Główny Specjalista ds. Energetycznych w Departamencie Inwestycji OZE Spółka: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nr ref: GKPGE/EO/OZE/26/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wsparcie kierowników projektów w przygotowywaniu do realizacji i podczas budowy farm fotowoltaicznych w zakresie elektroenergetycznym
 • Weryfikacja dokumentacji przygotowywanej na potrzeby uzyskiwania decyzji administracyjnych
 • Kontakty ze spółkami dystrybucyjnymi w zakresie przygotowywania wniosków o określenie warunków przyłączenia oraz umów przyłączeniowych farm fotowoltaicznych
 • Weryfikacja merytoryczna projektów elektrycznych farm fotowoltaicznych przygotowywanych przez podwykonawców (linie WN, Linie SN, stacje elektroenergetyczne itp.) oraz nadzór nad ich realizacją
 • Przygotowywanie wszelkich umów wymaganych przed przyłączeniem farm fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznych (umowy na zakup i sprzedaż energii elektrycznej, umowy dystrybucyjne itp.)
 • Przygotowanie założeń do budżetów i harmonogramów projektów w zakresie elektroenergetycznym
 • Przygotowywanie SIWZ, OPZ i umów wymaganych przy procedurach zakupowych oraz udział w komisjach przetargowych
 • Wsparcie kierowników projektów odpowiedzialnych za transakcje kapitałowe w procedurach akwizycji projektów lub instalacji fotowoltaicznych (due diligence) projektów do akwizycji
 • Udział w projektach badawczo-rozwojowych z zakresu elektroenergetyki

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: elektroenergetyka, elektrotechnika)
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Wysokie zdolności analityczne oraz umiejętność rozwiazywania problemów
 • Dobra organizacja pracy i skrupulatność
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • Dobra znajomość AutoCad
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Mile widziana znajomość oprogramowania GIS

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Przyjazną atmosferę w pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin), zwana dalej Spółką.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

Informujemy, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_site