Dyrektor Projektu Budowa i wdrożenie centralnego systemu usprawniającego funkcjonowanie procesów biznesowych Spółka: PGE Dystrybucja - Centrala Nr ref: DYS/1/2019 Miejsce pracy: Lublin

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zarządzanie projektem w celu zapewnienia jego właściwej realizacji;
 • Organizacja i zarządzanie Zespołem Projektowym;
 • Bieżąca współpraca i raportowanie do Sponsora Projektu;
 • Planowanie, wdrażanie, koordynacja i kontrola wszystkich zadań związanych z Projektem;
 • Współpraca w ramach projektów powiązanych, realizowanych w Spółce;
 • Kontrola zgodności realizowanych prac z przyjętym harmonogramem, budżetem i zakresem Projektu;
 • Przygotowywanie i nadzorowanie postępowań zakupowych w ramach prowadzonego Projektu
 • Weryfikacja potencjalnych wykonawców;
 • Przygotowywanie umów z wykonawcami oraz konsultantami w zakresie planowanych zadań, weryfikowanie, nadzorowanie i rozliczanie umów z wykonawcami;
 • Budowanie relacji z kluczowymi partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • Reprezentowanie Spółki wobec podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Zarządzanie ryzykiem Projektu i rozwiązywanie pojawiających się problemów;
 • Przygotowywanie raportów kwartalnych dotyczących realizacji każdego zadania wchodzącego w skład Projektu oraz raportu końcowego po zakończeniu całego Procesu inwestycji.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne lub informatyczne);
 • Doświadczenie przy realizacji kompleksowych wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych o dużej skali (minimum 5 000 000 zł brutto) w roli zarządzającego (kierownik projektu / dyrektor projektu);
 • Znajomość i doświadczenie w pracy z systemami GIS;
 • Znajomość zagadnień dotyczących obszaru dystrybucji/przesyłu;
 • Doświadczenie w pracy z systemami typu: SCADA i SAP, w związku z planową integracją z systemem GIS;
 • Doświadczenie z wdrożenia analogicznego/podobnego Systemu w innych Spółkach sektora energetycznego lub w innych Spółkach dystrybucyjnych w Polsce lub w UE;
 • Umiejętność strategicznego myślenia;
 • Ciekawość i otwartość na działania niestandardowe;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Biegła znajomość narzędzi MS Office
 • Dyspozycyjność;
 • Gotowość do częstych podróży;
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • min. 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu złożonym zespołem w roli kierownika/dyrektora
 • wiedza o narzędziach IT wykorzystywanych w podmiotach Operatora Systemy Dystrybucji (OSD)
 • posiadanie certyfikatu metodyki zarzadzania projektami (PRINCE 2 Practitioner, PMP PMI lub równoważny)
 • znajomość zagadnień Ustawy o Zamówieniach Publicznych

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • pracę na okres realizacji projektu min. 3 lat,
 • szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne warunki umowy,
 • benefity pozapłacowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin), zwana dalej Spółką.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

Informujemy, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_site