć problem smogu, którego źródłem są domowe paleniska, oraz innowacyjne sposoby monitorowania z powietrza obiektów przemysłowych – to pierwsze dwa projekty, w które zainwestowało PGE Ventures, fundusz z Grupy PGE.    

W ramach przeprowadzonego programu scoutingowego do PGE Ventures zgłosiło się kilkadziesiąt startupów wpisujących się w obszary zainteresowania funduszu i spełniających kryteria inwestycyjne. Młode przedsiębiorstwa weryfikowane są obecnie w procesie oceny i selekcji inwestycji. Pozytywną ocenę przeszły już dwie spółki, z którymi podpisano umowy inwestycyjne. Pierwszymi spółkami portfelowymi PGE Ventures są PiMerge S.A. oraz Scanway Sp. z o. o.

Pierwsze inwestycje kapitałowe PGE Ventures są dowodem konsekwentnie realizowanego planu inwestycyjnego funduszu oraz całej Grupy Kapitałowej PGE, która w swojej strategii biznesowej postawiła na innowacyjność oraz dywersyfikację źródeł przychodu. Inwestycje w dwie spółki wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i świadczą o innowacyjnym podejściu Grupy PGE do wdrażania nowych modeli biznesowych. PGE Ventures wejdzie w posiadanie udziałów spółek, których innowacyjne technologie mogą mieć strategiczne znaczenie dla całego sektora energetycznego w Polsce – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Innowacyjna technologia spółki PiMerge może pomóc w skutecznym ograniczeniu problemu niskiej emisji, będącego jedną z głównych przyczyn smogu w dużych aglomeracjach miejskich. Dedykowany temu celowi produkt spółki pod tymczasową nazwą „kompozytowe paliwo węglowe” jest jednocześnie odpowiedzią na ogromne wyzwania związane z zagospodarowaniem rozdrobnionych frakcji węgla kamiennego takich jak muły węglowe i flotokoncetraty. Ta rodzima technologia pozwala skutecznie produkować z tych surowców brykiet węglowy o jakości ekogroszku, idealnie nadający się do spalania w najwyższej klasy kotłach. Spółka Scanway z kolei, oferuje technologię wysoce zaawansowanego monitoringu otoczenia w tym obiektów przemysłowych. Przy zastosowaniu w segmencie energetycznym może ona poprawić zarówno operacyjne zdolności elektrowni i elektrociepłowni do wytwarzania energii elektrycznej, jak i monitorować sieci średnich i niskich napięć. W przypadku ograniczenia awaryjności infrastruktury, którą energia elektryczna przesyłana jest odbiorców końcowych, wzrośnie bezpieczeństwo dostaw do klientów w gospodarstwach domowych i firmach.

Potencjał rozwoju rynków dla produktów oferowanych przez PiMerge i Scanway był jednym z głównych czynników decydujących o naszym zaangażowaniu kapitałowym. Obie spółki reprezentowane są przez zespoły profesjonalistów z wysokimi kompetencjami i odpowiednim doświadczeniem, by zaistnieć nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym. Bardzo pozytywnie oceniamy cały proces inwestycyjny, który przeszliśmy z PiMerge i Scanway. Cieszymy się, że negocjacje finalnie doprowadziły do podpisania umów inwestycyjnych  – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

Rozwiązania, które oferujemy, nie zostały dotychczas skomercjalizowane na szeroką skalę w Polsce i my chcemy to zmienić. Technologia jest w pełni skalowalna i bez wątpienia ma charakter rozwiązania globalnego. Otrzymujemy już sygnały zainteresowania tą technologią ze strony światowych koncernów m.in. z Australii - mówi Sławomir Szafert, prezes spółki PiMerge.

Jako założyciele spółki Scanway, byliśmy pozytywnie zaskoczeni sprawnością i wsparciem ze strony PGE Ventures podczas procesu inwestycyjnego. Zawiązana współpraca da nam możliwość implementacji najnowszych technologii pomiarowych, co z pewnością pozytywnie wpłynie na innowacyjność i rozwój polskiego sektora energetycznego – mówi Jędrzej Kowalewski, prezes Scanway.

PiMerge to spółka powstała w celu tworzenia i komercjalizacji technologii scalania różnego typu drobnoziarnistych odpadów produkcyjnych w celu ich ponownego wykorzystania. Aktualnie głównym obszarem działalności spółki jest produkcja kompozytowego paliwa węglowego z wykorzystaniem mułów i flotokoncentratów pozostałych przy produkcji węgla kamiennego.

Scanway to spółka zajmująca się tworzeniem systemów pomiarowych i wizyjnych oraz systemów mikroprzetwarzania laserowego dla przemysłu, nauki i aplikacji kosmicznych. Ponadto Scanway pracuje nad technologią obrazowania Ziemi, która znajdzie zastosowanie w nanosatelitach oraz dronach latających z przeznaczeniem do obserwacji z powietrza. Spółka może pochwalić się m.in. implementacją komory pomiarowej dla eksperymentu pracującego w warunkach przestrzeni kosmicznej w rakiecie suborbitalnej.

Na luty 2018 r. Grupa PGE zaplanowała wydarzenie, podczas którego podsumuje dotychczasowe efekty programu scoutingowego oraz przedstawi plany PGE Ventures na nadchodzący rok.

 

Backgrounder

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

 

PGE opracowała ofertę skierowaną do klientów planujących instalację ogrzewania elektrycznego oraz korzystanie z samochodów elektrycznych, którzy zdecydują się zwiększyć zużycie energii w godzinach nocnych 22:00 – 6:00. Dla zwiększonego zużycia energii w godzinach nocnych zostanie zastosowany upust cenowy w wysokości 50 proc. stawki za energię elektryczną taryfy podstawowej (G11). W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. To jeden z elementów szeroko zakrojonego programu walki o czyste powietrze.

Produkt zapewnia specjalny model cenowy współgrający z cenami taryfowymi PGE Obrót:

 • strefa pierwsza (6:00-22:00): równa cenie taryfy G11
 • strefa druga (22:00-6:00): równa ½ ceny taryfy G11

Przy czym obniżona stawka obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii zużytej w danym punkcie poboru w analogicznym okresie rozliczeniowym w roku poprzednim.

Z takiej propozycji od 1 lutego będą mogli skorzystać klienci PGE Obrót będący konsumentami, którzy przyjmą ofertę w czasie jej obowiązywania, będą rozliczani w taryfie G12as oraz w taryfie G12as PGE Dystrybucja i nie korzystają z liczników przedpłatowych.

Taryfa antysmogowa i oferty o takim wydźwięku dopełniają katalog taryf oferowanych przez sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej. Analizy PGE wskazują na nawet kilkadziesiąt procent redukcji wysokości rachunków za energię i usługę jej dystrybucji w przypadku zestawienia taryfy antysmogowej z podstawową taryfą całodobową (G11). W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. Oszczędności te wynikają przede wszystkim ze specyfiki zużycia (godziny nocne), a także ze stosowania właściwej technologii grzewczej.

Stawiamy na optymalne dopasowanie produktu do profilu i oczekiwań klienta, co w efekcie wpłynie na jego realne oszczędności. Prezentujemy szeroki wachlarz ofert, w ramach którego jednym z optymalnych rozwiązań, jeśli chodzi o potrzeby odbiorców, jest propozycja antysmogowa. Jej atutem jest długofalowość i stabilność, a co za tym idzie przewidywalność  pozwalająca na oszacowanie kosztów ogrzewania w dłuższej perspektywie czasowej – mówi Dariusz Czuk, prezes zarządu PGE Obrót.                                                      

Dla nowo przyłączanych budynków jednorodzinnych cena ogrzewania w sposób realny zmniejszy się o kilkadziesiąt procent względem analogicznych kosztów generowanych w taryfie jednostrefowej. Może to stanowić jeden z powodów wyboru technologii grzewczej korzystnej dla środowiska, takiej jak ogrzewanie elektryczne czy też sterowane pompy ciepła.

Wprowadzenie do oferty PGE taryfy antysmogowej jest jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu walki Grupy PGE z zanieczyszczeniem powietrza. W grudniu 2017 r. Grupa PGE zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa, w której zdefiniowała swoją misję w tym zakresie w oparciu o stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, tym samym  przyczynianie się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

 

Konsekwentnie realizowana w 2017 r. strategia biznesowa firmy przyniosła bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne, a sukcesywnie realizowane plany rozwojowe budują wartość firmy w dłuższej perspektywie.

Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne

Po trzech kwartałach 2017 r. całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wzrósł w stosunku do okresu bazowego o 6 proc., w tym z węgla brunatnego o 10 proc. PGE osiągnęła również wysoki zysk netto w wysokości niemal 3 mld zł, notując wzrost o 146 proc. rok do roku. Grupa utrzymała trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowywała solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 6,1 mld zł. Pełne wyniki, za cały rok 2017 r., Grupa opublikuje zgodnie z harmonogramem raportowania w marcu 2018 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna cieszy się również zaufaniem rynków finansowych, o czym świadczy fakt, że podtrzymane zostały wysokie ratingi nadane przez agencje Moody’s (Baa1 z perspektywą stabilną) oraz Fitch (BBB+ z perspektywą stabilną). Podtrzymanie wysokich ocen ratingowych potwierdza pozycję PGE jako wiarygodnego kredytobiorcy, a także największego producenta energii w Polsce, osiągniętą dzięki niższym kosztom produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego i relatywnie nowoczesnej flocie wytwórczej. Utrzymanie ratingu inwestycyjnego na obecnym wysokim poziomie jest dla PGE jednym z kluczowych celów na kolejne lata.  

Flagowe inwestycje

Tylko w trzech kwartałach 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGE wyniosły 4,2 mld zł. Konsekwentnie realizowane są flagowe inwestycje Grupy, osiągając kolejne etapy zaawansowania. Zgodnie z danymi na koniec ubiegłego roku, dwa bloki w Opolu o łącznej mocy 1800 MW zrealizowane zostały w ok. 90 proc., a blok w Turowie w ponad 50 proc. Grupa realizuje także projekt Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w elektrociepłowni PGE w Rzeszowie, poinformowała także o rekomendacji wydanej przez Komitet Inwestycyjny, wskazującej gaz jako najkorzystniejsze paliwo dla planowanego nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. Od lutego 2017 r. w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów działa także nowoczesny blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych, który przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście.  Sukcesywnie realizowane są inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej i przyłączanie nowych klientów. Na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej PGE pozyskała w minionym roku od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredyt o wartości 500 mln zł. W latach 2016-2019 nakłady w segmencie dystrybucji wyniosą w sumie ok. 7 mld zł, co przełoży się m.in. na skrócenie czasu przyłączania nowych odbiorców i wzmocnienie pewności zasilania mieszkańców przede wszystkim w województwach wschodniej Polski. 

Lider na rynku ciepła

Rok 2017 r. upłynął pod znakiem inwestycji Grupy PGE w sektor ciepłowniczy. 13 listopada sfinalizowana została umowa, na podstawie której Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF, w skład których wchodzi m.in. 8 elektrociepłowni i Elektrownia Rybnik. Ostateczna wartość wydatków na transakcję wyniosła 4,27 mld zł. Dzięki tej transakcji Grupa PGE stała się numerem jeden zarówno na rynku energii, jak i na rynku produkcji przyjaznego środowisku ciepła dostarczanego w ramach miejskich sieci ciepłowniczych.

14 grudnia 2017 r. Grupa zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa stawiając w centrum zainteresowania klienta i środowisko. PGE chce być liderem zmian środowiskowych w sektorze, prowadząc działania wspierające walkę o czyste powietrze w polskich miastach. W planach ma zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 obecnych lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023 i budowę 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do roku 2030, także w nowych lokalizacjach. Nowy segment, według założeń Grupy, może przynieść około 250 mln zł w roku 2023 oraz około 1 mld zł od roku 2030 dodatkowego zysku EBITDA, co jest kluczowym celem biznesowym Strategii.

W 2030 roku PGE Energia Ciepła, spółka powstała na bazie aktywów kogeneracyjnych, ma osiągnąć poziom 50 proc. wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii w mixie paliwowym spółki. PGE wprowadzi także ofertę nowych produktów i usług, dostosowaną do potrzeb klientów i wykorzystującą potencjał innowacji drzemiący w ciepłownictwie. Rozwój segmentu ciepłownictwa wzmocni bezpieczeństwo dostaw ciepła do milionów polskich domów i przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju.

Kilka dni po ogłoszeniu Strategii Ciepłownictwa PGE Energia Ciepła podpisała z władzami Rybnika porozumienie prowadzące do ograniczenia tzw. niskiej emisji w regionie. Planowana inwestycja polega na przebudowie elektrowni PGE w Rybniku w sposób umożliwiający jej produkcję ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, czyli w kogeneracji. Uciepłownienie rybnickiej siłowni umożliwi także produkcję ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej – tak jak w pozostałych miastach ogrzewanych przez elektrociepłownie należące do spółki PGE Energia Ciepła. Szacowane nakłady na realizację inwestycji wyniosą ok. 100 mln zł. 

Klient w centrum uwagi

Pod koniec 2017 r. Grupa PGE jako pierwsza firma z polskiej branży energetycznej uruchomiła narzędzie do komunikacji z klientami na portalu społecznościowym Facebook. Chatbot umożliwi milionom użytkowników Messengera, komunikatora zintegrowanego z Facebookiem, dobranie najkorzystniejszej i w pełni dopasowanej do swoich potrzeb oferty na sprzedaż energii i dodatkowych usług.

PGE potwierdza również, że jest pożądanym partnerem biznesowym samorządów. W roku 2017 Grupa zwyciężyła w przetargach na sprzedaż energii m.in. do samorządów Warszawy, Krakowa, Kielc i Rzeszowa, posiadając obecnie łącznie 40 000 zakontraktowanych punktów poboru energii w całej Polsce. Wartość zawartych umów na podstawie postępowań publicznych w 2017 roku wynosi niemal  1 miliard złotych.

Innowacje i start-upy

PGE inwestuje również w projekty innowacyjne. Grupa aktywnie rozwija projekty związane z elektromobilnością – podpisała już listy intencyjne z władzami samorządowymi kilku miast dotyczące współpracy przy realizacji swojego pilotażowego projektu „e-Mobility”, a na terenie Galerii Łódzkiej pod koniec roku stanął pierwszy słupek do ładowania samochodów elektrycznych. PGE wspólnie z samorządami chce rozwijać infrastrukturę ładowania oraz tworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Grupa PGE działa również bardzo aktywnie w obszarze wsparcia start-upów za pomocą spółki PGE Ventures, będącej funduszem CVC powołanym do inwestowania w obszarze nowych technologii. Dynamiczny i konsekwentny rozwój PGE Ventures jest odpowiedzią na cele strategii Grupy PGE, ale trafia też w rosnące potrzeby rynku start-upowego w Polsce. We wrześniu fundusz ogłosił nabór do programu scoutingowego, wkrótce spółka przedstawi jego efekty, w tym projekty wytypowane do podjęcia szerzej zakrojonej współpracy.

W sumie na obszar badań, rozwoju i innowacji Grupa PGE przeznaczy do 2020 roku łącznie 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa środki pozyskane z zewnątrz. Środki przeznaczone zostaną na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych, w szczególności rozwój elektromobilności, inwestowanie w start-upy, nowoczesne kanały obsługi klientów, czy integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Grupa odpowiedzialna społecznie i najbardziej popularna

PGE rozwija także program sponsoringowy. Do grona dużych projektów dołączył sponsoring tytularny PGE VIVE Kielce, na podstawie kolejnego, 3-letniego kontraktu kontynuowana będzie także współpraca z najlepszą ligą żużlową na świecie – PGE Ekstraligą. PGE angażuje się także w sport amatorski wspierając inicjatywy lokalne na terenie działania Grupy, zwłaszcza poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży.

Prowadzona działalność sponsoringowa ma na celu przede wszystkim wzrost świadomości i rozpoznawalności marki, tym samym wsparcie działań sprzedażowych w obszarze pozyskiwania nowych klientów oraz budowania lojalności klientów już obsługiwanych. Działania sponsoringowe w zakresie sportu wspierają również realizację zadań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

W dziesiątej edycji rankingu Top Marka 2017, który co roku wskazuje najczęściej i najlepiej opisywane marki w prasie, najpopularniejsze marki w Internecie oraz mediach społecznościowych, PGE znalazła się wśród najbardziej medialnych marek w Polsce. Po raz kolejny marka PGE okazała się również bezkonkurencyjna w branży energetycznej.  

Aktywność PGE w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu kolejny rok z rzędu została doceniona przez Giełdę Papierów Wartościowych. Grupa PGE, wraz z 27 innymi spółkami, została zakwalifikowana do indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w ramach XI edycji RESPECT Index. PGE jest obecna w tym indeksie nieprzerwanie od 2011 roku.

W 2017 roku PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła również trzecie miejsce w kategorii głównej konkursu „The Best Annual Report 2016” oraz wyróżnienie Związku Maklerów i Doradców za największą wartość analityczną otrzymał internetowy raport roczny PGE, który od dwóch lat publikowany jest w formie „Raportu zintegrowanego Grupy Kapitałowej PGE”.

W roku 2017 Grupa PGE zakończyła także czwartą edycję programu wolontariackiego PGE „Pomagamy”. Jest on realizowany od 2014 roku w całej Grupie w ramach współpracy PGE i Fundacji PGE. Przez 3 lata trwania programu pracownicy Grupy Kapitałowej PGE zrealizowali 110 prospołecznych projektów na terenie całej Polski: wyremontowali 83 pomieszczenia, zorganizowali 25 wydarzeń integrujących społeczności lokalne, przeprowadzili 30 cykli warsztatów dla dzieci i młodzieży i odnowili 9 placów zabaw. Poświęcili blisko 30 tysięcy godzin swojego czasu wolnego, a także zmobilizowali współpracowników i rodziny, aby zrobić coś dobrego i wprowadzić trwałe pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu. Program będzie kontynuowany również w 2018 roku.

 

Grupa PGE, największy gracz na rynku energii i ciepła, jako pierwsza firma z polskiej branży energetycznej uruchomiła narzędzie do komunikacji z klientami na portalu społecznościowym Facebook. Chatbot umożliwi milionom użytkowników Messengera, komunikatora zintegrowanego z Facebookiem, dobranie najkorzystniejszej i w pełni dopasowanej do swoich potrzeb oferty na sprzedaż energii i dodatkowych usług.

PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła specjalne narzędzie digitalowe dla użytkowników Facebooka. Zadaniem chatbota jest szybka i sprawna identyfikacja potrzeb obecnych i potencjalnych klientów PGE na podstawie udzielonych przez nich odpowiedzi, a następnie zaproponowanie mu oferty sprzedażowej, która najlepiej do nich pasuje. Cały proces odbywa się w komunikatorze Messenger, który stanowi część portalu Facebook.

Media społecznościowe, czyli m.in. Facebook, Twitter, czy LinkedIn, już dawno przestały być „zabawkami” w rękach zespołów od komunikacji, ale stały się multifunkcyjnymi narzędziami do realizacji celów biznesowych. Chatbot jest rozwiązaniem innowacyjnym i dlatego po niego sięgnęliśmy. Staramy się aktywnie reagować na trendy digitalowe i social mediowe. Nasze narzędzie, wyposażone w specjalny algorytm, jest tego najlepszym przykładem – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Jak wygląda rozmowa z PGE przy pomocy chatbota? Po zalogowaniu na Facebooku, odnajdujemy fanpage GK PGE i otwieramy  okienko konwersacji. Wtedy pojawi się  przycisk „Rozpocznij”, a po kliknięciu do wyboru będą dwie opcje: „Oferta dla Ciebie” oraz „Obsługa”. Ta druga uruchamia kontakt z pracownikiem obsługującym nasze konto na Facebooku i nie dotyczy sprzedaży energii z dodatkami. Po wybraniu „Oferty dla Ciebie” użytkownik uruchomi rozmowę z chatbotem, która polega na udzielaniu odpowiedzi na kilka pytań. Zostały one skonstruowane w taki sposób, żeby precyzyjnie określić potrzeby i oczekiwania klientów.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi specjalnie zaprojektowany algorytm dokona obliczeń i odpowiednio je zakwalifikuje. Po kilku sekundach w okienku Messengera pojawi się link do oferty sprzedażowej najlepiej spełniającej podane kryteria, umieszczonej na stronach www.gkpge.pl oraz www.zapewniamyenergie.pl. Na przykład osoba ceniąca sobie poczucie bezpieczeństwa zostanie zainteresowana ofertą „Bezpiecznie z PGE”, a do innej, dla której ważniejszy jest szybki dostęp do specjalistów, trafi „Prąd z pomocą fachowców”.

Staramy się być coraz bliżej wszystkich interesariuszy Grupy PGE, ale w centrum naszego zainteresowania niezmiennie umieszczamy obecnych i przyszłych klientów. Chatbot stanowi kolejny etap rozwoju obsługi klienckiej i rozwijania oferty sprzedażowej na Facebooku. Będziemy bacznie się przyglądać jak sprawdza się w praktyce. Zostawiamy sobie furtkę na doskonalenie i rozbudowę chatbota o kolejne funkcjonalności, być może już przy okazji najbliższych kampanii sprzedażowych – mówi Henryk Baranowski.

Jednym z zadań chatbota jest odciążenie istniejących kanałów obsługi klienta, czyli m.in. infolinii i skrzynki kontaktowej. Przede wszystkim jednak nowe narzędzie na Facebooku ma przynieść PGE nowe możliwości dotarcia z ofertą do klientów, którzy coraz częściej podejmują swoje decyzje zakupowe na podstawie informacji znalezionych w mediach społecznościowych. Narzędzie zostało zaprogramowane w sposób uniemożliwiający gromadzenie informacji na temat osób, które z niego skorzystają. Grupa PGE nie przetwarza więc w ten sposób żadnych danych osobowych.

 

Backgrounder

Grupa PGE coraz śmielej stawia na innowacyjne rozwiązania. Publiczna infrastruktura dla samochodów elektrycznych, wchodzące na rynek usługi smart-home czy sukcesywnie rozszerzana współpraca ze start-upami to tylko kilka obszarów, obok mediów społecznościowych, w których zaangażowanie firmy stale rośnie.

PGE ma świadomość, że miejscem pierwszego kontaktu klienta z marką jest coraz rzadziej infolinia i skrzynka mailowa, rośnie natomiast zainteresowanie kontaktem za pomocą oficjalnego profilu w mediach społecznościowych. W związku z tym ten kanał kontaktu Grupa PGE traktuje równie priorytetowo i stale go usprawnia, a efekty tej pracy widoczne są w branżowych raportach, w których fanpage Grupy PGE, polubiony przez blisko 100 tys. fanów, lideruje kategorii „Obsługa Klienta”. Odbiorcy kanałów społecznościowych PGE zainteresowani są nie tylko komunikacją korporacyjną. Grupa stara się opowiadać o marce PGE w sposób atrakcyjny i angażujący. Mówiąc o swoich naczelnych wartościach językiem mediów społecznościowych, potwierdza jednocześnie wizerunek firmy stabilnej, odpowiedzialnej i będącej blisko zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów.

Grupa PGE jest branżowym liderem w mediach społecznościowych. Na Facebooku spółka zgromadziła blisko 100 tysięcy aktywnych i zaangażowanych fanów. Grupa prowadzi również kanał na YouTube i Google+, a w październiku uruchomiła profil na LinkedIn, służący do działań rekruterskich oraz budowania marki pracodawcy. Oficjalne konto na Twitterze, przeznaczone do bezpośredniej komunikacji z mediami, prowadzone jest przez rzecznika prasowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

 • PGE Energia Ciepła, spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, podpisała z władzami Rybnika porozumienie prowadzące do ograniczenia tzw. niskiej emisji w regionie.
 • Sygnatariuszami porozumienia są także PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa – operator sieci ciepłowniczej w Rybniku oraz Polska Grupa Górnicza – zarządzająca obecnie elektrociepłownią Chwałowice, lokalnym źródłem energii i ciepła.
 • Planowana inwestycja polega na przebudowie elektrowni PGE w Rybniku w sposób umożliwiający jej produkcję ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, czyli w kogeneracji.
 • Uciepłownienie rybnickiej siłowni umożliwi także produkcję ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej – tak jak w pozostałych miastach ogrzewanych przez elektrociepłownie należące do spółki PGE Energia Ciepła.
 • Szacowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą ok. 100 mln zł.  

PGE Energia Ciepła – dobry sąsiad i firma ciepłownicza pierwszego wyboru

 

18 grudnia 2017 r. w Rybniku zawarte zostało porozumienie, dotyczące współpracy dla zapewnienia ciągłości zasilania w ciepło mieszkańców Rybnika, pomiędzy władzami miasta a spółkami: PGE Energia Ciepła, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz Polską Grupą Górniczą.

Strony zobowiązały się do realizacji projektu polegającego na budowie modułu ciepłowniczego zasilanego z wyposażonych w układy ciepłownicze dwóch bloków energetycznych w elektrowni PGE w Rybniku. Spółka posiada już wstępną analizę wykonalności projektu modułu ciepłowniczegoo mocy szczytowej 100 MW cieplnych. 

Rybnickie porozumienie to pierwszy i od razu tak znaczący krok w realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, którą zaprezentowaliśmy zaledwie kilka dni temu. To pierwszy dowód na to, że PGE będzie liderem zmian środowiskowych w sektorze, wspierając samorządy w walce o czyste powietrzew polskich miastach. Polska to jeden z największych rynków ciepła w Europie i my zamierzamy ten potencjał maksymalnie wykorzystać, tak jak w Rybniku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną – czyli w kogeneracji – jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z narastającym problemem niskiej emisji oraz smogu w wielu polskich miastach. Wprowadzenie kogeneracji w Rybniku wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców tego miasta, które jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylkow Polsce, ale i na świecie.

Już dziś elektrownia w Rybniku dysponuje nowoczesnymi instalacjami odsiarczania, odazotowania i redukcji pyłów, a produkcja ciepła skorzysta z tych instalacji, które początkowo były instalowane z myślą o produkcji energii elektrycznej. Wstępne wyliczenia efektu środowiskowego wskazują,że dzięki nowej inwestycji umożliwiającej mieszkańcom rezygnację z przydomowych instalacji grzewczych i podłączanie się do miejskiego systemu ciepłowniczego, znacznemu ograniczeniu ulegną emisje tlenków siarki, azotu oraz pyłów w mieście. Podpisane porozumienie pozwoli również w efekcie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Prace nad projektem uciepłownienia elektrowni w Rybniku wpisują się w Strategię Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030, przedstawioną 14 grudnia w elektrociepłowni PGE w Gdańsku. Zgodnie z przyjętą strategią, intencją PGE jest bycie liderem zmian środowiskowych w sektorze poprzez prowadzenie działań wspierających walkę o czyste powietrze w polskich miastach. Tym samym Grupa PGE zapowiada umocnienie pozycji kluczowego dostawcy ciepła po konkurencyjnych dla klientów cenach.

Realizacja projektu przez PGE EC będzie możliwa po uzyskaniu zgód organów korporacyjnych spółki. Celem projektu jest to, aby po 1 września 2022 r. utrzymać nieprzerwane dostawy ciepła dla odbiorców w Rybniku przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, przy zachowaniu rentowności koniecznych inwestycji w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła.

 

Informacje dodatkowe

Skąd bierze się smog?

Główną przyczyną dużego zanieczyszczenia powietrza w wielu polskich miastach jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia, których źródłem są domowe piece, lokalne kotłownie, transport samochodowy itp. Udział zawodowej energetyki (w tym elektrowni i elektrociepłowni węglowych)w emisji najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest marginalny. W przypadku pyłu (PM10) zawieszonego to 9 proc. emisji, a w przypadku i benzo(a)pirenu (B[a]P) zaledwie 2 proc.

Grupa  Kapitałowa PGE przywiązuje bardzo dużą wagę do działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczania wpływu działalności wytwórczej na otoczenie we wszystkich swoich elektrowniach i elektrociepłowniach. Dzięki stałemu monitoringowi oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych wszystkie elektrownie i elektrociepłownie spełniają z zapasem wyznaczone dla nich limity emisyjne. 13 listopada sfinalizowana została transakcja przejęcia aktywów EDF i tym samym Grupa PGE stała się liderem również na rynku ciepła (umacniając jednocześnie pozycję lidera na rynku energii elektrycznej). Należy podkreślić, że ciepło płynące z miejskich sieci ciepłowniczych jest jedynym ze sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza w miastach.

 

Lider rynku w centrum zainteresowania Strategii Ciepłownictwa stawia klienta i środowisko

 • PGE będzie liderem zmian środowiskowych w sektorze, prowadząc działania wspierające walkę o czyste powietrze w polskich miastach.
 • Grupa Kapitałowa PGE ogłasza Strategię Ciepłownictwa i zapowiada umocnienie pozycji kluczowego dostawcy ciepła po konkurencyjnej dla klientów cenie.
 • W planach ma zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 obecnych lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023 i budowę 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do roku 2030, także w nowych lokalizacjach.
 • Około 250 mln zł w roku 2023 oraz około 1 mld zł od roku 2030 dodatkowego zysku EBITDA to kluczowy cel biznesowy Strategii. 
 • W 2030 roku PGE Energia Ciepła ma osiągnąć poziom 50 proc. wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii w mixie paliwowym spółki.
 • PGE wprowadzi także ofertę nowych produktów i usług, dostosowaną do potrzeb klientów i wykorzystującą potencjał innowacji drzemiący w ciepłownictwie.
 • Rozwój segmentu ciepłownictwa wzmocni bezpieczeństwo dostaw ciepła do milionów polskich domów i przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju.

Dobry sąsiad i firma ciepłownicza pierwszego wyboru

Głównymi korzyściami płynącymi ze Strategii Ciepłownictwa PGE jest a) zapewnienie skutecznej odpowiedzi Grupy na nowe szanse i wyzwania, b) wzrost koncentracji zarządczej na biznesie ciepłowniczym poprzez wydzielenie nowej linii biznesowej, c) maksymalne wykorzystanie potencjału budowy wartości na lokalnych rynkach oraz d) zwiększenie udziału zysku EBITDA ze stabilnej, regulowanej działalności.

Dzięki transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, które w większości funkcjonują już pod nazwą PGE Energia Ciepła, Grupa PGE stała się liderem na rynku ciepła, umacniając jednocześnie pozycję lidera na rynku energii elektrycznej. Grupa chce w maksymalnym stopniu wykorzystać ten potencjał i będąc najlepiej zarządzaną firmą ciepłowniczą inicjować zmiany w całym segmencie, dostosowując ofertę do potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów.

Przejęcie aktywów EDF przez PGE to jedna z największych transakcji na rynku fuzji i przejęć w Europie w ostatnim czasie. Decyzja ta jest korzystna dla całego systemu energetycznego,jak również zwiększa potencjał firmy. Ma też bardzo istotny wpływ na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Andrzej Piotrowski, wiceminister energii. 

Tworzenie warunków rozwoju ciepłownictwa to również jeden z priorytetów Ministerstwa Energii. Zaangażowanie i aktywność dużych przedsiębiorstw – w tym również spółek skarbu państwa– to ważny element rozwoju tego sektora, przed którym stają teraz duże i nowe wyzwania – dodaje Andrzej Piotrowski.

W wymiarze społecznym Grupa PGE oparła Strategię na 4 filarach: bezpieczeństwie energetycznym, czyli niezawodności dostaw ciepła i energii elektrycznej po konkurencyjnej cenie, środowisku, rozumianym jako ograniczenie zjawiska smogu i niskiej emisji, społecznościach lokalnych, z którymi PGE chce prowadzić aktywny dialog oraz miejscach pracy, czyli wsparciu rozwoju społeczno-ekonomicznego.

W naszej szerokości geograficznej dostawy ciepła są nie mniej ważne od dostaw energii elektrycznej,a my mamy ten przywilej, że dzisiaj jesteśmy już liderem obydwu tych segmentów. To zaszczyt, alei duże wyzwanie. Dbamy teraz nie tylko o bezpieczeństwo energetyczne, ale także nieprzerwane dostawy ciepła do milionów polskich domów. Chcemy się rozwijać spełniając najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe i wykorzystywać fakt, że ciepło płynące z miejskich sieci ciepłowniczych jest jednym ze sposobów walki o czyste powietrze w polskich miastach – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z misją wyznaczoną w Strategii Ciepłownictwa Grupa PGE chce stymulować transformację i rozwój krajowego ciepłownictwa przyczyniając się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Wpisana w misję wizja PGE zakłada bycie firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, liderem innowacyjnego rozwoju ciepłownictwa zorientowanym na klienta, efektywność i współpracę z samorządami. Strategia będzie realizowana zgodnie z wartościami Grupy PGE – partnerstwem, rozwojem i odpowiedzialnością.

Przyjęcie Strategii Ciepłownictwa wynika bezpośrednio ze Strategii Grupy PGE zakładającej wydzielenie linii biznesowej opartej o ciepłownictwo, mającej wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła miejskiego. Grupa PGE zamierza sukcesywnie włączać do powstałej na bazie przejętych aktywów spółki PGE Energia Ciepła funkcjonujące w Grupie PGE aktywa kogeneracyjne.

Dzięki temu w jednej spółce skupi zdecydowaną większość posiadanych aktywów tego segmentu,co przełoży się na efektywność zarządczą i otworzy nowe perspektywy rozwoju. Fundamentem do planowanego rozwoju ciepłownictwa sieciowego PGE jest 16 elektrociepłowni funkcjonującychw ramach Grupy, łącznie dysponujących 6,7 GW zainstalowanej mocy cieplnej oraz 2,5 GW zainstalowanej mocy elektrycznej, jak również ok. 500 km sieci ciepłowniczych.

Przejęcie aktywów EDF przez PGE było bardzo dobrą decyzją zarówno dla Grupy, ponieważ zwiększyło jej potencjał rozwojowy, jak i dla systemu energetycznego, ponieważ w istotny sposób podniosło jego bezpieczeństwo. Przedstawiona przez Grupę PGE Strategia Ciepłownictwa doskonale wpisuje się w priorytetowy dla Ministerstwa Energii cel, jakim jest rozwój tego sektora energetyki. Takie zaangażowanie i aktywność dużych przedsiębiorstw, w tym również spółek skarbu państwa, pozwoli z powodzeniem zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed ciepłownictwem, ale i wykorzystać szanse, jakie daje – mówi Andrzej Piotrowski, wiceminister energii. 

Polska to jeden z największych rynków ciepła w Europie i my zamierzamy ten potencjał maksymalnie wykorzystać. Chcemy być postrzegani jako wiarygodny i odpowiedzialny partner dla samorządów, które już dzisiaj widzą, że inwestycje w ciepłownictwo to znak naszych czasów – dbanie o komfort mieszkańców zarówno poprzez zapewnienie im niezakłóconych dostaw ciepła, ale także kluczowy element walki o czyste powietrze – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE.

Jako największa firma sektora możemy być dobrym sąsiadem i wesprzeć samorządy w osiąganiu celów, na które samodzielnie nie mogą sobie pozwolić. Nasz program rozwoju segmentu ciepłownictwa wesprze wzrost gospodarczy regionów, a tym samym wpłynie pozytywnie na poprawę konkurencyjności gospodarki i podnoszenie poziomu dobrobytu społecznego. Nasze plany wpisują się i wspierają rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  dodaje prezes PGE.

Ambitny program inwestycyjny i zrównoważony rozwój

Zgodnie z założeniami Strategii Ciepłownictwa, do 2030 roku Grupa PGE zamierza zainwestować w nowe moce kogeneracyjne o łącznej mocy 1000 MW. Zamierza również rozwijać i nabywać sieci ciepłownicze w miastach, w których posiada już swoje aktywa wytwórcze oraz podejmować rozmowy z samorządami dotyczące współpracy w miastach, w których nie jest jeszcze obecna.

Jednym z kluczowych wskaźników efektywności Strategii będzie również redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10 proc. do roku 2023 w stosunku do 2017 roku. PGE zakłada,że rozwój segmentu ciepłowniczego docelowo przyniesie Grupie 1 mld zł zysku EBITDA, począwszy od roku 2030. Ponadto, dodatkowy strumień zysku EBITDA wygenerowany zostanie dzięki nowej, kompleksowej i innowacyjnej ofercie produktów i usług, dostosowanej do potrzeb różnych grup klientów. Działania w tym zakresie realizowane będą we współpracy z innymi podmiotami Grupy PGE, w tym m.in. z PGE Obrót.  

Naszym celem jest wykorzystanie potencjału lokalnych, niskoemisyjnych paliw, takich jak gaz ze złóż lokalnych, odpady czy biomasa, by w 2030 roku osiągnąć poziom 50 proc. wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii w mixie paliwowym spółki PGE Energia Ciepła. Zakładamy ambitny program inwestycyjny, który opierać się będzie na stabilnej stopie zwrotu – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W pierwszym etapie, do 2023 r., chcemy skupić się na poszerzeniu łańcucha wartości, koncentrując się głównie na akwizycji sieci ciepłowniczych i dostosowaniu obecnego majątku do wymagań środowiskowych, by następnie, w perspektywie 2030 r. rozwijać aktywa wytwórcze i sieci ciepłownicze. W sumie na ten cel zamierzamy przeznaczyć ok. 17 mld zł – mówi Ryszard Wasiłek.

Inwestycje finansowane będą w modelu korporacyjnym jak również projektowym, uwzględniając w jak największym stopniu instrumenty finansowe Unii Europejskiej, preferencyjne fundusze krajowe oraz po 2020 roku finansowanie w ramach dyrektywy ETS (darmowe uprawnienia CO2 i Fundusz Modernizacyjny).

Planowane inwestycje dotyczą działalności regulowanej o relatywnie niskim ryzyku działalności. Inwestycje w aktywa kogeneracyjne w oparciu o źródła nisko i zeroemisyjne to istotny krok w kierunku dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy PGE.

Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE doskonale wpisuje się w priorytetowe kierunki działania polskiej energetyki w obszarze społecznym i środowiskowym. Dzięki niej będziemy mogli zapewnić nie tylko bezpieczeństwo energetyczne na lokalnym poziomie, ale także w optymalny sposób wspierać walkę o jak najwyższą jakość powietrza w polskich miastach i być strategicznym partnerem w zrównoważonym rozwoju regionów, w których obecna jest PGE Energia Ciepła – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Zdając sobie sprawę ze wzrastającej świadomości i wymagań klientów, PGE chce wytyczać kierunki rozwoju sektora w Polsce w oparciu o innowacyjne rozwiązania, m.in. postępującą digitalizację, rozwój inteligentnych sieci i koncepcji smart city. Grupa będzie stawiać na kogenerację i trigenerację, a także minimalizować swój wpływ na otoczenie poprzez położenie nacisku na koncepcję circular economy, czyli zapewnianie maksymalnego wykorzystania ubocznych produktów procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła. PGE zamierza w tym celu rozwijać na szeroką skalę współpracę ze start-upami, czym zajmuje się działający w ramach Grupy fundusz PGE Ventures.

Grupa ocenia, że realizacja Strategii będzie uzależniona od spełnienia się szeregu warunków zewnętrznych, wśród których najważniejszymi będą krajowe uwarunkowania o charakterze regulacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej Polski, systemów wsparcia kogeneracji i odnawialnych źródeł energii oraz Rynku Mocy, a  także polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej.

