Kierownik Projektu PV Spółka: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nr ref: GKPGE/EO/DI/27/2019 Miejsce pracy: Warszawa, ,

Miejsce pracy: Warszawa lub świętokrzyskie lub lubelskie

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie i nadzór nad realizacją budów elektrowni fotowoltaicznych na terenie Polski
 • Inicjowanie i kontrola fazy projektowej, nadzór oraz walidacja dokumentacji technicznej
 • Koordynowanie procesu uzyskania pozwolenia na budowę, zgód i pozwoleń niezbędnych dla fazy realizacyjnej elektrowni
 • Tworzenie przedmiarów, harmonogramów i budżetów inwestycji w fazie przygotowawczej i realizacyjnej
 • Opracowywanie dokumentacji SIWZ, w tym programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb udzielania zamówienia publicznego na wykonanie elektrowni fotowoltaicznych
 • Udział w procesie pozyskiwania generalnych wykonawców i dostawców dla realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznych
 • Planowanie i organizacja procesu budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych
 • Koordynowanie i nadzór nad kierownikami robót
 • Pełnienie funkcji inspiratora nadzoru w procesie budowy
 • Bieżący nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
 • Koordynowanie współpracy z wykonawcami, dostawcami i kierownikami robót
 • Analiza i zarzadzanie relacjami z interesariuszami w fazie realizacyjnej
 • Analiza, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektów PV w procesach M&A – członek zespołu technicznego due dilligence
 • Opracowywanie standardów technicznych i wykonawczych instalacji fotowoltaicznych w GK PGE
 • Monitorowanie nowych technologii w celu optymalizacji kosztów i technologii procesu inwestycyjnego

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, elektroenergetyka)
 • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku przy realizacji inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych (preferowane inwestycje z obszaru energetyki)
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania Auto-Cad i pakietu Ms Office (w szczególności Excel, Word, MS Project)
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz koordynowania przedsięwzięć o wysokim stopniu złożoności
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności pracy w zespole
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do podróży służbowych
 • Mile widziana znajomość programu SAP

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 • Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i zaangażowania oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: iod.eosa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

PGE Energia Odnawialna S.A. informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne)

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a) przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b) przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Twoje dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_site