Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Umowami Spółka: PGE EJ1 Nr ref: BZiA/7/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zarządzanie podległym zespołem,
 • Akceptacja dokumentów w zakresie określonym w pełnomocnictwie,
 • Bieżące wsparcie w zakresie prowadzonych działań związanych z zarządzaniem umowami oraz koordynowaniem i kontrolą przebiegu procesu realizacji postanowień umów,
 • Bieżący nadzór nad koordynacją współpracy z zakontraktowanymi Wykonawcami Spółki i administrowanie umowami z ww. Wykonawcami od strony operacyjnej, w tym w szczególności:
  a) Analiza, monitorowanie i raportowanie stanu realizacji umów z Wykonawcami oraz zgodności ich wykonania z przyjętymi harmonogramami i budżetem (w tym prognoza przepływów pieniężnych),
  b) Bieżąca komunikacja z Wykonawcami i udział w spotkaniach w ramach realizacji umów,
  c) Wsparcie w przygotowaniu zleceń do wykonania usług/prac i wniosków do zarządu, a następnie w ich realizacji,
  d) Weryfikacja przedkładanej przez Wykonawców dokumentacji pod względem wypełnienia wymogów kontraktowych i formalnych, w tym raportów finansowych i terminowych, koordynacja rozliczania wykonania umów z zespołami merytorycznymi Spółki,
  e) Przyjmowanie produktów prac do odbioru oraz potwierdzanie ich odbioru pod względem formalnym,
  f) Współpraca z Biurem Rachunkowości i Kontrolingu oraz Biurem Prawnym w zakresie realizowanej umowy,
  g) Obsługa wewnętrznych systemów finansowych związanych z prowadzeniem kontraktów oraz ocena merytoryczna dokumentów księgowych (SAP MM, SAP Workflow), a także przedkładanie dokumentów finansowych do zatwierdzenia,
  h) Prowadzenie ewidencji: zleceń, faktur, płatności oraz korespondencji związanej z umowami, tworzenie i utrzymywanie baz danych niezbędnych do monitorowanie stanu realizacji umów z Wykonawcami,
  i) Udział w procesie odbiorowym w zakresie warunków kontraktowych, w tym przygotowanie i archiwizacja protokołów i dokumentów odbiorowych,
  j) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zarządzaniem umowami.  
 • Wsparcie pracowników Spółki we wszystkich obszarach działalności, w tym przygotowanie, wdrożenie i realizacja procesu zarządzania kontraktami w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • Współpraca z innymi biurami spółki w celu realizacji powierzonego zadania,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Członka Zarządu lub Przełożonego.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do interpretacji zapisów umownych, znajomość obsługi systemu SAP (lub równoważnego),
 • Doświadczenie zawodowe min. 6 lat,
 • Doświadczenie managerskie / zarządzanie zespołem min. 2 lata,
 • Znajomość MS Office,
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B2.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym,
 • Benefity pozapłacowe.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.ej1@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, a o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazany w art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie z wizerunkiem oraz inne dane, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie, przekazuje Pan/Pani i zgadza się na ich przetwarzanie dobrowolnie.
Informujemy, że złożenie przez Panią/Pana oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” jest działaniem oznaczającym wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zawartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy, przy czym klauzula dotycząca Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji zamieszczona została w dalszej części niniejszego formularza.
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i w trakcie jego realizacji (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).
IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:
a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, tj. do 12 miesięcy; w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia ww. zgody;
b. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne - przez okres wskazany w pkt. IV a. powyżej, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem;
b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.
VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
IX. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
Treść zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji :
☐ TAK ☐ NIE
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE EJ 1 sp. z o.o., w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PGE EJ 1 sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

gkpge_site