 

Strategia Ciepłownictwa GK PGE 

 • Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF. Ostateczna wartość wydatków na transakcję, sfinalizowaną 8 tygodni przed terminem, wyniosła 4,27 mld zł. To kwota o blisko ćwierć miliarda niższa w stosunku do wartości przejmowanego przedsiębiorstwa ustalonej na koniec 2016 r.
 • Zakup EDF Polska, która teraz zmieni nazwę na PGE Energia Ciepła, wzmocni Grupę PGE pod względem finansowym. Przychody spółek będących przedmiotem transakcji wyniosły w 2016 r. około 5 mld zł, a zysk EBITDA przekroczył 1 mld zł.
 • Dzięki tej transakcji Grupa PGE staje się numerem jeden zarówno na rynku energii, jak i na rynku produkcji przyjaznego środowisku ciepła systemowego dostarczanegow ramach miejskich sieci ciepłowniczych.
 • Przejęcie 8 elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach pozwoli koncernowi na ekspansję geograficzną wewnątrz kraju i dostęp do 4,5 mln potencjalnych klientów.
 • 14 grudnia 2017 r. zaprezentowana zostanie Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE, zawierająca m.in. plan rozwoju Elektrowni Rybnik.

Przejęcie polskich aktywów EDF i rozpoczęcie procesu włączenia ich do Grupy PGE to dla nas historyczny moment i ogromny sukces. Zamknięcie tej strategicznej dla PGE transakcji korzystnie zmienia strukturę biznesu Grupy, umożliwiając nam znaczny wzrost w perspektywicznym segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej oraz umacniając na pozycji lidera rynku energii elektrycznej – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zakup jednej z największych polskich elektrowni w śląskim Rybniku oraz 8 elektrociepłowni zmienia również architekturę całego polskiego rynku energetycznego. Z satysfakcją mogę powiedzieć,że sfinalizowanie zakupu EDF Polska jest korzystne dla Grupy PGE oraz jej obecnych i przyszłych klientów ­– mówi Henryk Baranowski.

Transakcja, będąca jedną z największych transakcji na krajowym i europejskim rynku fuzji i przejęć w ostatnich latach, została podpisana 13 listopada 2017 roku. Transakcją objęte zostały Elektrownia Rybnik na Śląsku, osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław oraz Kraków, i blisko 400 km sieci ciepłowniczych.

PGE Polska Grupa Energetyczna po samodzielnym przejęciu aktywów EDF Polska podwoiła swoje zainstalowane moce cieplne do przeszło 7,5 GWt i o 25 procent zwiększyła zainstalowane moce elektryczne do blisko 16 GWe. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększy wolumen produkowanego przez Grupę ciepła o ponad 150 proc. Dzięki połączeniu mocy zainstalowanych PGE i EDF Grupa PGE umocniła pozycję lidera w segmencie elektroenergetycznym i została  największym w kraju dostawcą ekologicznego ciepła systemowego z 15 procentowym udziałem w polskim rynku ciepła.

Przejęcie aktywów o takiej skali w tak krótkim czasie było pod względem operacyjnym bardzo złożonym i wymagającym przedsięwzięciem. W imieniu całego zarządu Grupy PGE składam wyrazy uznania dla pełnych zaangażowania i profesjonalizmu zespołów po obu stronach transakcji. To dzięki ich pracy byliśmy w stanie z sukcesem zakończyć negocjacje, a także spełnić wszystkie wymogi formalne i administracyjne, doprowadzając tę umowę do szczęśliwego finału – dodaje Henryk Baranowski.

Zgodnie z nałożonym warunkiem UOKiK, Grupa PGE będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać dodatkowo na giełdzie ilość energii elektrycznej odpowiadającą energii wytworzonej przez Elektrownię Rybnik. Dodatkowym zobowiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest konieczność ogłoszenia przez PGE wezwania (do 66 proc. kapitału) na akcje giełdowej spółki ZEW Kogeneracja, wchodzącej w skład przejętych aktywów EDF Polska. ZEW Kogeneracja zarządza obecnie czterema elektrociepłowniami (Wrocław, Zielona Góra, Zawidawie, Czechnica) oraz 3 sieciami ciepłowniczymi. PGE ma obowiązek ogłosić wezwanie w ciągu 3 miesięcy po zamknięciu transakcji.

Grupa PGE już teraz jest niekwestionowanym liderem w wytwarzaniu energii elektrycznej, a przejęcie 8 elektrociepłowni wraz z infrastrukturą sieci ciepłowniczej daje jej pierwsze miejsce także na rynku ciepła.

Jesteśmy przekonani, że rynek ciepła w Polsce ma bardzo dobre perspektywy. Rozwój ciepłownictwa sieciowego jest najlepszym pod względem ekonomicznym i środowiskowym sposobem na poprawę jakości powietrza w około 200 polskich miastach. Wierzymy, że otoczenie regulacyjne będzie sprzyjało rozwojowi tego segmentu i będzie stymulowało jego dalszy wzrost. Dlatego w ostatnich miesiącach tak ciężko pracowaliśmy nad strategią rozwoju w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej i kogeneracji na bazie przejmowanych aktywów – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych.

Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zawierać będzie m.in. scenariusz rozwoju Elektrowni Rybnik i nasze ambitne plany strategiczne dotyczące całego segmentu, zaprezentujemy 14 grudnia – zapowiada Henryk Baranowski.

Zakończenie transakcji przejęcia aktywów EDF i włączenia ich w strukturę PGE wpisuje się w zaktualizowaną we wrześniu 2016 strategię Grupy do 2020 r. Nabywane aktywa ciepłownicze pasują do profilu biznesowego PGE, zwiększając udział stabilnej EBITDA z regulowanej działalności, a także, poprzez wielokierunkową dywersyfikację, ograniczają ogólne ryzyko działalności spółki,tym samym przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Całkowite wydatki PGE w związku z nabyciem aktywów EDF w Polsce wyniosły ok. 4,27 mld zł i dotyczyły zapłaty za ceny nabycia akcji EDF Polska oraz pośredniego nabycia akcji EDF Investment III BV (akcjonariusz ZEW Kogeneracja) w łącznej kwocie 2,54 mld zł (wraz z odsetkami) oraz spłaty długu wewnątrzgrupowego EDF Polska i EDF Paliwa w łącznej kwocie ok. 1,73 mld zł.  

Sfinalizowanie umowy zakupu EDF Polska uruchomi proces zmiany nazwy tej firmy na PGE Energia Ciepła, która będzie częścią Grupy PGE, skupiającej potężne linie biznesowe zarządzające m.in.: dwoma największymi w Polsce kompleksami wydobywczo-wytwórczymi w Bełchatowie i Turowie, sieciami dystrybucyjnymi w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Polsce oraz największymi w kraju zasobami odnawialnych źródeł energii. Do Grupy PGE należą także firmy młode i nowoczesne jak PGE Ventures i PGE Nowa Energia, obie założone w 2017 r. i działające w obszarze innowacji, elektromobilności i start-upów.

Doradcą prawnym pracującym przy transakcji po stronie Grupy PGE była kancelaria White&Case M.Studniarek i Wspólnicy, a rolę doradcy finansowego pełnił Bank PKO BP. W projekt zaangażowane były również firmy DLA Piper Wiater Sp.k. oraz BDO Sp. z o.o., a także doradcy techniczni Energoprojekt Warszawa oraz Ramboll.

Zaangażowanie zespołu do spraw fuzji i przejęć w PGE trwało 15 miesięcy, w tym czasie odbyło się ponad 20 sesji negocjacyjnych, zorganizowano kilkadziesiąt telekonferencji i kilkaset spotkań oraz wymieniono kilkadziesiąt tysięcy maili.

 

Informacje uzupełniające:

 • Dzięki przejęciu 8 elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie), Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach, Grupa PGE zwiększa swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100 proc. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększyłoby wolumen produkowanego przez Grupę ciepła o ponad 150 proc. Połączone moce zainstalowane PGE i EDF pozwalają uzyskać Grupie PGE największy, bo 15 proc. udział w rynku ciepła. Zainstalowane moce elektryczne zwiększą się o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe.
 • W ubiegłym roku Grupa PGE wypracowała wynik EBITDA na poziomie 7,4 mld zł.Dla porównania aktywa EDF w Polsce wygenerowały zysk EBITDA w wysokości 1,1 mld zł.Z tej perspektywy, cena zapłacona za przedsiębiorstwo - 4,27 mld zł - wpisuje się w standardy rynkowe i w ocenie PGE jest korzystna.

 

Przejęte aktywa w liczbach

 • Moc zainstalowana elektryczna: 3,3 GW*
 • Moc zainstalowana cieplna: 4,4 GW*
 • Roczna produkcja en. elektrycznej: 12,4 TWh
 • Roczna produkcja ciepła: 32,8 PJ
 • Sieć ciepłownicza: ok. 390 km
 • 4 elektrociepłownie (Gdynia, Gdańsk, Kraków, Toruń)
 • Sieć ciepłownicza w Toruniu
 • Elektrownia Rybnik
 • Kogeneracja SA: 4 elektrociepłownie (Wrocław, Zielona Góra, Zawidawie, Czechnica)oraz 3 sieci ciepłownicze (Zielona Góra, Siechnice, Zawidawie)

* Łącznie z blokiem gazowym w Elektrociepłowni Toruń, oddanym do użytku w 2017 r.

 

Kalendarium transakcji

 • sierpień – grudzień 2016 r. Po stronie PGE rozpoczynają się wstępne prace związane z analizą teaserów, układaniem harmonogramów, podpisywaniem klauzul poufności oraz wyborem doradców.
 • 16 września 2016 r. Złożenie wstępnej oferty do EDF przez konsorcjum PGE, Enei, Energi oraz PGNiG Termiki.
 • 30 listopada 2016 r. oraz 3 stycznia 2017 r. Złożenie zaktualizowanych ofert przez konsorcjum PGE, Enei, Energi oraz PGNiG Termiki.
 • 16 stycznia 2017 r. Podpisanie umowy o poufności (non-disclosure agreement).
 • 27 stycznia 2017 r. Podpisanie memorandum of understanding.
 • styczeń – kwiecień 2017 r. Trwa due diligence aktywów.
 • marzec – maj 2017 r. Prowadzone są negocjacje treści dokumentów transakcyjnych (memorandum of understanding, put option agreement, conditional share sale agreement oraz umów towarzyszących).
 • 11 maja 2017 r. Grupa PGE składa indywidualną ofertę na aktywa EDF w Polsce (podpisanie umowy opcji put), wyrażając zainteresowanie pełną kontrolą operacyjną i pełną konsolidacją spółek.
 • 19 maja 2017 r. Grupa PGE podpisuje warunkową umowę zakupu, która po spełnieniu wszystkich czynników zawieszających została ostatecznie sfinalizowana 13 listopada 2017 r.
 • maj – październik 2017 r. Realizacja czterech warunków zawieszających.
 • 13 listopada 2017 r. Finalizacja transakcji.
 • Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wzrósł o 6 proc., w tym z węgla brunatnego o 10 proc.
 • PGE osiągnęła wysoki zysk netto w wysokości niemal 3 mld zł, notując wzrost o 146 proc. rok do roku
 • Grupa utrzymuje trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 6,1 mld zł
 • Nakłady na inwestycje w trzech kwartałach tego roku wyniosły 4,2 mld zł. Nowe bloki w Opolu osiągnęły 86 proc. zaawansowania prac, a nowy blok w Turowie 40 proc.
 • Realizowane są intensywne inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej i przyłączanie nowych klientów

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 3 kwartały 2017 r. wyniósł ponad 6,1 mld zł (6,108 mld zł) i był o 28 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 4,889 mld zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu. To efekt wyższych wolumenów i bardziej korzystnej struktury paliwowej produkcji związanej z większym udziałem paliw własnych (węgla brunatnego), a także wyższego zwrotu z usług dystrybucyjnych oraz niższych kosztów umorzeń certyfikatów w segmencie obrotu.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE po trzech kwartałach 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 3,401 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,807 mld zł. Segment obrotu wygenerował 614 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 239 mln zł.

Odnotowaliśmy 6-procentowy wzrost produkcji energii elektrycznej, głównie dzięki większej produkcji z węgla brunatnego. Dobre wyniki operacyjne pozwoliły utrzymać stabilne i satysfakcjonujące wyniki finansowe. Potwierdza to zysk EBITDA w wysokości ponad 6 miliardów oraz zysk netto niemal 3 miliardów złotych wypracowany po trzech kwartałach tego roku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po trzech kwartałach 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 41,46 TWh, z czego 29,83 TWh pochodziło z węgla brunatnego. To efekt mniejszego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 3 i 6 po remontach „średnich” i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 8,26 TWh i spadła o 1 proc. r/r. Większe obciążenie remontowe Elektrowni Dolna Odra zostało w raportowanym okresie zrekompensowane wzrostem produkcji w Elektrowni Opole.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 21 proc. r/r osiągając wartość 0,85 TWh i jest to wynik sprzyjających warunków pogodowych. O 13 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w raportowanym okresie wyniósł 1,69 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 26,2 TWh.

Rok 2017 to dla Grupy PGE czas konsekwentnego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej. 27 października 2017 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające transakcji sprzedaży Grupie PGE aktywów EDF w Polsce. Pod koniec października PGE otrzymało powiadomienie od spółek EDF o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wcześniej EDF otrzymał już zgody odpowiednich władz rządowych we Francji, a PGE otrzymała zgodę na przeprowadzenie transakcji od Ministra Energii oraz uzyskała warunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Termin zamknięcia transakcji został przewidziany na 13 listopada 2017 r. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ekologicznego ciepła systemowego.

PGE kontynuuje kompleksową współpracę ze start-upami. PGE Ventures, fundusz CVC powołany przez Grupę PGE do inwestowania w obszarze nowych technologii, uruchomił we wrześniu szeroko zakrojony program scoutingowy. Jego celem jest dotarcie do jak największej grupy młodych przedsiębiorców oraz wyselekcjonowanie z niej projektów najlepiej odpowiadających potrzebom biznesowym Grupy PGE. Zgodnie z planem spółka do końca roku podpisze umowy ze start-upami, które otrzymają wsparcie z tegorocznego budżetu. Inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju będzie zajmowała się powołana również w tym roku spółka PGE Nowa Energia.

Stawiamy na rozwój poprzez akwizycje, czego wyrazem jest finalizowana właśnie umowa przejęcia aktywów EDF, a także rozwój nowych obszarów budowania biznesu, co widać głównie przez pryzmat naszego zaangażowania we wsparcie start-upów oraz tworzenia ekosystemu elektromobilności w Polsce. Jesteśmy liderem na rynku energii, niebawem będziemy liderem na rynku ciepłowniczym, chcemy być także liderem innowacyjności oraz dynamicznego rozwoju i jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten cel osiągnąć – mówi Henryk Baranowski.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w trzech kwartałach tego roku wyniosły 4,2 mld zł i były o 25 proc. niższe niż przed rokiem. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 85 procent. W bloku 5 zamontowano już turbogenerator, a w bloku 6, kilka tygodni przed planowanym terminem, przeprowadzono próby elementów ciśnieniowych kotła.

Niezależnie od prowadzonych na bieżąco prac, Generalny Wykonawca przedstawił PGE wstępną propozycję nowych dat przekazania bloków do eksploatacji. Proponowany przez wykonawcę harmonogram zakłada odpowiednio 5 miesięcy i 4 miesiące przesunięcia w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów oddania bloków. Przesłana dokumentacja jest obecnie analizowana i prowadzone są rozmowy z Generalnym Wykonawcą na temat optymalnego harmonogramu.     

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Turowie. Trwa wznoszenie płaszcza chłodni kominowej, która docelową wysokość osiągnie w IV kwartale. Rozpoczęto montaż turbozespołu, a ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 40 procent. Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Trwają tam obecnie prace związane z montażem instalacji gospodarek pomocniczych, na miejsce dostarczono już także turbozespół.

W trzecim kwartale tego roku Komitet Inwestycyjny Grupy PGE, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne oraz specyficzną lokalizację elektrowni, a także zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, wskazał gaz jako najkorzystniejsze paliwo dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. Trwa faza przygotowania do realizacji projektu, która potrwa do końca II kwartału 2018 r. i obejmie opracowanie studium wykonalności inwestycji, a także uruchomienie innych postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania. Dalszy harmonogram budowy nowego bloku, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, będzie znany po zakończeniu tych prac.

Kontynuowane są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. W tym roku najważniejsza z inwestycji to oddana do użytkowania we wrześniu nowa stacja 110/15 kV w Czosnowie. Nowo powstała stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ, który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów wyniesie w sumie około 130 mln zł.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników:  https://www.youtube.com/watch?v=ph03-jJk5Tg

PGE Ventures we wrześniu wystartowało z programem scoutingowym, którego celem jest wyłowienie z rynku najbardziej perspektywicznych startupów. Fundusz szczególnie zachęca do aplikowania startupy technologiczne, które mogą pochwalić się ciekawymi pomysłami na zagospodarowanie popiołów i innych ubocznych produktów spalania (UPS), przede wszystkim gipsu syntetycznego.

Prowadzony przez PGE Ventures program scoutingowy dla startupów daje młodym przedsiębiorcom szansę na rozwój prowadzonych przez nich projektów. Spółki znajdujące się w fazie wzrostu i wpisujące się w szeroki łańcuch wartości Grupie PGE mogą zgłaszać się do programu i liczyć na pozyskanie wsparcia finansowego funduszu. Cele uruchomionego we wrześniu programu scoutingowego PGE Ventures są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem i kamieniami milowymi.

Jakość zgłoszonych dotychczas projektów stoi na bardzo wysokim poziomie. Satysfakcjonująca jest także ich łączna liczba. Obszarem, który jest dotąd najmniej licznie reprezentowany, jest utylizacja odpadów będących efektem spalania paliw kopalnych. Projekty tego typu są ważne zarówno dla samego funduszu PGE Ventures – z uwagi na szerokie perspektywy rozwoju tego rynku, jak i z punktu widzenia praktycznych i strategicznych aspektów funkcjonowania całej Grupy PGE – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Utylizacja odpadów zyskuje coraz większe znaczenie na świecie. Trend ten jest szczególnie widoczny w Europie, gdzie prognozowany jest wzrost wskaźnika utylizacji UPS wynikający z dynamicznego rozwoju nowych technologii, głównie związanych z zagospodarowaniem popiołu lotnego i gipsu syntetycznego. Komisja Europejska proponuje kompleksową zmianę liniowego modelu gospodarki na gospodarkę o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), co przyspieszy rozwój przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, w tym odpadów powstających w procesie produkcji energii.

Fundusz PGE Ventures liczy, że będzie miał szansę wesprzeć startupy działające w tym obszarze i w krótkim terminie wdrażać tego typu rozwiązana w Grupie PGE.

Nowoczesne metody zagospodarowania popiołów i innych ubocznych produktów spalania, w tym gipsu, są na chwilę obecną jednym z głównych biznesowych obszarów zainteresowania naszego funduszu. PGE Ventures będzie konsekwentnie szukał rozwiązań pozwalających wyjść naprzeciw tym wyzwaniom – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

Grupa Kapitałowa PGE konsekwentnie doskonali i poszerza skalę wykorzystania ubocznych produktów spalania, prowadzi badania i poszukuje ich nowych zastosowań z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Obecnie całość odpadów powstających w instalacjach Grupy zagospodarowywana jest w procesach odzysku. Popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego, ze względu na swoje właściwości, znajdują szerokie zastosowanie gospodarcze, m. in. w przemyśle cementowym, budowlanym i drogowym. Zmienne właściwości popiołów pochodzących ze spalania węgla brunatnego powodują, że ich gospodarcze wykorzystanie jest mniej znaczące i podlegają one głównie składowaniu lub są wykorzystywane do wypełniania przekształconych terenów. Gips syntetyczny znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym i cementowym, a jego zagospodarowanie oparte jest na wieloletniej współpracy i długoterminowych umowach ze stałymi odbiorcami. Działania te wpisują się w politykę Unii Europejskiej ukierunkowaną na ponowne użycie odpadów, ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Grupa PGE dołącza do grona partnerów globalnego akceleratora Bridge to MassChallenge Warsaw. Lider polskiego rynku energetycznego chce w ramach programu nawiązać współpracę z najbardziej innowacyjnymi startupami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na tych najlepszych czeka wsparcie lokalnych i globalnych ekspertów, dostęp do infrastruktury, a po akceleracji realna perspektywa zdobycia szybkiej i bezpiecznej inwestycji.

PGE Polska Grupa Energetyczna dołącza tym samym do prestiżowego grona, w którym są już PKO Bank Polski – największy bank regionu CEE oraz Visa – światowy lider płatności cyfrowych, czyli obecni partnerzy realizowanego na terenie Europy Środkowo-Wschodniej programu akceleracyjnego Bridge to MassChallenge Warsaw. Do 6 listopada wspólnie poszukiwać będą najbardziej obiecujących startupów z regionu CEE, którym pomogą w rozwoju ich biznesu w Polsce, czyli na największym rynku regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także wesprą w wyskalowaniu biznesu na rynki zagraniczne.

Innowacje są podstawą budowy silnej i nowoczesnej gospodarki. Aby pozostać konkurencyjnym przedsiębiorstwem musimy być bardzo świadomi świata idącego naprzód. Monitorujemy globalne trendy i nowatorskie rozwiązania. Staramy się z wyprzedzeniem do nich dostosować oraz zgodnie z ich duchem budować strategię rozwoju Grupy PGE. Jako największy producent energii elektrycznej w Polsce, a niebawem również lider na rynku ciepła, mocno angażujemy się w projekty innowacyjne. Zarówno finansowo jak i merytorycznie – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

400 milionów złotych na innowacje

PGE to największy zintegrowany pionowo producent oraz dostawca energii elektrycznej w Polsce, który konsekwentnie otwiera się na innowacje. Do 2020 roku Grupa chce na ten cel wydać 400 mln zł. Zajmą się tym dwie nowe spółki Grupy: PGE Nowa Energia, odpowiadająca za wsparcie i rozwijanie nowatorskich startupów oraz fundusz PGE Ventures, który odpowiada za inwestycje kapitałowe.

 

Obszary zainteresowania

Ze względu na swoją działalność, PGE Nowa Energia w ramach realizowanego programu akceleracji Bridge to MassChallenge Warsaw, szczególnie mocno interesuje się innowacjami z obszaru elektromobilności, bezpieczeństwa infrastruktury, zagospodarowania UPS, a także sprzedaży i lojalizacji klienta. Spółkę interesują również projekty spoza tej listy, jeżeli tylko będą miały potencjał i pomogą wpłynąć na wzrost wartości kapitałowej całej Grupy.

Zgodnie z przyjętą strategią biznesową chcemy wdrażać nowe rozwiązania, a także usprawnić te obszary, w których działamy już dziś. To zarówno procesy twarde, takie jak wydobycie węgla czy przesyłanie energii za pośrednictwem sieci, ale również kwestie związane z nowoczesnym zarządzaniem, sprawniejszym systemem obsługi czy upraszczaniem komunikacji na linii klient-biznes. Program Bridge to MassChallenge Warsaw pozwala nam wyjść poza granice naszego kraju, eksplorując nowatorskie rozwiązania technologiczne z całego regionu CEE. To sytuacja win-win dla obu stron. Perspektywa rozwoju biznesu na największym rynku regionu CEE, przy wsparciu wiarygodnego i silnego partnera jest dla startupów bardzo interesująca – mówi Tomasz Jarmicki, wiceprezes PGE Nowa Energia.

 

O programie Bridge to MassChallenge Warsaw

Bridge to MassChallenge Warsaw to pilotażowa edycja programu MassChallenge dla dojrzałych startupów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które mają już za sobą doświadczenia w kreowaniu produktu i jego sprzedaży, a obecnie chcą zrobić kolejny krok i zaistnieć na rynkach zagranicznych. Program kierowany jest do startupów, których rozwiązanie oparte jest na ciekawej technologii lub które działają w nowym, interesującym modelu biznesowym – niezależnie od sektora. Orientacyjna „górna” granica wyznaczona dla uczestników, to roczne przychody nieprzekraczające 2 mln dolarów i zebrane finansowanie, oparte o udziały nieprzekraczające 1 mln dolarów.

 

Korzyści z udziału w programie

Dzięki Bridge to MassChallenge Warsaw, najlepsze 25 startupów z Europy Środkowo-Wschodniej, w ramach dwóch 4-dniowych warsztatów w Warszawie i Bostonie, będzie mogło skorzystać z doradztwa lokalnych i globalnych ekspertów i mentorów, w tym również tych z Grupy PGE, a także uzyskać dostęp do globalnej sieci przedsiębiorców i inwestorów współpracujących z MassChallenge - czołowego akceleratora startupów na świecie.

To jednak nie koniec. Po skończonej akceleracji startupy, których rozwiązania zainteresują PGE Nową Energię, otrzymają dostęp do ekspertów rynkowych firmy, infrastruktury sieciowej i wytwórczej oraz wsparcie w komercjalizacji swoich produktów i usług. Najlepsze koncepty będą mogły liczyć na szybką ścieżkę do potencjalnej inwestycji ze strony PGE Ventures.

 

Więcej o programie na stronie http://b2mcwarsaw.fpt.org.pl/

Osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, Elektrownia Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach do końca 2017 roku przejmie Grupa PGE. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na zakup aktywów francuskiego EDF w Polsce. Umowa o wartości ok. 4,5 mld zł będzie jedną z największych transakcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce i Europie w ostatnich latach.

PGE Polska Grupa Energetyczna dzięki samodzielnemu przejęciu aktywów EDF Polska umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ekologicznego ciepła systemowego. Transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem sprzedaży na giełdzie większości energii produkowanej przez przejmowaną spółkę.

Zgoda wydana przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest kamieniem milowym na drodze do szybkiego i planowego sfinalizowania strategicznej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF. Ten zakup jest korzystny dla Grupy PGE, jej obecnych i przyszłych klientów. Dzięki podniesieniu płynności giełdowego obrotu energią elektryczną, pozytywnie wpłynie także na konkurencyjność rynku energii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE jest niekwestionowanym liderem w wytwarzaniu energii elektrycznej, a przejęcie 8 elektrociepłowni da nam pierwsze miejsce także na rynku ciepła. Prace nad strategią rozwoju w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej, na bazie przejmowanych aktywów, weszły w końcowy etap. Nasz pomysł na ten biznes zostanie zaprezentowany po zamknięciu transakcji zakupu EDF Polska, czyli do końca tego roku – mówi Henryk Baranowski.

Zgodnie z nałożonym warunkiem UOKiK, Grupa PGE będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać na giełdzie całą energię wytwarzaną przez Elektrownię Rybnik. Ta ilość może zmniejszyć się jedynie w przypadku zwiększenia obowiązku sprzedaży energii przez całą Grupę PGE lub gdy elektrownia w Rybniku zmieni właściciela.

Zamknięcie transakcji zostanie dokonane po spełnieniu czwartego i ostatniego warunku zawieszającego umowy podpisanej 19 maja 2017 r. Polega on na uzyskaniu przez PGE odstąpienia od prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Trzy pozostałe warunki zostały już wypełnione. Odpowiednie zgody wydał UOKiK, Minister Energii oraz władze rządowe we Francji pełniące nadzór nad spółkami skarbu państwa i transakcjami na ich udziałach.

 

Informacje dodatkowe:

Dzięki przejęciu 8 elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie), Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach, Grupa PGE zwiększa swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100 proc. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększyłoby wolumen produkowanego przez Grupę ciepła o ponad 150 proc. Połączone moce zainstalowane PGE i EDF pozwalają uzyskać Grupie PGE największy, bo 15 proc. udział w rynku ciepła. Zainstalowane moce elektryczne zwiększą się o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe.

Wartość transakcji dla wszystkich aktywów nabywanych od EDF wynosi 4,51 mld złotych, z czego ok. 2,45 mld złotych przypada na wartość kapitałów własnych, a ok. 2,06 mld złotych przypada na zadłużenie netto, będące długiem wewnątrz Grupy EDF (zobowiązania polskich spółek EDF wobec francuskiego właściciela).

W ubiegłym roku Grupa PGE wypracowała wynik EBITDA na poziomie 7,4 mld zł. Dla porównania aktywa EDF w Polsce wygenerowały zysk EBITDA w wysokości 1,1 mld zł. Z tej perspektywy, cena przedsiębiorstwa określona na poziomie 4,5 mld zł wpisuje się w standardy rynkowe i w ocenie PGE  jest korzystna.

11 maja 2017 r. Grupa PGE złożyła indywidualną ofertę na aktywa EDF w Polsce, wyrażając zainteresowanie pełną kontrolą operacyjną i pełną konsolidacją spółek. 19 maja Grupa podpisała umowę zakupu finalizującą trwającą kilka miesięcy transakcję.

Przejmowane aktywa w liczbach

 • Moc zainstalowana elektryczna: 3,3 GW*
 • Moc zainstalowana cieplna: 4,4 GW*
 • Roczna produkcja en. elektrycznej: 12,4 TWh
 • Roczna produkcja ciepła: 32,8 PJ
 • Sieć ciepłownicza: ok. 390 km
 • 4 elektrociepłownie (Gdynia, Gdańsk, Kraków, Toruń)
 • Sieć ciepłownicza w Toruniu
 • Elektrownia Rybnik
 • Kogeneracja SA: 4 elektrociepłownie (Wrocław, Zielona Góra, Zawidawie, Czechnica) oraz 3 sieci ciepłownicze (Zielona Góra, Siechnice, Zawidawie)

* Łącznie z blokiem gazowym w Elektrociepłowni Toruń, oddanym do użytku w 2017 r.

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa kontynuuje realizację programu unowocześniania sieci energetycznej na Mazowszu. W tym roku najważniejsza z inwestycji to oddana dziś  do użytkowania nowa stacja 110/15 kV w Czosnowie. Koszt jej wybudowania wyniósł 18 mln z

Nowo powstała stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ,  który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy,  a przede wszystkim umożliwi przyłączanie nowych obiektów w tym rejonie. Dynamicznie rozwijające się podwarszawskie tereny położone wzdłuż trasy S7, tworzyły bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Węzeł Czosnów to najdroższa i największa inwestycja sieciowa na Mazowszu. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa w 2016 roku rozpoczęła budowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Czosnów oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego. Dwutorowa linia kablowa 110 kV o długości 14,8 km łączy istniejący GPZ Łomianki z nową stacją w Czosnowie i jest najdłuższym kablem wysokiego napięcia w całym majątku PGE Dystrybucja. Stacja w Czosnowie i odcinek linii kablowej 110 kV do Łomianek to w sumie koszt ok. 69 mln zł, w tym 51 mln zł to koszt linii kablowej. Stacja kosztowała ok. 18 mln zł.

PGE Polska Grupa Energetyczna dysponuje największą siecią energetyczną w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. Realizowany za pośrednictwem spółki PGE Dystrybucja kompleksowy program modernizacji i rozwoju posiadanej sieci dystrybucyjnej , którego ważnym elementem jest tzw. węzeł Czosnów, ma kluczowe znaczenie dla wzrostu zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucji, poprawy wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalszego ograniczania strat sieciowych, zwiększając tym samym efektywność sieci i podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii dla naszych klientów – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kolejnym etapem inwestycji będzie budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Wówczas nowy GPZ w Czosnowie wraz z liniami 110 kV, które będą stanowić powiązanie z istniejącą siecią wysokich napięć, stworzy układ, który otwiera nowe szanse rozwoju dla tego regionu. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów wyniesie w sumie około 130 mln zł.

- Inwestycja w Czosnowie była największą i najpilniejszą z listy ważnych spraw do załatwienia na terenie działania Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja. Nasza inwestycja otwiera nowe szanse rozwoju regionu, z czego z pewnością szybko skorzystają oczekujący na tę możliwość odbiorcy indywidualni i biznesowi  – powiedział Wojciech Lutek, Prezes PGE Dystrybucja.

- Polska energetyka potrzebuje inwestycji w nowe źródła wytwarzania i modernizację infrastruktury energetycznej. Inwestycje jak ta w Czosnowie to przykład jak zmienia się sektor energii. Cieszę się, że spółki energetyczne w tym również PGE dostrzegają wyzwania przed jakimi staje teraz polska energetyka i realizują ambitne plany inwestycyjne. Stacja w Czosnowie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i dynamicznie rozwijającego się regionu. Rozwój infrastruktury energetycznej to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i rozwój gospodarczy na poziomie lokalnym  – powiedział podczas uroczystości otwarcia GPZ w Czosnowie minister energii, Krzysztof Tchórzewski.

W 2017 r. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa zrealizuje na Mazowszu zadania inwestycyjne na rekordową kwotę ponad 430 mln zł. Z tego na rozbudowę i modernizację sieci oraz przyłączenia nowych obiektów przeznaczy ponad 410 mln zł. Każdego roku na terenie warszawskiego oddziału spółki liczba nowych obiektów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wzrasta średnio o ok. 14 tys. Na całym terenie działalności PGE Dystrybucja wyda na programy inwestycyjne w latach 2016 – 2019 kwotę ok. 7 mld zł.

Spółka zapoznaje się ze stanowiskiem prezesa UOKiK i odniesie się do niego jak najszybciej. Jesteśmy przekonani, że ten dialog przyniesie kompromisowe rozwiązanie, które umożliwi pomyślne dla PGE i szybkie sfinalizowanie transakcji zakupu polskich aktywów EDF.  

Od dziś młodzi przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z liderem rynku elektroenergetycznego, Grupą PGE, mogą zgłaszać swoje projekty wypełniając prosty formularz aplikacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.pgeventures.pl

PGE Ventures, fundusz CVC powołany do inwestowania w obszarze nowych technologii, uruchomił szeroko zakrojony program scoutingowy. Jego celem jest dotarcie do jak największej grupy młodych przedsiębiorców oraz wyselekcjonowanie z niej projektów najlepiej odpowiadających potrzebom biznesowym Grupy PGE.

Start-up, który zgłosi się do programu scoutingowego PGE Ventures, będzie musiał spełnić szereg kryteriów biznesowych i technologicznych, które przy współudziale ekspertów zewnętrznych zostaną poddane szczegółowej analizie przez komitety inwestycyjne, ciała doradcze zarządu PGE Ventures.

Współpraca ze start-upami jest fundamentem naszej działalności w obszarze innowacyjności i nowych technologii. Dołożyliśmy starań, żeby selekcja start-upów odbywała się sprawnie, rzetelnie i zgodniez najlepszymi praktykami, stosowanymi przez wiodące fundusze CVC w Europie i na świecie. PGE Ventures ma za zadanie zapewnić Grupie nowe pomysły biznesowe i docelowo strumień przychodu – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wypełnienie formularza aplikacyjnego będzie wymagało podania kilku podstawowych informacji dotyczących m.in. produktu, nad jakim pracuje zespół, etapu jego rozwoju czy zapotrzebowania kapitałowego.

Ważne będą też informacje na temat zespołu zaangażowanego w projekt, np. doświadczenia jego poszczególnych członków. Złożenie aplikacji przez formularz będzie równoznaczne z przystąpieniem do programu scoutingowego. Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu do następnego etapu trafi do start-upów w ciągu 2-3 tygodni od złożenia aplikacji.

Co ważne po podpisaniu umów inwestycyjnych startupy otrzymają dostęp nie tylko do kapitału PGE Ventures, ale również do tzw. Smart Money, czyli wsparcia w zakresie prowadzenia działalności biznesowej, a być może i pomocy przy testowaniu oraz sprzedaży produktów i usług.

Dynamiczny i konsekwentny rozwój PGE Ventures jest odpowiedzią na cele strategii Grupy PGE, ale trafia też w rosnące potrzeby rynku start-upowego w Polsce. Dziś ogłaszamy nabór do programu scoutingowego, zapowiedzianego podczas inauguracji działalności naszego funduszu na PGE Narodowym. Pozytywnie oceniony startup, który przejdzie wszystkie etapy oceny, będzie mógł liczyć na podpisanie z nami umowy inwestycyjnej. Liczę, że do końca roku uda nam się podpisać 3-4 takie umowy  – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

Fundusz PGE Ventures zainwestuje w start-upy powiązane z szerokim łańcuchem wartości Grupy PGE. Biorąc pod uwagę przewidywany profil zaangażowania oraz możliwości dostarczenia konkretnych rozwiązań przez potencjalne spółki portfelowe, poszukiwane będą projekty między innymi w obszarach szerokorozumianej energetyki, w tym: niskoemisyjne technologie wytwórcze, metody magazynowania energii, smart home, smart city, analityka big data, Internet rzeczy, czy elektromobilność. PGE Ventures, oprócz dofinansowania działalności rozwojowej, zapewni młodym przedsiębiorcom infrastrukturę badawczo-rozwojową dostępną w ramach współpracy wypracowanej z partnerami oraz wsparcie biznesowe swojej kadry w budowaniu strategii rynkowej.

Na obszar badań, rozwoju i innowacji Grupa PGE przeznaczy do 2020 roku łącznie 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa środki pozyskane z zewnątrz. W skali Grupy będzie to 50 mln zł środków własnych rocznie, w tym 20 mln zł przeznaczonych na fundusz kapitałowy PGE Ventures i 30 mln zł na projekty B+R i akcelerację. Zgodnie z założeniami kolejne 50 mln zł pochodzić będzie z zewnątrz, z narzędzi pomocowych. W efekcie można założyć, że Grupa PGE umożliwi rozwój nowych technologii, produktów i firm zapewniając około 100 mln zł w skali roku. Środki przeznaczone zostaną na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych, w szczególności rozwój elektromobilności, inwestowanie w start-upy, nowoczesne kanały obsługi klientów, czy integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Komitet Inwestycyjny Grupy PGE wydał rekomendację w zakresie paliwa i technologii dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. Ze względu na uwarunkowania ekonomiczne oraz specyficzną lokalizację elektrowni, a także w wyniku zachodzących zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, jako najkorzystniejsze paliwo wskazany został gaz.

Grupa PGE kontynuuje prace zmierzające do budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra, będącej częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra, w województwie zachodniopomorskim. 30 sierpnia 2017 r. Komitet Inwestycyjny, ciało doradcze zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, zarekomendował uruchomienie fazy przygotowania do realizacji nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe.

Ten etap projektu, zaplanowany do końca II kwartału 2018 r., obejmie opracowanie studium wykonalności inwestycji, a także uruchomienie innych postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania. Dalszy harmonogram budowy nowego bloku, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, będzie znany po zakończeniu tych prac.

W trakcie prac nad studium wykonalności przeprowadzone zostaną pogłębione analizy trzech technologii. Wśród nich są: blok gazowy w cyklu prostym, blok gazowy w cyklu prostym przygotowany do ewentualnej rozbudowy do bloku gazowo-parowego („CCGT ready”) oraz blok gazowo-parowy. Szacowane koszty budowy bloku gazowego o mocy ok. 500 MW, oparte o rynkowe ceny realizowanych obecnie projektów, mieszczą się w przedziale 2-3 mln zł za MW.

Wskazanie przez Komitet Inwestycyjny paliwa gazowego jako wiodącego dla nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra oznacza zmianę rekomendacji wydanej w czerwcu 2017 r. Wówczas pozytywnie zaopiniowana została budowa nowych mocy opartych na węglu kamiennym.

Ze względu na specyficzne uwarunkowania lokalizacyjne Elektrowni Dolna Odra, położonej w rejonie charakteryzującym się dużym zapotrzebowaniem na moce bilansujące system elektroenergetyczny, nowa jednostka powinna charakteryzować się wysoką elastycznością pracy. Konsultacje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi wykazały, że blok gazowy jest w stanie spełnić te wymagania.

Na korzyść technologii gazowej w Elektrowni Dolna Odra przemawiają również aktualne uwarunkowania rynkowe i regulacyjne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, które pociągają za sobą konieczność elastycznego podejścia do zarządzania ryzykiem w tego typu projektach, w tym szczególnie ryzykiem regulacyjnym. Możliwe wprowadzenie limitów emisyjnych dla technologii konwencjonalnych, w połączeniu z postępującą rewizją systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, która może podnieść koszty wytwarzania energii elektrycznej, stanowią istotne ryzyka w obszarze regulacyjnym. 

