Lokalizacja: Bełchatów

Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

Czym się będziesz u nas zajmował?

Jako praktykant będziesz aktywnie uczestniczyć w pracy Biura Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w największej Spółce z branży wydobywczej węgla brunatnego, a jednocześnie największym pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej przedsiębiorstwie energetycznym w Polsce. Zapoznasz się z dokumentacją Biura, jej obiegiem oraz sposobami jej porządkowania. Będziesz miał szansę na zoptymalizowanie procesu zarządzania dokumentacją. Zyskasz doświadczenie w obszarze miękkiego HR.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Zapoznanie się z dokumentacją papierową oraz sposobami jej porządkowania.
 • Ujednolicenie sposobu porządkowania dokumentacji papierowej.                                      
 • Opracowanie elektronicznej bazy danych.
 • Digitalizacja i archiwizacja dokumentacji papierowej.

Jakiego profilu szukamy?

 • Studenta III, IV lub V roku studiów z zakresu administracji.
 • Osoby zainteresowanej tematyką miękkiego HR / rekrutacji.
 • Osoby biegle posługującej się programem MS Excel.
 • Kandydata zaangażowanego w realizację powierzonych zadań, doskonale zorganizowanego,  dokładnego, skrupulatnego, sumiennego, systematycznego, o pozytywnym i optymistycznym usposobieniu.
 • Mile widziane będą pierwsze doświadczenia zawodowe w obszarze HR.

Co możemy zaoferować?

 • Ciekawe praktyki w okresie lipiec – wrzesień.
 • Wynagrodzenie oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki.
 • Pełną wyzwań pracę, która usprawni działania całego Biura.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w obszarze miękkiego HR w organizacji z branży energetycznej.
 • Wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów.
 • Uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwoi Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5. 
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: iod.gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy o praktyki, której stroną jest kandydat, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędnydla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zaproszona/zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji.
 5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodyna przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w  celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.                                           
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawado dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługina rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
gkpge_site