Wśród przesłanek czyniących atrakcyjnymi inwestycyjnie źródła gazowe, znajduje się również zauważalny postęp prac zmierzających do rozwoju rynku i poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu w Polsce, m.in. poprzez budowę nowych interkonektorów, rozwój importu LNG, czy projekt Baltic Pipe, polegający na budowie rurociągu dostarczającego do Polski gaz ze złóż norweskich.

Zgodnie ze strategią biznesową, Grupa PGE podchodzi do planów rozwoju nowych mocy wytwórczych w sposób elastyczny, mając każdorazowo na celu podjęcie najkorzystniejszej decyzji pod względem ekonomicznym, technicznym, a także uwzględniającej specyficzną lokalizację poszczególnych aktywów. Zdając sobie sprawę ze swojego wpływu na otoczenie, Grupa PGE bierze także pod uwagę dywersyfikację źródeł wytwarzania, obecnie opartych na węglu brunatnym i kamiennym.  

Dodatkowe informacje

 

Obecnie w Polsce realizowany jest szeroko zakrojony program budowy wysokosprawnych bloków energetycznych, które powstają m.in. w elektrowniach Opole, Turów, Kozienice i Jaworzno. Nowe bloki znacząco poprawią bilans mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), a przez to bezpieczeństwo dostaw przez najbliższą dekadę.

Według różnych prognoz bilansu mocy w KSE, w tym analiz własnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pomimo realizowanych obecnie inwestycji, z uwagi na dalszy wzrost gospodarczy kraju oraz sukcesywne wycofywanie z eksploatacji najstarszych bloków, po 2025 r. spodziewany jest istotny deficyt mocy wytwórczych.

Oznacza to konieczność planowania i przygotowania do realizacji kolejnych projektów budowy nowych mocy wytwórczych o odpowiedniej dyspozycyjności i sterowalności. Jedną z najbardziej odpowiednich lokalizacji dla budowy nowych mocy w kraju jest Elektrownia Dolna Odra. Jest jedyną elektrownią systemową w północno-zachodniej Polsce i jako taka ma fundamentalne znaczenie dla stabilnej pracy KSE (m.in. z uwagi na duże nasycenie niekontrolowalnych mocy wiatrowych w tym regionie). Została wybudowana w latach 1970-1977 jako elektrownia z ośmioma blokami energetycznymi o mocy 200 MW. Obecnie pracuje w niej sześć bloków o łącznej mocy 1362 MW. Istnieje ryzyko, że bez nowych inwestycji, od 2020 r. w eksploatacji pozostaną 4 bloki.

Określenie przyszłości Elektrowni Dolna Odra, jej modelu funkcjonowania, roli w KSE i kształtu technologicznego, jest jednym z kluczowych zadań stojących przed spółką PGE Górnictwoi Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE zarządza elektrowniami konwencjonalnymi oraz kopalniami. To także jeden z priorytetów strategii biznesowej Grupy z września 2016 r.

Już w maju 2016 r. w PGE GiEK rozpoczęty został projekt „Koncepcja rozwoju Elektrowni Dolna Odra” (KREDO). W skład organizacji projektowej weszli przedstawiciele Zespołu Elektrowni Dolna Odra, centrali PGE GiEK oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, spółki matki w Grupie, a także przedstawiciele strony społecznej ZEDO. Zespół KREDO rozpatrywał kilkanaście wariantów technologiczno-paliwowych budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra.

Najnowszy raport zintegrowany PGE Polskiej Grupy Energetycznej za 2016 rok w kompleksowy, a zarazem przystępny i atrakcyjny sposób, przedstawia działalność największej firmy sektora elektroenergetycznego. Opowieść krąży wokół trzech fundamentalnych wartości Grupy PGE, którymi są: partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność.

Budowanie długoterminowej wartości naszej firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Celem PGE jest bycie dobrym sąsiadem i partnerem na wszystkich płaszczyznach działalności – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raport zintegrowany Grupy PGE został opracowany w taki sposób, że nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki, ekonomii czy rachunkowości. Standardowe rozwiązania technologiczne, takie jak nowoczesny interfejs, animacje, infografiki, możliwość przeglądania na smartfonie, tablecie i komputerze stacjonarnym to nie jedyne zalety tego raportu. Główny nacisk został w nim położony na treść i kompleksową analizę otoczenia. Obszerne dane i statystyki pozwalają na szeroką ocenę interakcji ze wszystkimi interesariuszami Grupy PGE oraz przegląd szans rozwoju i ryzyk działalności w średnim i długim terminie, a także ilustrują zmieniające się otoczenie rynkowe i prawne.

Robimy wszystko, by nasza komunikacja z otoczeniem była przejrzysta. Założenie to spełnia raport zintegrowany za 2016 r., w którym wprost wykładamy krótko, średnio i długoterminowe wartości firmy. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie. Dlatego każdego dnia podejmujemy inicjatywy, by zarządzać nim w zrównoważony sposób. W tym celu współpracujemy z wieloma środowiskami. Uważamy, że dialog z otoczeniem jest naszym obowiązkiem i przejawem odpowiedzialności. Jesteśmy dumni z wyjątkowej roli, jaką odgrywamy w polskim systemie elektroenergetycznym. Swoją pasją, 38 tys. najwyższej klasy specjalistów zatrudnianych w PGE, chcemy dzielić się z milionami naszych obecnych i przyszłych klientów – mówi Henryk Baranowski.

Jak Grupa PGE rozumie trzy kluczowe wartości charakteryzujące kulturę jej organizacji?

PARTNERSTWO – to charakterystyka i opis naszego otoczenia, z którym nawiązujemy interakcję  w naszej codziennej działalności. Zależy nam, by uwzględnić oczekiwania różnych środowisk, a jednocześnie wykonywać codzienna pracę polegającą na budowaniu wartości firmy.

ROZWÓJ – to opis i analiza coraz dynamiczniej zmieniającego się świata, w którym funkcjonujemy. Tutaj przedstawiamy perspektywę rozwoju PGE, która zawiera się w idei zrównoważonej i odpowiedzialnej transformacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – przedstawia działania służące realizacji naszych projektów oraz oczekiwań interesariuszy. To mechanizmy zarządzania, raportowania i nadzoru w organizacji, służące realizacji założonych celów. 

 

Raport zintegrowany PGE dostępny jest pod adresem: http://www.raportzintegrowany2016.gkpge.pl/

 

 

PGE Ventures, realizując strategię Grupy PGE, w której szczególne miejsce zajmuje poszukiwanie nowych źródeł przychodu oraz innowacyjność, nawiązało partnerstwo strategiczne z Fundacją Startup Poland.

Konferencja prasowa PGE Ventures

 

W ramach współpracy z fundacją, PGE Ventures może liczyć na bieżący monitoring rynku start-upów z różnych branż, udział w specjalistycznych i eksperckich warsztatach, tzw. pitch days oraz spotkaniach, które będą odbywały się w ramach statutowej działalności Startup Poland.

Partnerstwo z Fundacją Startup Poland jest dla PGE Ventures kluczowe, ponieważ zapewni ono dostęp do wiedzy na temat start-upów działających w Polsce i powstającego ekosystemu. Fundacja wspiera również przedsiębiorców we współpracy ze start-upami, prowadzi dialog z administracją publiczną oraz uczestniczy w konsultacjach projektów legislacyjnych, a także monitoruje, identyfikuje i promuje projekty biznesowe o innowacyjnych cechach opracowywanych przez start-upy prowadzące działalność na polskim rynku.

PGE Ventures poszukuje jak najszerszego dostępu do profesjonalnie wyselekcjonowanej grupy start-upów i partnerstwo z fundacją ten cel pozwala nam zrealizować. Inną wartością tej współpracy będzie również możliwość zapewnienia zaplecza eksperckiego i kanałów promocji naszego funduszu w grupie przedsiębiorców, do których chcemy dotrzeć. Naszym celem jest zbudowanie wizerunku wiarygodnego oraz uczciwego partnera – mówi Piotr Czak, prezes zarządu PGE Ventures.

PGE Ventures, jako partner strategiczny Fundacji Startup Poland, będzie angażował się w realizację projektów fundacji, budując jednocześnie wizerunek mecenasa polskich start-upów z sektora energetycznego i wiarygodnego partnera biznesowego dla młodych przedsiębiorców. Obok wsparcia eksperckiego, związanego z rzetelną oceną innowacyjnych projektów, PGE Ventures otrzyma również miejsce w Radzie Programowej Fundacji Startup Poland, które zapewni spółce możliwość realnego wpływu na projekty i działania fundacji.

Dzięki partnerstwu strategicznemu z PGE Ventures, Startup Poland zwiększy siłę oddziaływania swoich projektów, aby szybciej i skuteczniej umacniać branżę start-upów w Polsce. Spośród dużych polskich spółek, PGE jest pierwszą, która dostrzegła wartość takich wysokopoziomowych, ekosystemowych działań. Uruchamiając fundusz corporate venture capital, Grupa PGE staje się naturalnym sprzymierzeńcem Fundacji Startup Poland w budowie silnego i żywotnego ekosystemu polskich start-upów – mówi Julia Krysztofiak-Szopa, prezes Startup Poland.

Współpraca z fundacją zapewnia PGE Ventures wyłączność branżową w sektorze energetycznym,co z punktu widzenia rosnącej konkurencji ze strony podmiotów tworzonych przy innych firmachz branży, daje Grupie PGE istotną przewagę w dostępie do perspektywicznych start-upów.

 • PGE kontynuuje trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowuje solidny zysk EBIDTA w wysokości ponad 3,4 mld zł
 • Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wzrósł o 10 proc. Wytwarzanie w zmodernizowanej Elektrowni Bełchatów zwiększyło się o 20 proc. w porównaniu do I półrocza 2016 r.
 • Grupa odnotowała ponad 3-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii w drugim kwartale 2017 roku na tle wzrostu zapotrzebowania w kraju na poziomie niemal 2 proc.
 • Postępują prace na placach budowy kluczowych inwestycji – nowe bloki w Opolu osiągnęły 80 proc. zaawansowania prac, a nowy blok w Turowie 30 proc.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I półrocze 2017 r. wyniósł ponad 3,4 mld zł (3,445 mld zł) i był wyższy o 10 proc. niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 3,366 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż rok temu i liczba ta oddaje skalę poprawy wyniku. To efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej kosztowo struktury wytwarzania opartej na węglu brunatnym.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym półroczu 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 1,612 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,222 mld zł. Segment obrotu wygenerował 422 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 169 mln zł.

Kontynuujemy trend wzrostu produkcji energii elektrycznej z pierwszego kwartału. 20-procentowy wzrost produkcji z Elektrowni Bełchatów obrazuje skuteczność przeprowadzonej modernizacji i podkreśla rolę węgla brunatnego w polskim systemie elektroenergetycznym. Mając na względzie efektywność wytwarzania modernizujemy również bloki 1-3 w Turowie. Wychodzimy z założenia, że nowoczesna energetyka konwencjonalna, to energetyka minimalizująca swój wpływ na środowisko naturalne, a zarazem charakteryzująca się wysoką sprawnością wytwarzania i dyspozycyjnością. PGE chce być liderem właśnie tak postrzeganej energetyki konwencjonalnej, a dobre wyniki operacyjne i finansowe w I półroczu dowodzą, że obraliśmy właściwy kieruneki konsekwentnie realizujemy cele, które sobie wyznaczyliśmy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W I półroczu 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 27,88 TWh, z czego 19,98 TWh z węgla brunatnego. To efekt mniejszego o ponad 8 tys. godzin obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków Elektrowni Bełchatów modernizowanych przed rokiem. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,22 TWh i spadła o 10 proc. r/r ze względu na większe o 3,8 tys. godzin obciążenie remontowe, głównie w Elektrowni Dolna Odra. Produkcja energiiw elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19 proc. r/r osiągając wartość 0,62 TWh i jest to wynik korzystnych warunków pogodowych. O 11 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w raportowanym okresie wyniósł 1,46 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 17,5 TWh i był o 3,5 proc. wyższy w stosunku do okresu bazowego.

Rok 2017 to dla Grupy PGE czas konsekwentnego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej. 19 maja 2017 r. PGE podpisała warunkową umowę zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce o łącznej wartości 4,5 mld zł. Umowa sfinalizowana zostanie po spełnieniu warunków zawieszających. Obecnie Grupa oczekuje na decyzję UOKiK oraz Ministra Energii. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ciepła systemowego.

W ramach pozyskiwania nowych źródła przychodu i zysku EBITDA Grupa PGE zamierza także rozszerzać prowadzony biznes o zarządzanie sieciami ciepłowniczymi i współpracę z samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnych modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 MW. Do tej pory zlokalizowała blisko 200 miejscowości, w których taka współpraca miałaby znaczący potencjał i rozpoczęła współpracę z dwoma pierwszymi gminami podpisując stosowne listy intencyjne.

PGE otwiera się także na szeroką współpracę ze start-upami. Inwestycjami kapitałowymi w start-upy, zgodnie z kompleksową strategią działania w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć, zajmie się specjalistyczny fundusz PGE Ventures, a inkubacja i akceleracja projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju będzie zadaniem spółki PGE Nowa Energia. Grupa Kapitałowa PGE przeznaczy na wsparcie start-upów co najmniej 25 mln zł rocznie, a w sumie na obszar badań, rozwoju i innowacji ok. 400 mln zł w perspektywie 4 lat (do 2020 roku) – z czego połowa to środki własne, a druga połowa to finansowanie pozyskane z zewnątrz. Oprócz finansowania start-upów, zostaną one zainwestowane m.in. w rozwój nowych technologii, budowanie ekosystemu elektromobilności, rozwijanie produktów i linii biznesowych oraz nowoczesnych kanałów obsługi klientów, a także integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Bardzo poważnie podchodzimy do inwestycji w innowacyjne projekty, ponieważ mamy świadomość ich fundamentalnego znaczenia dla rozwoju zarówno samego sektora energetyki, jak i całej polskiej gospodarki.  Jesteśmy liderem rynku energii elektrycznej, a niebawem również rynku ciepła, dlatego jest dla nas oczywiste, że powinniśmy być także liderem innowacyjności. Chcemy tym samym udowadniać, że największe polskie przedsiębiorstwa mogą działać w tym obszarze sprawnie i efektywnie. Już we wrześniu ruszamy z programem scoutingowym, a do końca roku podpiszemy umowy ze start-upami, które otrzymają wsparcie z budżetu PGE Ventures na ten rokmówi Henryk Baranowski.

W I półroczu 2017 r. Grupa PGE kontynuowała realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w tym okresie wyniosły 2,6 mld zł i były o 30 proc. niższe niż przed rokiem, głównie z powodu zmniejszającego się frontu robót. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 80 procent. Finalizowane są prace montażu turbozespołu na terenie bloku nr 5, natomiast w zakresie bloku nr 6 trwają przygotowania do wykonania próby szczelności układów ciśnieniowych kotła. Zakończony został rozruch technologiczny urządzeń w ramach największego zadania towarzyszącego inwestycji, czyli stacji uzdatniania wody. Przekazanie stacji do eksploatacji zaplanowane zostało na koniec sierpnia.

Konsekwentnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Turowie. Na miejsce dostarczono pierwsze elementy turbozespołu, a ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 30 procent. Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt o wartości 293 mln złotych pozwoli na jednoczesne produkowanie energii elektrycznej i ciepła. Trwają tam obecnie prace związane ze scalaniem części ciśnieniowej kotła i przygotowaniem kotła do montażu.

Grupa prowadzi również kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia emisyjności jej jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych. Kontynuowane są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. W końcową fazę realizacji wszedł pilotaż inteligentnego systemu pomiarowego w Łodzi i Augustowie, a pozytywne efekty jego funkcjonowania, m.in. możliwość obserwowania rzeczywistego zużycia energii w domu, są już dostrzegane przez klientów.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników: https://www.youtube.com/watch?v=BVWMOPOPTG4

Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w należącej do Grupy PGE Elektrowni Opole przekroczyło już 80 procent. Niebawem inwestycja wkroczy w fazę rozruchu bloku 5 wraz z obiektami towarzyszącymi. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach.

Budowa nowych bloków w opolskiej elektrowni PGE to największe inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku. Wybudowanie dwóch nowych bloków, każdego o mocy brutto 900 MW, uplasuje Elektrownię Opole nie tylko w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie, ale również znacznie zwiększy jej rolę w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Bloki opalane będą węglem kamiennym, którego roczne zużycie szacowane jest na ok. 4 mln ton.

PGE odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, czyli gwarantowaniu milionom polskich rodzin i setkom tysięcy firm stabilnych i relatywnie tanich dostaw energii elektrycznej. Nowoczesna technologia wykorzystywana przy budowie opolskich bloków pozwoli na znaczne ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, a ponadto zredukuje emisję dwutlenku węgla  o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa jest największym inwestorem w kraju i tym samym kołem zamachowym polskiej gospodarki. Rozbudowa Elektrowni PGE w Opolu to nie tylko powiększenie aktywów Grupy, ale również rozwój polskich przedsiębiorstw. Aż 70 procent wartości wszystkich zamówień w ramach projektu  trafia do polskich firm, a z każdej wydawanej przez PGE złotówki 70 groszy pozostaje w Polsce. Ta ogromna inwestycja to również tysiące miejsc pracy – obecnie na placu budowy pracuje dziennie ponad 5,5 tys. osób – dodaje Henryk Baranowski.

Prace na placu budowy trwają od początku lutego 2014 roku. W listopadzie 2014 roku wmurowany został w fundamenty kamień węgielny. Przez 3,5 roku realizacji tego przedsięwzięcia wykonano główne roboty budowlane, w tym zamontowano konstrukcje kotłowni i części ciśnieniowe kotłów obu bloków, zamontowano konstrukcje maszynowni i wybudowano płaszcze chłodni kominowych, o wysokości przeszło 185 metrów. Jednym z ważniejszych kamieni milowych był etap prac realizowanych na początku 2017 roku. Wtedy między innymi dostarczony i posadowiony został stojan generatora bloku numer 6 oraz zakończono, z wynikiem pozytywnym, próbę wodną kotła bloku numer 5.Z wynikiem pozytywnym zakończono także próbę ciśnieniową rurociągów wysokoprężnych oraz skraplacza bloku numer 5.

Za nami są też prace związane z pozytywnym zakończeniem testów i prób odbiorowych urządzeń elektrycznych i osiągnięciem gotowości do podania napięcia na rozdzielnię GIS110kV oraz przygotowaniem części ciśnieniowej kotła nr 6 do przeprowadzenia próby ciśnieniowej. Osiągnęliśmy już gotowość rozproszonego systemu sterowania technologicznego i elektrycznego do rozpoczęcia prac uruchomieniowych. Trwają intensywne prace związane m.in. z kablowaniem obiektów i montażem rurociągów średnio i niskoprężnych oraz przygotowaniem do płukania układów olejowych turbiny bloku nr 5 – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Obecnie trwa montaż turbozespołów dla bloków 5 i 6 oraz kotłów parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Ponadto pracownicy budowy intensywnie pracują przy montażu elektrofiltrów oraz instalacji mokrego odsiarczania spalin. To bardzo istotne z punktu widzenia norm środowiskowych.. Uwagę obserwujących postęp inwestycji w Elektrowni Opole zwraca również zmieniający się wygląd  chłodni kominowej, która obsługiwać będzie blok 6. Na powłoce zewnętrznej wspomnianej chłodni powstaje ogromny rysunek – tęczy, słońca i nut – z jednej strony nawiązujący do sąsiadujących z nią chłodni,a z drugiej do Opola – stolicy polskiej piosenki. Ta nietypowa „praca plastyczna” to także wyzwanie logistyczne, ponieważ do pomalowania jest aż 4,5 ha powierzchni.

Niebawem inwestycja wkroczy w fazę rozruchu bloku 5 wraz z obiektami towarzyszącymi.Tzw. „zimny rozruch” ma na celu przeprowadzenie prób odbiorowych urządzeń i wyposażenia z podaniem czynnika roboczego.

W zakresie przedsięwzięć towarzyszących prace również przebiegają zgodnie z harmonogramem. Mowa tu przede wszystkim o Stacji Uzdatniania Wody, która zgodnie z planem ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym kwartale. Stacja ta z wynikiem pozytywnym zakończyła swój pierwszy 72-godzinny rozruch. Docelowo ma uzdatniać wodę dla czterech istniejących i dwóch powstających właśnie bloków.

Opolska inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

PGE Dystrybucja zrealizuje w tym roku na terenie Podlasia inwestycje o wartości 250 mln zł. Modernizacja i rozbudowa stacji transformatorowych oraz linii przesyłowych wpłyną na znaczną poprawę jakości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców.

To kolejny rok intensywnych inwestycji na Podlasiu, które mają na celu zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców w tym regionie. W pierwszym półroczu 2017 r. PGE Dystrybucja zrealizowała na terenie województwa podlaskiego, w Augustowie i Hajnówce, dwie inwestycje polegające na modernizacji stacji 110/15 kV.

W Augustowie, w północnej części województwa podlaskiego, zakończyły się  prace modernizacyjne stacji transformatorowej 110/15 kV Augustów. Stacja wyposażona jest w 4 pola WN (wysokiego napięcia), które podlegały kompleksowej modernizacji w zakresie rozdzielni WN i SN (średniego napięcia). Wymieniona została cała aparatura WN, urządzenia pomiarowe i sterujące, a także obwody związane z automatyką rozdzielni SN i jej poszczególnymi polami. Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej infrastruktury awarie będą szybciej i dokładniej lokalizowane, a w przypadku uszkodzeń linii będą mogły być natychmiast wyłączone i zabezpieczone, przez co awarie będą mniej dotkliwe dla mieszkańców regionu.

W czerwcu 2017 r. w Hajnówce zakończyła się modernizacja stacji transformatorowej 110/15 kV. Inwestycja ta również wymagała wymiany całej aparatury WN, zainstalowania urządzeń do zdalnego sterowania i pomiarów, a także obwodów związanych z automatyką rozdzielni SN i jej poszczególnymi polami. Wymieniono także elementy, które pomogą szybciej  zlokalizować awarię, a uszkodzony odcinek linii wyłączyć i zabezpieczyć.

Celem obu inwestycji prowadzonych przez białostocki oddział PGE Dystrybucja jest zwiększenie pewności i jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, poprawa bezpieczeństwa, podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci i polepszenie jej stanu technicznego. Modernizacja znacząco zmniejszy również ryzyko powstania awarii oraz zwiększy przepustowość linii.

To kluczowe inwestycje dla Podlasia, które pozwolą znacznie skrócić przerwy w dostawach energii, ograniczyć straty przesyłowe, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy do nowych odbiorców. Przeprowadzone prace modernizacyjne wpłyną także na podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów – mówi Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Prace modernizacyjne stacji w Augustowie i Hajnówce miały również za zadanie dostosować i rozbudować infrastrukturę stacyjną do wyższych standardów i umożliwić jej rozbudowę w przypadku konieczności przyłączania nowych odbiorców, zarówno indywidualnych, jaki przemysłowych. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju gospodarczego Podlasia.

Koszty modernizacji stacji w Augustowie i Hajnówce wyniosły ponad 15,5 mln zł.  Na całym obszarze działania białostockiego oddziału PGE Dystrybucja na realizację wszystkich tegorocznych inwestycji przeznaczy łącznie ponad 250 mln złotych.

Grupa Kapitałowa PGE dysponuje największą siecią energetyczną w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. Sieć linii, którymi PGE dystrybuuje energię do swoich klientów, obejmuje swoim zasięgiem niemal 40 proc. obszaru kraju, a jej długość – wynosząca ponad 280 tys. km – wystarczyłaby na 7-krotne oplecenie kuli ziemskiej na wysokości równika. W latach 2016-2019, za pośrednictwem spółki PGE Dystrybucja, Grupa planuje zrealizować inwestycje w rozwój i modernizację posiadanej sieci dystrybucyjnej o wartości ponad 7 mld zł.

 

Grupa PGE zakończyła fazę analiz przedinwestycyjnych projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra i zdecydowała o przejściu do fazy przygotowania inwestycji do realizacji. Zgodnie z rekomendacją komitetu inwestycyjnego, wiodącym wariantem projektu budowy nowej jednostki będzie monoblok na węgiel kamienny o mocy ok. 500 MW.

Blok planowany jest jako instalacja zlokalizowana poza ciągiem istniejących urządzeń głównych bloków nr 1-8 i spełniać ma wymagania konkluzji BAT, czyli najostrzejszych norm unijnych w zakresie standardów emisyjnych. Jego sprawność, czyli efektywność wykorzystania energii zawartej w paliwie, ma wynieść powyżej 45 proc. netto, co zapewni konkurencyjność rynkową i jak najniższy poziom emisji CO2. Szacowane koszty budowy bloku w tej technologii, oparte o rynkowe ceny realizowanych projektów, mieszczą się w przedziale 6-7 mln zł za MW. Nowy blok odtworzy potencjał produkcyjny wyeksploatowanych bloków nr 3 i 4 o sprawności rzędu 34 proc., wybudowanych w latach 70. XX w.

Dla wybranego wariantu przeprowadzone zostaną prace właściwe dla fazy przygotowania inwestycji tego typu do realizacji, a w szczególności: opracowanie szczegółowego studium wykonalności, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, etc.), uzyskanie warunków przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy, wybór i doprecyzowanie modelu finansowania.

Harmonogram fazy przygotowania inwestycji obejmuje lata 2017-2020. W przypadku dalszych pozytywnych rekomendacji komitetu inwestycyjnego, rozpoczęcie budowy nowego bloku powinno nastąpić w 2021 r., a oddanie bloku do eksploatacji w 2026 r. Ten wstępny harmonogram będzie jeszcze podlegał dalszej optymalizacji w ramach prac nad studium wykonalności.

Aktualne uwarunkowania rynkowe i regulacyjne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej nie sprzyjają wykonalności inwestycji węglowych i implikują konieczność elastycznego podejścia do zarządzania ryzykiem w tego typu projektach, w tym szczególnie ryzykiem regulacyjnym. Dlatego w ramach studium wykonalności rozpatrzone zostaną opcje dodatkowe: wielopaliwowość nowego bloku (uzupełnienie węgla biomasą lub innym paliwem/paliwami w celu obniżenia emisyjności), blok gazowy (jako dodatkowa jednostka) oraz modernizacja istniejących bloków nr 1 i 2 (także w układzie wielopaliwowym).

Wielopaliwowość brana jest pod uwagę w szczególności pod kątem spełnienia kryterium emisyjności CO2 poniżej progu 550 g/kWh, który zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej, ma warunkować możliwość korzystania z mechanizmów rynku mocy, czyli instrumentu finansowego, w którym inwestor otrzymywałby wynagrodzenie nie tylko za wyprodukowaną i sprzedaną energię, ale również za gotowość do zapewnienia w danej chwili określonej mocy.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie Operatora Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na wysoce elastyczne źródła mocy oraz intensyfikację prac koncepcyjnych nad rurociągiem gazowym umożliwiającym bezpośredni import gazu ze złóż norweskich, tzw. „Baltic Pipe”, do wybranego wariantu węglowego rozważa się również dodanie bloku gazowego.

Celem tego typu „opcyjnego” podejścia do projektu budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra jest podjęcie najkorzystniejszej decyzji pod względem ekonomicznymi technicznym, uwzględniającej specyficzną lokalizację elektrowni.

 

Dodatkowe informacje

Obecnie w Polsce realizowany jest szeroko zakrojony program budowy wysokosprawnych bloków energetycznych, które powstają m.in. w elektrowniach Opole, Turów, Kozienice i Jaworzno. Nowe bloki znacząco poprawią bilans mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), a przez to bezpieczeństwo dostaw przez najbliższą dekadę.

Według różnych prognoz bilansu mocy w KSE, w tym analiz własnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pomimo realizowanych obecnie inwestycji, z uwagi na dalszy wzrost gospodarczy kraju oraz sukcesywne wycofywanie z eksploatacji najstarszych bloków, po 2025 r. spodziewany jest istotny deficyt mocy wytwórczych.

Oznacza to konieczność planowania i przygotowania do realizacji kolejnych projektów budowy nowych mocy wytwórczych o odpowiedniej dyspozycyjności i sterowalności. Jedną z najbardziej odpowiednich lokalizacji dla budowy nowych mocy w kraju jest Elektrownia Dolna Odra. Jest jedyną elektrownią systemową w północno-zachodniej Polsce i jako taka ma fundamentalne znaczenie dla stabilnej pracy KSE (m.in. z uwagi na duże nasycenie niekontrolowalnych mocy wiatrowych w tym regionie). Została wybudowana w latach 1970-1977 jako elektrownia z ośmioma blokami energetycznymi o mocy 200 MW. Obecnie pracuje w niej sześć bloków o łącznej mocy 1362 MW. Istnieje ryzyko, że bez nowych inwestycji, od 2020 r. w eksploatacji pozostaną już tylko 4 bloki.

Określenie przyszłości Elektrowni Dolna Odra, jej modelu funkcjonowania, roli w KSE i kształtu technologicznego, jest jednym z kluczowych zadań stojących przed spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE zarządza elektrowniami konwencjonalnymi oraz kopalniami. To także jeden z priorytetów strategii biznesowej Grupy z września 2016 r. Już w maju 2016 r. w PGE GiEK rozpoczęty został projekt „Koncepcja rozwoju Elektrowni Dolna Odra” (KREDO). W skład organizacji projektowej weszli przedstawiciele Zespołu Elektrowni Dolna Odra, centrali PGE GiEK oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, spółki matki w Grupie, a także przedstawiciele strony społecznej ZEDO.

Zespół KREDO rozpatrywał kilkanaście wariantów technologiczno-paliwowych budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra. Do etapu szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych wytypowano trzy warianty bloku węglowego klasy 500 MW: monoblok, duoblok oraz blok IGCC (blok gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem węgla). W wyniku szeroko zakrojonych analiz zespół projektowy wskazał jako najkorzystniejszy wariant budowy monobloku węglowego, który odznacza się najkorzystniejszym poziomem wskaźnika LCOE (ang. Levelised Cost of Electricity), czyli uśrednionym kosztem wytworzenia energii elektrycznej w szerokim zakresie obciążeń bloku.

Wzrost zysków z regulowanej działalności oraz poprawa jakości powietrza w polskich miastach to główne cele opracowanego przez PGE Polską Grupę Energetyczną programu zarządzania systemami ciepłowniczymi w małych i średnich miejscowościach we współpracy z samorządami.

PGE zaoferuje samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym oraz średniej wielkości przedsiębiorstwom nowe, kompleksowe usługi dotyczące wspólnych inwestycji w instalacje ciepłownicze.

28 czerwca i 3 lipca PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała dwa listy intencyjne w tym zakresie. Pierwszy z leżącym na Mazowszu miastem Pionki oraz lokalnym, wytwórcą i dystrybutorem ciepła – Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczym w Pionkach. Drugi natomiast z małopolskim miastem Wolbrom i Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową. Głównym celem nawiązanej współpracy jest kompleksowe zabezpieczenie potrzeb cieplnych obu miast.

Polski rynek ciepła jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy PGE. Przejęcie aktywów francuskiego EDF w Polsce, w tym 8 elektrociepłowni i blisko 400 km sieci ciepłowniczych w 4 różnych miastach, pozwoli PGE ugruntować pozycję lidera na rynku elektroenergetycznym oraz zostać największym dostawcą ciepła systemowego.

Grupa planuje dalszą ekspansję na tym rynku i wejście w nowy segment biznesowy jakim jest świadczenie usług zarządzania sieciami ciepłowniczymi w zakresie ciepłownictwa rozproszonego. Pozwoli to na wykorzystanie kompetencji PGE do zarządzania dużymi aktywami, zwiększenie przychodów oraz poprawienie wskaźnika regulowanego zysku EBITDA.

Celem Grupy Kapitałowej PGE jest wykorzystanie szans rynkowych w nowych obszarach biznesu ukierunkowanych na wzrost wartości Grupy poprzez stabilne dostawy ciepła do klientów po konkurencyjnej cenie i w ekologiczny sposób. Działania te wspierają realizację celów klimatycznych, wpisują się w postulat poprawy jakości powietrza w miastach oraz ograniczenia niskiej emisji. Są także zgodne z megatrendem rozwoju energetyki rozproszonejmówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Obecnie większość energii cieplnej wytwarzana jest z węgla, niejednokrotnie w starych, mało wydajnych instalacjach. Ze względu na zaawansowany wiek i wysoką emisję zanieczyszczeń, większość urządzeń wytwarzających ciepło w Polsce, zwłaszcza w małych i średnich miejscowościach, wymaga modernizacji lub zastąpienia nowymi mocami wytwórczymi o niskiej emisyjności. Dodatkowo rynek wytwarzania i dystrybucji ciepła w Polsce stoi przed dużymi wyzwaniami związanymi z nowymi regulacjami przyjmowanymi przez Unię Europejską, które dotyczą ograniczania emisji dwutlenku węgla, podnoszenia efektywności energetycznej oraz ukierunkowywania wytwarzania energii na źródła odnawialne. Grupa PGE jako lider na polskim rynku elektroenergetycznym i ciepłowniczym posiada niezbędne kompetencje i możliwości kapitałowe do przeprowadzenia takich inwestycji we współpracy z lokalnymi partnerami osiągając przy tym efekt synergii z podstawową działalnością jaką jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej.

Rozszerzamy prowadzony biznes o zarządzanie sieciami ciepłowniczymi i współpracę z samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnych modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 MW. Już w tej chwili zlokalizowaliśmy blisko 200 miejscowości, w których taka współpraca miałaby znaczący potencjał. Rozpoczęcie współpracy z dwoma pierwszymi gminami to początek naszych zdecydowanych działań na rzecz pozyskania nowego źródła przychodów i zysku EBITDA – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa Kapitałowa PGE przeznaczy co najmniej 25 mln zł rocznie na wspierane start-upów. Zgodnie z kompleksową strategią działania w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć, PGE Ventures, specjalistyczny fundusz CVC, zajmie się inwestycjami kapitałowymi w start-upy. Inkubacja i akceleracja projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju będzie zadaniem spółki PGE Nowa Energia. Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna zainaugurowała działanie dwóch spółek, których zadaniem będzie wspieranie start-upów. PGE Ventures, czyli działający w strukturach Grupy PGE fundusz CVC, będzie dysponował środkami własnymi na poziomie 20-22 mln zł. Fundusz będzie miał również możliwość pozyskania środków od prywatnych inwestorów, a także będzie starał się pozyskać dostępne finansowanie zewnętrzne w ramach PFR Ventures – podmiotu, który w sumie dysponuje budżetem o wartości ponad 1,6 mld zł. Za współpracę ze start-upami znajdującymi się w najwcześniejszej fazie rozwoju odpowiadać będzie spółka PGE Nowa Energia. Celem jej działania jest przede wszystkim inkubacja i akceleracja innowacyjnych przedsięwzięć.

Roczny budżet PGE na inwestycje w innowacyjne projekty wyniesie więc łącznie co najmniej 25 mln zł rocznie. W późniejszym okresie rozwoju przedsiębiorstw kapitał może być pozyskiwany także z rynków finansowych przy współpracy z innymi partnerami. PGE Ventures będzie inwestować w modelu, który zakłada obejmowanie mniejszościowych udziałów w już prosperujących przedsiębiorstwach. Oprócz kapitału zaoferuje również tzw. smart money, czyli transfer wiedzy w zakresie prowadzenia działalności biznesowej, wsparcie w dostępie do infrastruktury, a także kontakt z ekspertami branżowymi.

Innowacje są nieodłącznym elementem budowania silnej i nowoczesnej polskiej gospodarki, której fundamentem jest rozwój sektora przemysłowego, w tym innowacyjnego sektora energetycznego. Jesteśmy tego świadomi i jako największy producent energii elektrycznej w kraju, a niebawem również lider na rynku ciepła, zwiększamy swoje dotychczasowe zaangażowanie w segmencie innowacyjności – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Strategia Grupy PGE uwzględnia rozwój nowych obszarów biznesu, wśród których szczególne znaczenie przypisujemy dynamicznie rozwijającemu się rynkowi start-upów. Jesteśmy przekonani, że jako niekwestionowany lider sektora energetycznego w Polsce, możemy zaoferować nieocenione wsparcie, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne i związane z bazą infrastrukturalną. To duża wartość i szansa na owocną współpracę, która przyniesie wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym w ten projekt stronom – dodaje Henryk Baranowski.

Proces rekrutacji w ramach PGE Ventures odbywać się będzie przede wszystkim za pomocą dedykowanego programu scoutingowego, a decyzje dotyczące wsparcia konkretnych projektów zapadać będą w ciągu najwyżej kilkunastu tygodni.

W ramach założonego modelu operacyjnego spółka zaoferuje wsparcie ekspertów branżowych (zwłaszcza w zakresie oceny pomysłu oraz procesu rozwoju produktu lub technologii), dostęp do infrastruktury Grupy PGE (testowanie produktu lub technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych), możliwość oceny produktu lub technologii po testach wykonanych w środowisku przemysłowym, a także dostęp do szerokiego grona osób i organizacji, mogących w znaczący przyczynić się do ich rozwoju.

PGE Nowa Energia będzie prowadzić swój własny program akceleracyjny, jak również współpracować z innymi akceleratorami. Start-upy na odpowiednio zaawansowanym poziomie rozwoju przekazywane będą ze spółki PGE Nowa Energia do spółki PGE Ventures w celu kapitalizacji i docelowo komercjalizacji rozwijanych produktów lub technologii.

PGE Ventures ma ambicje bycia częścią ekosystemu start-upowego, kształtującego się w Polsce przez ostatnie dwa lata. Dlatego też serdecznie zapraszamy do współpracy start-upy, fundusze VC, programy akceleracyjne oraz wszystkie inne podmioty działające na rynku. Głęboko wierzę, że razem możemy zarówno budować wartość Grupy Kapitałowej PGE, jak i pomóc w rozwoju młodym polskim przedsiębiorcom mówi Piotr Czak, prezes zarządu PGE Ventures.

Ogłoszeniu kompleksowego programu inwestowania w innowacyjne przedsięwzięcia przez Grupę Kapitałową PGE towarzyszył panel dyskusyjny z udziałem ekspertów zatytułowany „Czego oczekują start-upy od takich korporacji jak Grupa Kapitałowa PGE”, który odbył się na PGE Narodowym. Dyskusję z udziałem Magdaleny Jackowskiej-Rejman, prezes TechBrainers, Łukasza Feldmana, partnera zarządzającego Prometeia Capital, Julii Szopy, prezes fundacji StartUp Poland oraz Jakuba Kura, prezesa First11, moderował dziennikarz telewizyjny Radek Brzózka.

Grupa Kapitałowa PGE nieustannie poszukuje innowacyjnych pomysłów wśród pracowników oraz partnerów zewnętrznych – organizuje konkursy na innowacyjne projekty, a także prowadzi stałą współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Będąc największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce ma aspiracje do stworzenia efektywnego modelu współpracy ze start-upami, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi przedsiębiorstwami sektora energetycznego. Twórcze połączenie zasobów, kompetencji i doświadczeń PGE z wiedzą partnerów umożliwia opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, tym samym budowanie wartości Grupy.

Filharmonia Narodowa nagrodziła PGE Polską Grupę Energetyczną statuetką, która co roku wręczana jest instytucjom w największym zakresie wspierającym jej działanie.

Wręczenie statuetek mecenasom i sponsorom Filharmonii Narodowej to symboliczny gest podziękowania za zaangażowanie w zakończonym właśnie sezonie artystycznym. PGE Polska Grupa Energetyczna, jako firma kontynuująca współpracę z Filharmonią Narodową, otrzymała statuetkę Mecenasa Roku kolejny rok z rzędu.

Filharmonia Narodowa doceniła nie tylko zaangażowanie firmy w organizację koncertów wybitnych artystów, ale także współpracę przy nowym projekcie – niedzielnym cyklu edukacyjnym „Poranki i Popołudnia dla Małych Melomanów”.

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 2 czerwca podczas koncertu zamykającego sezon 2016/2017. W programie koncertu znalazł się popularny Koncert wiolonczelowy e-moll Edwarda Elgara, który zagrał jeden z najlepszych współczesnych wiolonczelistów – Johannes Moser oraz baśniowa kantata Das klagende Lied Gustava Malera. Orkiestrę i Chór Filharmonii Narodowej poprowadził maestro Jacek Kaspszyk.

Statuetkę Mecenasa Roku, z rąk maestro Jacka Kaspszyka, w imieniu PGE odebrał Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych.

PGE Polska Grupa Energetyczna pozyskała kredyt o wartości 500 mln zł na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej. Umowa pomiędzy PGE a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju została podpisana 7 czerwca.

Grupa Kapitałowa PGE dysponuje największą siecią energetyczną w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. W latach 2016-2019, za pośrednictwem spółki PGE Dystrybucja, Grupa planuje zrealizować inwestycje w rozwój i modernizację posiadanej sieci dystrybucyjnej o wartości ponad 7 mld zł. Kompleksowy program inwestycyjny ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności sieci, tym samym dalszego ograniczania strat sieciowych, poprawy wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz zwiększenia zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucyjnej, zarówno poprzez inwestycje związane z budową nowych odcinków oraz modernizację istniejącej sieci, jak i zadania pozwalające automatyzować jej pracę.

Na poziomie Grupy Kapitałowej PGE sukcesywnie rozszerzamy i dywersyfikujemy portfel źródeł finansowania. Kolejna umowa zawarta z międzynarodową instytucją finansową, a także szereg projektów zainicjowanych na polskim rynku finansowym, pokazują, że Grupa PGE postrzegana jest jako wiarygodny i solidny partner. Środki pozyskane z EBOR pomogą nam rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną, zwiększając jej efektywność i podnosząc bezpieczeństwo dostaw dla klientów – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

To bardzo ważna transakcja dla EBOR, naszego partnera PGE, a także dla całego kraju. Cieszymy się, że możemy wspierać PGE w przekształcaniu jej sieci w nowoczesny, wydajny i tym samym jeszcze bardziej ekologiczny system dystrybucyjny – mówi Harry Boyd-Carpenter, Dyrektor Departamentu Energetyki EBOR.

Promocja efektywności energetycznej jest jednym z priorytetowych działań EBOR w Polsce. Do tej pory bank zainwestował ponad 8,4 mld euro ze swoich funduszy we wszystkie sektory polskiej gospodarki obsługujące prawie 400 projektów. Sektor energetyczny stanowi blisko jedną trzecią portfela EBOR w Polsce. Kredyt dla PGE jest trzecim finansowanym przez EBOR projektem mającym na celu wsparcie efektywności polskiej sieci dystrybucyjnej.

Inwestycje w sieć dystrybucyjną to część ambitnego programu inwestycyjnego Grupy PGE. Oprócz inwestycji w segmencie dystrybucji, Grupa prowadzi liczne projekty modernizacyjne, które przyczynią się m.in. do zmniejszenia emisyjności jej jednostek wytwórczych. PGE inwestuje również w efektywne aktywa kogeneracyjne – w lutym 2017 r. oddano do użytku blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów, kontynuowane są również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). 19 maja 2017 r. Grupa Kapitałowa PGE z sukcesem zakończyła negocjacje zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce i podpisała warunkową umowę sprzedaży. 

PGE będzie współpracowało z władzami samorządowymi Rzeszowa i województwa podkarpackiego przy realizacji swojego pilotażowego projektu „e-Mobility”. 26 maja został podpisany list intencyjny pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Urzędem Miasta Rzeszowa, dotyczący współpracy przy rozwijaniu infrastruktury ładowania oraz tworzenia systemu zachęcającego podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Projekt, w ramach którego PGE przeprowadzi w kilku polskich miastach pilotaż związany z budową infrastruktury systemu elektromobilności, wystartował pod koniec 2016 r. Najbardziej zaawansowaną fazę osiągnął w Łodzi, gdzie PGE uruchomi 6 szybkich [1], publicznych stacji ładowania oraz zaoferuje usługę instalacji i zarządzania wolnymi [2] stacjami ładowania dla klientów flotowych.

Podpisując list intencyjny przedstawiciele Grupy Kapitałowej PGE, Urzędu Miasta Rzeszowa i Marszałek Województwa Podkarpackiego zainicjowali rozmowy w zakresie ustalenia możliwości i warunków współpracy przy projekcie „e-Mobility”, ze szczególnym uwzględnieniem ulokowania na terenie Rzeszowa publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych i rowerów elektrycznych. Strony nie wykluczają również utworzenia w przyszłości publicznego systemu car-sharingu i bike-sharingu wykorzystującego samochody i rowery zasilane energią elektryczną.

Podpisanie listu intencyjnego to przypieczętowanie prowadzonych od jakiegoś czasu rozmów z władzami samorządowymi na Podkarpaciu w sprawie włączenia Rzeszowa do realizowanego przez PGE projektu „e-Mobility dla miast”. Pilotażowe działania w ramach tego programu zainicjowaliśmy już w trzech miastach, tj. w Rzeszowie, Łodzi i Krakowie. Pomogą one zweryfikować wypracowany model biznesowy oraz możliwości jego replikacji w innych lokalizacjach. Testowanie projektu w kilku różnych miastach umożliwi wypracowanie optymalnego kształtu współpracy i przyczyni się do udoskonalania oferty skierowanej do klientów – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

E-mobility, czyli elektryczność mobilna, ma być odpowiedzią na stale wzrastające przekroczenie norm jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego, związane głównie z niską emisją. Rozwój rynku pojazdów elektrycznych przyczyni się nie tylko do poprawy stanu jakości powietrza, ograniczenia hałasu w centrum i na obrzeżach Miasta Rzeszowa, ale będzie również ważnym krokiem w kształtowaniu się ekologicznego transportu w innych miastach Podkarpacia. Miasta Jasło i Stalowa Wola podpisały dwa miesiące temu stosowne listy intencyjne z Ministrem Rozwoju i Finansów oraz Ministrem Energetyki – mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska.

Podpisanie tego listu to ważna data dla Rzeszowa. Jestem przekonany, że elektryczne pojazdy to przyszłość transportu. Wychodząc naprzeciw tym trendom, zdecydowaliśmy się na zakup elektrycznych autobusów. Pierwsze z nich pojawią się na początku przyszłego roku. Kierowcy taksówek zamierzają już wkrótce kupić kilkadziesiąt elektrycznych samochodów. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz PGE daje gwarancję, że program będzie szybko realizowany – mówi prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

W ramach programu „e-Mobility” PGE zamierza opracować system zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych m.in. preferencyjne stawki dla klientów za sesje ładowania na publicznych stacjach ładowania oraz preferencyjne stawki użytkowania wolnych stacji ładowania dla klientów flotowych w pierwszym roku umowy. PGE chce także rozszerzyć ofertę o usługi dodatkowe opracowane wspólnie z producentami samochodów elektrycznych oraz z firmami leasingowymi. Potencjalnymi kontrahentami w PGE w tym projekcie są urzędy, firmy kurierskie, korporacje taksówkarskie oraz firmy z branży FMCG dostarczające swoje towary bezpośrednio do klienta.

Program „e-Mobility” zainicjowany przez PGE wpisuje się również w cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii, który nakreśla perspektywę miliona samochodów elektrycznych na polskich drogach w roku 2025. Ministerstwo Energii pracuje nad tym projektem w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności. Inwestycje w elektromobilność wypełniają cele naszej strategii, będąc szansą na rozwój nowych obszarów biznesu i źródeł generowania przychodu.

Jesteśmy zaangażowani w projekt „e-Mobility dla miast” oparty na współpracy z samorządami, aktywnie uczestniczymy także w tworzeniu warunków dla rozwoju elektromobilności w Polsce, jako jeden z udziałowców spółki ElectroMobility Poland. Każdy z tych projektów będzie wpływał nie tylko na budowanie wartości Grupy PGE, ale także stanowić będzie realny wkład w pobudzanie rozwoju gospodarczego kraju – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce 26 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Energii. W uroczystości uczestniczył wiceminister energii Michał Kurtyka.

[1] Ładowanie na prąd stały najczęściej o mocy 50 kW. Czas ładowania samochodu (do 80 proc. pojemności baterii) ok. 20-30 min

[2] Ładowanie na prąd przemienny najczęściej o mocy 3,3 kW, 11 kW, 22kW. Czas ładowania samochodu: 4 – 8 godzin

PGE Polska Grupa Energetyczna z sukcesem zakończyła negocjacje zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowniw największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ciepła systemowego. Umowa warunkowa o łącznej wartości 4,5 mld zł została podpisana19 maja 2017 r.

Dzięki przejęciu 8 elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie), Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach, Grupa PGE zwiększa swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100 proc. Utrzymanie dotychczasowego, raportowanego za 2016 r. poziomu produkcji, zwiększyłoby wolumen produkowanego przez Grupę ciepła o ponad 150 proc. Połączone moce zainstalowane PGE i EDF pozwalają uzyskać Grupie PGE największy, bo 15 proc. udział w rynku ciepła. Zainstalowane moce elektryczne zwiększą się o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe.

Przejęcie polskich aktywów EDF to strategiczna transakcja dla Grupy Kapitałowej  PGE, dzięki której realizujemy świadomą ekspansję. Przede wszystkim pozwala nam onana ugruntowanie pozycji lidera na rynku energetycznym i daje pierwsze miejsce na rynku ciepła. Transakcja buduje wartość Grupy, a także pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej na bazie przejmowanych aktywów – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Transakcja wpisuje się w zaktualizowaną strategię Grupy do 2020 r. Nabywane aktywa ciepłownicze pasują do profilu biznesowego PGE, zwiększając udział stabilnej EBITDAz regulowanej działalności, a także, poprzez wielokierunkową dywersyfikację, ograniczając ogólne ryzyko działalności spółki.

W obliczu dynamicznych zmian rynku energii elektrycznej, rynek ciepła charakteryzuje stabilne otoczenie rynkowe i regulacyjne. Inwestycje w aktywa ciepłownicze są również zgodne z megatrendem rozwoju energetyki rozproszonej i wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ponadto działania te wspierają realizację celów klimatycznych, wpisują się w postulat poprawy jakości powietrza w miastach oraz ograniczenia niskiej emisji. Są także gwarantem pewności dostaw do klientów po konkurencyjnej cenie – mówi Henryk Baranowski.  

Wszechstronna analiza aktywów, jak i możliwości finansowych PGE, utwierdziła nasw przekonaniu, że chcemy i jesteśmy w stanie zrealizować tę akwizycję samodzielnie. Korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość operacyjnego dysponowania cennymi aktywami i kształtowania ich rozwoju zgodnie ze strategią Grupy PGE – mówi Henryk Baranowski.

Wartość transakcji dla wszystkich aktywów nabywanych od EDF wynosi 4,51 mld złotych,z czego ok. 2,45 mld złotych przypada na wartość kapitałów własnych, a ok. 2,06 mld złotych przypada na zadłużenie netto, będące długiem wewnątrz Grupy EDF (zobowiązania polskich spółek EDF wobec francuskiego właściciela). Transakcja zostanie sfinansowanaze środków własnych. Na koniec I kwartału 2017 r. Grupa PGE dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4,6 mld zł.

W ubiegłym roku Grupa PGE wypracowała wynik EBITDA na poziomie 7,4 mld zł.Dla porównania aktywa EDF w Polsce wygenerowały zysk EBITDA w wysokości 1,1 mld zł. Z tej perspektywy, cena przedsiębiorstwa określona na poziomie 4,5 mld zł wpisuje się w standardy rynkowe i w naszej ocenie jest korzystna – mówi Henryk Baranowski.  

Umowa ma charakter warunkowy (ang. Conditional Share Sale Agreement, „CSSA”),a zamknięcie transakcji uwarunkowane jest: uzyskaniem przez PGE zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Energii, uzyskaniem przez PGE odstąpieniaod prawa pierwokupu od Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz uzyskaniem przez EDF zgody na transakcję od odpowiednich władz rządowych we Francji dotyczących nadzoru nad spółkami skarbu państwa i transakcjami na ich udziałach.

11 maja 2017 r. Grupa PGE złożyła indywidualną ofertę na aktywa EDF w Polsce, wyrażając zainteresowanie pełną kontrolą operacyjną i pełną konsolidacją spółek. 19 maja Grupa podpisała umowę zakupu finalizującą trwającą kilka miesięcy transakcję.

Przejmowane aktywa w liczbach

 • Moc zainstalowana elektryczna: 3,3 GW*
 • Moc zainstalowana cieplna: 4,4 GW*
 • Roczna produkcja en. elektrycznej: 12,4 TWh
 • Roczna produkcja ciepła: 32,8 PJ
 • Sieć ciepłownicza: ok. 390 km
 • 4 elektrociepłownie (Gdynia, Gdańsk, Kraków, Toruń)
 • Sieć ciepłownicza w Toruniu
 • Elektrownia Rybnik
 • Kogeneracja S.A.: 4 elektrociepłownie (Wrocław, Zielona Góra, Zawidawie, Czechnica) oraz 3 sieci ciepłownicze (Zielona Góra, Siechnice, Zawidawie)

* Łącznie z blokiem gazowym w Elektrociepłowni Toruń, oddanym do użytku w 2017 r.

Grupa PGE po transakcji – dane pro forma za 2016 rok

• Grupa osiągnęła największy wolumen produkcji energii elektrycznej od 5 lat notując 14-proc. wzrost, w tym wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24 proc.

• Wynik EBITDA Grupy PGE wyniósł niemal 2 mld złotych

• Stabilny rozwój segmentu dystrybucji – wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 4 proc. i inwestycje pozwalające na realizację celów taryfy jakościowej Prezesa URE

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2017 r. wyniósł niemal dwa miliardy złotych (1,948 mld zł) i był wyższy o 7 proc. niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 1,880 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż rok temu, oddając skalę polepszenia wyniku w tym kwartale. To efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej struktury wytwarzania. Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym kwartale 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 992 mln zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 618 mln zł. Segment obrotu wygenerował 243 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 91 mln zł.

I kwartał 2017 r. był rekordowy dla Grupy PGE pod kątem finansowym i operacyjnym, szczególnie z punktu widzenia wolumenów produkcji. Dzięki zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów mogliśmy odnotować wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. W sumie Grupa wyprodukowała 15 TWh ze wszystkich źródeł, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym od 5 lat. Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe w I kwartale stanowią solidny fundament dla dobrego roku w Grupie PGE – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W I kwartale 2017 r. produkcja z węgla brunatnego wyniosła 10,60 TWh. To efekt mniejszego obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków modernizowanych w okresie bazowym. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 2,82 TWh i spadła o 7 proc. r/r ze względu na remont bloku 3 w Elektrowni Opole. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 7 proc. r/r osiągając wartość 0,32 TWh. O 19 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale wyniósł 0,95 TWh. Jest to efekt oddania do użytku nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów, przekazanego do eksploatacji w styczniu 2017 r. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 8,96 TWh i był o 4 proc. wyższy w stosunku do okresu bazowego.

W 2017 r. Grupa PGE stawia na rozwój. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią biznesową łączy wysoką efektywność działania w każdym obszarze swojej biznesowej aktywności z wysoką elastycznością działania. Celem jest szybka adaptacja do aktualnych warunków rynkowych i regulacyjnych.

11 maja 2017 r. Grupa PGE złożyła indywidualną ofertę na aktywa EDF w Polsce, ponieważ jest zainteresowana pełną kontrolą operacyjną i pełną konsolidacją spółek. Kontynuuje również proces wydzielenia segmentu kogeneracji do odrębnej linii biznesowej, chcąc umożliwić w ten sposób bardziej dynamiczny rozwój w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej. Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej pozwoliło PGG na przejęcie aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego, a tym samym zwiększenie potencjału największej w Unii Europejskiej grupy górniczej. Grupa PGE od stycznia 2017 r. jest także jednym z udziałowców spółki Polimex-Mostostal posiadającej największy udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej. Grupa zrealizowała również sprzedaż aktywów wykraczających poza jej działalność podstawową. W marcu 2017 r. Skarb Państwa kupił od PGE 100 proc. udziałów spółki Exatel, oferującej zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne.

Koncentrujemy się zarówno na wzroście organicznym, jak i przynoszących wartość Grupie przejęciach i fuzjach. Chcemy tym samym umacniać pozycję lidera na rynku, którego otoczenie jest coraz bardziej wymagające. Kształt sektora energetyki na całym świecie ulega zmianom, dlatego aktywnie szukamy również nowych płaszczyzn rozwoju – wchodzimy w działalność DSR, rozwijamy program e-Mobility, a także rozwijamy współpracę ze środowiskiem start-upowym w obszarze Smart Living – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2017 r. wyniosły 1,1 mld zł i były o 41 proc. niższe niż przed rokiem. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 75 proc. – obecnie trwają zaawansowane prace montażowe w bloku 5, a w bloku 6 rozpoczęto montaż turbozespołu. W Elektrowni Turów, gdzie powstaje blok energetyczny o mocy 490 MW, prace budowlane sięgnęły 25 proc. zaawansowania. Zakończono prace fundamentowe pod główne urządzenia bloku, trwają prace przygotowawcze do wznoszenia płaszcza chłodni kominowej. Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt o wartości 293 mln złotych pozwoli na ekologiczne przetwarzanie do 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których jednocześnie produkowana będzie energia elektryczna i ciepło. W lutym 2017 r. oddano do użytku blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów. Grupa prowadzi również kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia emisyjności jej jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych.

Z uwagi na ambitny, długoterminowy plan rozwoju, Grupa zmieniła politykę wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016-2018.

Ukończenie kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego projektów inwestycyjnych w Opolu i Turowie, sfinalizowanie transakcji przejęcia aktywów EDF i poniesienie tzw. kosztów środowiskowych płynących z regulacji przyjmowanych na poziomie Unii Europejskiej, wymaga od nas istotnych inwestycji kapitałowych. Po ich zrealizowaniu zamierzamy powrócić do wypłaty dywidendy na dotychczas obowiązujących zasadach, tj. w oparciu o korygowany odpisami zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w rekomendowanej wysokości 40-50 proc. – mówi Henryk Baranowski.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

Rok przed obowiązkowym terminem, a także jako jedna z pierwszych firm w Polsce, Grupa PGE opublikowała „Oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych”. 

Coraz więcej firm zarówno w Polsce, jak i całej Europie, publikuje dane dotyczące odpowiedzialności społecznej, zarządzania wpływem na środowisko naturalne czy zaangażowania społecznego. Do tej pory brakowało jednak spójnych zasad, które obowiązywałyby wszystkich w równy sposób. Dążąc do zwiększenia liczby firm raportujących dane pozafinansowe, Unia Europejska w 2014 r. nałożyła na państwa członkowskie konieczność wdrożenia zasad ujawniania danych pozafinansowych do prawa krajowego.

Zgodnie z nimi około 300 największych firm w Polsce w raportach rocznych za 2017 r., których publikacja przypadnie na pierwsze miesiące 2018 r., będzie musiało zaraportować istotne dane dotyczące kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Firmy zobowiązane zostały do publikowania informacji na temat modelu biznesowego, sposobów zarządzania wybranymi kwestiami pozafinansowymi oraz wskaźników w tych obszarach.

Grupa PGE już w tegorocznym raporcie rocznym zaprezentowała dane zgodne z nowymi przepisami, a także sprawozdanie z działalności w ujęciu zintegrowanym, w którym prezentuje w jaki sposób łączy strategię biznesową z działalnością CSR. W raporcie zastosowane zostały wytyczne do raportowania Global Reporting Initiative w wersji G4, 10 zasad Global Compact oraz wskaźniki własne PGE.

Komunikowanie danych pozafinansowych nie jest dla nas niczym nowym. Dane z zakresu działań społecznych, środowiskowych, etycznych czy pracowniczych publikujemy już od kilku lat – zarówno w sprawozdaniu zarządu z działalności, jak i w raportach CSR. Wydając oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych rok przed obowiązkowym terminem podkreślamy znaczenie, jakie ma dla nas otwarta komunikacja z rynkiem – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raportowanie danych pozafinansowych jest potwierdzeniem, że poza wypracowywaniem zysku dla inwestorów, rozwojem i modernizacją infrastruktury energetycznej, czy utrzymaniem i pozyskiwaniem klientów, ważne dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej są także działania zgodne ze społecznymi i środowiskowymi oczekiwaniami otoczenia. Coroczne raportowanie zarówno działań, jak i wskaźników w obszarach pozafinansowych, pozwala na jeszcze lepsze poznanie organizacji. Z kolei dla Grupy PGE jest to kolejna okazja do przeglądu działań już realizowanych, ich analizy i oceny oraz wsparcie przy planowaniu kolejnych.

PGE Polska Grupa Energetyczna włącza się w pracę przy projekcie Kampus+, realizowanego przez Politechnikę Warszawską, którego ambicją jest stworzenie największego hubu innowacyjności związanego z obszarem Smart Living w Europie Środkowo-Wschodniej. W poszukiwaniu nowych źródeł przychodu PGE będzie testować w formule „living lab” innowacyjne rozwiązania w trzech kluczowych obszarach – smart home, smart city i vehicle-to-grid.

Celem programu Kampus+ jest budowa ekosystemu integrującego współpracę świata nauki i biznesu w ramach zorganizowanej przestrzeni i infrastruktury, w której w warunkach rzeczywistych testowane będą konkretne rozwiązania partnerów projektu. Badania prowadzone mają być w warszawskiej Dzielnicy Innowacji – Kampusie Nowych Technologii, działającym w formule „living lab”. Efektem prac badawczych i prowadzonych działań ma być wykreowanie nowoczesnego polskiego sektora inteligentnego budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego – Smart Living.

Obszar Smart Living to jeden z globalnych megatrendów, który inspiruje dostawców energii do wprowadzania daleko idących zmian w infrastrukturze dystrybucji energii i obsługi sieci, a także w ramach oferowanych produktów. PGE postrzega te zmiany jako szansę na umacnianie swojej pozycji lidera na rynku i chętnie bierze w nich udział, przyczyniając się do poprawy jakości życia obecnych i przyszłych klientów, usprawnień działania systemu energetycznego oraz ograniczania wpływu energetyki na środowisko – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dołączając do programu Kampus+ Grupa PGE zwiększa swoje dotychczasowe zaangażowanie w kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Projekt daje nie tylko możliwość dostępu do laboratoryjnej infrastruktury badawczej, ale również szansę na współpracę i nawiązanie relacji biznesowych ze startupami. Wpisuje się to w cele wyznaczone przez zaktualizowaną strategię Grupy, kładącej szczególny nacisk na rozwój nowych obszarów prowadzonego biznesu.

Program Kampus+ jako kompleksowy system naukowo-instytucjonalny tworzy szanse dla efektywnej komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w realnej przestrzeni miejskiej, jak również w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Akademicka przedsiębiorczość Politechniki Warszawskiej, bazując na doświadczeniach badawczych oraz efektach dotychczasowych wdrożeń, a także ich wizji w przyszłości, dostarczy niewątpliwie wielu impulsów w kierunku wypracowania trwałych mechanizmów łączących naukę z biznesem - podkreśla prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska, która nieprzerwanie od lat zajmuje czołową pozycję wśród uczelni technicznych w Polsce, dysponuje nowoczesnym potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Na tym tle ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości jest transfer technologii, wspieranie startupów oraz współpraca z partnerami biznesowymi m.in. z PGE Polską Grupą Energetyczną.

PGE jest odpowiedzialnym i nowoczesnym dostawcą energii, który ma ambicję kreowania trendów na szeroką skalę i przyczynianie się do rozwoju ponadsektorowego. Z wielkimi nadziejami przystępujemy do projektu Kampus+ i jesteśmy przekonani, że owocna współpraca z pozostałymi sygnatariuszami listu intencyjnego przełoży się przede wszystkim na korzyści dla odbiorców energii elektrycznej, czyli naszych klientów – mówi Henryk Baranowski.

Obecnie GK PGE, realizując opublikowaną w roku 2016 zaktualizowaną strategię, bada możliwości budowy funduszu Corporate Venture Capital, którego celem byłoby wyszukiwanie młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw, których działalność stanowiłaby uzupełnienie łańcucha wartości GK PGE.

Grupa Kapitałowa PGE nieustannie poszukuje innowacyjnych pomysłów wśród pracowników oraz partnerów zewnętrznych – organizuje konkursy na innowacyjne projekty, a także prowadzi stałą współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Będąc największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce ma aspiracje do stworzenia efektywnego modelu współpracy z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi przedsiębiorstwami sektora energetycznego. Twórcze połączenie zasobów, kompetencji i doświadczeń PGE z wiedzą partnerów umożliwia opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

List intencyjny dotyczący współpracy został podpisany pomiędzy PGE i Politechniką Warszawską oraz Pro Development w czwartek, 20 kwietnia.

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz francuski Energy Pool stworzą spółkę, która wejdzie na nowo powstały rynek usług Demand Side Response (DSR). Oferta PGE Energy Pool umożliwi dużym i średnim przedsiębiorcom - odbiorcom energii elektrycznej - udział w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego poprzez odpłatną rezygnację z części lub całości zamówionej energii.

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Energy Pool złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioski o wyrażenie bezwarunkowej zgody na koncentrację kapitału w ramach polskiej spółki PGE Energy Pool. Spółka joint venture zaoferuje przedsiębiorcom dodatkowe źródło dochodu w postaci usług DSR, czyli rozwiązania pozwalającego na zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności krajowego systemu elektroenergetycznego oraz redukcję ryzyka przerw w dostawach energii dla wszystkich odbiorców energii.

Stworzenie spółki PGE Energy Pool jest odpowiedzią na duże możliwości płynące z otwarcia rynku DSR w Polsce, między innymi dzięki przetargom organizowanym przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE), zarządcy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz powstającego rynku mocy. Dzięki temu mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wynagrodzenie za gotowość do tymczasowego i dobrowolnego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w określonych godzinach.

Duży wpływ usług DSR na bezpieczeństwo energetyczne systemu energetycznego bierze się stąd, że zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną (określane jako moc rezerwowa lub „negawaty”) w skrajnych sytuacjach przynosi takie same korzyści jak zwiększanie dostaw energii elektrycznej, np. w godzinach szczytu, kiedy mamy do czynienia z największym zapotrzebowaniem lub najmniejszym marginesem bezpieczeństwa. Jest przy tym rozwiązaniem bardziej ekonomicznym i ekologicznym.

Łącząc moce rezerwowe z kilku punktów poboru, PGE Energy Pool ułatwi i umożliwi wstęp na rynek usług DSR wielu biznesowym odbiorcom energii elektrycznej, którzy pojedynczo nie posiadają do tego odpowiednich środków finansowych, kompetencji oraz zdolności technicznych. Jednocześnie pozwoli to tym przedsiębiorcom na generowanie przychodu z inteligentnego zarządzania zużyciem energii elektrycznej. Działalność PGE Energy Pool będzie korzystna także dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce, z racji tego że rozwój sektora usług DSR przełoży się na niższy koszt bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Zasięg operacyjny Grupy Kapitałowej PGE połączony z doświadczeniem Energy Pool, który wdrożył kilkadziesiąt programów DSR na całym świecie, pozwoli PGE Energy Pool na zaoferowanie najlepszych w swojej klasie usług DSR dopasowanych do potrzeb polskiego rynku . W tym celu spółka utworzy w Polsce centrum operacyjne dedykowane wyłącznie działalności na rynku usług DSR.

Zgodnie ze strategią Grupy Kapitałowej PGE, naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz stały rozwój m.in. poprzez oferowanie nowoczesnych usług. Współpraca z Energy Pool doskonale wpisuje się w te założenia. Chcemy odpowiadać na zapotrzebowania rynku i oferować usługi najwyższej jakości. Doświadczenie naszego nowego partnera w połączeniu z naszym zaangażowaniem oraz kompetencjami gwarantuje sukces tego projektu — mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Cieszymy się, że weźmiemy udział w rozwoju silnego sektora usług DSR w Polsce z partnerem tak ważnym i prestiżowym jak Grupa Kapitałowa PGE. Stworzymy wspólnie pierwszą polską spółkę DSR, oferującą najlepsze usługi, dzięki którym skorzysta cała gospodarka w Polsce. Ta ambitna współpraca stanowi nowy kamień milowy na drodze do wdrożenia efektywnych usług DSR i potwierdza wyjątkową wiedzę i doświadczenie firmy Energy Pool zdobyte dzięki współpracy z wieloma dostawcami energii elektrycznej na całym świecie — mówi Olivier Baud, prezes Energy Pool.

 

Segregacja odpadów, monitorowanie zużycia papieru, korzystanie z energooszczędnego oświetlenia, promowanie ekologii wśród pracowników – to tylko kilka z praktyk, które wyróżniają Zielone Biura. W Grupie Kapitałowej PGE już cztery spółki mogą pochwalić się takim tytułem. Do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pełniącej funkcję centrum korporacyjnego w Grupie Kapitałowej PGE, PGE Energii Odnawialnej i PGE Dystrybucji dołączyła właśnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Certyfikat Zielonego Biura to ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane firmom, które w swoich budynkach biurowych wprowadzają proekologiczne rozwiązania, np. monitorują zużycie papieru, prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, ograniczają zużycie wody, ciepła i energii elektrycznej, oraz edukują pracowników i interesariuszy, promując wśród nich proekologiczne postawy. Wszystko po to, by w jak największym stopniu zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko.

Aby lokalizacja mogła zostać uznana za przyjazną dla środowiska, musi przejść przegląd środowiskowy, prowadzony przez niezależnego audytora z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku trafia do niej certyfikat, który obowiązuje przez następne dwa lata, a po tym czasie audyt trzeba powtórzyć. Otrzymanie certyfikatu Zielonego Biura nie jest tylko prestiżowym wyróżnieniem, które umożliwia wymianę doświadczeń wśród firm odpowiedzialnych społecznie i ich promocję. Jest także szansą na rzeczywiste obniżenie kosztów działalności firmy, dzięki racjonalniejszemu gospodarowaniu surowcami, wodą, energią i odpadami.

Certyfikat Zielonego Biura to kolejne - po Respect Index, czy Listku CSR Polityki – wyróżnienie, które pokazuje, że nasze działania są doceniane przez rynek. Chcemy stale zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko w takich obszarach jak wydobycie węgla, czy wytwarzanie energii, ale również poprzez wewnętrzne systemy zarządzania w naszych biurach – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jako pierwsi, już dwa lata temu, na ekologiczny certyfikat w Grupie PGE zasłużyli pracownicy PGE Polskiej Grupy Energetycznej, majcej siedzibę przy ul. Mysiej 2 w Warszawie. W tym roku do grona Zielonych Biur dołączyły trzy kolejne siedziby spółek z Grupz PGE – PGE Energia Odnawialna (ul. Ogrodowa 59a w Warszawie), PGE Dystrybucja (ul. Garbarska 21a w Lublinie), a ostatnio także centrala PGE GiEK (ul. Węglowa 5 w Bełchatowie). Certyfikacja Zielonego Biura planowana jest także w pozostałych spółkach grupy.

Zielone Biuro to dla nas również ważna część budowania świadomości wśród pracowników. Promujemy proekologiczne zachowania, uczymy w jaki sposób ograniczać zużywane zasoby naturalne. Poprzez wdrożenie programu eko biura, pokazujemy pracownikom jaki mają wpływ na środowisko poprzez swoje codzienne aktywności. Zachęcamy do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowisko, bo jest to dla nas ważny temat – mówi Maciej Szczepaniuk.

Grupa PGE od lat prowadzi liczne działania na rzecz promocji i edukacji ekologii oraz ochrony środowiska. Zmniejsza wpływ na środowisko naturalne poprzez modernizację konwencjonalnych aktywów wytwórczych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu ich eksploatacji. Certyfikat Zielonego Biura jest istotnym elementem zarządzania wpływem na środowisko w PGE i potwierdzeniem, że Grupa konsekwentnie zmniejsza negatywny wpływ na środowisko w każdym obszarze działalności, również w takich jak biura.

PGE rozszerza pilotażowy projekt „e-Mobility” o kolejną lokalizację – aglomerację krakowską. 13 kwietnia został podpisany list intencyjny pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną i Wojewodą Małopolskim dotyczący współpracy przy rozwijaniu infrastruktury ładowania oraz tworzenia systemu zachęcającego podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Projekt, w ramach którego PGE przeprowadzi w kilku polskich miastach pilotaż związany z budową infrastruktury systemu elektromobilności, wystartował pod koniec 2016 r. Najbardziej zaawansowaną fazę osiągnął w Łodzi, gdzie PGE uruchomi 6 szybkich[1], publicznych stacji ładowania oraz zaoferuje usługę instalacji i zarządzania wolnymi[2] stacjami ładowania dla klientów flotowych.

Podpisując list intencyjny przedstawiciele Grupy Kapitałowej PGE i Wojewoda Małopolski zainicjowali rozmowy w zakresie ustalenia możliwości i warunków współpracy przy projekcie „e-Mobility”, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania lokalizacji pod stacje ładowania na terenie aglomeracji krakowskiej. Celem jest ulokowanie na tym terenie 15 szybkich stacji ładowania, jednak ich ostateczną liczbę zweryfikują prowadzone w ramach projektu analizy. Podobnie jak w Łodzi, PGE zaproponuje także partnerom dostawę i instalację ładowarek wolnych dla klientów flotowych w ustalonych wcześniej lokalizacjach. Analogiczna współpraca została zainicjowana w pierwszym kwartale 2017 r. w Rzeszowie i Lublinie.

Projekt „e-Mobility dla miast” to istotna inicjatywa o charakterze ekologicznym nie tylko dla Krakowa, ale dla całej Małopolski. Wraz z PGE zbudujemy na terenie Krakowa stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, będziemy prowadzić rozmowy z przedstawicielami samorządów w kwestii propagowania alternatywnych źródeł energii oraz powołamy zespół odpowiedzialny za realizację zamierzeń programu. Liczę, że ten projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej Małopolan, a przede wszystkim przekona społeczność do użytkowania pojazdów elektrycznych. Rozwój elektromobilności jest szczególnie istotny dla polskiego rządu – mówi Józef Pilch, Wojewoda Małopolski.

Kraków jest pierwszym miastem spoza obszaru dystrybucyjnego PGE, co oznacza, że testowane będą tu rozwiązania modelowo odmienne od tych wdrażanych w pozostałych miastach, czyli Łodzi, Lublinie i Rzeszowie. Pozwoli nam to nie tylko wypracowywać rozwiązania, które przełożyć będziemy mogli na inne lokalizacje w całej Polsce, ale także przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza w stolicy małopolski – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach programu „e-Mobility” PGE zamierza opracować system zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych m.in. preferencyjne stawki dla klientów za sesje ładowania na publicznych stacjach ładowania oraz preferencyjne stawki użytkowania wolnych stacji ładowania dla klientów flotowych w pierwszym roku umowy. PGE chce także rozszerzyć ofertę o usługi dodatkowe opracowane wspólnie z producentami samochodów elektrycznych oraz z firmami leasingowymi. Potencjalnymi kontrahentami w PGE w tym projekcie są urzędy, firmy kurierskie, korporacje taksówkarskie oraz firmy z branży FMCG dostarczające swoje towary bezpośrednio do klienta.

Projekty pilotażowe zainicjowane w Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i Lublinie pomogą nam zweryfikować wypracowany model biznesowy oraz możliwości jego replikacji w innych lokalizacjach. Testowanie projektu w kilku różnych miastach pozwoli wypracować optymalny kształt współpracy i tym samym udoskonalać ofertę dla klientów – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

Program „e-Mobility” zainicjowany przez PGE wpisuje się również w cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii, który nakreśla perspektywę miliona samochodów elektrycznych na polskich drogach w roku 2025. Ministerstwo Energii pracuje nad tym projektem w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności.

Elektromobilność jest dla Grupy PGE szansą na rozwój nowych obszarów biznesu i źródeł generowania przychodu, a tym samym wypełnia cele naszej strategii. Jako jeden z udziałowców spółki ElectroMobility Poland, powołanej do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności w Polsce, z nadzieją oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu, którego celem jest wyłonienie koncepcji elektrycznego samochodu przyszłości – dodaje Henryk Baranowski.

 

Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki

 

 

 

[1] Ładowanie na prąd stały najczęściej o mocy 50 kW. Czas ładowania samochodu (do 80 proc. pojemności baterii) ok. 20-30 min

[2] Ładowanie na prąd przemienny najczęściej o mocy 3,3 kW, 11 kW, 22kW. Czas ładowania samochodu: 4 – 8 godzin

 

 

 

 

• Grupa zwiększyła wolumen dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w porównaniu do ubiegłego roku

• Budowa nowych bloków w Opolu i Turowie realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Stan zaawansowania prac to odpowiednio ponad 70 proc. w przypadku Opola i niemal 18 proc. w przypadku Turowa

• PGE zakłada dalszą poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) za 2016 rok wyniósł prawie 7,4 mld zł. Spadek o 10 proc. w stosunku do 2015 r. jest wynikiem wyższego kosztu CO2, mniejszej kapitalizacji wydobycia, niższej zrealizowanej ceny energii, a dodatkowo niższego wolumenu produkcji. Największy udział w zysku EBITDA Grupy w 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 4,2 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,2 mld zł. Segment obrotu wygenerował 500 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 365 mln zł. Skorygowany zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 3,4 mld zł.

Rok 2016 był czasem intensywnej pracy, która przyniosła satysfakcjonujący wynik, zarówno po stronie operacyjnej, jak i finansowej. Po zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów w trzecim kwartale znacząco zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego. W całym roku wyprodukowaliśmy łącznie niemal 54 TWh i mimo dużych obciążeń remontowych bloków konwencjonalnych było to jedynie 3 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Wypracowany przez spółki z Grupy wynik EBITDA na poziomie znacznie przekraczającym 7 mld złotych uważam zatem za godziwy w obliczu spadających cen energii elektrycznej oraz rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Produkcja z węgla brunatnego rok do roku spadła o 4 proc. r/r i osiągnęła poziom 37,35 TWh. To efekt ograniczenia pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów do 1500 godzin rocznie. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 11,30 TWh i spadła o 4 proc. r/r ze względu na remont bloku 6 w Elektrowni Dolna Odra oraz mniejsze wykorzystanie bloków przez operatora systemu przesyłowego. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 32 proc. r/r osiągając wartość 1,08 TWh. O 14 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który wyniósł w 2016 r. 2,33 TWh. Jest to efekt korzystnych cen tego paliwa, tym samym wzrostu produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków po sezonie grzewczym.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 34,3 TWh i był o 3 proc. wyższy niż w roku 2015. Sprzedaż energii odbiorcom finalnym osiągnęła wolumen 43 TWh, a sprzedaż ciepła 18,1 mln GJ.

W trzecim kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała strategię biznesową w perspektywie 2020 roku. Zgodnie z jej założeniami misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Grupa chce łączyć wysoką efektywność działania w każdym obszarze swojej biznesowej aktywności z wysoką elastycznością, rozumianą jako gotowość do szybkiej adaptacji do aktualnych warunków rynkowych i regulacyjnych. PGE stawia na nowoczesne technologie i efektywne zarządzanie oraz rozwój nowych obszarów biznesu. Poszukuje nowych płaszczyzn rozwoju, takich jak elektromobilność, integracja rozproszonych źródeł z systemem czy efektywność energetyczna. Zgodnie z założeniami zaktualizowanej strategii Grupa PGE chce być bliżej klienta, lepiej go rozumieć i dostarczać mu kolejne, coraz bardziej kompleksowe usługi, przede wszystkim jednak gwarantując bezpieczne dostawy energii. W zaktualizowanej strategii PGE podkreśliła również obowiązek prowadzenia działalności biznesowej w zgodzie z wartościami i zasadami ujętymi w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE oraz świadomego i zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym.

Kształt energetyki na całym świecie ulega zmianom, dlatego firmy energetyczne szukają nowych ścieżek rozwoju. To powód dla którego w tym pełnym wyzwań otoczeniu nasza Grupa zredefiniowała fundamenty, na których chce budować swoją przyszłość. – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady na inwestycje w 2016 r. wyniosły 8,2 mld zł i były o 14 proc. niższe niż przed rokiem. 3,5 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na budowę nowych bloków w Opolu.

Inwestycje w nowe moce przebiegają zgodnie z planem. W Elektrowni Opole, gdzie powstają dwa nowe bloki o łącznej mocy 1800 MW, zawansowanie prac przekroczyło 70 proc. W Elektrowni Turów, gdzie powstaje blok energetyczny o mocy 490 MW, sięgnęły 18 proc. Zakończyliśmy projekt budowy nowego bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW w Elektrociepłowni Gorzów, a przed nami jeszcze kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia emisyjności naszych jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych. Cieszy również realizacja inwestycji w segmencie Dystrybucja, w którym w 2016 r. rozpoczęła się realizacja tzw. węzła Czosnów oraz przystąpiono do pilotażu instalacji inteligentnych liczników w Łodzi i Białymstoku. – mówi Henryk Baranowski.

W 2017 r. Grupa PGE zamierza rozwijać się segment kogeneracji i zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w strategii Grupy planuje wydzielić elektrociepłownie do odrębnej spółki. Oprócz realizacji dwóch największych projektów inwestycyjnych w Opolu i Turowie, kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt o wartości 293 mln złotych pozwoli na ekologiczne przetwarzanie do 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których jednocześnie produkowana będzie energia elektryczna i ciepło. Grupa oczekuje także na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie rynku mocy.

Umacnianie pozycji lidera sektora zapewnić mają również inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia. PGE jest jednym z podmiotów, który złożył ofertę na zakup polskich aktywów EDF, Grupa objęła także akcje Polimeksu-Mostostal – spółki posiadającej największy udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej.

 

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników

13 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu od dnia 14 lutego 2017 r. w skład Zarządu X kadencji PGE Polskiej Grupy Energetycznej:

• Henryka Baranowskiego i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu;

• Marka Pastuszko i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;

• Bolesława Jankowskiego i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Międzynarodowych;

• Wojciecha Kowalczyka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych;

• Pawła Śliwy i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;

• Emila Wojtowicza i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;

• Ryszarda Wasiłka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Uroczysta odprawa turbiny parowej przeznaczonej dla należącej do Grupy PGE Elektrowni Opole odbyła się Zakładzie Turbin GE Power w Elblągu. Wydarzenie to jest kolejnym ważnym etapem realizacji inwestycji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6, dla której GE Power jest generalnym projektantem oraz dostawcą technologii, w tym kluczowych urządzeń – generatorów, turbin parowych i kotłów.

Budowa dwóch nowych bloków w Opolu ma strategiczne znaczenie dla utrzymania przez PGE pozycji lidera w segmencie wytwarzania energii elektrycznej, a także umożliwi grupie odmłodzenie i unowocześnienie floty wytwórczej. Dzięki wspólnym wysiłkom kolejne etapy tej inwestycji realizowane są zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń, co stawia ten projekt w czołówce polskich projektów energetycznych – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. rozwoju.

Dla opolskich bloków energetycznych nr 5 i 6 Zakład Turbin GE Power wykonał najbardziej technicznie zaawansowane elementy turbiny, m.in.: moduły wysokoprężne i średnioprężne, stojaki łożyskowe, komory zaworowe oraz części fundamentowe. Wyprodukowane elementy z uwagi na moc turbiny mają potężne gabaryty. Moduł wysokoprężny o wymiarach 8,05 x 2,87 x 3,25 (m) waży brutto ponad 85 ton. Natomiast moduł średnioprężny przy wymiarach 10,63 x 4,01 x 5,00 (m) osiąga ciężar brutto 166,8 ton.

Z uwagi na wielkość i wagę turbiny jej poszczególne elementy zostaną przetransportowane z Elbląga do Opola odpowiednio do gabarytów drogą lądową lub wodną. Moduł wysokoprężny, którego montaż odbył się na Wydziale Obróbki Kadłubów i Montażu Turbin, będzie transportowany specjalnym samochodem niskopodwoziowym z pilotem. Natomiast moduł średnioprężny przy pomocy suwnicy hydraulicznej zostanie przetransportowany na nadbrzeże Kanału Elbląskiego, skąd popłynie przez Gdańsk do Szczecina i dalej Odrą do Opola. Dostarczenie modułów turbiny na teren budowy elektrowni planowane jest odpowiednio w lutym i marcu 2017 i rozpocznie się etap ich instalacji na bloku nr 6.

W ceremonii oficjalnego wyjazdu turbiny z Elbląga do Opola wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, reprezentanci inwestora oraz partnerzy General Electric - gospodarza uroczystości, w tym dostawcy i podwykonawcy pracujący przy projekcie.

Jesteśmy dumni, że generatory i turbiny parowe dla elektrowni w Opolu produkowane są przez nasz zakład GE w Elblągu. Te urządzenia, zaprojektowane przez polskich inżynierów i wyprodukowane lokalnie w polskich fabrykach, należą do najbardziej na świecie zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla energetyki węglowej, zapewniających bardzo niski poziom emisji w porównaniu do średniego globalnego poziomu. Jest to wspaniały przykład współpracy oraz osiągnieć GE i Polski, który może być wykorzystany na całym świecie – mówi Michael Keroulle, wiceprezes GE Power, Steam Power.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MWe w Elektrowni Opole, jest największą infrastrukturalną inwestycją w Polsce po 1989 roku. W ramach realizacji tego projektu w sierpniu 2016 r. do Opola został wysłany nowoczesny generator 50WT25E-158, zaprojektowany i wyprodukowany przez wrocławską fabrykę GE Power. Teraz firma finalizując produkcję dostarcza kolejny element inwestycji – turbinę parową dla bloku nr 6, zaprojektowaną i wyprodukowaną przez Zakład Turbin GE Power w Elblągu.

GE obecne jest w Polsce już od 25 lat i w tym czasie udało się nam rozwinąć szeroką działalność na wielu płaszczyznach. Szczególnie jesteśmy dumni z naszego udziału w modernizacji polskiej energetyki. Opolska inwestycja jest doskonałym przykładem współpracy z polskimi firmami, dostawcami, czy lokalnymi partnerami, dzięki czemu wspólnie przyczyniamy się do postępu technologicznego w całym sektorze - mówi Beata Stelmach, prezes GE na Polskę i kraje bałtyckie.

Zaawansowanie prac przy budowie dwóch nowych bloków nr 5 i 6 w elektrowni PGE w Opolu przekroczyło 70 proc. i kontynuowane jest zgodnie z harmonogramem. Zatrudnienie na placu budowy przekroczyło 5 tys. osób, a przy realizacji zleceń pracuje ponad 300 firm. Budowa odbywa się w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli obejmuje projektowanie, dostawę i budowę bloków energetycznych „pod klucz”. Dwa realizowane bloki – każdy o mocy brutto 900 MWe – opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużywać będą łącznie ok. 4,1 miliona ton węgla. Zastosowanie najnowszych technologii, dostarczonych przez GE, pozwoli na uzyskanie sprawności netto bloku ok. 46 proc. i ograniczenie emisji, w tym emisji dwutlenku węgla o ok. 20 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. Rocznie nowe jednostki produkować będą do 13,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 8 proc. produkcji krajowej. Żywotność zainstalowanych bloków została przewidziana na 35 lat pracy z czasem wykorzystania mocy zainstalowanej do 8000 godzin rocznie.

2 lutego 2017 r. zakończyła się budowa bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów, którą w formule „pod klucz” wykonało konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery AB. Gorzowski projekt, obok nowych bloków energetycznych w Opolu i Turowie, jest jedną z trzech strategicznych inwestycji w obszarze energetyki konwencjonalnej realizowanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną.

 

Dzięki wykorzystaniu gazu z polskich źródeł lokalnych budowa bloku w Gorzowie jest szczególną inwestycją zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym, wykorzystującą efektywną, niskoemisyjną technologię. Nowy blok pozwoli utrzymać aktualną pozycję rynkową Elektrociepłowni Gorzów – jedynego scentralizowanego producenta i dostawcy ciepła dla 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego. Technologia zrealizowanego bloku gazowo-parowego jest technologią sprawdzoną, niezawodną i przede wszystkim przyjazną środowisku, dzięki wyraźnemu zmniejszeniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Charakteryzuje ją także brak odpadów paleniskowych, wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej i duża niezawodność eksploatacyjna.

Nowy blok w Elektrociepłowni Gorzów to przykład zastosowania najnowszych technologii w energetyce, które zdecydowanie przyczynią się do ograniczenia emisji m.in. dwutlenku siarki i tlenków azotu. Realizacja tego rodzaju inwestycji sprawia, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. W połączeniu z ograniczeniem niskiej emisji mogą one w znaczący sposób wpłynąć na jakość powietrza w Polsce – mówi Michał Kurtyka, wiceminister energii.

Grupa PGE konsekwentnie inwestuje w rozwój i modernizację konwencjonalnych jednostek wytwórczych opartych na paliwach kopalnych. Oddawany właśnie do eksploatacji nowy blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów doskonale wpisuje się w to działanie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zapewniamy odbiorcom niezawodną i tanią energię elektryczną oraz ciepło, zmniejszając jednocześnie wpływ na środowisko – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Oddany do użytku blok energetyczny to kompletny obiekt, wyposażony we wszystkie systemy niezbędne dla jego prawidłowej pracy. Zakres kontraktu obejmował zaprojektowanie, dostawę, roboty budowlane, montaż, rozruch, uzyskanie pozwolenia na budowę, przekazanie do eksploatacji, szkolenia personelu, zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi serwisowej dla turbin gazowych kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Sprawność ogólna netto w pracy kogeneracyjnej, przy pełnym obciążeniu, wynosić będzie 83,93 proc. Nowa instalacja po części zastąpiła dotychczas używane, wysłużone elementy infrastruktury, wykorzystujące węgiel jako paliwo. Nowoczesny gorzowski blok działa w oparciu o dwie turbiny gazowe SGT-800 i jedną turbinę parową SST 400 wraz z kompletnym systemem elektrycznym i systemem sterowania.

Siemens prowadzi ciągłe prace badawczo-rozwojowe, na które w 2016 r. łącznie przeznaczył prawie 6 proc. swoich przychodów. Stale wdraża kolejne innowacyjne rozwiązania i doskonali swoje technologie dla energetyki. Blok w Gorzowie wykorzystuje nowoczesną, sprawdzoną i elastyczną technologię wysokosprawnej kogeneracji. Zastosowane rozwiązanie umożliwia wykorzystanie wysokozaazotowanego paliwa gazowego z lokalnych złóż oraz pozwala w niezawodny, przyjazny środowisku sposób wytwarzać ciepło oraz energię elektryczną dla mieszkańców Gorzowa – mówi Grzegorz Należyty, członek zarządu, dyrektor generalny Power Generation w Siemens.

Kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni PGE w Gorzowie Wielkopolskim w formule „pod klucz” oraz świadczenie wieloletniej umowy serwisowej turbozespołów gazowych podpisano w październiku 2013 roku. Wartość kontraktu na budowę opiewała na kwotę 562 mln zł netto. Podpisano także umowę serwisową na okres 12 lat o wartości 124 mln zł netto. Siemens będzie odpowiedzialny za utrzymanie i serwis tej inwestycji.

Przy budowie bloku w Gorzowie Siemens współpracował z ponad sześćdziesięcioma firmami lokalnymi i z całego kraju. W kulminacyjnym okresie przy realizacji inwestycji pracowało ponad 500 osób. Poza aspektami inwestycyjnymi należy podkreślić fakt, iż prace na budowie realizowane były według najwyższych standardów związanych z bezpieczeństwem pracujących tam osób.

Gorzowska inwestycja została nagrodzona w konkursie „Buduj Bezpiecznie” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze. Pod uwagę brano w szczególności: opracowanie i realizację planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagospodarowanie placu budowy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp na budowie.

2 lutego na terenie elektrociepłowni PGE w Gorzowie odbyła się uroczystość z udziałem Prezes Rady Ministrów, Pani Premier Beaty Szydło, symbolicznego oddania nowego bloku do użytku. W uroczystości wziął udział również wiceminister energii Michał Kurtyka oraz przedstawiciele władz na szczeblu rządowym i samorządowym.

Zobacz film z przebiegu prac na budowie bloku gazowo-parowego w Gorzowie

30 stycznia 2017 r. w Grupie Kapitałowej PGE podpisane zostało ze stroną społeczną porozumienie w sprawie rozwoju Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, będącej częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Zawarcie porozumienia to kolejny etap trwających od maja 2016 r. szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych rozważanej inwestycji. Porozumienie dotyczy odtworzenia mocy wytwórczych w elektrowni w technologii wykorzystującej węgiel kamienny i wpisuje się w strategię GK PGE do 2020 r.

Porozumienie zostało podpisane przy udziale Starosty Powiatu Gryfińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 

Podpisany dokument zobowiązuje spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, że decyzja o wyborze technologii oraz wielkości mocy zostanie podjęta do końca II kwartału 2017 r., czyli po zakończeniu analiz wykonalności pod kątem technicznym, ekonomicznym, regulacyjnym oraz finansowym. Podjęte działania są kontynuacją nieprzerwanego zainteresowania Grupy PGE oraz PGE GiEK utrzymaniem przez Zespół Elektrowni Dolna Odra pozycji lidera w wytwarzaniu energii i ciepła na Pomorzu Zachodnim.

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły akcje Polimeksu-Mostostal po spełnieniu przez spółkę warunków zawieszających, sformułowanych w umowie inwestycyjnej z 18 stycznia 2017 r.

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły akcje Polimeksu-Mostostal po spełnieniu przez spółkę warunków zawieszających, sformułowanych w umowie inwestycyjnej z 18 stycznia 2017 r.

Polimex-Mostostal posiada największy, ponad 23-proc. udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej. Dzięki temu spółka obecna jest w konsorcjach wykonawczych największych inwestycji energetycznych w Polsce, których łączny budżet to ok. 30 mld zł.

 

Objęcie przez grupy energetyczne akcji w Polimex-Mostostal to inwestycja strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest ona szczególnie istotna w obliczu wysokiego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych i konieczności stopniowego wyłączania z eksploatacji przestarzałych bloków energetycznych, a także przewidywanego dalszego wzrostu krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Przeprowadzenie programu inwestycyjnego, który zapewni odbudowę lub modernizację mocy energetycznych w Polsce, jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań sektora energetycznego. Jedną z inicjatyw strategicznych, mającą służyć realizacji powyższego celu, jest zaangażowanie kapitałowe grup energetycznych w jedną ze spółek wykonawczych. Inicjatywa dotyczy zaangażowania kapitałowego w szczególności w duże, zintegrowane przedsiębiorstwo EPC (Engineering, Procurement and Construction), posiadające znaczące doświadczenie w obecnie realizowanych dużych projektach energetycznych. Umożliwi to m.in. ograniczenie ryzyk związanych z trwającymi lub przyszłymi inwestycjami energetycznymi.

 

Spółka Polimex-Mostostal posiada potencjał do funkcjonowania i rozwoju jako przedsiębiorstwo EPC, a w takiej formule jest dziś prowadzona większość inwestycji w polskim sektorze energetycznym. Możliwości do stworzenia i zarządzania konsorcjum przy realizacji znaczących projektów, tworzą potencjał wzrostu wartości spółki w przyszłości, szczególnie w perspektywie planu poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Warunkiem wykorzystania możliwości posiadanych przez Polimex-Mostostal jest rozwój nowych i rozbudowa istniejących kompetencji, w szczególności w zakresie projektowania, kosztorysowania i zarządzania dużymi projektami.

Biorąc pod uwagę realizację licznych inwestycji oraz wyspecjalizowaną kadrę z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi projektami, inwestorzy posiadają możliwość wsparcia kompetencyjnego Polimeksu-Mostostal we wspomnianych obszarach. Powinno to dodatkowo wzmocnić potencjał i konkurencyjność spółki przy realizacji ważnych inwestycji w segmencie energetyki.

 

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły łącznie 150 mln, czyli po 37,5 mln akcji Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł. W wyniku dokapitalizowania i odkupu pakietu akcji SPV Operator inwestorzy objęli łącznie 65,9 proc. akcji (według nowej struktury akcjonariatu).

PGE znalazła się wśród 25 spółek, które weszły w skład jubileuszowej, dziesiątej edycji RESPECT Index - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PGE znalazła się wśród 25 spółek, które weszły w skład jubileuszowej, dziesiątej edycji RESPECT Index - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy skład indeksu został ogłoszony 14 grudnia 2016 roku. Do RESPECT Index kwalifikowane są wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i etycznych. PGE jest obecna w gronie odpowiedzialnych spółek nieprzerwanie od 2011 roku.

Dzięki obecności w tym wyjątkowym gronie inwestorzy mogą mieć pewność, że Grupa PGE podchodzi do zarządzania w sposób odpowiedzialny, w oparciu o najwyższe standardy prowadzenia biznesu. Obecność w indeksie już kolejny rok z rzędu to sukces całej naszej organizacji. W każdym obszarze naszej działalności funkcjonujemy w zgodzie z wyznaczonymi wartościami, otoczeniem społecznym i środowiskiem naturalnym - mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zakwalifikowanie się do RESPECT Index, który jest pierwszym tego typu indeksem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, jest poprzedzone badaniem ankietowym w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Odpowiedzi są następnie poddawane weryfikacji zewnętrznego audytora.

5 grudnia odbyły się oficjalne uroczystości związane z tegorocznym Dniem Górnika. W obchodach Barbórki w Bełchatowie, oprócz górników z kopalni należących do Grupy Kapitałowej PGE, wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych oraz władz Grupy Kapitałowej PGE.

Oficjalne uroczystości zorganizowane zostały w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bełchatowie, sercu polskiego sektora węgla brunatnego. Administrację szczebla rządowego podczas górniczego święta reprezentowali przedstawiciele Rządu RP na czele z Antonim Macierewiczem – Ministrem Obrony Narodowej, posłowie i senatorowie, liczni przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz władze Grupy Kapitałowej PGE na czele z prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Henrykiem Baranowskim oraz prezesem zarządu PGE GiEK – Sławomirem Zawadą.

Uroczystość poprzedziła minuta ciszy w związku z tragicznymi wydarzeniami w kopalni KGHM Rudna. Następnie Pani Agnieszka Lenartowicz – Łysik, doradca i przedstawiciel Prezydenta RP, odczytała list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości oraz wszystkich górników. Z kolei Antoni Macierewicz – Minister Obrony Narodowej, w swoim okolicznościowym wystąpieniu, podkreślił rolę węgla w zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, które składa się na zachowanie ogólnego bezpieczeństwa i suwerenności Polski. 

Każdy z nas, tu obecnych, wie, że bez ciężkiej pracy górników trudno byłoby mówić o funkcjonowaniu sektora elektroenergetycznego oraz bezpieczeństwie energetycznym Polski. Z węglem brunatnym, ale również kamiennym Polskę wiąże wielowiekowa tradycja. W tym czasie, mimo różnych wyzwań stojących przed sektorem, historia pokazała, że surowiec ten jest na stałe związany z naszym krajem. – powiedział podczas wystąpienia w Bełchatowie Henryk Baranowski - Przekonanie o niezwykłej roli górnictwa odzwierciedlone zostało w najnowszej strategii Grupy Kapitałowej PGE, w której zakładamy rozwój energetyki konwencjonalnej wykorzystującej zarówno węgiel brunatny, jak i kamienny. Jednakże przyszłość górnictwa kreowana jest już dziś. Budujemy nowe, wysokosprawne bloki węglowe, które spełniają najostrzejsze wymagania środowiskowe. Dwie nowe instalacje w Opolu są gotowe w ponad 60 procentach. Praca wre także w Turowie, przy budowie nowego bloku na węgiel brunatny. Mam nadzieję, że regulacje krajowe również wyjdą naprzeciw potrzebom sektora i już niedługo zostanie wprowadzony rynek mocy dający realny impuls do budowy kolejnych mocy wytwórczych 

Z okazji górniczego święta podczas uroczystości wręczono również odznaczenia osobom, które swoim poświęceniem i zaangażowaniem wpisały się na trwale w historię polskiego górnictwa odkrywkowego. Obchody tegorocznej Barbórki w Bełchatowie zakończyły się częścią artystyczną oraz tradycyjnym, górniczym poczęstunkiem.

PGE wchodzi na rynek elektromobilności w roli inwestora i operatora infrastruktury ładowania, a także sprzedawcy usługi ładowania. 1 grudnia został podpisany list intencyjny pomiędzy PGE i Wojewodą Łódzkim na budowę 6 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Uruchomienie stacji ładowania i systemu zarządzania zaplanowane zostało na III kwartał 2017 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna startuje z projektem, w ramach którego przeprowadzi w Łodzi pilotaż związany z budową infrastruktury systemu elektromobilności. W ramach projektu uruchomi 6 szybkich , publicznych stacji ładowania oraz zaoferuje usługę instalacji i zarządzania wolnymi stacjami ładowania dla klientów flotowych.

1 grudnia Grupa PGE podpisała list intencyjny z Wojewodą Łódzkim. Strony zainicjowały w ten sposób rozmowy w zakresie ustalenia możliwości i warunków współpracy przy projekcie „e-Mobility”, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania lokalizacji pod stacje ładowania na terenie Łodzi. PGE na miejsce pilotażu wybrało Łódź z uwagi na fakt, że jest to największe miasto obszaru dystrybucyjnego Grupy oraz miasto z dużym potencjałem do rozwoju rynku samochodów elektrycznych ze względu na jego centralne położenie oraz krzyżujące się węzły komunikacyjne.

PGE, oprócz aktywnego udziału w spółce ElectroMobility Poland, włącza się w budowę infrastruktury systemu elektromobilności i wykorzystuje ten trend jako szansę na rozwój nowych obszarów biznesu, co wypełnia cele zaktualizowanej strategii Grupy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach programu Grupa PGE zamierza opracować system zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych m.in. preferencyjne stawki dla klientów za sesje ładowania na publicznych stacjach ładowania oraz preferencyjne stawki użytkowania wolnych stacji ładowania dla klientów flotowych w pierwszym roku umowy. PGE chce także rozszerzyć ofertę o usługi dodatkowe opracowane wspólnie z producentami samochodów elektrycznych oraz z firmami leasingowymi.

Celem pilotażu w Łodzi jest weryfikacja modelu biznesowego opartego na samochodach flotowych i możliwości jego replikacji w innych lokalizacjach. PGE będzie zarządzać infrastrukturą ładowania, świadczyć usługę szybkiego ładowania oraz sukcesywnie powiększać skalę biznesu i udoskonalać ofertę dla klientów – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

Program „e-Mobility” zainicjowany przez PGE wpisuje się również w cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii, który nakreśla perspektywę miliona samochodów elektrycznych na polskich drogach w roku 2025. Ministerstwo Energii pracuje nad tym projektem w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności.

 

• Grupa zwiększyła wolumen dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w porównaniu do ubiegłego roku
• Budowa nowych bloków w Opolu i Turowie realizowana jest zgodnie z harmonogramem
• Zakończenie programu kompleksowej modernizacji bloków 7-12 w Bełchatowie zwiększyło produkcję z węgla brunatnego w III kwartale 2016 r.
• PGE zakłada dalszą poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 4,8 mld zł. Spadek o 23 proc. w stosunku do 2015 r. wynika głównie z niższej dyspozycyjności aktywów na węgiel brunatny w dwóch pierwszych kwartałach raportowanego okresu. Największy udział w zysku EBITDA Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2,4 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 1,7 mld zł. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 320 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 256 mln zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 1,2 mld zł.

W trzecim kwartale Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała strategię biznesową w perspektywie 2020 roku. Zgodnie z jej założeniami misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Grupa odpowiada na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym i zapowiada poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu.

Połączenie wysokiej elastyczności z efektywnością pozwoli nam wyjść naprzeciw coraz bardziej wymagającemu otoczeniu rynkowemu i regulacyjnemu. Dzięki innowacyjnemu podejściu oraz inwestycjom w nowe technologie i modele biznesowe będziemy się rozwijać i budować wartość Grupy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Produkcja netto energii elektrycznej w trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 39,04 TWh i była o 6 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła w raportowanym okresie o 8 proc. r/r i osiągnęła poziom 27,15 TWh. To efekt mniejszej dyspozycyjności opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów. Kompleksowa modernizacja bloków 7-12 już się zakończyła i wszystkie jednostki są obecnie eksploatowane. Efektem tego są najwyższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego w III kwartale od początku 2016 r. (zwiększenie o 3 proc. w stosunku do III kwartału ubiegłego roku). Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 8,41 TWh i spadła o 6 proc. r/r ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie ze strony operatora systemu przesyłowego. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 30 proc. r/r osiągając wartość 0,7 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 25,43 TWh i był o 3 proc. wyższy niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku. Wyższy w porównaniu do ubiegłego roku był także wolumen sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 10 proc. osiągając poziom blisko 32 TWh. Jest to wynik zakontraktowania dodatkowego wolumenu w segmencie klientów korporacyjnych.

Nakłady na inwestycje w trzech kwartałach 2016 r. wyniosły 5,7 mld zł i były o 4 proc. niższe niż przed rokiem. 2,6 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na budowę nowych bloków w Opolu.

Trzy kwartały 2016 r. to czas intensywnej pracy przy realizacji naszego ambitnego programu inwestycyjnego. Zaawansowanie projektu budowy nowych bloków w Opolu przekroczyło 60 proc., a projekt w Turowie to już prawie 10 proc. zaawansowania prac budowlanych. Jeśli chodzi o blok gazowo-parowy w Gorzowie – został on zsynchronizowany z Krajowym Systemem Energetycznym, a przekazanie do eksploatacji przewidziano na połowę grudnia tego roku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Oczekujemy także na ostateczne ustalenia dotyczące kształtu rynku mocy w Polsce, po uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez sektor. W nowym projekcie dopuszczono już możliwość zastosowania koszyków, które mogłyby wpłynąć na decyzje o nowych inwestycjach i projektach modernizacyjnych w całej branży – dodaje Henryk Baranowski.

Zarząd PGE spodziewa się, że w całym 2016 roku wydatki na inwestycje będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym i podkreśla, że Spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów inwestycyjnych dzięki przepływom z bieżącej działalności operacyjnej oraz mając do dyspozycji zabezpieczone zewnętrzne źródła finansowania.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników: https://www.youtube.com/watch?v=dnGRkAxIi-s

7 listopada studenci i absolwenci uczelni technicznych rozpoczynają pracę w kluczowych spółkach sektora energetycznego, w ramach programu „Energia dla przyszłości” zorganizowanego pod auspicjami Ministerstwa Energii. Stażyści będą mieli okazję współpracować ze strategicznymi partnerami projektu – PGE Polską Grupą Energetyczną, PGNiG i PKN ORLEN. Celem programu jest budowanie zaplecza kadrowego dla polskiej energetyki.

Początek programu w Ministerstwie Energii

30 września 2016 r. staż w Ministerstwie Energii, w ramach programu „Energia dla przyszłości”, rozpoczęło 21 absolwentów uczelni technicznych. Podczas spotkania z uczestnikami minister Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Michał Kurtyka podkreślali, że wspólna inicjatywa Ministerstwa i spółek to niepowtarzalna szansa dla studentów na zdobycie unikatowego doświadczenia zawodowego.

W październiku stażyści uczestniczyli w pracy wybranych departamentów Ministerstwa Energii: Departamentu Energetyki, Departamentu Energii Odnawialnej, Departamentu Energii Jądrowej oraz Departamentu Ropy i Gazu.

Start w spółkach

Po miesięcznym stażu ministerialnym przyszła pora na spółki, gdzie z początkiem listopada odbyły się uroczyste inauguracje Programu. 7 listopada pierwsze grupy rozpoczynają miesięczne staże w wybranych departamentach i działach poszczególnych spółek. Stażystami opiekują się doświadczeni i przeszkoleni opiekunowie wytypowani z grona pracowników każdej z firm. W ramach przygotowania studentów do pracy, każda ze spółek zorganizowała spotkania, w trakcie których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi aspektami strategii i działalności spółek oraz kwestiami technicznymi dotyczącymi planowanych praktyk.

Jesteśmy liderem rynku energetycznego w Polsce i dlatego zależy nam na tworzeniu zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników tego sektora. Umożliwiamy najlepszym studentom poznanie specyfiki branży i uczestniczenie w najciekawszych projektach realizowanych w ramach naszej Grupy. Harmonogram programu został ułożony w taki sposób, by studenci mogli w jak najszerszym stopniu rozwinąć swoje kompetencje i świadomie zadecydować o swojej dalszej przyszłości. Liczymy na to, że uda nam się zainteresować ich pracą w energetyce, co jest szczególnie ważne z uwagi na lukę pokoleniową, która grozi sektorowi w perspektywie kolejnych lat – powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zaangażowanie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w programy kształcenia profesjonalnej kadry to obowiązek dla naszej spółki. Od tego jak dziś „zainwestujemy” w młode pokolenie, zależą przyszłe sukcesy polskiej branży energetycznej na świecie. – powiedział Bogusław Marzec, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. finansowych.

PKN ORLEN otwiera swoje drzwi dla młodych i utalentowanych ludzi w najbardziej perspektywicznych pod względem innowacyjności obszarach – rozwoju i energetyki. Mamy ambitne plany w tym zakresie, których wdrożenie jest dziś koniecznością, aby budować przewagę konkurencyjną. Mam nadzieję, że świeże spojrzenie studentów i absolwentów ułatwi nam przełamywanie schematów i wypracowywanie nowych rozwiązań – stwierdził Mirosław Kochalski, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN.

Program „Energia dla przyszłości” skierowany jest do studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. W ramach czteromiesięcznej praktyki w trzech kluczowych spółkach z branży energetycznej w Polsce, 21 studentów wybranych spośród blisko 200 chętnych będzie miało możliwość poznania od strony praktycznej takich obszarów działalności jak technologia, sprzedaż, strategia, badania i rozwój, a także nadzór nad grupą kapitałową oraz współpraca zagraniczna. Będzie to doskonałe uzupełnienie dla wiedzy zdobytej podczas stażu w Ministerstwie Energii, gdzie uczestnicy poznawali specyfikę branży z punktu widzenia organu nadzorującego. Po czterech wstępnych miesiącach stażu w firmach uczestnicy trafią do wybranej przez siebie spółki, w której pracować będą przez kolejne pół roku. Na zakończenie projektu studenci powrócą na dwa dodatkowe miesiące na dalsze praktyki w Ministerstwie Energii.

Portfolio produktowe PGE poszerza się o nową ofertę. W nowej formule klienci otrzymują nie tylko gwarancję ceny, nawet do końca 2019 r., ale także pomoc specjalistów, będących do dyspozycji klientów. Firma przygotowała trzy pakiety, które umożliwiają skorzystanie z usług fachowców nawet ośmiu branż.

Rozwijana od 2015 r. przez PGE Polską Grupę Energetyczną formuła „Prąd jak Prąd” powstała w odpowiedzi na potrzeby klientów. Od początku wprowadzenia cieszy się ogromnym zainteresowaniem - sprzedano już ponad 300 tys. ofert. Z analiz firmy wynika, że klienci zwracają szczególną uwagę na przewidywalność kosztów, jakie ponoszą w swoim gospodarstwie domowym, a także wielowariantowość oferty. To właśnie wyjście naprzeciw potrzebom klientów było inspiracją do stworzenia nowych propozycji.

Poprzedni rok był dla nas przełomowy. Wprowadziliśmy na szeroką skalę model ofert z ceną gwarantowaną nawet na trzy lata. Prosiliśmy klientów o opinie i sugestie, testowaliśmy nowe oferty i rozmawialiśmy z wieloma partnerami produktowymi. Nasza nowa propozycja jest wynikiem całorocznych prac, sumą doświadczeń i przekonania co do właściwego kierunku. Wierzymy, że klienci docenią nową odsłonę oferty „Prąd jak Prąd” – mówi Bartłomiej Ślusarczyk, Dyrektor Departamentu Marketingu PGE Obrót.

W najnowszej propozycji PGE klient ma do wyboru dwa warianty niezmienności stawki za energię: do końca 2018 r. oraz do końca 2019 r. Następnie, w zależności od potrzeb, klienci mogą wybrać usługi od jednego, do nawet ośmiu fachowców. Specjaliści zostali pogrupowani w trzy pakiety: podstawowy, rozszerzony oraz kompleksowy. Podstawą każdego z nich jest gwarantowana, niższa niż w standardowej taryfie, cena energii elektrycznej, a pakiety uprawniają do skorzystania z usług odpowiednio – jednego, sześciu lub nawet ośmiu fachowców, w zależności od potrzeb klienta.

W ramach pakietu „podstawowa pomoc fachowców” klienci otrzymują pomoc elektryka, który przyjedzie, zdiagnozuje problem oraz doprowadzi instalację elektryczną do stanu pozwalającego na jej dalsze, bezpieczne użytkowanie. Z kolei „rozszerzona pomoc fachowców” to aż sześciu specjalistów: elektryk, ślusarz, hydraulik, szklarz, technik urządzeń grzewczych i gazowych oraz dekarz. Fachowcy stawią się do 24 h od zgłoszenia usterki. Pakiet „kompleksowej pomocy fachowców”, obok usług sześciu specjalistów, został rozszerzony o usługi informatyka oraz serwisanta sprzętu RTV lub AGD - tu również fachowcy stawią się do 24 h od zgłoszenia. Infolinia jest czynna całą dobę, siedem dni
w tygodniu.

Oferta „Prąd jak Prąd, ale z pomocą fachowców” jest dostępna dla klientów z całego kraju. Szczegóły oferty znajdują się na stronie www.zapewniamyenergie.pl, w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta oraz na infolinii PGE Contact Center 422 222 222.

Promocję nowej oferty wspiera ogólnopolska kampania reklamowa. Za jej kreację oraz przygotowanie odpowiedzialna jest Grupa Scholz & Friends. Za produkcję spotu telewizyjnego odpowiada dom produkcyjny Bomaye, za postprodukcję –  studio Rio de Post. Reżyserem spotu jest Florian Malak. ZenithOptimedia Group zajął się zakupem mediów. Kampania obejmuje telewizję, kino, radio, materiały drukowane, dedykowaną stronę www.zapewniamyenergie.pl, kampanię display oraz outdoor: billboardy, citilighty i nośniki na autobusach.

Zapraszam do obejrzenia spotu promującego nową ofertę https://youtu.be/Uh_KluMlVsQ oraz odwiedzenia strony www.zapewniamyenergie.pl

 

Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała strategię biznesową w perspektywie 2020 roku. Zgodnie z jej założeniami misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Grupa odpowiada na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym i zapowiada poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu.

W ramach strategii PGE dążyć będzie do maksymalizacji zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC), co ma zostać osiągnięte poprzez realizację szeregu inicjatyw nakierowanych na zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy. Umożliwi to zrealizowanie programu rozwoju nowoczesnej energetyki konwencjonalnej oraz nowych technologii i modeli biznesowych.

 

Misja i wizja

Misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Nadrzędny cel działalności Grupy PGE to wzrost jej wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z długoterminową wizją rozwoju PGE ma stać się:

 - Liderem wytwarzania, aktywnie wykorzystującym szanse rozwoju

 - Niezawodnym i aktywnym dostawcą mediów i usług

 - Najbardziej efektywną i elastyczną grupą energetyczną w Polsce

 - Liderem rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

Utrzymanie pozycji lidera wytwarzania ma wiązać się z osiągnięciem po roku 2020 poziomu co najmniej 40 proc. udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju.

Grupa PGE dostosowuje się do świata, w którym zmiany dokonują się dynamicznie i tylko najbardziej innowacyjne oraz zorientowane na potrzeby klienta firmy mają szansę rozwoju. PGE będzie łączyć wysoką efektywność z elastycznością, by szybko dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i regulacyjnych. Stawiamy na nowoczesność technologiczną i zarządczą oraz rozwój nowych obszarów biznesu – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Efektywność w działalności operacyjnej

Celem poprawy efektywności kosztowej spółka do 2020 roku planuje osiągnąć redukcję kosztów kontrolowalnych w wysokości 500 mln zł w stosunku do 2016 roku. Pozwoli to na całkowitą redukcję kosztów w okresie 2016-2020 o około 3,5 mld zł względem obecnych prognoz. Ponadto, Grupa PGE zamierza zredukować planowane nakłady modernizacyjno-odtworzeniowe w latach 2016-2020 o około 500 mln zł, m.in. dzięki wprowadzeniu systemu zintegrowanego zarządzania majątkiem produkcyjnym. W ramach zmian organizacyjnych działalność związana z produkcją ciepła zostanie wydzielona w ramach oddzielnej linii biznesowej Kogeneracja, co ma na celu poprawę efektywności operacyjnej i rozwoju tej działalności w oparciu o liczne synergie operacyjne i kosztowe oraz silną pozycję na regionalnych rynkach ciepła.

 

Inwestycje

W toku realizowanego programu inwestycyjnego, zakładającego wykorzystanie pełnego potencjału podstawowej działalności firmy i budowy nowoczesnej energetyki konwencjonalnej, Grupa dopuszcza możliwość udziału partnerów przy flagowych inwestycjach w Opolu i Turowie. Równocześnie PGE analizuje kolejne inwestycje w energetykę konwencjonalną, np. w Dolnej Odrze w oparciu o nowy model rynku.

Spółka będzie dokonywać w optymalnym zakresie modernizacji elektrowni i elektrociepłowni, aby odpowiadały nowym normom emisji przemysłowych BAT, jak również bierze pod uwagę potencjał do wzrostu udziału technologii współspalania biomasy w portfelu wytwórczym PGE w oparciu o nowy system wsparcia OZE.

W obszarze dystrybucji realizowane inwestycje mają skutkować obniżeniem wskaźników do 2020 roku względem roku 2015: SAIDI i SAIFI o 56 proc., a średniego czasu przyłączenia odbiorcy o 40 proc.

W latach 2016-2020 Grupa zakłada poniesienie nakładów inwestycyjnych na poziomie około 34 mld PLN, nie uwzględniając w tej kwocie aktywowanych kosztów usuwania nadkładu. Po 2020 roku PGE będzie realizowała nowy program inwestycyjny, uzależniony od wybranych opcji strategicznych (rozwój nowoczesnej energetyki węglowej, morskich farm wiatrowych, czy elektrowni jądrowej).

To, którą z opcji wybierzemy, będzie zależeć od otoczenia zewnętrznego. Na decyzję władz PGE wpłyną m.in. cele zawarte w nowej polityce energetycznej Polski, kształt polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, potrzeby systemu elektroenergetycznego oraz model rynku. Wybierzemy tę technologię, która przyniesie akcjonariuszom najwyższą wartość, a Polsce bezpieczeństwo energetyczne po racjonalnych kosztach. Liczymy, że sprzyjać nam będą krajowe regulacje – mówi Henryk Baranowski.

 

Nowe technologie i modele biznesowe

PGE zamierza wdrażać innowacje we wszystkich ogniwach łańcucha wartości, zwiększając efektywność zagospodarowania ubocznych produktów spalania, elastyczność jednostek wytwórczych oraz automatyzując procesy i optymalizując działania odtworzeniowe w wydobyciu węgla brunatnego.

Grupa zamierza uczestniczyć w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych tak, aby w 2030 roku wytwarzać ok. 25 procent krajowej produkcji energii z OZE. Wśród opcji strategicznych PGE znajduje się budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy około 1000 MW, realizacja najbardziej zaawansowanych projektów wiatrowych na lądzie, wzrost współspalania biomasy w dedykowanych instalacjach oraz wzrost zaangażowania w segment mikroinstalacji.

Grupa planuje ponadto rozwijać działalność w sferze efektywności energetycznej, budując markę PGE jako lidera tego rynku. Równocześnie Grupa zwiększy swoje zaangażowanie w rozwój i komercjalizację nowych technologii energetycznych tworząc nowoczesną, kompleksową ofertę dla klienta, zgodnie z wymaganiami zmieniającego się otoczenia.

 

Odpowiedzialność społeczna

PGE ocenia, że odpowiedzialne podejście wobec środowiska naturalnego, klientów, akcjonariuszy oraz interesu publicznego pozwoli na bezpieczną realizację misji i wizji Grupy.

PGE ma być odpowiedzialną organizacją, świadomą swojego wpływu na otoczenie, budującą wartość dla akcjonariuszy i zapewniającą zrównoważony rozwój biznesu. W swoich działaniach Grupa w tym zakresie koncentruje się m.in. na:

 - Ograniczaniu wpływu na środowisko

 - Edukacji w zakresie efektywnego użytkowania energii i wpływu na środowisko

 - Wykorzystywaniu różnorodnych źródeł energii

 - Zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii  

 - Działaniu w oparciu o zasady etyczne

 - Działaniu na rzecz lokalnych społeczności

 

Uwarunkowania realizacji strategii

Grupa ocenia, że realizacja strategii będzie uzależniona od szeregu warunków zewnętrznych, wśród których najważniejsze mają charakter regulacyjny:

 - Polityka energetyczna kraju wspierająca realizację misji i wizji GK PGE

 - Mechanizm wynagradzania za moc dyspozycyjną (rynek mocy)

 - Systemowe mechanizmy wsparcia nowych inwestycji

 - Wdrożenie uzgodnionych rozwiązań w zakresie darmowych uprawnień do emisji CO2

 

Docelowo PGE zakłada zwiększenie możliwości inwestycyjnych Grupy pozwalające na realizację długoterminowej wizji rozwoju, jak również cykliczną aktualizację strategii w odpowiedzi na nowe szanse rynkowe i zmieniające się warunki zewnętrzne.

 

Prezentacja dotycząca aktualizacji strategii

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy Kapitałowej PGE oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, podpisały kontrakty indywidualne na sprzedaż paliwa gazowego, które zasili Elektrociepłownie w Rzeszowie i Lublinie. Szacunkowa wartość kontraktów może sięgnąć 2 mld złotych.

Kontrakty obowiązują do 1 października 2019 r. i zawierają opcję przedłużenia do 1 stycznia 2023 r. Gaz ziemny trafi do Elektrociepłowni Lublin-Wrotków i Elektrociepłowni Rzeszów należących do Grupy PGE. Wolumen dostaw może wynieść łącznie ok. 2,2 mld m3.

Grupa PGE, lider na rynku elektroenergetycznym w Polsce, ceni sobie stabilność dostaw surowców produkcyjnych, jaką gwarantują podpisane kontrakty z PGNiG. Wynegocjowane umowy, oparte na konkurencyjnej ofercie, pozwolą zagwarantować naszym klientom bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła na korzystnych warunkach – mówi Bolesław Jankowski, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. handlu.

Grupa PGE jest naszym strategicznym klientem, dla którego kluczowe jest bezpieczeństwo dostaw, które PGNiG gwarantuje – mówi Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG SA ds. handlowych. PGNiG oferuje przejrzystą i konkurencyjną ofertę. Wyróżniamy się także wysoką jakością sprzedaży. Klienci to doceniają i dlatego coraz chętniej i częściej wybierają naszą ofertę – dodaje Maciej Woźniak.

Kontrakty indywidualne zostały podpisane w ramach umowy ramowej z 8 października 2015 r. Umożliwia ona zawieranie dodatkowych kontraktów na kolejne wolumeny.

 

Po pokonaniu 450 km trasy z Wrocławia do Opola, na plac budowy dwóch nowych bloków energetycznych dotarł jeden z kluczowych podzespołów bloku nr 5, czyli generator. Transport zaprojektowanego specjalnie na potrzeby inwestycji urządzenia, ze względu na jego gigantyczną wagę i rozmiary, był logistycznym wyzwaniem i trwał aż 3 dni.

Generator dostarczył do elektrowni wrocławski oddział GE Power. Urządzenie ma moc czynną aż 958 MW i pod tym względem nie ma sobie równych w Polsce. Imponujące są również waga i rozmiary generatora: masa całkowita stojana wynosi 426 ton, zaś wielkość to 13,92 x 4,20 x 4,28 m. Całkowita waga blachy magnetycznej użytej do produkcji wyniosła 300 ton, natomiast długość użytych przewodów miedzianych to aż 123 km. Generator, jak i wiele innych urządzeń dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, wyprodukowany został w Polsce.

 

Inwestycja w Opolu jest kołem zamachowym gospodarki. Aż 70 procent wartości wszystkich zamówień trafiło do polskich firm, a z każdej wydawanej przez nas złotówki 70 groszy zostaje w Polsce – mówi Henryk Baranowski prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  Inwestycja to również tysiące miejsc pracy – obecnie na placu budowy pracuje dzienne ponad 3 tys. osób, a docelowo ta liczba sięgnie nawet 5 tys. To największa inwestycja w Polsce po 1989 roku – dodaje Henryk Baranowski.

 

Transport generatora na budowę, ze względu na jego gabaryty, był ogromnym wyzwaniem logistycznym. Generator, aby znaleźć się na budowie, musiał pokonać trasę 5-krotnie dłuższą niż wynosi trasa samochodowa z Wrocławia do Opola, przede wszystkim za sprawą jego ciężaru. Po przeprowadzeniu szeregu analiz i uzgodnień z PKP wybrana została optymalna trasa, która ograniczyła wszelkie ryzyka do minimum.

Budowa bloków w Elektrowni Opole jest dużym wyzwaniem nie tylko technicznym, ale także projektowym. Skalę przedsięwzięcia obrazuje chociażby liczba przepisów i standardów stosowanych w trakcie budowy. Wykonawca realizuje prace w oparciu o 2,4 tys. obowiązujących norm prawnych

Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole jest flagową inwestycją PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie i zasilą w energię nawet 4 mln gospodarstw domowych. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwoli osiągnąć najwyższą dla elektrowni węglowych efektywność wytwarzania energii elektrycznej (tzw. sprawność netto bloków wyniesie co najmniej 45,5 proc.) co oznacza ok. 20 proc. niższą emisję CO2 w porównaniu do funkcjonujących w Polsce elektrowni starszej generacji.

Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia Opole zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią.

Dzięki efektowi skali i zabezpieczonym dostawom polskiego węgla, dwa nowe bloki energetyczne pozwolą Grupie Kapitałowej PGE budować przewagę konkurencyjną i umacniać pozycję lidera rynku mówi Henryk Baranowski.

GE Power jest generalnym projektantem inwestycji, a wrocławska fabryka kluczowym dostawcą maszyn elektrycznych dla nowych bloków. Generatory, które są dostarczane dla Elektrowni Opole, to największe urządzenia zastosowane w polskiej energetyce. Zostały opracowane specjalnie na potrzeby tej inwestycji tak, aby spełniała ona najwyższe standardy technologiczne.

Czy wiesz jak dużo czasu spędza się w kolejkach? To średnio 1 dzień rocznie. Dlaczego więc nie ułatwić sobie życia i realizować formalności z domowego zacisza, w dogodnym dla siebie czasie? Z PGE jest to możliwe. Przy okazji można wygrać cenne nagrody, a nawet przeżyć swój wymarzony dzień!

Klienci PGE, którzy cenią czas i wygodę, mają szansę zrealizować swój wymarzony dzień. Wystarczy założyć konto w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGE eBOK, aktywować usługę  PGE eFaktura, a także opisać swój wymarzony dzień, zaoszczędzony dzięki PGE. Co miesiąc PGE wraz ze sponsorem nagród, firmą PayU, zrealizuje wymarzony dzień dla 2 osób, a także przekaże 40 cennych nagród RTV/AGD. Konkurs potrwa do końca roku.

Prosty i bezpieczny system PGE eBOK

Konto w PGE eBOK (www.ebok.gkpge.pl) pozwala każdemu klientowi w dogodnym dla niego miejscu i czasie zweryfikować stan rozliczenia energii elektrycznej, sprawdzić aktualne saldo, wskazania licznika, a także przedłużyć lub wybrać nową ofertę. Dużym atutem jest powiązanie z profilem kilku kont rozliczeniowych, przez co można zarządzać nimi bez konieczności przelogowania. Ułatwieniem, szczególnie dla osób starszych, jest możliwość udostępniania konta innym osobom, poprzez zapraszanie zaufanych osób do zarządzania nim. W elektronicznym Biurze Obsługi Klienta można również aktywować usługę elektronicznej faktury (PGE eFaktura), i otrzymywać fakturę za energię na swój adres e-mail.

Płatności elektroniczne

W ramach eBOK, PGE oferuje również wygodne płatności elektroniczne. Dzięki współpracy 
z PayU  regulowanie rachunków za energię jest wyjątkowo proste. Usługa dostarczana przez PayU dla klientów PGE polega na przyjmowaniu i przekazywaniu wpłat bezpośrednio na indywidualne numery rachunków bankowych, dzięki czemu gwarantuje bezpieczne
i bezbłędne opłacenie każdej należności. Jest to na tyle wygodna płatność, że pozytywnie wpływa także na terminowość dokonywania opłat. PayU jest partnerem konkursu „Oszczędź sobie energii”, a także sponsorem nagród w konkursie.

Jak wykorzystać zaoszczędzony czas?

PGE prezentuje również w jaki sposób można wykorzystać zaoszczędzony czas /grafika/. Pod Biurami Obsługi Klienta, w 37 polskich miastach, zostaną zorganizowane „strefy komfortu”, gdzie Klienci PGE odpoczywając na wygodnych sofach, dowiedzą się o korzyściach wynikających z korzystania z PGE eBOK oraz PGE eFaktury.

O kampanii

Kampania zdalnych kanałów obsługi i sprzedaży ma na celu zachęcenie klientów PGE do korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE eBOK, a także PGE eFaktury (faktury w formie elektronicznej). Będzie realizowana przez 4 miesiące poprzez kampanię on-linie, działania eventowe oraz ambient. Za kreację i przygotowanie materiałów do kampanii online odpowiada agencja K2, za działania eventowe agencja ElPadre, za działania ambientowe oraz kampanię internetową ZenithOptimedia Group.

• Niższe ceny energii elektrycznej i wolumeny wpływają na wyniki finansowe i operacyjne;
• Programy budowy nowych bloków oraz kompleksowych modernizacji aktywów opartych na węglu brunatnym realizowane są zgodnie z harmonogramem;
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie zadecydowało o wysokości wypłacanej dywidendy – 0,25 zł na akcję;
• Zaktualizowana strategia Grupy zostanie zaprezentowana we wrześniu 2016 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w I półroczu 2016 r. wyniósł 3,1 mld zł. Spadek o 26 proc. w stosunku do 2015 r. wynika głównie z niższej dyspozycyjności aktywów na węgiel brunatny (kompleksowa modernizacja bloków w Bełchatowie), tym samym mniejszego wolumenu przeznaczonego do sprzedaży, w połączeniu z niższymi realizowanymi cenami energii elektrycznej na rynku hurtowym.

W I półroczu 2016 roku Grupa PGE funkcjonowała na rynku wywierającym presję na wyniki operacyjne ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej. W ocenie czołowych agencji ratingowych PGE pozostaje najbardziej wiarygodnym koncernem energetycznym na rynku kapitałowym i kredytowym w Polsce i jednym z liderów w regionie – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w I półroczu miał segment energetyki konwencjonalnej osiągając poziom 1,6 mld zł. Segment dystrybucji zakończył I półrocze z wynikiem przekraczającym 1,1 mld złotych. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 208 mln zł, podobnie jak segment energetyki odnawialnej, który pozostając pod wpływem niższych cen zielonych certyfikatów wypracował wynik na poziomie 205 milionów zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 546 mln zł.

W drugim kwartale zapadły rozstrzygnięcia dotyczące wysokości dywidendy wypłacanej przez Spółkę. Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza większościowego zatwierdziło wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję.

Drugi kwartał przyniósł także zmiany w otoczeniu regulacyjnym, które były bezpośrednią przesłanką przeprowadzenia przez Grupę testów na utratę wartości aktywów w segmencie energetyki odnawialnej. Odpis aktualizujący wartość aktywów wiatrowych wyniósł 783 mln zł, ma on charakter niegotówkowy i dotyczy głównie farm funkcjonujących już w portfelu PGE.

Produkcja netto energii elektrycznej w I półroczu 2016 r. wyniosła 25,4 TWh i była o 8 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła o 13 proc. r/r i osiągnęła poziom 16,9 TWh. To efekt mniejszej dyspozycyjności opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów, która przechodzi kompleksowy program modernizacyjny. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,8 TWh (wzrost o 4 proc. r/r). Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 33 proc. r/r osiągając wartość 0,5 TWh. To efekt oddania do użytku w IV kwartale 2015 r. farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 16,9 TWh i był 3 proc. wyższy niż w I połowie ubiegłego roku w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Wyższy w porównaniu do ubiegłego roku był także wolumen sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 11 proc. osiągając poziom 21,4 TWh.

Nakłady na inwestycje w I półroczu 2016 r. wyniosły 3,7 mld zł i były o 11 proc. wyższe niż przed rokiem. 2,4 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na nowe projekty. Grupa PGE konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, koncentrując się na trzech głównych placach budowy. Nasz flagowy projekt – budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole – przekroczył 50 proc. zaawansowania. Wmurowaliśmy także symboliczny kamień węgielny w jeden z fundamentów maszynowni bloku energetycznego w Turowie. Produkcja głównych urządzeń bloku postępuje zgodnie z planem, a na budowie prowadzone są prace ziemne oraz fundamentowe. W końcową fazę wkroczyła natomiast budowa bloku gazowo-parowego w Gorzowie, którego uruchomienie zaplanowane zostało na IV kwartał tego roku – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Równolegle do budowy nowych mocy Grupa realizuje program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli Grupie obniżać emisyjność towarzyszącą produkcji energii.

Grupa PGE oczekuje na ostateczne ustalenia dotyczące kształtu rynku mocy w Polsce. Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem prace legislacyjne nad tym projektem powinny zakończyć się do końca bieżącego roku. Zdaniem PGE rozwiązania zakładające płatność zarówno za energię jak i dostępną moc, wydają się najbardziej odpowiednie z punktu widzenia stabilności i niezawodności systemu.

Zarząd PGE spodziewa się, że w całym 2016 roku wydatki na inwestycje będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym i podkreśla, że Spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów inwestycyjnych dzięki przepływom z bieżącej działalności operacyjnej oraz mając do dyspozycji zabezpieczone zewnętrzne źródła finansowania.

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników: https://youtu.be/nitEkA1-0y4

 

 

Grupa PGE udostępniła w wersji online raport za rok 2015. Po raz pierwszy łączy on komunikację finansową, środowiskową, społeczną oraz kwestie związane z ładem korporacyjnym, ponadto sposób prezentowania danych jest nowoczesny, atrakcyjny i interaktywny. Raport opublikowany został w wersji responsywnej, co oznacza, że automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości wyświetlacza, na którym jest odczytywany. Dzięki temu przeglądanie jego treści na komputerze, tablecie i smartfonie jest równie wygodne.

Pierwszy raport zintegrowany Grupy PGE za 2015 rok wyróżnia łatwość w dotarciu do informacji oraz przejrzystość zawartych w nim danych. Dodatkowym atutem publikacji jest przedstawienie pełnego przekroju działalności firmy w ciekawy dla wszystkich grup interesariuszy sposób, np. przy pomocy interaktywnego modelu biznesowego PGE.

Dostosowując się do trendów światowych, Grupa PGE po raz pierwszy przygotowała raport nie tylko zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative G4, ale także w oparciu o standard International Integrated Reporting Council (IIRC). Raport zintegrowany jest kolejnym krokiem w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w Grupie PGE – stanowi potwierdzenie dojrzałości organizacji, jej wysokiego poziomu świadomości w zarządzaniu kwestiami kluczowymi dla niej i jej otoczenia. Poza wypracowywaniem zysku dla inwestorów, rozwojem i modernizacją infrastruktury energetycznej, czy utrzymaniem i pozyskiwaniem klientów, ważne są także działania zgodne ze społecznymi i środowiskowymi oczekiwaniami interesariuszy Grupy PGE.

Ważnym aspektem raportowania zintegrowanego jest możliwość kompleksowej prezentacji działalności PGE. Takie łączenie ze sobą danych o firmie z różnych obszarów działalności buduje jej wartość, pozwala na pokazanie spójnego, całościowego obrazu. Zarządzanie w sposób odpowiedzialny społecznie staje się tym samym integralną częścią strategii biznesowej naszej firmy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podstawowym celem raportu zintegrowanego jest połączenie raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz kwestii związanych z ładem korporacyjnym w jednym spójnym dokumencie. Zgodnie z wytycznymi IIRC, treść raportu została zaprezentowana w oparciu o sześć podstawowych kapitałów firmy: finansowy, produkcyjny, ludzki, naturalny, intelektualny oraz społeczny. Taka prezentacja informacji w kompleksowy i zrozumiały sposób prezentuje zdarzenia z poprzedniego roku oraz podejmuje próbę oceny wpływu tych zdarzeń na przyszłość firmy.

Na podstawie wytycznych International Integrated Reporting Council (IIRC) zmieniliśmy strukturę prezentowanych informacji nawiązując do filarów, na których opiera się raportowanie zintegrowane: Grupa i jej organizacja, Otoczenie rynkowe, Zarządzanie Ryzykiem, Model biznesowy i Działalność. Ponadto zmieniliśmy sposób prezentacji działalności Grupy PGE, aby pokazać, w jaki sposób przenikają się w niej kapitały, które przetwarzamy i na które mamy wpływ. Chcemy, żeby informacje o naszej firmie i sposobie działania były prezentowane w sposób przystępny i interesujący. Staramy się, aby każdy kolejny raport spełniał najwyższe standardy i oczekiwania wszystkich interesariuszy – mówi Henryk Baranowski.

Ważnym aspektem Raportu zintegrowanego PGE jest dbałość o odbiorców o szczególnych potrzebach. Wśród zastosowanych funkcjonalności wymienić można m.in. dodatkowy kontrast dla osób słabowidzących. Raport umożliwia także pobranie danych finansowych w edytowalnym formacie i ich samodzielną analizę. Dostępne są również liczne narzędzia interaktywne, a informacje prezentowane są w postaci infografik oraz interaktywnych modeli. Raport zawiera komentarze wideo przedstawicieli poszczególnych obszarów działalności i jest dostępny wyłącznie w postaci raportu online, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Można go otworzyć na komputerze, smartfonie i tablecie.

Link do raportu zintegrowanego PGE: http://raportzintegrowany.gkpge.pl/

 

W Elektrociepłowni Gorzów przystąpiono do tzw. rozruchu gorącego nowego bloku gazowo-parowego. Jest to etap, który przygotuje elektrociepłownię do warunków zmiennego obciążenia po podłączeniu bloku do krajowej sieci elektroenergetycznej. Inwestycja w Gorzowie realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE odpowiadającą za wytwarzanie energii.

Po zakończeniu fazy montażu mechanicznego urządzeń i instalacji bloku potwierdzonej pozytywnie zakończoną ciśnieniową próbą wodną, przystąpiono do etapu rozruchu technologicznego poszczególnych urządzeń i układów bloku gazowo-parowego. Dokonano pierwszego rozpalenia obu turbin gazowych bloku, co jest początkiem fazy tzw. rozruchu gorącego z użyciem mediów.

Pierwsze zapalenie palników turbiny gazowej jest niezwykle istotnym etapem w procesie rozruchowym bloku gazowo-parowego. To zwieńczenie długiego okresu prac projektowych i konstrukcyjnych, jak również potwierdzenie prawidłowej i bezpiecznej pracy głównych elementów, czyli turbiny gazowej, kotła odzysknicowego oraz innych powiązanych systemów mechanicznych i elektrycznych – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Osiągnięcie tego kamienia milowego daje możliwość przejścia do kolejnego etapu - rozruchu gorącego, który przygotuje elektrociepłownię do pracy w warunkach zmiennego obciążenia, w jakich będzie pracować po podłączeniu do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Cieszy nas, że pierwszy zapłon turbiny gazowej przebiegł pomyślnie. Jest to kolejny ważny etap, który zbliża nas do zakończenia budowy bloku gazowo-parowego dla PGE. Dzięki zastosowanej technologii opartej na dwóch turbozespołach gazowych i jednym turbozespole parowym, nowy blok gorzowskiej elektrociepłowni będzie wytwarzać, w sposób elastyczny i przyjazny środowisku, energię elektryczną i ciepło - mówi Grzegorz Należyty, członek zarządu Siemens Sp. z o.o.

25 lipca 2016 r. zsynchronizowano z krajowym systemem elektroenergetycznym pierwszą turbinę gazową. W najbliższych dniach rozpoczęte zostanie oczyszczanie układów ciśnieniowych za pomocą pary.

Budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Gorzów jest jedną z kluczowych inwestycji Grupy Kapitałowej PGE, mających na celu dostosowanie aktywów grupy do regulacji środowiskowych. Trwa budowa nowoczesnych jednostek w Opolu (2x900 MW) i Turowie (450 MW), realizowany jest także program modernizacji istniejących źródeł wytwórczych, polegający na wyposażeniu bloków energetycznych w nowoczesne instalacje odsiarczania i odazotowania spalin.

Inwestycję w Gorzowie wykonuje konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery, na podstawie kontraktu podpisanego 3 października 2013 r. Wartość podpisanej umowy wraz z budową instalacji i obiektów pomocniczych wynosi 562 mln zł netto. Ponadto spółki PGE GiEK oraz Siemens związane są przez 12 lat umową serwisową o wartości 124 mln zł netto.

Budowany blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów będzie stanowił niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy. Blok opalany będzie w głównej mierze dostarczanym z lokalnych kopalni gazem zaazotowanym o cenach znacznie niższych w stosunku do gazu sieciowego. Dzięki wykorzystaniu taniego gazu ze źródeł lokalnych, budowa bloku w Gorzowie jest rentownym projektem, wykorzystującym efektywną, niskoemisyjną technologię.

Oddanie do eksploatacji nowoczesnej jednostki planowane jest w IV kwartale bieżącego roku.

 

Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji w Polsce po roku 1989, przekroczyło 50 proc. Realizowana inwestycja w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju krajowej gospodarki. Ponad 800 spośród 1000 złożonych dotychczas zamówień realizowanych jest przez polskie przedsiębiorstwa, a z każdej złotówki wydanej na inwestycję aż 70 groszy zostaje w kraju.

Prace na placu budowy, trwające od początku lutego 2014 roku, wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Wykonane już zostały główne roboty budowlane, realizowane są prace w zakresie montażu konstrukcji – stanęły konstrukcje kotłowni obu bloków, do montażu których zużyto w sumie ponad 50 000 ton stali. Trwa montaż części ciśnieniowej kotłów oraz montaż konstrukcji maszynowni bloku nr 6 i poszycia dachowego budynku maszynowni bloku nr 5. Zakończone zostały już prace fundamentowe turbogeneratora maszynowni bloku nr 5.

W najbliższym czasie na plac budowy rozpoczną się dostawy kluczowych podzespołów (m.in. części turbiny, generatora i pomp wody zasilającej).Wykonany został płaszcz chłodni kominowej bloku nr 5 o wysokości 185,1 m (trwa nakładanie powłoki ochronnej betonu na powierzchni wewnętrznej płaszcza). Całkowita powierzchnia płaszcza wynosi 4,5 ha, czyli więcej niż powierzchnia sześciu boisk do piłki nożnej. Do jej wykonania zużyto ponad 10 tys. m3 betonu i ok. 1800 ton stali. Obecnie trwają prace przy wznoszeniu płaszcza chłodni kominowej nr 6, który mierzy już ponad 75 m.

Zgodnie z harmonogramem i budżetem realizujemy największy projekt inwestycyjny w Polsce po roku 1989 r., który właśnie osiągnął półmetek. Dwa nowoczesne bloki energetyczne w Elektrowni Opole są dumą PGE, ponieważ dzięki efektowi skali i zabezpieczonym dostawom polskiego węgla, pozwolą Grupie budować przewagę konkurencyjną i umacniać pozycję lidera rynku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inwestycja w Opolu jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. Aż 70 procent wartości wszystkich zamówień trafiło do polskich firm, a z każdej wydawanej przez nas złotówki 70 groszy zostaje w Polsce. Inwestycja to również tysiące miejsc pracy – obecnie na placu budowy pracuje dzienne ponad 3 tys. osób, a docelowo ta liczba sięgnie nawet 5 tys. – dodaje Henryk Baranowski.

Budowa bloków energetycznych w Elektrowni Opole jest dużym wyzwaniem nie tylko technicznym, ale także projektowym, logistycznym i koordynacyjnym. Skalę przedsięwzięcia obrazuje chociażby liczba przepisów i standardów stosowanych w trakcie budowy. Wykonawca realizuje prace w oparciu o 2,4 tys. obowiązujących norm prawnych. Ponadto ilość wykorzystanych do budowy konstrukcji stalowych jest zbliżona do budowy nowojorskiego Empire State Building (65 tys. ton), a betonu wystarczyłoby do postawienia drugiego Pentagonu (250 tys. ton). Długość kabli wynosi natomiast tyle, ile trasa z Warszawy do Lizbony (3 tys. km).

Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia Opole o mocy 3300 MW dostarczać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią.

Zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwoli osiągnąć najwyższą dla elektrowni węglowych efektywność wytwarzania energii elektrycznej (tzw. sprawność netto bloków wyniesie co najmniej 45,5 proc.) co oznacza ok. 20 proc. niższą emisję CO2 w porównaniu do funkcjonujących w Polsce elektrowni starszej generacji.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE kontrakt wykonuje konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Inwestycja ma się zakończyć w I kwartale 2019 r., wraz z przekazaniem do eksploatacji bloku nr 6. Wcześniej, w III kwartale 2018 r., do eksploatacji zostanie przekazany blok nr 5.

Kliknij i zobacz spot prezentujący postępy na placu budowy dwóch nowych bloków.

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę na kompleksowe ubezpieczenie pięciu elektrowni w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW. Tym samym rozpoczął się proces realizacji podjętej wcześniej decyzji o przystąpieniu spółek Grupy PGE do TUW PZUW. Atutami współpracy są m.in. elastyczność rozwiązania zaprojektowanego na miarę PGE, szybka reakcja na zapytanie ofertowe, zarządzenie ryzykiem, a zwłaszcza transparentność w zakresie przeznaczenia składki. Ponadto, tylko ta jedna umowa pozwoli na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia pięciu elektrowni PGE o ok. 10 proc.

Naszą siłą jest gwarancja kapitału PZU SA – największego podmiotu finansowego w regionie, z bogatym zapleczem specjalistów, ich szeroką wiedzą i doświadczeniem. Podkreślić należy, że współpraca ze spółkami Skarbu Państwa odbywa się na zasadzie dobrowolności i członkostwa w TUW PZUW – mówi Michał Krupiński, prezes PZU SA.

Aktywami, które zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową są Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów i Zespół Elektrowni Dolna Odra (Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin). Łącznie stanowią one ok. 70 proc. mocy wytwórczych Grupy PGE. Wcześniejsza próba znalezienia dla nich ubezpieczyciela w otwartym przetargu nie powiodła się. Ze względu na zbyt wysoką różnicę między założonym przez PGE budżetem, a kwotami proponowanymi przez oferentów, procedura musiała zostać unieważniona.

Grupa PGE postanowiła wykorzystać przepisy pozwalające na zawarcie umowy ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa, które mówią, że w takim przypadku nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. A to z kolei pozwala negocjować cenę, a także znacząco uelastycznia i skraca proces zawarcia umowy.

Decyzja o przystąpieniu Grupy Kapitałowej PGE do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW zapadła pod koniec maja. W ramach TUW PZUW utworzony został Związek Wzajemności Członkowskiej GK PGE, którego członkami zostaną spółki wchodzące w skład Grupy PGE. Spółki będą przystępowały do TUW PZUW sukcesywnie, w miarę upływu terminów ważności obowiązujących polis ubezpieczeniowych.

Jako pierwsze do TUW PZUW przystąpiły spółki PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należą ubezpieczone aktywa. Zawarta z TUW PZUW umowa na kompleksowe ubezpieczenie Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Turów i Zespołu Elektrowni Dolna Odra pozwoli na zaoszczędzenie 10 proc. wartości najkorzystniejszej z ofert startujących w unieważnionym wcześniej przetargu. Polisa obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.

Decyzja o przystąpieniu do towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jest dowodem na to, że bardzo aktywnie poszukujemy oszczędności w całej Grupie PGE i sukcesywnie wdrażamy w życie projekty optymalizacyjne. Zawierając umowę z TUW PZUW uzyskaliśmy realne oszczędności w skali całej grupy, a ponadto postawiliśmy na sprawdzonego na rynku i doświadczonego partnera biznesowego – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

TUW PZUW to najnowszy podmiot z Grupy PZU. Jest zakładem ubezpieczeń podlegającym Komisji Nadzoru Finansowego, działającym na zasadzie non-profit i oferującym takie same produkty jak PZU SA. Zakład ubezpiecza wyłącznie swoich członków, na zasadzie wzajemności. Członkowie TUW są jednocześnie jego właścicielami. Ubezpieczenia wzajemne umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, zmniejszenie kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia. Kapitał początkowy wykłada członek-założyciel.

Będziemy indywidualnie rozpatrywać wniosek każdej spółki z udziałem Skarbu Państwa, która zadeklaruje chęć przystąpienia do PZUW. Dla każdej z nich warunki będą ustalane indywidualnie. Nie jest oczywiste, że każdej spółce będziemy mogli zapewnić ochronę ubezpieczeniowąmówi Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

 

 

W Elektrowni Turów wmurowano symboliczny kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto. To największa, ale nie jedyna inwestycja realizowana w turoszowskim kompleksie wydobywczo-energetycznym. Do eksploatacji oddano Instalację Odsiarczania Spalin (IOS) dla bloków 4-6, a w planie inwestycyjnym znajduje się także kompleksowa modernizacja bloków 1-3. Dzięki realizacji tych projektów Elektrownia Turów będzie mogła produkować energię w sposób efektywny i bardziej przyjazny dla środowiska jeszcze przez co najmniej 30 lat.

Nowy blok energetyczny o mocy 450 MW netto w Elektrowni Turów zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej ok. 600 MW. Po jego uruchomieniu moc Elektrowni Turów wynosić będzie około 2 000 MW. Odbudowa mocy jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla, szacowanych obecnie na ok. 315 mln ton. W 2015 r. Elektrownia Turów wyprodukowała ok. 7,3 TWh energii elektrycznej netto wykorzystując do tego 6,8 mln ton węgla brunatnego.

Odbudowa mocy to kluczowy element działań podejmowanych przez Ministerstwo Energii. W celu zapewnienia sprawnej modernizacji i inwestycji w nowe moce wytwórcze grup energetycznych na początku lipca zaczynamy konsultacje ze środowiskami energetycznymi w zakresie rozwiązań związanych z rynkiem mocymówi minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Budowa nowoczesnej jednostki w Turowie kosztować będzie ok. 4 mld zł i jest jednym z projektów ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE. Nowy blok będzie spełniał wymagania środowiskowe wynikające z restrykcyjnych przepisów krajowych i unijnych. Aneks pozwalający na dostosowanie inwestycji do norm wynikających z konkluzji BAT został podpisany w listopadzie 2015 r. i zwiększył wartość kontraktu o 280 mln zł. Zgodnie z zapisami umowy przekazanie nowego bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 65 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac, czyli w drugim kwartale 2020 r.

Grupa PGE przywiązuje bardzo dużą wagę do działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczania wpływu działalności wytwórczej na otoczenie we wszystkich swoich lokalizacjach. Aby wypełnić nałożone na energetykę konwencjonalną zobowiązania ekologiczne, konsekwentnie modernizujemy funkcjonujące bloki energetyczne, a także budujemy nowe moce wytwórcze. Dzięki nieustannemu podnoszeniu efektywności aktywów wytwórczych i wypełnieniu unijnych standardów środowiskowych budujemy wartość Grupy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Energii elektrycznej wyprodukowanej w nowym bloku wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma kilkaset firm, prace wykonywać będzie ponad 100 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 1,5-2 tys. osób. Inwestycja pozwoli również na optymalne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego kopalni Turów, a ich wyczerpanie zbiegnie się z planowanym zakończeniem pracy nowego bloku, czyli ok. 2050 roku.

W Elektrowni Turów trwa także szeroko zakrojony program modernizacyjny. Do eksploatacji oddano Instalację Odsiarczania Spalin dla bloków 4-6, której budowa kosztowała ponad 500 mln zł. Dzięki niej Elektrownia Turów znacznie zmniejszy emisje dwutlenku siarki i pyłu.

Budowa instalacji odsiarczania spalin trwała 24 miesiące. Niemal połowę kosztów inwestycji, ponad 244 mln zł, pochodziło z dofinansowania zewnętrznego (100 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponad 104 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz 40 mln zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego). Wykorzystanie instalacji obniży emisje SO2 oraz pyłów do atmosfery. W realizacji inwestycji wzięło udział 112 firm podwykonawczych. W szczytowym momencie na placu budowy pracowało ponad 500 osób.

Do kompleksowej modernizacji przygotowywane są również bloki 1-3 Elektrowni Turów. Ma ona na celu dostosowanie jednostek do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Dodatkowo w ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 do 250 MW oraz podniesiona ich sprawność i dyspozycyjność. Wartość zadań modernizacyjnych dla bloków 1-3 to ponad 700 mln zł.

Za realizację projektów w Elektrowni Turów odpowiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy PGE działającą w obszarze wydobywczo-wytwórczym. Są one częścią ambitnego programu inwestycyjnego Grupy na lata 2014-2020. Około 30 mld zł PGE zamierza przeznaczyć na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych. Tylko w I kwartale 2016 r. nakłady na wszystkie inwestycje Grupy wyniosły 1,8 mld zł i były o 32 proc. wyższe, niż przed rokiem. W całym 2015 r. sięgnęły one rekordowych 9,4 mld zł.

Węgiel brunatny pełni od lat rolę strategiczną w polskiej energetyce. Moc krajowych elektrowni zasilanych tym paliwem wynosi ponad 9 GW, co stanowi około 25 proc. mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Węgiel brunatny jest w warunkach krajowych również najtańszym nośnikiem energii pierwotnej. Jego koszt, w odróżnieniu do innych paliw, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, czy węgiel kamienny, jest przewidywalny i niezależny od wahań na światowych rynkach surowcowych. Dzięki temu udział energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce z węgla brunatnego jest stabilny i utrzymuje się na poziomie około 30-35 proc. W skali Grupy PGE udział ten jest jeszcze wyższy i wynosi około 70 proc. Obok Polski z węgla brunatnego na szeroką skalę korzystają jeszcze Czechy, Grecja i przede wszystkim Niemcy.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku energetycznego oraz oddania do eksploatacji Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów odbyło się 29 czerwca. W uroczystości wziął udział minister energii Krzysztof Tchórzewski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski oraz prezesi zarządów spółek zależnych Grupy Kapitałowej PGE, posłowie i samorządowcy z regionu, a także przedstawiciele generalnych wykonawców obu projektów.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały list intencyjny, w którym wyrażają wolę współpracy mającej na celu zbycie przez PGE na rzecz PGZ akcji spółki Exatel.

List intencyjny zakładający współpracę przez najbliższe 6 miesięcy podpisano 31 maja 2016 r. Szczegóły potencjalnej transakcji, m.in. cena i termin, będą przedmiotem szczegółowych analiz i zostaną wypracowane w ramach rozpoczętej współpracy. Grupa PGE posiada 100 proc akcji spółki Exatel, która jest wiodącym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce dostarczającym rozwiązania dla biznesu i administracji publicznej. Exatel zarządza najnowocześniejszą w kraju siecią transmisyjną o długości ok. 20 tys. km.

• Niższe ceny energii elektrycznej i wolumeny wpływają na wyniki finansowe i operacyjne • Program inwestycyjny realizowany jest zgodnie z planem • Przegląd strategii pod kątem poprawy efektywności Grupy zakończy się w III kwartale

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w I kwartale 2016 r. wyniósł 1,8 mld zł (spadek o 17 proc. w stosunku do 2015 r.), natomiast zysk netto 870 mln zł (spadek o 21 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym), czyli 0,47 zł na akcję.

Grupa PGE prowadzi działalność w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym, dlatego trwający przegląd strategii ukierunkowany jest między innymi na poprawę efektywności. Wyniki tych prac zostaną zaprezentowane w trzecim kwartale tego roku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W I kwartale 2016 roku Grupa PGE funkcjonowała na rynku wywierającym presję na wynik finansowy ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej. Największy udział w zysku EBITDA Grupy miały wyniki operacyjne segmentu energetyki konwencjonalnej, sięgając poziomu około 1 mld zł (spadek o 23 proc. w porównaniu z rokiem 2015). Segment dystrybucji wypracował wynik przekraczający 550 mln zł. To mniej o ponad 70 mln zł względem kwartału bazowego, przede wszystkim w rezultacie zmiany strategii wynagradzania operatorów sieci dystrybucyjnych.

Segment energetyki odnawialnej w I kwartale osiągnął wynik przekraczający 110 mln zł, czyli o około 10 mln zł mniej, niż przed rokiem. Nastąpiło to pomimo znaczącego wzrostu produkcji energii przez nowo oddane farmy wiatrowe, głównie z powodu niższej ceny sprzedaży zielonych certyfikatów. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej zakończyły kwartał wynikiem około 140 mln zł, to jest o 20 mln zł mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Produkcja netto energii elektrycznej w I kwartale 2016 r. wyniosła 13,2 TWh i była o 9 proc. niższa, niż rok wcześniej. To efekt mniejszej dyspozycyjności elektrowni opalanych węglem brunatnym w związku z dłuższym czasem postoju bloków w remontach planowanych i modernizacjach. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 3 TWh (wzrost o 5 proc.). Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 30 proc. To efekt oddania do użytku farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW. Wolumen dystrybucji wyniósł ponad 8,6 TWh (wzrost o 3 proc. r/r), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych 10,7 TWh (wzrost o 9 proc. r/r).

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2016 r. wyniosły 1,8 mld zł i były o 32 proc. wyższe, niż przed rokiem. Grupa PGE konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, koncentrując się na trzech głównych placach budowy w Opolu, Turowie oraz Gorzowie.

Budowa nowych mocy w energetyce konwencjonalnej jest naszym celem numer jeden, ale równocześnie realizujemy program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli Grupie wytwarzać bardziej ekologiczną energię z węgla – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zarząd PGE spodziewa się, że w całym 2016 roku wydatki na inwestycje będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym i podkreśla, że Spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów inwestycyjnych dzięki przepływom z bieżącej działalności operacyjnej oraz mając do dyspozycji zabezpieczone zewnętrzne źródła finansowania.

 

 

Należąca do Grupy PGE spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę objęcia docelowo 17,1 proc. udziałów w Polskiej Grupie Górniczej. Inwestycja finansowa realizowana jest na warunkach rynkowych i jest zgodna ze strategią Grupy PGE, ponieważ zabezpiecza spółce bazę surowcową o parametrach dopasowanych do istniejących i budowanych bloków energetycznych.

Poza spółką PGE GiEK stronami podpisanej umowy inwestycyjnej są: Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN oraz Polska Grupa Górnicza. Dokapitalizowanie PGG w łącznej kwocie 2 mld 417 mln zł odbędzie się w trzech etapach, w ramach których PGE GiEK wpłaci łącznie 500 mln zł, obejmując docelowo 17,1 proc. udziału w kapitale zakładowym PGG.

Umowa oparta jest na rynkowych zasadach realizacji przedsięwzięcia i ma na celu zapewnienie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, m.in. poprzez poprawę efektywności kopalń wchodzących w skład PGG i – w konsekwencji – osiągnięcie przez nią określonych poziomów rentowności.

Grupa PGE jest liderem branży energetycznej w Polsce produkując ok. 40 proc. energii elektrycznej zużywanej w kraju, dlatego realizacja inwestycji zabezpieczającej dostawy wysokoenergetycznego węgla dla aktywów wytwórczych, dobrze wpisuje się w strategię biznesową Grupy. Po oddaniu do eksploatacji dwóch nowych, wysokosprawnych bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW, zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Grupie wzrośnie z ok. 5,6 obecnie do ok. 7,5 mln ton – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowa inwestycyjna zakłada, że PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest optymalizacja kosztów wydobycia, poprawa efektywności funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności. Biznesplan PGG zakłada, że w 2017 r. spółka generować będzie dodatnie przepływy pieniężne dla inwestorów. Generowane przepływy pozwolą na osiągnięcie stopy zwrotu wyższej, niż koszt zaangażowanego kapitału.

Umowa inwestycyjna przewiduje szereg mechanizmów umożliwiających inwestorom bieżący monitoring sytuacji finansowej PGG, w tym realizacji biznesplanu oraz podejmowanie dalszych działań optymalizacyjnych m.in. w przypadku niekorzystnych zmian warunków rynkowych. Ponadto inwestorzy nominują swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej PGG, co pozwoli na sprawowanie nadzoru nad spółką.

Umowa inwestycyjna to kolejny krok po zawartym 26 kwietnia 2016 r. w Katowicach porozumieniu w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej, która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie, poza inwestorami, podpisały również banki – obligatariusze Kompanii Węglowej – Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

 

26 kwietnia 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Inwestorzy angażują się w PGG na warunkach rynkowych i będą konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki. Przeprowadzone analizy wskazują, że inwestycja generuje dodatnie stopy zwrotu dla inwestorów.

Stronami porozumienia są Grupa Energa, Grupa PGE, Grupa PGNiG, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe „Silesia” (TFS), Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP) FIZAN, a także banki – obligatariusze Kompanii Węglowej – Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

Spółka PGG, która stanie się największym producentem węgla kamiennego w Polsce i w Europie, zostanie utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Zaangażowanie w PGG daje udziałowcom z sektora energetyki dostęp do bogatych zasobów węgla energetycznego o parametrach dopasowanych do potrzeb istniejących i planowanych jednostek wytwórczych, co wpisuje się w cele strategiczne grup energetycznych. Ponadto współpraca sektora wytwarzania z sektorem wydobywczym gwarantuje odbiorcom usług energetycznych możliwość pozyskania stabilnych partnerów zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i cieplnej po przewidywalnej cenie.

Inwestorzy deklarują objęcie nowych udziałów w PGG na łączną kwotę 2 mld 417 mln zł, z czego 1 mld 800 mln zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota 617 mln zł to konwersja wierzytelności TFS i Węglokoksu.

Energa Kogeneracja, będąca częścią Grupy Energa zainwestuje w PGG 500 mln zł, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będąca częścią Grupy PGE 500 mln zł, PGNiG Termika z Grupy PGNiG 500 mln zł, FIPP FIZAN 300 mln zł, TFS 400 mln zł oraz Węglokoks 217 mln zł (łączne zaangażowanie Węglokoksu w PGG razem z wcześniej poniesionymi nakładami w wysokości 500 mln zł wyniesie 717 mln zł).

Inwestorzy nie planują konsolidacji wyniku PGG metodą pełną. W ramach refinansowania aktualnego programu emisji obligacji w Kompanii Węglowej banki oraz Węglokoks deklarują objęcie nowych obligacji wyemitowanych przez PGG na kwotę 1 mld 37 mln zł w trzech transzach spłacanych w latach 2019-2026. Zaangażowanie Węglokoksu sięgnie poziomu 421,5 mln zł, a zaangażowanie banków 615,5 mln zł.

W pracach nad osiągnięciem porozumienia brali udział wierzyciele finansowi, okazując w ten sposób gotowość do długoterminowego uczestnictwa w przemianach kluczowych sektorów gospodarki w Polsce, czego efektem jest zaakceptowanie przez obligatariuszy zawartego porozumienia zakładającego osiągnięcie rentowności i poprawę efektywności przedsiębiorstwa. PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest utrzymanie kosztów produkcji węgla pod ścisłą kontrolą, poprawa efektywności funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności. Szczegóły w tym zakresie będzie regulowała umowa inwestycyjna, której podpisanie zaplanowane zostało na piątek 29 kwietnia 2016 r.

Inwestorzy z sektora energetyki są świadomi zmian zachodzących na rynku energii, aktywnie dywersyfikują swój miks energetyczny, ale to krajowe zasoby węgla pozostają gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju i stanowią podstawowe źródło, z którego w Polsce wytwarza się energię elektryczną i ciepło. Taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez wiele dekad.

Istotnym warunkiem utworzenia PGG oraz zaangażowania inwestorów było porozumienie z organizacjami związkowymi z 19 kwietnia 2016 r. dotyczące uprawnień strony społecznej. Przewiduje ono realizację biznesplanu PGG, a w konsekwencji usprawnienie pracy zakładów górniczych poprzez tworzenie kopalń zespolonych oraz czasowe zawieszenie niektórych świadczeń pracowniczych.

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, należącej do Grupy Kapitałowej PGE. To jedna z kluczowych inwestycji prośrodowiskowych, realizowanych przez PGE, w ramach wartego kilkanaście miliardów złotych programu modernizacji aktywów Grupy, którego celem jest wypełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych i wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych. Po zakończeniu inwestycji, emisja dwutlenku siarki na poszczególnych kotłach zmniejszy się sześciokrotnie, a emisja tlenków azotu trzykrotnie.

Udziałem w postępowaniu zainteresowanych jest 11 wykonawców. Obecnie złożone wnioski są oceniane pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w warunkach udziału w postępowaniu przetargowym. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2016 roku. Inwestycja, której zakończenie zaplanowane jest na koniec 2018 roku polegać będzie na budowie instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowie instalacji odsiarczania spalin w technologii półsuchej.

Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich latach ograniczyły już emisje tlenków siarki o 80 proc., tlenków azotu o 40 proc. i emisje pyłów o 97 proc. Wybudowany w 2002 roku w Elektrociepłowni Lublin Wrotków blok gazowo-parowy praktycznie nie emituje pyłów i tlenków siarki do atmosfery oraz spełnia wszystkie normy środowskowe. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową do 2020 roku na modernizację istniejących jednostek wytwórczych Grupa wyda łącznie ok. 16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze ograniczanie emisji spalin, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności aktywów.

Zrealizowanymi już inwestycjami proekologicznymi w PGE są: budowa instalacji redukcji tlenków azotu na blokach 5-8 Elektrowni Dolna Odra oraz na blokach 4-6 w Elektrowni Turów, a także budowa instalacji odsiarczania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Kluczowymi realizowanymi inwestycjami, które mają na celu dostosowanie aktywów do regulacji środowiskowych są obecnie: budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Gorzów, kompleksowa modernizacja i rekonstrukcja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów, budowa instalacji odsiarczania dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów, kompleksowa modernizacja bloków 1 – 3 w Elektrowni Turów, budowa odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrowni Pomorzany. Wkrótce rozpocznie się budowa instalacji odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Należąca do PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków jest największym źródłem energii elektrycznej i cieplnej na Lubelszczyźnie. Posiada największy, będący w eksploatacji blok gazowo-parowy w Polsce oraz 4 kotły wodne. Elektrociepłownia dysponuje osiągalną mocą elektryczną 231 MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627 MWt. W ciągu roku produkcja energii elektrycznej z bloku gazowo – parowego wynosi od 1000 do 1600 GWh. Ilość ciepła wytworzonego w bloku i kotłach wodnych jest uzależniona od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej i w ostatnich latach kształtuje się na poziomie ok. 3 000 000 GJ.

 

22 marca 2016 r. Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła następujące uchwały: - o powołaniu p. Henryka Baranowskiego w skład Zarządu IX kadencji z dniem 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu; - o powołaniu p. Bolesława Jankowskiego w skład Zarządu IX kadencji z dniem 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu; - o powołaniu p. Pawła Śliwy w skład Zarządu IX kadencji z dniem 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji; - o powołaniu p. Marty Gajęckiej w skład Zarządu IX kadencji z dniem 31 marca 2016 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych.

Prace na budowie dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji przemysłowej w Polsce po 1989 roku, zostały zrealizowane w 37 proc. W ostatnim czasie ukończono etap wznoszenia imponujących rozmiarów chłodni kominowej, która osiągnęła docelową wysokość 185,1 m.

Powłokę chłodni kominowej bloku numer 5 tworzy 119 pierścieni, z których każdy ma 1,5 m wysokości, jeden pierścień uzupełniający o wysokości 0,45 m oraz pierścień końcowy z koroną usztywniającą o wysokości 1,6 m. Powłoka płaszcza chłodni posiada 100 zbrojonych żeber wiatrowych. Wysokość chłodni kominowej, czyli 185,1 m, to mniej więcej tyle, ile mierzy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie bez iglicy.

Imponująca jest również powierzchnia płaszcza chłodni, która wynosi 4,5 ha, czyli więcej niż powierzchnia sześciu boisk do piłki nożnej. Grubość powłoki chłodni u podstawy wynosi blisko 1 metr, w części środkowej 0,2 m, a u wylotu 0,3 m. Do jej wykonania zużyto ponad 10 tys. m³ betonu i ok. 1800 ton stali.

Projekt budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole realizowany jest z zastosowaniem najnowszych dostępnych technologii, co pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższej od obecnie stosowanych w polskiej energetyce. Umożliwi także znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole w istotny sposób przyczynią się do realizacji najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, ponieważ będą zastępować jednostki wycofywane, niespełniające norm emisyjnych – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

Chłodnia kominowa to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów architektury budowanej elektrowni. Wewnątrz chłodni następuje ochładzanie wody przez wymianę ciepła zachodzącą między wodą i powietrzem atmosferycznym. Ochłodzona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza turbiny. Ponadto, dla tych bloków chłodnie kominowe służą do odprowadzenia oczyszczonych spalin z kotła – mówi Robert Wołoszyn, prezes Polimex Opole (Grupa Polimex-Mostostal odpowiada za budowę nowych chłodni kominowych w Elektrowni Opole).

Budowa chłodni kominowej rozpoczęła się w sierpniu 2014 r. Jesienią 2014 r. przystąpiono do wykonania pierścienia fundamentowego. W marcu 2015 r. rozpoczęto operację ustawiania na pierścieniu fundamentowym 36 słupów stanowiących konstrukcję podtrzymującą powłokę chłodni. Równolegle prowadzone były prace żelbetowe przy innych elementach chłodni kominowej: komorze kompensatora, kanale wody gorącej, odpływie wody zimnej oraz pionowym szybie wody. Do najbardziej spektakularnego etapu budowy, czyli wznoszenia powłoki chłodni kominowej, przystąpiono w czerwcu 2015 r.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, jest największym spośród obecnie realizowanych kontraktów na budowę bloków energetycznych w Polsce. Wart blisko 11,6 mld zł projekt na rzecz Grupy Kapitałowej PGE wykonuje konsorcjum firm: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal przy współudziale Alstom Power, będącym generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 zostanie przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w marcu 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Nowe bloki zużyją ok. 4 mln ton węgla kamiennego rocznie.

 

 

W 2015 r. PGE Dystrybucja, spółka odpowiedzialna za dystrybucję energii w Grupie PGE, przeznaczyła ponad 1,8 mld zł na inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci oraz przyłączenia nowych odbiorców. Wartość inwestycji zrealizowanych przez spółkę w ubiegłym roku była o 22 proc. wyższa niż w 2014 r., kiedy wyniosła 1,5 mld zł.

PGE Dystrybucja konsekwentnie realizuje cele wpisujące się w strategię Grupy Kapitałowej PGE. Ponad 40 proc. nakładów poniesionych przez spółkę w 2015 r. przeznaczono na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym budowę stacji transformatorowych, m.in. stacji Zamość Janowice w województwie lubelskim, Polesie w Łodzi oraz trzech stacji w województwie mazowieckim – w Pruszkowie, w podwarszawskim Nadarzynie oraz w Ostrołęce, w specjalnej podstrefie ekonomicznej w Wojciechowicach. Łącznie wybudowano lub zmodernizowano prawie 2,1 tys. stacji transformatorowych. W 2015 r. powstało ponad 1,5 tys. km nowych linii energetycznych, a ponad 2,8 tys. km zostało zmodernizowanych. Największe nakłady zostały poniesione na Mazowszu – wartość zrealizowanych inwestycji przekroczyła tam 300 mln zł. Blisko jedną trzecią wartości ogółu nakładów stanowiły inwestycje związane z przyłączeniami nowych odbiorców. W ubiegłym roku spółka przyłączyła ponad 62 tys. odbiorców, w tym wiele firm o wysokim zapotrzebowaniu na moc. Mimo rekordowych inwestycji, które zazwyczaj związane są z koniecznością wyłączeń, w 2015 r. PGE Dystrybucja obniżyła średni czas trwania przerw w dostawach energii elektrycznej o 7 proc. Głównym celem prowadzonych przez spółkę inwestycji jest redukcja przerw w dostawach energii elektrycznej do 2020 r. o 50 proc. w stosunku do 2013 r. W 2016 r. PGE Dystrybucja planuje rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i ograniczenia strat sieciowych. Spółka będzie się ubiegała także o unijne środki na rozbudowę i modernizację sieci. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy Kapitałowej PGE, podpisała piąty, przedostatni kontrakt w ramach kompleksowej modernizacji bloków energetycznych 1-3 w Elektrowni Turów. Umowę na modernizację elektrofiltrów za 72,7 mln zł wykona firma Balcke-Dürr Polska. Łączna wartość wszystkich zaplanowanych prac wynosi ponad 700 mln zł.

Modernizacja bloków w Elektrowni Turów jest kolejnym projektem w Grupie Kapitałowej PGE, mającym na celu przedłużenie żywotności bloków energetycznych o kolejne 150 tys. godzin, a więc o ok. 20 lat, przy spełnieniu restrykcyjnych wymogów środowiskowych – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Modernizacja elektrofiltrów obejmie m.in. wymianę wyposażenia wewnętrznego elektrofiltrów, pełną modernizację układów wysokiego napięcia, instalacji elektrycznych i AKPiA, wymianę układu pneumatycznego odprowadzenia popiołu lotnego. Dzięki modernizacji elektrofiltrów bloki w Elektrowni Turów spełnią limity emisji wynikające z przyszłych konkluzji BAT.

Po przeprowadzonej modernizacji trzech bloków energetycznych całkowita emisja pyłu w Elektrowni Turów zmniejszy się trzykrotnie, a tlenków azotu i dwutlenku siarki dwukrotnie. Ostre przepisy unijne wypełnimy więc z nawiązką – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Umowa na modernizację elektrofiltrów jest piątym podpisanym kontraktem w ramach kompleksowej modernizacji trzech jednostek energetycznych w Elektrowni Turów. Zawarte już zostały umowy na kontrakty na modernizację turbin, kotłów, generatorów oraz systemów AKPiA oraz układów elektrycznych. Cały projekt przewiduje także modernizację chłodni kominowych – rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na ten zakres prac planowane jest w III kwartale bieżącego roku.

Kompleksowa modernizacja bloków 1-3 Elektrowni Turów ma na celu m.in. optymalne zagospodarowanie złóż węgla brunatnego, dostosowanie jednostek do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Dodatkowo w ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 do 250 MWe oraz podniesiona ich sprawność i dyspozycyjność. Wartość zadań modernizacyjnych dla bloków 1-3 to ponad 700 mln zł netto.

PGE GiEK, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, modernizuje także bloki nr 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. finansowany jest z preferencyjnych środków pomocowych. Trwająca od września 2013 r. budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji.

W Elektrowni Turów trwa również budowa zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy brutto 496 MW – jednego z flagowych projektów Grupy PGE w obszarze wytwarzania.

 

• Dobre wyniki finansowe i operacyjne PGE Polskiej Grupy Energetycznej osiągnięte na zmieniającym się rynku • Najwyższy w historii zysk EBITDA (8,2 mld zł) i okazały zysk na akcję (2,29 zł) • Znaczący odpis wartości księgowej aktywów, głównie w segmencie energetyki konwencjonalnej, skutkujący stratą netto w wysokości 3 mld zł

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2015 r. wyniósł 8,2 mld zł (wzrost o 1 proc. w stosunku do 2014 r.), natomiast zysk netto, skorygowany o wysokość odpisów aktualizujących wartość aktywów, ok. 4,3 mld zł (wzrost o 14 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym), czyli 2,29 zł na akcję.

W ubiegłym roku Grupa PGE funkcjonowała na zmieniającym się rynku, który nie przestanie stawiać wyzwań firmom energetycznym również w kolejnych okresach. Pogarszające się otoczenie na rynku surowców, w szczególności węgla kamiennego oraz polityki ochrony klimatu, czyli perspektyw na rynku uprawnień do emisji CO2, w połączeniu z rosnącym udziałem produkcji energii z odnawialnych źródeł, doprowadziły do odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych o niemal 9 mld zł, głównie w segmencie energetyki konwencjonalnej.

Odpis ten oznacza, że na poziomie wyniku netto Spółka odnotowała – po raz pierwszy w historii – stratę w wysokości 3 mld zł. Po korekcie kwota zysku, będąca podstawą do wypłaty dywidendy, wynosi 4,3 mld zł.

Wyniki operacyjne segmentu energetyki konwencjonalnej, na poziomie 4 mld zł (wzrost o 29 proc. w porównaniu z rokiem 2014), miały największy udział w zysku EBITDA Grupy. Segment dystrybucji wygenerował 2,5 mld zł (wzrost o 2 proc. względem ubiegłego roku), segment energetyki odnawialnej 390 mln zł (na porównywalnym poziomie do roku 2014), a połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej ponad 600 mln zł.

Prowadząc działalność w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym, w minionym roku PGE wypracowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe, osiągając rekordowy zysk EBITDA, w wysokości 8 miliardów i 228 milionów złotych. Grupa konsekwentnie i z powodzeniem realizuje kluczowe projekty strategii Grupy do 2020 r., wśród których znajdują się m.in. nowe bloki w Opolu i Turowie – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W segmencie energetyki odnawialnej zrealizowaliśmy ambitny plan oddania 218 MW nowych mocy w wietrze, które objęte zostały systemem wsparcia. Nakłady na rzecz zwiększenia niezawodności dostaw energii do naszych obecnych i przyszłych klientów przekroczyły 1,8 mld zł. Pomimo rekordowych inwestycji, które zazwyczaj związane są z koniecznością wyłączeń, obniżyliśmy średni czas trwania przerw w dostawach prądu o 7 proc. – dodaje Marek Woszczyk.

Produkcja netto energii elektrycznej w 2015 r. wyniosła 55,6 TWh i była o 1 proc. wyższa, niż rok wcześniej. Produkcja energii z węgla brunatnego oraz z węgla kamiennego była na podobnym poziomie jak w roku 2014 i wyniosła – odpowiednio - 38,6 TWh oraz 11,9 TWh. Znacząco wzrosło wytwarzanie z gazu ziemnego, które sięgnęło 2,1 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych wzrosła do 2,4 TWh. Wolumen dystrybucji wyniósł 33,4 TWh (wzrost o 3 proc. r/r), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych 39 TWh (spadek o 2 proc. r/r).

Nakłady na inwestycje w 2015 r. wyniosły rekordowe 9,4 mld zł i były o połowę wyższe, niż przed rokiem. Blisko 3,5 mld zł Grupa przeznaczyła na realizację programu remontów i modernizacji aktywów w segmencie energetyki konwencjonalnej, 3 mld zł na budowę nowych mocy konwencjonalnych, 1,8 mld zł na modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, a ponad 900 mln zł na odnawialne źródła energii.

Zarząd PGE spodziewa się, że wydatki na inwestycje w 2016 r. będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym i podkreśla, że Spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów, mając do dyspozycji zewnętrzne źródła finansowania umożliwiające bezpieczny rozwój.

Środki na finansowanie aktualnie realizowanego programu inwestycyjnego w perspektywie kolejnych kwartałów zostały zabezpieczone. Odpowiednia dywersyfikacja źródeł finansowania od polskich i zagranicznych obligatariuszy, w połączeniu z kredytami z instytucji o lokalnym i globalnym zasięgu działania, znacząco przybliżyły Grupę do optymalnej struktury finansowania - mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ocenie Spółki rok 2016 upłynie pod znakiem presji na wynik finansowy ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej.

W zakresie ciągłości działania naszych aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, czyli pod względem operacyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani. Oceniam również, że harmonogram prac remontowych i inwestycyjnych został dobrze opracowany i będzie realizowany zgodnie z planem – mówi Marek Woszczyk.

 

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2015 i IV kwartał 2015 r. - prezentacja

Komentarz Marka Woszczyka, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, do opublikowanych wyników:

 

 

 

PGE Dystrybucja konsekwentnie realizuje cele wyznaczone w strategii biznesowej Grupy Kapitałowej PGE i inwestuje w projekty, których celem jest podnoszenie niezawodności sieci oraz gwarancja stabilnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. PGE Dystrybucja usprawnia także proces przyłączania do sieci nowych podmiotów.

Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku nakłady na inwestycje w modernizacje i nowe projekty dystrybucyjne wyniosły 1,1 mld zł, a na koniec roku – według szacunków – znacznie przekroczą 1,5 mld zł. Największe projekty inwestycyjne zrealizowane zostały w oddziale warszawskim, który obejmuje dużą część województwa mazowieckiego.

PGE Dystrybucja w 2015 r. przeznaczyła na Mazowszu ponad 300 mln zł na inwestycje w infrastrukturę energetyczną, tj. budowę linii, stacji, zabezpieczenia i automatykę oraz przyłączenia. Jednym z projektów, który został sfinalizowany w ostatnim czasie, jest nowa stacja wysokiego napięcia w podwarszawskim Pruszkowie. Inwestycja o wartości 18 mln polegała na modernizacji stacji transformatorowej 110/15 kV i wymianie aparatury na nową, wykonaną w technologii GIS (Gas Insulated Switchgear), w którym jako medium izolacyjne stosuje się gaz (sześciofluorek siarki – SF6).

Zastosowanie gazu, który jest bardzo dobrym izolatorem oraz posiada własność gaszenia łuku elektrycznego, powstającego przy zwarciach, zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących przy urządzeniach skonstruowanych z zastosowaniem tej technologii. Mechanizmy oparte na gazie są ponadto mniej zawodne, dzięki czemu dostawy energii do odbiorców na tym terenie będą bardziej stabilne.

Mniejsze gabaryty nowej aparatury pozwoliły ograniczyć teren stacji o prawie połowę – z 10 000 m2 na 5 500 m2, co pozytywnie wpłynęło na uporządkowanie terenu i krajobraz otaczający budynek rejonu energetycznego. Stacja w Pruszkowie została wyposażona w nowoczesne systemy automatyki zabezpieczeniowej, łączności, telemechaniki, centralnej sygnalizacji, łączności głosowej i pomiarów energii. Modernizacja była konieczna ze względu na wzrost zapotrzebowania na moc szczytową, konieczność odciążenia istniejących stacji 110/15 kV i zwiększenia możliwości przyłączania nowych obiektów.

Stacja w Pruszkowie to trzecia stacja wysokiego napięcia wybudowana w ostatnich miesiącach przez warszawski oddział PGE Dystrybucji. W październiku i listopadzie do użytku zostały oddane stacje w podwarszawskim Nadarzynie oraz w Ostrołęce, w specjalnej podstrefie ekonomicznej w Wojciechowicach. Wkrótce gotowa będzie także stacja w Chorzelach.

PGE konsekwentnie zmierza do realizacji strategicznego celu Grupy, jakim jest plan redukcji przerw w dostawach energii elektrycznej do 2020 r. o 50 proc. w stosunku do 2013 r. Grupa zamierza także osiągnąć cel wynikający z ogłoszonej przez Prezesa URE strategii rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych, zakładający efektywną redukcję kosztów operacyjnych o 7,5 proc. – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W 2016 r. PGE planuje rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i ograniczenia strat sieciowych. Zgodnie z założeniami strategii biznesowej w latach 2014-2020 Grupa zainwestuje w obszarze dystrybucji ok. 12 mld zł, czyli średnio ok. 1,7 mld zł rocznie. Blisko 60 proc. ogólnych nakładów przeznaczy na modernizację infrastruktury, a około 40 proc. na inwestycje rozwojowe, w tym przyłączanie nowych obiektów.

Grupa jest aktywna również w obszarze przyłączania wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. W 2015 r. przyłączyła do sieci łącznie 395 MW takich mocy, a zgodnie ze stanem zawartych umów, w 2016 r. przyłączone zostaną nowe odnawialne źródła energii o mocy 250 MW.

Oprócz finansowania korporacyjnego w ramach Grupy Kapitałowej, PGE Dystrybucja pozyskuje środki na finansowanie swoich inwestycji również z Unii Europejskiej. Dzięki 76 mln zł, w czterech oddziałach spółki, warszawskim, lubelskim, łódzkim i zamojskim, wymieniono ponad 6,5 tys. transformatorów. W nowej perspektywie finansowej spółka także będzie się ubiegała o wsparcie na rozbudowę i modernizację sieci.

 

 

Alstom Power zmodernizuje generatory bloków nr 1-3 Elektrowni Turów. Kontrakt o wartości nieco ponad 32 mln zł netto jest częścią kompleksowej modernizacji trzech bloków turoszowskiej elektrowni.

Modernizacja generatorów obejmie m.in. wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych, wykonawstwo prac na obiekcie, próby funkcjonalne i rozruch urządzeń w ramach współudziału w rozruchu modernizowanych bloków. Umowa na modernizację generatorów jest kolejnym podpisanym kontraktem w ramach kompleksowej modernizacji trzech bloków Elektrowni Turów. Podpisane już zostały m.in. umowy na modernizację turbin i kotłów. Rozstrzygnięte zostały postępowania na modernizację systemów sterowania i nadzoru wraz z układami elektrycznymi i AKPiA oraz elektrofiltrów. Trwa postępowanie na modernizację chłodni kominowych. Podpisanie wszystkich kontraktów planowane jest do końca I kwartału 2016 roku. Celem projektu kompleksowej modernizacji bloków 1-3 Elektrowni Turów jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, dostosowanie ich do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Dodatkowo w ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 do 250 MWe oraz podniesiona ich sprawność. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna modernizuje także bloki nr 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. dofinansowany jest środkami pomocowymi. Trwająca od lipca ubiegłego roku budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji. Dzięki tym instalacjom Elektrownia Turów kilkukrotnie zmniejszy emisje tlenków siarki do atmosfery. W Elektrowni Turów trwa również budowa zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy 496 MWe – jednego z flagowych projektów PGE w obszarze wytwarzania. 

Poziom zaawansowania budowy dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji przemysłowej w Polsce po 1989 roku, przekroczył 30 proc. Prace trwają nieprzerwanie, czego efektem jest finalizowany etap wznoszenia imponujących rozmiarów chłodni kominowej, która osiągnęła już wysokość 183,5 m, z docelowych 185,1 m. 4 stycznia, czyli miesiąc przed planowanym terminem, zamontowany został również pierwszy słup głównej konstrukcji nośnej kotła bloku nr 6.

Prace związane z budową płaszcza chłodni kominowej dla bloku nr 5 rozpoczęły się 1 czerwca 2015 r. Powłokę chłodni tworzy 119 pierścieni, z których każdy ma 1,5 m wysokości, jeden pierścień uzupełniający o wysokości 0,45 m oraz pierścień końcowy z koroną usztywniającą o wysokości 1,6 m. Powłoka płaszcza chłodni posiada 100 zbrojonych żeber wiatrowych. Docelową wysokość 185,1 m – czyli mniej więcej tyle, ile mierzy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie bez iglicy – chłodnia kominowa bloku nr 5 osiągnie na przełomie stycznia i lutego 2016 r.

Inwestycja w Opolu przyczyni się do podniesienia wartości Grupy Kapitałowej PGE, a już dziś wpływa pozytywnie na rozwój regionu. Obecnie przy budowie bloków zatrudnionych jest ponad 2 tys. osób, a niemal 80 proc. zamówień realizowanych jest przez polskie firmy. Kończymy właśnie kolejny kluczowy etap realizacji projektu, tym samym budowa bloków zrealizowana została już w niemalże jednej trzeciej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a niektóre z nich wyprzedzają nawet ustalony harmonogramem termin – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Równocześnie, 4 stycznia 2016 r., Mostostal Warszawa zamontował pierwszy słup głównej konstrukcji nośnej koła bloku nr 6, która będzie miała wymiary 29,5 m na 29,5 m i wysokość 120 m. Całkowity ciężar samej tylko głównej konstrukcji stalowej wyniesie 3 600 ton. Montaż całej konstrukcji potrwa ponad dwa miesiące.

Na główną konstrukcję stalową składa się ponad 100 elementów montażowych. Montowane w pierwszej kolejności słupy główne będą jednymi z najcięższych elementów – każdy z nich będzie ważył ok. 90 ton. Wszystkie elementy konstrukcji głównej montowane są z wykorzystaniem żurawia wieżowego, który ustawiony jest w środku kotła. Żuraw ten ma wysokość 130 m, a jego maksymalny udźwig, wynoszący 124 tony, wystarczyłby do podniesienia 12 autobusów miejskich naraz.

Kolejnym etapem budowy konstrukcji kotłowni będzie montaż konstrukcji drugorzędowej, który rozpocznie się jeszcze w trakcie montażu konstrukcji głównej. Szacowany ciężar konstrukcji drugorzędowej wynosi około 20 000 ton.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, jest nie tylko największym spośród obecnie realizowanych kontraktów na budowę bloków energetycznych w Polsce, ale i największą inwestycją przemysłową po 1989 roku. Wart blisko 11,6 mld zł projekt na rzecz Grupy Kapitałowej PGE wykonuje konsorcjum firm: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimeks-Mostostal przy współudziale Alstom Power, będącym generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Konsorcjum wykonało już ponad 30 proc. prac i z powodzeniem realizuje kolejne kluczowe etapy inwestycji. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 zostanie przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w marcu 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Nowe bloki zużyją ok. 4 mln ton węgla kamiennego rocznie, który zapewni Kompania Węglowa w ramach wieloletniej umowy.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna już po raz siódmy znalazła się wśród spółek wchodzących w skład RESPECT Index – zestawienia przedsiębiorstw prowadzących działalność w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej.

W skład RESPECT Index wchodzą spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, dbające równocześnie o aspekty ekologiczne, społeczne i etyczne. Nazwa wskaźnika pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: responsibility (odpowiedzialność), ecology (ekologia), sustainability (zrównoważony rozwój), participation (współuczestnictwo), environment (środowisko), community (społeczności) i transparency (przejrzystość). Zakwalifikowanie się do RESPECT Index, który jest pierwszym tego typu zestawieniem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zostało poprzedzone szczegółowym badaniem ankietowym w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Odpowiedzi poddano weryfikacji zewnętrznego audytora, którym po raz kolejny była firma Deloitte. Prowadzenie działalności w oparciu o najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu idzie w parze z osiąganymi wynikami finansowymi. Od pierwszej publikacji indeksu, która miała miejsce 19 listopada 2009 r., do grudnia 2015 r. stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału indeksu RESPECT Index wyniosła 31 proc. Tegoroczna odsłona RESPECT Index, w skład którego wchodzą 23 spółki, zacznie obowiązywać od 21 grudnia 2015 r. IX edycja projektu RESPECT Index została zwieńczona wręczeniem certyfikatów, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. w Sali Notowań GPW. 

Dzięki 76 mln zł z Unii Europejskiej w czterech oddziałach PGE Dystrybucja wymieniono ponad 6,5 tys. transformatorów. W nowej perspektywie finansowej spółka będzie się ubiegała o wsparcie na rozbudowę i modernizację sieci.

- Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej daje możliwość dofinansowania inwestycji sieciowych. PGE Dystrybucja zamierza z niego skorzystać. Teraz czekamy tylko na uruchomienie procesu aplikowania o unijne dotacje – mówi Marek Goluch, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

W perspektywie 2007-2013 tylko z samego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PGE Dystrybucja pozyskała ponad 76 mln zł unijnego wsparcia. Dzięki dotacjom spółka zainstalowała ponad 6,5 tys. nowych transformatorów w lubelskim, warszawskim, łódzkim i zamojskim oddziale firmy. Właśnie zakończył się etap realizacji projektów, finalizowane jest ich rozliczenie finansowe. Możliwość realizowania projektów po 2013 r. wynika z zasady n+2, zgodnie z którą fundusze unijne pozyskane w latach 2007-2013 można wydatkować do 2015 r., czyli do 2 lat od zamknięcia okresu dotacyjnego.

Nowe urządzenia pozwolą zaoszczędzić nawet 17 tys. MWh rocznie, dzięki ograniczeniu poziomu strat energii elektrycznej. Zainstalowane transformatory pozwalają na co najmniej dwukrotne obniżenie strat jałowych oraz około 30-procentowe obniżenie strat obciążeniowych. W nowej perspektywie finansowej, na zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki liście projektów energetycznych, które będą mogły ubiegać się o wsparcie, znalazło się aż 40 inwestycji zgłoszonych przez PGE Dystrybucja.

- Chcemy wykorzystać wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Możliwości pozyskania dotacji dla naszych projektów widzimy w osiach priorytetowych I i VII – mówi Marek Goluch.

Projekty zgłoszone do dofinansowania przewidują przede wszystkim budowę i przebudowę linii energetycznych w celu zwiększenia możliwości przesyłowych i przyłączania nowych odbiorców oraz umożliwienia rozwoju OZE i odbioru energii elektrycznej z istniejących i projektowanych odnawialnych źródeł wytwórczych. Zgłoszone projekty dotyczą również budowy stacji wysokiego napięcia i wymiany transformatorów w kierunku budowy systemów umożliwiających zdalne zarzadzanie siecią. Projekty z listy będą ubiegały się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym.

 

 

Alstom Power zmodernizuje turbiny w blokach 1-3 Elektrowni Turów. Kontrakt o wartości ponad 150 mln zł jest częścią programu modernizacji aktywów PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Modernizacja turbin obejmie m.in. wymianę modułów wewnętrznych turbin, zabudowę nowych obracarek wału turbozespołu, dostawę i montaż nowego wkładu orurowania wewnętrznego skraplacza.

Umowa na modernizację turbin bloków 1-3 to kolejny kontrakt w ramach projektu gruntownej modernizacji Elektrowni Turów. 25 listopada spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE prowadzi działalność w obszarze wydobycia i wytwarzania, podpisała umowę na modernizację kotłów o wartości 417 mln zł. Trwają postępowania przetargowe na modernizację systemów sterowania i nadzoru wraz z układami elektrycznymi oraz modernizację generatorów. Na początku przyszłego roku planowane jest rozstrzygnięcie postępowań na modernizację elektrofiltrów i chłodni kominowych. Podpisanie wszystkich kontraktów planowane jest do końca I kwartału 2016 roku.

Konsekwentnie modernizujemy posiadane aktywa wytwórcze, tak by były one przystosowane do sukcesywnie zaostrzanych norm środowiskowych. Sprawne i terminowe przeprowadzenie zaplanowanych prac modernizacyjnych w Elektrowni Turów umożliwi pełne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego z turoszowskiej kopalni, zapewniając tym samym stabilne miejsca pracy w całym kompleksie energetycznym – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Celem projektu kompleksowej modernizacji bloków 1-3 Elektrowni Turów jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, dostosowanie ich do wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie żywotności bloków o minimum 20 lat. W ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 MW do 250 MW oraz ich sprawność.

Grupa PGE modernizuje także bloki 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. dofinansowany jest środkami pomocowymi. Trwająca od lipca ubiegłego roku budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji. Dzięki instalacji elektrownia kilkukrotnie zmniejszy emisje tlenków siarki, a dzięki zastosowaniu technologii mokrego odsiarczania zmniejszy także emisje pyłu do atmosfery.

W Elektrowni Turów trwa również budowa zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy 450 MW – jednego z flagowych projektów PGE w obszarze wytwarzania.

 

 

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, po niespełna roku intensywnych prac, uruchomiona została instalacja odsiarczania spalin (IOS), która nawet siedmiokrotnie obniży emisję dwutlenku siarki. Zakończony właśnie projekt o wartości 65 mln zł jest częścią wartego kilkanaście miliardów złotych programu modernizacji aktywów Grupy PGE, którego celem jest wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych poprzez dostosowanie ich do coraz ostrzejszych wymagań środowiskowych.

Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku PGE przeznaczyła na wszystkie projekty modernizacyjne w obszarze energetyki konwencjonalnej 2,1 mld zł. W latach 2014-2020 na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł. Dzięki takim działaniom, jednostki należące do PGE z powodzeniem spełnią zaostrzone wymagania ochrony środowiska wynikające z dyrektywy ws. emisji przemysłowych (IED).

Sukcesywnie zaostrzane europejskie standardy środowiskowe są wyzwaniem, któremu zamierzamy sprostać podwyższając efektywność posiadanych aktywów, budując nowe moce wytwórcze oraz inwestując w odnawialne źródła energii. Projekty te są także częścią konsekwentnie realizowanej strategii, której celem jest budowanie wartości Grupy – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Uruchomiona w Bydgoszczy instalacja zredukuje roczną emisję pyłu o ok. 13 ton oraz zmniejszy emisję dwutlenku siarki o ok. 1380 ton rocznie, co pozwoli dostosować urządzenia wytwórcze w ZEC Bydgoszcz do nowych unijnych wymagań środowiskowych. Dzięki temu PGE będzie mogła produkować ciepło dla mieszkańców Bydgoszczy, zapewniając pokrycie bilansu ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w mieście po 2015 roku.

Inwestycja polegała na budowie instalacji odsiarczania spalin z dwóch kotłów OP 230 w technologii półsuchej NID™ o przepustowości strumienia spalin w granicach od 160 000 do 340 000 Nm3/h wraz z nowym kominem. Koszt realizacji zadania wyniósł 65 milionów zł netto. PGE na budowę instalacji uzyskała wsparcie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 15 mln zł. Drugim bardzo istotnym źródłem finansowania projektu były środki w kwocie 4 mln złotych, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach częściowego umorzenia spłaty pożyczki.

Budowa instalacji odsiarczania spalin nie kończy procesu modernizacji aktywów w Bydgoszczy. PGE rozpoczęła realizację kolejnego zadania inwestycyjnego – budowy instalacji odazotowania spalin, która pozwoli zredukować emisję tlenków azotu do poziomu określonego w Dyrektywie IED i przyszłych konkluzjach BREF/BAT. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Przekazanie instalacji do eksploatacji planowane jest na koniec 2017 roku.

Poza projektami realizowanymi w Bydgoszczy, kluczowymi inwestycjami w Grupie PGE, które mają na celu dostosowanie aktywów do regulacji środowiskowych są obecnie: kompleksowa modernizacja i rekonstrukcja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów, budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów oraz budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Lublin – Wrotków. Pod koniec listopada PGE podpisała umowę na kompleksową modernizację bloków 1-3 w Elektrowni Turów, rozpoczęła także program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, dzięki któremu będzie ona przystosowana do dalszej eksploatacji po roku 2019, przez kolejne 20 lat.

Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich latach ograniczyły już emisje tlenków siarki o 80 proc., tlenków azotu o 40 proc. i emisje pyłów o 97 proc. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową do 2020 roku na modernizację istniejących jednostek wytwórczych Grupa wyda łącznie ok. 16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze ograniczanie emisji spalin, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności aktywów.

 

 

Grupa Kapitałowa PGE koncentruje aktywa związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w ramach jednej linii biznesowej zarządzanej przez spółkę PGE Energia Odnawialna. To element kompleksowego programu poprawy efektywności Grupy. Podjęte działania spowodują znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania segmentu OZE od 2016 roku.

Celem procesu konsolidacji aktywów wytwórczych opartych o OZE jest skoncentrowanie ich w ramach jednej linii biznesowej, co umożliwi wymierne ograniczenie kosztów zarządzania tymi aktywami w ramach całej Grupy. Tym samym wpisuje się to w kompleksowy program optymalizacji działalności operacyjnej, stanowiący główny filar programu przeglądu strategii biznesowej. Działania zmierzające do konsolidacji spółek i skoncentrowania aktywów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych zapoczątkowane zostały w pierwszej połowie 2015 roku.

Konsolidacja w segmencie OZE daje efekt synergii wynikający ze wspólnego zarządzania całym obszarem przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zapoczątkowane w I kwartale 2015 roku działania konsolidacyjne spowodują obniżenie kosztów o 12 mln zł w 2016 roku i ponad 13 mln zł rocznie od roku 2017. Docelowo oszczędności na poziomie Grupy PGE sięgną 51 mln zł w okresie 2016-2019. Będzie to przede wszystkim efekt lepszego zagospodarowania posiadanych aktywów. Proces konsolidacji aktywów obszaru energetyki odnawialnej w Grupie Kapitałowej PGE zakończy się zgodnie z harmonogramem w grudniu 2015 roku.

W ramach procesu konsolidacji PGE Energia Odnawialna jeszcze w czerwcu 2015 roku przejęła od spółki PGE Obrót, która w Grupie PGE sprzedaje energię elektryczną do ponad 5 mln klientów, Elektrownię Wodną Dębe o mocy 20 MW oraz pięć małych elektrowni wodnych. Dzięki temu wszystkie elektrownie wodne w portfelu PGE zostały skonsolidowane w ramach jednej spółki.

Grupa Kapitałowa PGE realizuje zgodnie z harmonogramem wszystkie zapoczątkowane procesy inwestycyjne w ramach skonsolidowanego segmentu energetyki odnawialnej. W tym roku uruchomiła farmę wiatrową Karwice o mocy 40 MW oraz farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW, a do końca roku odda do użytku kolejne dwie farmy wiatrowe, tj. Resko II i Kisielice II, o łącznej mocy 88 MW. Po ich uruchomieniu osiągnie poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej. Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru PGE przeznaczy 1 mld zł.

Grupa PGE kontynuuje także projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych. W październiku spółka uruchomiła pierwszą w portfelu wytwórczym Grupy elektrownię fotowoltaiczną na południu Polski o mocy 0,6 MW.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna pozyskała kolejny kredyt od Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota 500 mln zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie realizowanych inwestycji oraz bieżącej działalności Grupy.

Umowa kredytowa zawarta została na 13 lat, a ostateczny termin spłaty zobowiązania to 31 grudnia 2028 r. Kwota 500 mln zł wypłacana będzie w transzach i zostanie udostępniona od daty spełnienia standardowych warunków zawieszających, do 31 grudnia 2016 r. Kredyt jest amortyzowany, spłaty kapitałowe rozpoczną się w czerwcu 2021 r.

Głównym celem PGE jest budowanie wartości dla akcjonariuszy oraz umacnianie pozycji branżowego lidera. Cele te można osiągnąć wyłącznie przez rozwój i realizację ambitnego, dobrze przemyślanego i opłacalnego planu inwestycyjnego. Dla zapewnienia efektywnego finansowania naszych projektów, w tym budowy dwóch nowych bloków w Opolu oraz kolejnych projektów z segmentu energetyki odnawialnej, tylko w 2015 roku Grupa PGE pozyskała kredyty o łącznej wartości 8 mld złotych. Zaufanie okazane nam przez instytucje finansowe to dowód na to, że PGE jest solidnym, odpowiedzialnym i przewidywalnym partnerem – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego to kolejna duża transza środków, które Grupa PGE pozyskała na realizację swojego programu inwestycyjnego. 7 września 2015 roku PGE zawarła z ośmioma bankami umowę na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł, a 27 października podpisała dwie umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną kwotę prawie 2 mld zł. Zdywersyfikowany program finansowania dopełnia program emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro z 2014 r., z którego PGE pozyskała do tej pory nieco ponad 600 mln euro.

Umowa podpisana 4 grudnia 2015 r. jest drugą umową kredytową zawartą między PGE a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje polskie”. Pierwszy kredyt, o wartości 1 mld zł, PGE pozyskała rok temu, w połowie grudnia 2014 r.

Wspieranie polskiej gospodarki, w tym modernizacji infrastruktury energetycznej, jest misją BGK jako państwowego banku rozwoju. Nasze zaangażowanie w sektorze energetyki wciąż rośnie – w ciągu minionego miesiąca podpisaliśmy 3 umowy o wartości 1,6 mld zł. W ramach programu „Inwestycje polskie” zapewniliśmy dotychczas finansowanie 158 rentownych projektów inwestycyjnych w różnych obszarach na łączną kwotę 24,6 mld zł i możemy spodziewać się kolejnych – mówi Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

„Inwestycje polskie” to zainicjowany przez rząd program, którego celem jest utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie wybranych inwestycji. Jego celem jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. Mają one przyczynić się do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW. To kolejna i zarazem największa inwestycja Grupy PGE w segmencie energetyki odnawialnej, a jednocześnie największa farma wiatrowa uruchomiona w tym roku w Polsce.

Inwestycja o wartości blisko 520 mln zł zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w miejscowości Kopaniewo, na terenie dawnego lotniska wojskowego. Po jej uruchomieniu łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej Grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów, na koniec 2015 roku, wyniesie 529 MW. Już teraz energii wyprodukowanej przez wiatraki Grupy PGE wystarcza do zasilenia ok. 400 tys. gospodarstw domowych.

Grupa PGE intensywnie rozwija odnawialne źródła energii, konsekwentnie dążąc do stopniowej dywersyfikacji swojego portfela wytwórczego. Dzięki jednoczesnej modernizacji istniejących aktywów konwencjonalnych budujemy wartość dla akcjonariuszy i sukcesywnie ograniczamy wpływ na środowisko naturalne. Grupa już dziś jest liderem w segmencie energetyki odnawialnej, a kolejne inwestycje w tym obszarze pozwolą nam tę pozycję umocnić – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Farma wiatrowa Lotnisko składa się z 30 turbin Alstom ECO 110, każda o mocy nominalnej 3 MW. Firma Alstom została wybrana na dostawcę turbin w drodze przetargu publicznego i jest to pierwsza inwestycja Alstomu w energetyce wiatrowej na terenie Polski. Stalowe wieże o wysokości 90 m, na których zamontowane zostały turbiny, powstały na terenie Stoczni Gdańskiej w zakładach GSG Towers, specjalizujących się w produkcji wysoko przetworzonych produktów dla energetyki wiatrowej.

Prognozowana produkcja energii elektrycznej FW Lotnisko to ponad 200 tys. MWh rocznie, co pozwoli uniknąć emisji ok. 235 tys. ton CO2 rocznie. Inwestorem projektu jest PGE Energia Odnawialna, spółka Grupy Kapitałowej PGE, która odpowiada m.in. za wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii.

Poza siłowniami wiatrowymi, integralną częścią FW Lotnisko jest stacja elektroenergetyczna 30/110 kV wyposażona w transformator 120 MVA produkcji zakładów ABB w Łodzi. Farma przyłączona jest do sieci PSE poprzez unikalną w skali kraju, dwutorową, linię kablową 110kV o długości niemal 40 km. Zarówno kabel wysokiego napięcia, jak i kable tworzące sieć średniego napięcia na terenie farmy, zostały wyprodukowane w bydgoskich zakładach Telefonika Kable.

Cały obszar farmy wiatrowej Lotnisko obejmuje powierzchnię ok. 550 ha, na których znajduje się ponad 9 km dróg dojazdowych łączących nowo oddaną elektrownię z działającą po sąsiedzku i również należącą do PGE farmą wiatrową Wojciechowo o mocy 28 MW.

Farma wiatrowa Lotnisko to kolejny projekt PGE w segmencie energetyki odnawialnej. W tym roku Grupa uruchomiła również farmę wiatrową Karwice o mocy 40 MW oraz swoją pierwszą elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,6 MW, zlokalizowaną na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Kolejne dwie farmy wiatrowe będące w fazie realizacji, tj. Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW, zgodnie z harmonogramem zostaną oddane do użytku do końca 2015 roku. Po ich uruchomieniu łączna moc działających instalacji wiatrowych zarządzanych przez spółkę PGE Energia Odnawialna wzrośnie do 529 MW. PGE przygotowuje również projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych.

Oficjalne otwarcie FW Lotnisko odbyło się 1 grudnia 2015 roku.

 

 

25 listopada 2015 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka która w Grupie PGE działa w obszarze wydobywczo-wytwórczym, podpisało aneks nr 2 do kontraktu z 10 lipca 2014 r. z konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Tecnicas Reunidas SA, Budimex SA na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów.

Aneks zwiększa wartość umowy o 280 mln zł i przedłuża termin zakończenia budowy o 9 miesięcy, czyli do 65 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac (1 grudnia 2014 r.).

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Polimex Energetyka podpisały umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi ponad 417 mln zł.

Modernizacja kotłów CFB-670 jest elementem projektu modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Celem tego projektu jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, a w szczególności wyeliminowanie postojów awaryjnych, które miały największy wpływ na dyspozycyjność bloków energetycznych 1-3, dostosowanie jednostek wytwórczych do wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat.

Modernizacja kotłów będzie obejmowała m.in.: część ciśnieniową, konstrukcje wsporcze i kanały spalin, układ wprowadzania paliwa, układ odprowadzania popiołów, inne systemy pomocnicze oraz modernizację systemów elektrycznych i AKPiA. Wartość umowy z Polimex Energetyka wynosi 417 635 000 zł brutto. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w drugim kwartale 2017 roku.

Konsekwentnie modernizujemy posiadane aktywa wytwórcze, tak by było one przystosowane do sukcesywnie zaostrzanych norm środowiskowych. Przeprowadzenie modernizacji bloków 1-3 umożliwi dalszą i bezpieczną pracę Elektrowni Turów. Doprowadzi także do pełnego wykorzystania zasobów węgla brunatnego z turoszowskiej kopalni, zapewniając tym samym stabilne miejsca pracy w całym kompleksie energetycznym – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Budowa nowoczesnych jednostek wytwórczych, jak również kompleksowe modernizacje istniejących bloków, znacząco poprawiają energetyczną efektywność polskich elektrowni. Podpisanie umowy z Grupą PGE jest dla nas ważne, współpracujemy wspólnie przy projekcie budowy dwóch bloków energetycznych w Opolu, a teraz nasza współpraca zostanie rozszerzona o projekt w Turowie – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, prezes zarządu Polimex-Mostostal.

Grupa PGE modernizuje także bloki 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500 mln zł, a projekt w niemal 50 proc. dofinansowany jest środkami pomocowymi. Trwająca od lipca ubiegłego roku budowa wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji. Dzięki instalacji elektrownia kilkukrotnie zmniejszy emisje tlenków siarki, a także dzięki zastosowaniu technologii mokrego odsiarczania zmniejszy emisje pyłu do atmosfery.

Również w Elektrowni Turów w maju zainaugurowano budowę zasilanego węglem brunatnym bloku o mocy 450 MW – jednego z flagowych projektów PGE w obszarze wytwarzania. Obecnie Grupa jest na etapie negocjowania z wykonawcą warunków rozszerzenia zakresu zaplanowanych prac o prace związane z dostosowaniem bloku do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Trwają uzgodnienia dotyczące szczegółów rozwiązań technicznych w tym zakresie.

Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku PGE przeznaczyła na inwestycje 5,9 mld zł, czyli o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wydatki na wszystkie projekty modernizacyjne w obszarze energetyki konwencjonalnej w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wyniosły 2,1 mld zł. W latach 2014-2020 na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł.

 

Zaawansowanie prac na budowie bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole osiągnęło 27 proc. Trwają prace przy stawianiu najwyższego obiektu na budowie – chłodni kominowej, która osiągnęła wysokość 150 m, z docelowych 185 m. Na grudzień zaplanowano rozpoczęcie wykonywania płaszcza żelbetowego chłodni kominowej nr 6. Trwa również montaż zewnętrznych rurociągów wody chłodzącej.

Prace prowadzone są także w innych obiektach. Trwa montaż konstrukcji stalowej kotłowni bloku nr 5, przygotowywany jest również montaż kanałów spalin i kanałów powietrza. Rozpoczęto montaż części ciśnieniowej kotła scalając rury wieszakowe zewnętrzne, wciągając bandaże kotła, scalając ekrany proste kotła, wciągając kanały powietrza do palników oraz powietrza pierwotnego do młynów. W styczniu 2016 roku zaplanowane jest rozpoczęcie montażu głównej konstrukcji stalowej kotła nr 6 i konstrukcji drugorzędnej kotłowni nr 6. W maszynowni bloku nr 5 zakończono wylewanie fundamentu turbogeneratora. Aktualnie trwa montaż konstrukcji stalowej maszynowni nr 5. Również w bloku nr 5, przy absorberze, głównym elemencie instalacji mokrego odsiarczania spalin, trwają z kolei prace związane ze spawaniem blach dna absorbera oraz montażem stożka z kanałem wylotowym spalin. Poza głównymi elementami bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole trwają intensywne prace przy rozbudowie placów węglowych. Zbrojenie i betonowanie poszczególnych pól płyty żelbetowej placu składowego węgla oraz wykonanie układu odwodnienia placów węglowych to najważniejsze z aktualnie realizowanych w tej części zadań. Budowa bloków nr 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole to kluczowy projekt w portfelu inwestycyjnym PGE. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku Grupa przeznaczyła na ten cel 1,7 mld zł. Trwające od lutego 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnęły 27 proc. zaawansowania. 

Od dzisiaj każdy z ponad 5 mln odbiorców PGE, zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorców, może korzystać z nowego elektronicznego Biura Obsługi Klienta. eBOK PGE zastąpił kilka dotychczasowych systemów, zyskał świeży wygląd i innowacyjne funkcjonalności, takie jak połączenie z Facebookiem i Google+, a także możliwość zarządzania kilkoma kontami rozrachunkowymi jednocześnie.

eBOK, czyli elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, to system pozwalający każdemu klientowi w dogodnym dla niego miejscu i czasie zweryfikować stan rozliczenia energii elektrycznej, sprawdzić aktualne saldo, wskazania licznika, a także przedłużyć lub wybrać nową ofertę. Klienci mogą również dokonywać płatności elektronicznych, a także skorzystać z usługi PGE eFaktura, dzięki której będą otrzymywać fakturę na wskazany adres mailowy. eBOK to także przydatne narzędzie do monitorowania zużycia energii, co może pomóc w skutecznym obniżeniu rachunków za prąd. Ciekawym rozwiązaniem jest prezentacja zużycia energii w postaci graficznej z możliwością porównania w analogicznych okresach. Wykres prezentuje także zużycie średniodobowe w danym okresie rozliczeniowym, co daje możliwość oszacowania dziennego kosztu zużycia energii.

Dużym atutem jest powiązanie z profilem eBOK kilku kont rozliczeniowych z różnych systemów billingowych, przez co można zarządzać nimi bez konieczności przelogowania, a także możliwość udostępniania konta innym osobom, poprzez zapraszanie zaufanych osób do zarządzania nim.

Nowa odsłona eBOKa to nasza odpowiedź na potrzebę najsilniej deklarowaną przez klientów w odniesieniu do tego typu usług, czyli możliwość szybkiej i łatwej realizacji spraw przez internet. Do tej pory nasi klienci korzystali z 5 różnych systemów eBOK, teraz każdy z nich ma dostęp do takich samych, innowacyjnych funkcjonalności. To duża zmiana w poziomie obsługi klienta i krok w kierunku realizacji strategicznego celu Grupy, jakim jest optymalizowanie procesu sprzedaży i stałe podnoszenie jakości obsługi – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inauguracja eBOKa jest elementem integrowania wszystkich systemów zarządzania kontaktami z klientami. Docelowo doprowadzi to do obniżenia kosztów funkcjonowania Grupy PGE, a klientom umożliwi korzystanie z nowych produktów.

PGE Polska Grupa Energetyczna konsekwentnie wzmacnia pozycję lidera polskiego sektora elektroenergetycznego poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej w każdym obszarze swojej działalności. Inwestujemy nie tylko w nowoczesne bloki energetyczne, odnawialne źródła energii czy sieci dystrybucyjne, ale także w najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym systemy IT oraz bazy danych. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak eBOK, nasza kompleksowa oferta pozwala pozyskiwać nowych i utrzymywać obecnych klientów – mówi Marek Woszczyk.

Korzystanie z wszystkich funkcjonalności, jakie daje eBOK w nowej odsłonie, możliwe jest po założeniu profilu na stronie: ebok.gkpge.pl. Do wypełnienia formularza rejestracyjnego potrzebny będzie adres e-mail, hasło, PESEL, numer klienta oraz kwota ostatniej faktury. Dane o numerze klienta i kwocie ostatniej faktury można uzyskać podczas jednej krótkiej rozmowy z konsultantem telefonicznego PGE Contact Center, pod numerem 422 222 222. Zakładanie profilu to jednorazowa czynność, przy ponownej wizycie do logowania wystarczy login i hasło.

Użytkownicy portali społecznościowymi będą mogli powiązać profil eBOK z profilami na portalach Facebook i Google+, dzięki czemu będą mieli możliwość przejścia bezpośrednio z poziomu swojego profilu na portalu społecznościowym do aplikacji eBOK. Już wkrótce aplikacja uzupełniona zostanie o kolejne funkcjonalności, m.in. możliwość otrzymywania powiadomień z eBOKa na konto na portalu Facebook. Powiadomienia te dotyczyć będą między innymi najnowszej faktury.

Za pośrednictwem eBOKa można już dziś dokonywać płatności elektronicznych i doładować liczniki przedpłatowe. Klienci mogą zgłaszać zapytania oraz składać reklamacje, które w czasie rzeczywistym trafiają do elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń PGE Obrót, gdzie można na bieżąco monitorować status sprawy.

W najbliższym czasie klientom udostępniona będzie również wersja mobilna czyli mBOK, którą będzie można zainstalować na telefonach z oprogramowaniem Android oraz iOS. Obok funkcjonalności dostępnych w eBOKu, aplikacja pozwoli także na lokalizację najbliższego stacjonarnego Biura Obsługi Klienta.

Systemy eBOK oraz mBOK zostały przygotowane przez dwie spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE: PGE Obrót – największego sprzedawcę energii oraz PGE Systemy – dostawcę usług teleinformatycznych.

 

 

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w III kwartale 2015 r. wyniósł 2 mld zł i wzrósł o 15 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 6,9 mld zł i były o 4 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie.

Największy udział w skonsolidowanym zysku EBITDA w III kwartale 2015 r. miały segmenty energetyki konwencjonalnej (1,1 mld zł) i dystrybucji (ponad 622 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował 76 mln zł, a segment obrotu 144 mln zł.

W III kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wyniósł 14,1 TWh i był o 2 proc. wyższy, niż przed rokiem. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej zwiększył się o 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 8,4 TWh. Wolumen sprzedaży energii do odbiorców końcowych był na porównanym poziomie do III kwartału 2014 r. i wyniósł 9,8 TWh.

Produkcja energii z węgla brunatnego w III kwartale roku 2015 sięgnęła 9,99 TWh (spadek o 3 proc.), a z węgla kamiennego 3,3 TWh (wzrost o 25 proc.). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o 11 proc. do 0,2 TWh, a ze źródeł odnawialnych ukształtowała się na poziomie 0,5 TWh. Grupa konsekwentnie realizuje projekty inwestycyjne.

Nakłady na ten cel w ciągu 9 miesięcy 2015 r. wyniosły 5,9 mld zł i wzrosły o 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Wydatki na budowę bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole wyniosły w tym czasie ponad 1,7 mld zł. Trwające od lutego 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnęły 24 proc. zaawansowania.

PGE modernizuje i remontuje także działające już aktywa dostosowując je do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Wydatki na ten cel w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wyniosły 578 mln zł. Nakłady na inwestycje w segmencie dystrybucji (modernizacje i przyłączenia) wyniosły 1,1 mld zł.

Konsekwentnie zmierzamy do realizacji strategicznego celu Grupy, jakim jest plan redukcji przerw w dostawach energii elektrycznej o 50 proc. do 2020 r. To ambitny, ale możliwy do wykonania cel, który wpisuje się w ogłoszoną przez regulatora strategię rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych na najbliższe pięć lat. W naszej ocenie do osiągnięcia jest także cel efektywnej redukcji kosztów operacyjnych o 7,5 proc., drugi aspekt nowego modelu taryfowego. Do omówienia pozostaje jeszcze wynagrodzenie aktywów, zaproponowane na istotnie niższym poziomie. Liczymy na konstruktywną dyskusję na ten temat z regulatorem – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kolejnymi wyzwaniami nadchodzącego roku w otoczeniu rynkowym są niższe ceny w kontrakcie terminowym na sprzedaż energii elektrycznej oraz rosnące koszty z tytułu CO2. Trwający przegląd strategii odpowie na te zmiany – dodaje Marek Woszczyk.

W trzecim kwartale 2015 r. Grupa PGE kontynuowała pozyskiwanie środków pochodzących z zewnętrznych źródeł na sfinansowanie ambitnego programu inwestycyjnego.

Umowa na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł i dwie kolejne umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną kwotę 2 mld zł to kolejne instrumenty realizowanej krok po kroku strategii budowania zdywersyfikowanego programu finansowania zadań inwestycyjnych Grupy. Dopełnia go program emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro z 2014 r., z którego pozyskaliśmy jak dotąd nieco ponad 600 mln euro. Kolejna emisja w ramach tego programu jest możliwa w przypadku zaistnienia korzystnych warunków rynkowych – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki realizowanym inwestycjom zmniejszy się negatywne oddziaływanie PGE na środowisko naturalne m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Będzie to możliwe także dzięki inwestycjom spółki w segmencie energetyki odnawialnej. W lipcu została oddana do użytkowania farma wiatrowa Karwice o mocy 40 MW. Wszystkie trzy realizowane obecnie projekty wiatrowe (Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II) prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na koniec 2015 r. Grupa planuje osiągnąć poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej, a tegoroczne łączne wydatki na ten cel wyniosą ok. 1 mld zł. Ponadto PGE kontynuuje działania w ramach projektu pierwszej morskiej farmy wiatrowej, a w połowie października rozszerzyła swój portfel wytwórczy o pierwszą elektrownię fotowoltaiczną.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwie umowy kredytowe na łączną kwotę prawie 2 mld zł. To kolejne, po kredycie konsorcjalnym o wartości 5,5 mld zł, środki pozyskane przez Grupę PGE na finansowanie planu inwestycyjnego.

Kredyt udzielony PGE przez Europejski Bank Inwestycyjny został podzielony na dwie umowy. Kwota 1,5 mld zł, pozyskana na podstawie pierwszej z umów, przeznaczona zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych. Środki pochodzące z drugiej umowy, czyli pozostałe 490 mln zł, przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych Elektrociepłowni Gorzów i Elektrociepłowni Rzeszów. Europejski Bank Inwestycyjny udostępni kredyty do 22 miesięcy od daty podpisania umów. Zgodnie z ustalonymi warunkami środki powinny zostać spłacone do 15 lat od przekazania ostatniej transzy.

To kolejny duży kredyt pozyskany w ostatnim czasie i tym samym kolejny dowód na to, że Grupa PGE postrzegana jest jako stabilny partner nie tylko przez instytucje finansowe działające na rynku polskim, ale także te o zasięgu ogólnoeuropejskim. Skala prowadzonych przez PGE projektów inwestycyjnych już dziś jest imponująca, a inwestycje zrealizowane dzięki pozyskanym środkom pozwolą nam umocnić pozycję lidera na rynku i podniosą wartość Grupy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

EBI, bank Unii Europejskiej, wspiera konkurencyjną, zróżnicowaną i bezpieczną politykę energetyczną. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z PGE, ponieważ jej inwestycje zwiększają niezawodność dostaw energii i ograniczają przerwy w jej dystrybucji w Polsce. Dzięki wykorzystaniu gazu przedsięwzięcie PGE zwiększa również dywersyfikację polskiego sektora energetycznego, w którym przeważają elektrownie opalane węglem. Udzielone kredyty potwierdzają zaangażowanie EBI na rzecz modernizacji polskiego sektora energetycznego realizowanej przez polskie grupy energetyczne i innych interesariuszy, a która jest niezbędna dla pomyślnego rozwoju gospodarczego tego kraju — mówi László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność Banku w Polsce.

Wśród kluczowych projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę PGE wymienić należy budowę nowych, efektywnych mocy wytwórczych, na czele z flagowym projektem – budową bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Grupa PGE założyła sobie także ambitny program modernizacyjny, mający na celu dostosowanie funkcjonujących w jej portfelu aktywów wytwórczych do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Grupa sukcesywnie poprawia również parametry w obszarze dystrybucji zapewniając niezawodność dostaw. Łącznie, na inwestycje budujące wartość Grupy, PGE zamierza przeznaczyć do 2020 r. kilkadziesiąt miliardów złotych.

Kredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny to kolejna duża transza środków, które Grupa PGE pozyskała na realizację swojego programu inwestycyjnego. 7 września 2015 roku PGE zawarła z ośmioma bankami umowę na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł.

Umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zostały podpisane przez strony we wtorek, 27 października. PGE Polską Grupę Energetyczną reprezentowali Marek Woszczyk, prezes zarządu i Jacek Drozd, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, dzięki któremu będzie ona przystosowana do dalszej eksploatacji po roku 2019, przez kolejne 20 lat. Zawarcie umów na wykonanie prac modernizacyjnych planowane jest na koniec I kwartału 2016 r. Inwestycja zakończy się w III kwartale 2019 r.

Program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, będącej częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra, obejmuje budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 o łącznej mocy cieplnej 180 MW oraz elektrycznej 134 MW. Zmodernizowane zostaną również podgrzewacze wody, wentylatory spalin i obrotowe podgrzewacze powietrza. Pomorzany zyskają również instalację odsiarczania spalin. Po zakończeniu programu inwestycyjnego elektrownia spełniać będzie wymogi unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych, a jakość powietrza w Szczecinie znacząco poprawi się. Obecnie trwa etap oceny wniosków firm zainteresowanych realizacją inwestycji, a zawarcie umów z wykonawcami planowane jest na koniec I kwartału 2016 roku. Wpłynęło 8 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę instalacji odsiarczania spalin oraz 11 wniosków w postępowaniu na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin. Efektem realizacji programu inwestycji odtworzeniowych oraz procesu działań modernizacyjnych będzie wydłużenie zdolności eksploatacyjnych w Elektrowni Pomorzany co najmniej do 2039 roku. Modernizacja ma zatem także istotne znaczenie dla regionu, ponieważ oznacza zachowanie istniejących miejsc pracy. Rozpoczęty w 2015 roku projekt umożliwiający działanie Pomorzan po 2019 r., to kolejny etap inwestycji w kompleksie ZEDO. Niedawno zakończona została trwająca trzy lata budowa instalacji redukcji tlenków azotu dla bloków 5-8 w Elektrowni Dolna Odra. O skali przeprowadzonych inwestycji świadczą przede wszystkim liczby – w latach 2010-2020 w elektrowniach szczecińskich PGE oddała i planuje oddać do eksploatacji instalacje o wartości ok. 600 mln zł. Podejmowane kroki potwierdzają niezmienne zainteresowanie Grupy Kapitałowej PGE utrzymaniem pozycji lidera w wytwarzaniu ciepła w Szczecinie. 13 maja PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE, której częścią jest ZEDO, podpisała ze Szczecińską Energetyką Cieplną umowę na dostawę ciepła i energii elektrycznej dla Szczecina w latach 2016–2019. Wkrótce rozpoczną się negocjacje kolejnej, długoterminowej umowy na lata 2020–2029. Dzięki temu mieszkańcy Szczecina będą mieli zapewnione wieloletnie bezpieczeństwo dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, co umożliwi spełnienie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej stawianych efektywnym systemom ciepłowniczym. 

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku pierwszą elektrownię fotowoltaiczną. Instalacja o mocy 0,6 MW zlokalizowana jest na południu Polski, na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. To kolejna inwestycja Grupy PGE w segmencie odnawialnych źródeł energii, prowadząca do stopniowej dywersyfikacji portfela wytwórczego.

Należąca do PGE elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest na wysokości 740 m n.p.m., co sprawia, że jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce. W elektrowni na Górze Żar zainstalowane zostało 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Łączna powierzchnia paneli wynosi 3,5 tys. m. kw. Ze względu na położenie, elektrownia chroniona jest specjalną instalacją odgromową składającą się z 200 masztów o wysokości 4 m każdy. Zakładana roczna produkcja energii w elektrowni fotowoltaicznej PGE kształtować się będzie na poziomie co najmniej 550 MWh brutto.

To kolejny projekt świadczący o naszym pełnym zaangażowaniu w świadomą i stopniową dywersyfikację źródeł wytwarzania Grupy PGE. Już dziś produkujemy ok. 12 proc. energii ze źródeł odnawialnych w kraju i nadal chcemy rozwijać ten obszar działalności. Jesteśmy liderem w segmencie elektrowni wodnych i wiatrowych, a teraz zaangażowaliśmy się w wytwarzanie energii ze słońca. Uruchomiliśmy pierwszą elektrownią fotowoltaiczną, która pozwala nam rozszerzyć portfel wytwórczy o kolejne źródło czystej, nieemisyjnej energii elektrycznej – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inwestorem projektu jest PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, która odpowiada za obszar elektroenergetyki opartej o odnawialne źródła energii. Na jej zlecenie inwestycję zrealizowała firma Maybatt z Warszawy.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na Górze Żar była współfinansowana z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizacja projektu kosztowała 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach sięgnęło ponad 624 tys. zł, czyli ok. 24 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Projekt elektrowni fotowoltaicznej wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, zakładającej stopniową dywersyfikację źródeł wytwarzania. Na początku września wyprodukowano pierwszą energię z farmy wiatrowej Resko II o mocy 76 MW, a kolejne dwie farmy wiatrowe, Lotnisko o mocy 90 MW i Kisielice II o mocy 12 MW, uruchomione zostaną planowo do końca 2015 roku. Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru PGE przeznaczy łącznie 1 mld zł. Po ich uruchomieniu osiągnie poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej. Obecnie to 351 MW. PGE kontynuuje również projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych.

Oficjalne otwarcie instalacji fotowoltaicznej w Międzybrodziu Żywieckim odbyło się 14 października 2015 roku.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz kończy budowę instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Bydgoszcz. To część programu modernizacji aktywów Grupy wartego kilkanaście miliardów złotych, którego celem oraz wypełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych i wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych.

Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich latach ograniczyły już emisje tlenków siarki o 80 proc., tlenków azotu o 40 proc. i emisje pyłów o 97 proc. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową do 2020 roku na modernizację istniejących jednostek wytwórczych Grupa wyda łącznie ok. 16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze ograniczanie emisji spalin, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności aktywów.

Węgiel długo jeszcze pozostanie kluczowym surowcem wykorzystywanym do produkcji energii w Polsce, zapewniając tym samym bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej po przewidywalnych kosztach. Mimo że średni wiek naszych aktywów wytwórczych jest najniższy na rynku, konsekwentnie modernizujemy obecnie funkcjonujące bloki energetyczne, a także budujemy nowe moce wytwórcze. Dzięki stałemu podwyższaniu efektywności aktywów i wypełnieniu najwyższych europejskich standardów środowiskowych wzrasta wartość Grupy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jednym z ukończonych ostatnio projektów modernizacyjnych jest instalacja redukcji tlenków azotu na blokach 5-8 Elektrowni Dolna Odra. Prace trwały trzy lata. Budowa instalacji prowadzona była w oparciu o technologię redukcji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR). Jest to metoda zmniejszania emisji tlenków azotu polegająca na wtryskiwaniu roztworu mocznika bezpośrednio do komory spalania, gdzie temperatura wynosi od 850 do 1050°C.

Na ostatnim etapie znajduje się również budowa instalacji odsiarczania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Wykonanie inwestycji o wartości 61 mln zł przekroczyło 90 proc., co oznacza, że wykonano już wszystkie prace budowalne i montażowe. Modernizacja pozwoli na zredukowanie stężenia tlenków siarki do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 i pyłu do poziomu poniżej 20 mg/Nm3, dzięki czemu emisja dwutlenku siarki zostanie zredukowana o ok. 1380 ton, natomiast emisja pyłu o ok. 13 ton w skali roku.

Grupa PGE przywiązuje bardzo dużą wagę do działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczania wpływu działalności wytwórczej na otoczenie we wszystkich swoich elektrowniach i elektrociepłowniach. Dzięki stałemu monitoringowi oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych wszystkie elektrownie i elektrociepłownie spełniają z zapasem wyznaczone dla nich limity emisyjne.

Kluczowymi inwestycjami realizowanymi w PGE, które mają na celu dostosowanie aktywów do regulacji środowiskowych są obecnie: budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Gorzów, która zrealizowana została już w 70 proc., kompleksowa modernizacja i rekonstrukcja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów, budowa instalacji odsiarczania dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów oraz budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Lublin – Wrotków.

Także budowa nowych mocy wytwórczych w Opolu i Turowie oznacza powstanie instalacji, które będą bardziej przyjazne dla środowiska niż starsze jednostki. Realizacja wszystkich projektów w energetyce konwencjonalnej, obejmujących budowę nowych bloków i program modernizacji, to inwestycje o wartości ponad 30 mld zł w perspektywie 5 lat.

Grupa konsekwentnie dąży także do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania, intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii. Na początku września wyprodukowano pierwszą energię z farmy wiatrowej Resko II o mocy 76 MW, a budowa kolejnych dwóch farm wiatrowych, Lotniska o mocy 90 MW i Kisielic II o mocy 12 MW, zakończy się planowo do końca 2015 roku. Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru PGE przeznaczy łącznie 1 mld zł. Po ich uruchomieniu osiągnie poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

PGE kontynuuje również projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych. Trwają również prace nad uruchomieniem pierwszej w portfelu wytwórczym Grupy elektrowni fotowoltaicznej.

Budowa nowoczesnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów wchodzi w kluczową fazę realizacji. Wykonanie projektu o wartości blisko 700 mln zł brutto sięgnęło 70 proc. Nowa jednostka o mocy 138 MW, opalana gazem ze źródeł lokalnych, zostanie uruchomiona w marcu 2016 r.

Nowy blok energetyczny w Gorzowie jest częścią programu rozwojowego Grupy Kapitałowej PGE, obejmującego cały łańcuch budowania wartości dla akcjonariuszy. Głównymi celami programu jest stopniowa dywersyfikacja portfela wytwórczego oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej w obszarze dystrybucji.

Inwestujemy w technologię gazowo-parową, bo gwarantuje ona wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej, a jednocześnie jest sprawdzoną technologią o dużej niezawodności eksploatacyjnej i niewielkim stopniu oddziaływania na środowisko – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Na teren budowy bloku energetycznego w Elektrociepłowni Gorzów zostały już dostarczone najważniejsze urządzenia technologiczne nowej jednostki, tj. turbiny gazowe, turbina parowa, kotły odzyskowe, generatory oraz transformatory. Na ukończeniu są prace budowlane i elektryczne wewnątrz budynku głównego, a także montaż konstrukcji chłodni wentylatorowych. Trwają prace instalacyjne oraz montażowe.

Poza terenem bloku budowany jest gazociąg przyłączeniowy. Równolegle prowadzone są prace związane z wyprowadzeniem mocy z nowego bloku, czyli montaż rozdzielni 110/10 kV oraz okablowanie. Wykonawca inwestycji zrealizował próby hydrostatyczne na kotłach odzyskowych. Rozpoczęcie prac rozruchowych planowane jest w czwartym kwartale tego roku. Pełne uruchomienie bloku planowane jest w marcu 2016 r.

Wykonawcą inwestycji realizowanej w formule „pod klucz” jest konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery AB. Zakres kontraktu obejmuje zaprojektowanie, dostawę, roboty budowlane, montaż, rozruch, uzyskanie pozwolenia na budowę, przekazanie do eksploatacji, szkolenie personelu, zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi serwisowej dla turbin gazowych wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Nowy blok gazowo-parowy będzie stanowił niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie systemy niezbędne dla jego prawidłowej pracy. Blok opalany będzie w głównej mierze gazem zaazotowanym, wydobywanym lokalnie w okolicach Dębna oraz Międzychodu, co pozytywnie wpływa na jego konkurencyjność cenową. Dzięki wykorzystaniu paliwa gazowego elektrociepłownia może dostarczać czyste i ekologicznie ciepło mieszkańcom 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego.

Gorzowski projekt o wartości ok. 700 mln zł brutto jest częścią programu inwestycyjnego Grupy do 2020 r. o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych. Nakłady na realizację wszystkich inwestycji w I połowie 2015 r. wyniosły 3,3 mld zł i były o 49 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie 2014 r. Grupa konsekwentnie dąży do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania. Obok inwestycji w elektrociepłownię gazową, intensywnie rozwijane są także odnawialne źródła energii. Na początku września wyprodukowano pierwszą energię z farmy wiatrowej Resko II o mocy 76 MW, a budowa kolejnych dwóch farm wiatrowych, Lotniska o mocy 90 MW i Kisielic II o mocy 12 MW, zakończy się planowo do końca 2015 roku. Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru PGE przeznaczy 1 mld zł. Po ich uruchomieniu osiągnie poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

PGE kontynuuje również projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych. Trwają również prace nad uruchomieniem pierwszej w portfelu wytwórczym Grupy elektrowni fotowoltaicznej.

 

 

PGE Polska Grupa Energetyczna zrealizowała kolejny projekt inwestycyjny w segmencie odnawialnych źródeł energii, służący stopniowej dywersyfikacji portfela wytwórczego. Grupa oddała do użytku nową farmę wiatrową Karwice o mocy 40 MW.

Projekt o wartości 289 mln zł, współfinansowany z funduszy europejskich, zlokalizowany jest w gminie Malechowo w województwie zachodniopomorskim. Łączna moc PGE zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej wzrosła do 351 MW, a na koniec roku wyniesie 529 MW.

Intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii Grupa konsekwentnie dąży do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania. PGE unowocześnia w ten sposób mix energetyczny i w coraz mniejszym stopniu oddziałuje na środowisko, umacniając pozycję lidera w segmencie odnawialnych źródeł energii – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Farma wiatrowa Karwice składa z 16 siłowni wyprodukowanych przez General Electric o mocy nominalnej 2,5 MW każda. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie co najmniej 121 tys. MWh brutto, co pozwoli uniknąć emisji 100 tys. ton CO2 rocznie.

Częścią farmy wiatrowej Karwice jest stacja elektroenergetyczna 30/110 kV wraz z przyłączem do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energa Operator, a także sieć średniego napięcia i sieć światłowodowa. Cały obszar farmy wiatrowej obejmuje powierzchnię blisko 1,5 tys. ha z ponad 10 km dróg dojazdowych.

Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru Grupa PGE przeznaczy w sumie 1 mld zł. Do k